Мобільна версія

Журнал “Економіка та держава” - наукове фахове видання України з питань економіки
(Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.09.2014 № 1081)

УкраїнськаEnglishРусский

ГОЛОВНАПРО ЖУРНАЛАВТОРИРОЗМІЩЕННЯ СТАТТІПЕРЕДПЛАТАКОНТАКТ

Зміст журналу №8, 2016

П. І. Гайдуцькийдиректор Інституту стратегічних оцінок, д. е. н., проф., академік НААН, заслужений діяч науки і техніки, член Ради НБУ у 2010—2015 рр.

ГРИВНЯ — АТРИБУТ ДЕРЖАВНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІКИ

P. GaidutskyiDirector of the Institute of strategic assessments, Doctor of Economic Sciences, Professor, Akademician of NAAS, Honored Worker of Science, Member of the Board of the National Bank of Ukraine (2010—2015)

HRYVNIA — THE ATTRIBUTE OF STATEHOOD AND ECONOMIC EFFICIENCY

Г. А. Дмитренкод. е. н., професор, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України М. О. Кириченкок. пед. н., доцент, професор кафедри державної служби і менеджменту освіти, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ІМПЕРАТИВ ЗВОРОТНОГО ЗВ'ЯЗКУ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

G. DmytrenkoDoctor of Economics, ProfessorM. KyrychenkoPh.D., Docent

SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE IMPERATIVE FEEDBACK IN PUBLIC ADMINISTRATION

В. Ф. Столяровд. е. н., професор, головний науковий співробітник, Інститут фізичної економіки ім. С.А. ПодолинськогоВ. І. Островецькийк. е. н., провідний науковий співробітник Інститут фізичної економіки ім. С.А. Подолинського

ФОРМУВАННЯ ЦІН І ТАРИФІВ НА ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ СУБ'ЄКТІВ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ В УКРАЇНІ

V. StolyarovDoctor of Economics, professor, chief researcher at the Institute of Physical Economy n. S.A. PololynskiyV. OstrovetskiyPh.D., senior researcher at the Institute of Physical Economy n. S.A.Podolynskiy

PRICING AND TARIFFS ON GOODS AND SERVICES OF NATURAL MONOPOLIES IN UKRAINE

Є. В. Смирновк. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємств, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана", УкраїнаО. П. Смирноваздобувач відділу історії України XIX — поч. XX ст. Інститут історії України, Україна

СТРАТЕГІЧНІ ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

I. SmyrnovPhD in Economics, senior tutor, department of economics of enterprises SHEE "KNEU named after Vadym Getman", UkraineО. SmyrnovaPhD student department of Ukraine history XIX — beg. XX sen. Ukraine history institute, Ukraine

STRATEGIC IMPERATIVES OF DEVELOPMENT TOURISM IN UKRAINE

Н. В. Добіжак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. ВінницяА. І. Гончаренковикладач, кафедри фінансів і кредиту, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ

N. DobizhaPh.D., associate professor at the department of finance and credit in Vinnytsia educational & scientific institute of economics of Ternopil National Economic University, VinnytsiaA. Goncharenkolecturer at the department of finance and credit in Vinnytsia educational & scientific institute of economics of Ternopil National Economic University, Vinnytsia

CURRENT ISSUES OF INNOVATION IN THE ENTERPRISE

О. О. Стрижакк. е. н., доцент кафедри туризму, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

ПОНЯТТЯ ІНСТИТУТУ: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТІ ТА ЗМІСТУ

O. StryzhakPhD (Economics), Associate Professor, Department of Tourism, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

CONCEPT OF INSTITUTE: BASIC APPROACHES TO DEFINITION OF ESSENCE AND CONTENT

С. О. Бірюкк. е. н., доцент, завідувач кафедри фондового ринку та корпоративного управління Українського інституту розвитку фондового ринку, м. Київ

БІРЖОВА КОМПОНЕНТА ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ВІТЧИЗНЯНОГО ФОНДОВОГО РИНКУ

S. BirukPhD, Associate Professor, Head of Department of Capital Market and corporative management USMDI, Kyiv

EXCHANGE COMPONENT OF INFORMATION ENVIRONMENT OF DOMESTIC STOCK MARKET

П. В. Бріньк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та оподаткування, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", м. ХарківО. В. Прохоренкок. е. н., старший викладач кафедри менеджменту та оподаткування, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", м. Харків

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ АУТСОРСИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

P. BrinPh.D., associate professor, assistant professor of management and taxation department, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", KharkivO. ProkhorenkoPh.D., senior lecture of management and taxation department, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv

COMPLEX APPROACH TO DECISION CONCERNING THE ENTERPRISE OUTSOURSING

А. Г. Цибулякк. політ. н., здобувач кафедри міжнародних фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, м. Київ

ГЛОБАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СВІТОВИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ

A. TsybuliakСandidate of Political Sciences, researcher of international finance department, Kyiv National Taras Shevchenko University, Institute of International Relations, Kyiv

GLOBAL STRATEGIES OF ECOLOGIZATION OF WORLD COMMODITY MARKETS

К. Ю. Кононовак. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО: ГРАФОВА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ

K. KononovaPh.D., Associate Professor, Department of Economic Cybernetics and Applied Economics, V.N. Karazin Kharkiv National University

INFORMATION SOCIETY: THE GRAPH MODEL

І. В. Безп'ятак. е. н., доцент, докторант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ДІАГНОСТИКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РОБОТИ АГРАРНОГО СЕКТОРА КРАЇНИ

I. BezpyataPh.D., associate professor, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv

DIAGNOSIS OF THE SOCIO-ECONOMIC PERFORMANCE OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE COUNTRY

О. В. Шинкарюкк. е. н., докторант, Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки Мінекономрозвитку та торгівлі України

СТАНОВЛЕННЯ ПЕРЕДУМОВ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ1 (ВІД ЦІЛЕЙ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ДО ЗАВДАНЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ)

O. ShinkaryukPhD in economics, doctoral candidate, Research Institute Information and Modeling Economic, Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine

FORMATION OF PREREQUISITES FOR INTRODUCTION OF STATE REGULATION OF REGIONAL HUMAN DEVELOPMENT IN UKRAINE1 (THE GOALS OF HUMAN DEVELOPMENT FOR OBJECTIVES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT)

О. В. Баранецькак. е. н., доцент кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності, Тернопільський національний економічний університет, м. ТернопільЯ. Г. Бучковськак. е. н., викладач Кам'янець-Подільського планово-економічного технікуму, м. Кам'янець-Подільський

АНАЛІЗ БЮДЖЕТОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ

О. BaranetskaCandidate of Economics, Associate Professor of Department of financial and economic security and intellectual property, Ternopil National Economic University, TernopilY. BuchkovskaCandidate of Economics, Teacher of Kamenetz-Podolsk Economic Planning College, Kamenets-Podolsk

ANALYSIS OF CREATION OF BUDGET IN UKRAINE

Ж. В. Прокопенкок. е. н., докторант кафедри обліку і аудиту Житомирського державного технологічного університету, м. Житомир

СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ: ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЛІЗИНГ

Zh. ProkopenkoPh.D., doctoral student of Accounting and Auditing Zhytomyr State Technological University, Zhitomir

CURRENT MARKET NBFIS, PENSIONS, INVESTMENTS AND LEASING

Л. В. Сироватченкок. е. н., ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ВОДОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА СУЧАСНИЙ СТАН

L. SyrovatchenkoPhD, Kiev National Economic University named after Vadym Hetman, Kiev

WATER CONSUMPTION IN UKRAINE: FEATURES AND CURRENT STATE

А. О. Дроздасистент кафедри математичного моделювання економічних систем, НТУУ "КПІ", м. КиївВ. О. Капустянд. ф.-м. н., професор кафедри математичного моделювання економічних систем, НТУУ "КПІ", м. Київ

ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ БАНКУ ЗА УМОВИ ВИПАДКОВОГО ЗАПІЗНЕННЯ ПРИ ПОВЕРНЕННІ КРЕДИТІВ

A. Drozdassistant at mathematical modelling of economic systems department, NTUU "KPI"V. KapustyanD.Sc., professor at mathematical modelling of economic systems department, NTUU "KPI

NUMERICAL BANK PRICING MODELLING UNDER RANDOM TIME LAG CREDIT RETURN CONDITION

О. П. Зоряк. с. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Запорізький національний технічний університет, м. ЗапоріжжяІ. Я. Максименкок. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Запорізький національний технічний університет, м. ЗапоріжжяЯ. О. Добреньказдобувач вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

O. Zoryacand. sc. (soc.), assistant professor of department of "Accounting and audit", Zaporozhye National Technical UniversityI. Maksymenkocand. sc. (econ.), assistant professor of department of "Accounting and audit", Zaporozhye National Technical UniversityY. DobrenkaSeeker of higher education qualification level «master», Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

FEATURES OF ACCOUNTING AND ANALYTIC VIEW OF INVENTORY WITH NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS IN ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM

О. О. Січнякаспірант кафедри економічної теорії та історії економічної думки, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ

A. Sechnyakpostgraduate student of department of economic theory and the history of economical thought, Odessa I. I. Mechnikov National University

THEORETICAL BASIS OF STUDYING OF FORMING AND CLASSIFICATION OF THE FISCAL POLICY

Т. Ю. Назаровааспірант, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", м. Харків

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ

T. Nazarovagraduate student, National Technical University 'Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv

THE MECHANISM OF THE FINANCIAL POTENTIAL OF THE INDUSTRY BASED ON A SYNERGISTIC APPROACH

О. М. Баришніковаздобувач кафедри обліку і аудиту, Житомирського державного технологічного університету, м. Житомир

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВЕРИФІКАЦІЇ ЗВІТНОСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

O. BaryshnikovaResearcher of the Department of Accounting and Auditing Zhytomyr State Technological University, Zhitomir

FEATURES OF VERIFICATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT

Архів

2008

1

2

3

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гнибіденко Іван Федорович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Сорока Микола Петрович

д-р наук з державного управління, професор, народний депутат України

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Федоренко Станіслав Валентинович

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

ТОВ "Редакція журналу Економіка та держава"