EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

CONCEPTUAL APPROACH TO REGULATION OF INVESTMENT POLICY IN CONSTRUCTION COMPANIES
S. Alizada

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10.64

УДК: 330.322.54

S. Alizada

CONCEPTUAL APPROACH TO REGULATION OF INVESTMENT POLICY IN CONSTRUCTION COMPANIES

Summary

The article is devoted to the analysis analyzes the factors affecting the management of the investment policy of construction companies, measures taken to respond to external influences of companies in a competitive environment. Successful implementation of investment activities in construction companies requires the development of appropriate investment policies. This policy should be focused on the choice of methods and means of implementing priority areas of investment activity through the formation and using of investment resources in construction companies. Investment management is an integral part of investment policy and serves to increase investment attractiveness, evaluate and implement projects, create conditions for the effective progress of investment processes. The implementation of effective investment in construction companies requires the development of an optimal concept for managing the relevant investment policy. The mechanism for creating a favorable investment climate provides for the creation of a favorable investment climate. An integral part of the main economic policy are measures taken by the state to improve the efficiency of the investment climate.
If construction companies use strategic planning and strategic investment management, then a strategic direction should be added to them, to make corrections: to clarify and evaluate. To improve their investment performance construction companies should be aware that the rules, types and adoption of plans should be based on new approaches. In any system is an important issue maximizing the needs of society, people and staff. The needs of people are constantly growing, so it is necessary effectively use the available resources, including investment funds [4].
To determine the effectiveness of the economy implemented within the framework of the resource approach, it is necessary to divide the principles of using investment resources and improve the investment flows of construction companies.
During the research, methodological guidelines of leading scientific institutions dealing with the problem of improving the use of investment resources in construction companies. The research methodology used was the method of effective management of investment activity, resource method.

Keywords: construction companies; investment; investment policy; management; environmental factors; concept

References

1. Abdullayev, T.P. (2009), Management of construction investment projects, Baku, Azerbaijan.
2. Aliev, A.B. and Mehdiyev, I.A. (2013), Analysis and investment management, Baku, Azerbaijan.
3. Аlizada, S.І. (2018), "Development of the investment potential of construction companies in modern conditions", Economy and state, vol. 1, pp. 107—110.
4. Atakishiev, M.S. Nuralieva, R.N. and Abbasova, N.K. (2012), Organization of investment activity, Baku, Azerbaijan.
5. Dong, C. (2010), "Risk analysis of investment project", International Conference on E-Business and E-Government, Guangzhou, China, 7—9 May. DOI: 10.1109/ICEE.2010.1379
6. Farzaliyev, S. (2015), Construction management, textbook, Baku, Azerbaijan.
7. Maslennikov, V.V. Antonov, V.G. Skamay, L.G. and Vachegin, A.M. (2020), Risk management of priority investment projects. Concept and methodology: monograph., Moscow, Russia.
8. Yusifov, E.M. (2013), Analysis and development prospects of construction companies in Azerbaijan, Baku, Azerbaijan.
9. The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan (2021), "Construction", available at: https://www.stat.gov.az/source/construction (Accessed 30 Sept 2021).

Ш. І. Алізаде

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ БУДІВЕЛЬНИХ КОМПАНІЙ

Анотація

Статтю присвячено аналізу факторів, що впливають на управління інвестиційною політикою будівельних компаній, заходів, що приймаються для реагування на зовнішні впливи компаній в конкурентному середовищі. Успішне здійснення інвестиційної діяльності в будівельних компаніях вимагає розробки відповідної інвестиційної політики. Ця політика повинна бути орієнтованою на вибір методів і засобів реалізації пріоритетних напрямів інвестиційної діяльності через формування і використання інвестиційних ресурсів у будівельних компаніях. Управління інвестиціями є невід'ємною частиною інвестиційної політики і служить для підвищення інвестиційної привабливості, оцінки та реалізації проєктів, створення умов для ефективного розвитку інвестиційних процесів. Здійснення ефективних інвестицій в будівельні компанії вимагає розробки оптимальної концепції управління відповідною інвестиційною політикою. Механізм створення сприятливого інвестиційного клімату передбачає створення сприятливого інвестиційного клімату. Невід'ємною частиною основної економічної політики є заходи, що вживаються державою щодо підвищення ефективності інвестиційного клімату.
Якщо будівельні компанії використовують стратегічне планування і стратегічне управління інвестиціями, то до них слід додати стратегічний напрям, щоб внести корективи: уточнити і оцінити. Щоб поліпшити свої інвестиційні показники, будівельні компанії повинні усвідомлювати, що правила, типи і плани повинні грунтуватися на нових підходах. У будь-якій системі важливим є питання максимального задоволення потреб суспільства, людей і персоналу. Потреби людей постійно зростають, тому необхідно ефективно використовувати наявні ресурси, в тому числі інвестиційні фонди.
Для визначення ефективності економіки, яка реалізується в рамках ресурсного підходу, необхідно розділити принципи використання інвестиційних ресурсів і поліпшити інвестиційні потоки будівельних компаній.
У ході дослідження розроблено методичні вказівки для провідних наукових установ, що займаються проблемою підвищення ефективності використання інвестиційних ресурсів у будівельних компаніях. У методології дослідження використовувалися методи ефективного управління інвестиційною діяльністю, ресурсний метод.

Ключові слова: будівельні компанії; інвестиції; інвестиційна політика; менеджмент; фактори навколишнього середовища; концепція.

№ 10 2021, стор. 64 - 67

Дата публікації: 2021-10-29

Кількість переглядів: 92

Відомості про авторів

S. Alizada

PhD in Economics, Senior Lecturer, Azerbaijan University of Architecture and Construction, Baku, Azerbaijan

Ш. І. Алізаде

доктор філософії з економіки, старший викладач, Азербайджанський Архітектурно-Будівельний Університет, м. Баку, Азербайджанська Республіка

ORCID:

0000-0001-8079-3255

Як цитувати статтю

Alizada, S. (2021), “Conceptual approach to regulation of investment policy in construction companies”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 64–67. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10.64

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.