Мобільна версія

Журнал “Економіка та держава” - наукове фахове видання України з питань економіки
(Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.09.2014 № 1081)

УкраїнськаEnglishРусский

ГОЛОВНАПРО ЖУРНАЛАВТОРИРОЗМІЩЕННЯ СТАТТІПЕРЕДПЛАТАКОНТАКТ

Зміст журналу №6, 2017

О. М. Могильнийд. е. н., професор, ректор, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості УкраїниО. В. Ходаківськад. е. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу земельних відносин, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

ВПЛИВ АГРОХОЛДИНГІВ НА РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРА КРАЇНИ

O. Mohyl'nyjDoctor of Economics, Professor, Rector of Ukrainian State Employment Service Training InstituteO. Khodakivs'kaDoctor of Economics, Senior Researcher, Head of the Department of Land Relations at the Research Center "Institute of Agricultural Economics"

IMPACT OF AGRICULTURAL HOLDINGS ON THE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

Є. Г. Карташовд. н. з держ. упр., завідувач кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін, Інститут менеджменту та психології НАПН України, м. Київ

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

E. KartashovDoctor of Public Administration, head of project management disciplines and zahalnofahovyh Institute of Management and Psychology NAPS Ukraine, Kyiv

NATURE EFFICIENCY TOOLS

О. О. Школьнийд. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В ЛОГІСТИЦІ НА ПРИКЛАДІ ПАТ "УКРПОШТА"

O. ShkolnyiDoctor of Economics, professor, Head of the department of management, Uman National University of Horticulture

STRATEGIC CHANGE MANAGEMENT IN LOGISTICS ON AN EXAMPLE OF PUBLIC COMPANY "UKRPOSHTA"

В. В. Письменнийк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСОВОГО ВИРІВНЮВАННЯ ТЕРИТОРІЙ

V. PysmennyiPh. D., Docent, Associate Professor of Department of Finance named after S. I. Yuriy, Ternopil National Economic University, Ternopil

INTERGOVERNMENTAL TRANSFERS AS AN INSTRUMENT OF FINANCIAL EQUALIZATION OF TERRITORIES

К. Д. Салямон-Міхєєвак. е. н., доцент кафедри аудиту та економічного аналізу, Університет державної фіскальної служби УкраїниВ. П. Салямонстарший викладач кафедри менеджменту, Університет державної фіскальної служби України

ЦІНА І ЦІННІСТЬ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ

E. Saljamon-Mikheevathe candidate of еconomics sciences, the docent of chair of audit and economic analysis University of the state fiscal service of UkraineV. Salyamonthe teacher of chair of management University of the state fiscal service of Ukraine

PRICE AND VALUE OF AUDIT SERVICES

М. В. Скибак. держ. упр., доцент, доцент кафедри економічної теорії, НПУ імені М.П. Драгоманова, м. Київ

ВПЛИВ ДЕРЖАВИ НА УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА В ПРОЦЕСІ СТРУКТУРНО-ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

M. SkybaPhD in Public Administration, Assistant Professor, Associate Professor of Department of Economic Theory National Pedagogical University Dragomanov, Kyiv

THE INFLUENCE OF THE STATE ON IMPROVING THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT IN THE PROCESS OF INNOVATIVE-STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY: A THEORETICAL ASPECT

М. М. Бабичк. е. н., доцент, здобувач кафедри економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет

ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНА СУТНІСТЬ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

M. BabychPhD (Economics), Mykolayiv National Agrarian University

THE CONCEPTUAL-CATEGORICAL NATURE OF FOOD SECURITY

М. В. Штаньк. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та фундаментальних економічних дисциплін, Національна академія управління

МАКРОСТРУКТУРНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ВІДНОВЛЕННЯ СТІЙКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ

M. ShtanPh.D., Associate professor of the Department of Finance, Accounting and Fundamental Economic Disciplines, National Academy of Management

MAKROSTRUCTURAL DETERMINANTS OF RESTORATION OF RESILIENT ECONOMIC GROWTH IN UKRAINE

Руфат Дж. Эфендиевк. э. н., доцент, ведущий научный сотрудник отдела "Демография и проблемы воспроизводства рабочей силы", Институт экономики НАН Азербайджана (Баку, Азербайджан)Низами Ш. Асадовдиссертант, Институт экономики НАН Азербайджана (Баку, Азербайджан)

ВАЖНЕЙШИЕ АСПЕКТЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ЗА 25 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ

Rufat J. EfendiyevPh.D. in Economics, Associate Professor Leading Researcher of the Department of "Demography and problems of labor force reproduction" Institute of Economics, Azerbaijan National Academy of Sciences, (Baku, Azerbaijan)Nizami Sh. AsadovPhD student (dissertator) Institute of Economics, Azerbaijan National Academy of Sciences, (Baku, Azerbaijan)

MAIN ASPECTS OF DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT IN AZERBAIJAN FOR 25 YEARS OF INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC

К. В. Степановак. е. н., доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, Міжнародний гуманітарний університет, м. Одеса

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В МОРСЬКІЙ СФЕРІ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

K. Stepanovacandidate of economic sciences, Associate Professor, Department of Economics and International Economic Relations, International Humanitarian University, Odessa

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE MARITIME SECTOR: WORLD EXPERIENCE AND PERSPECTIVES FOR UKRAINE

М. О. Кіпак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

СУТНІСТЬ ТА НАПРЯМИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

M. Kipaassistant Professor at the Finance Department, Kharkiv national University of Economics named after S. Kuznetz

ESSENCE AND DIRECTIONS OF RESTRUCTURING OF ENTERPRISE

В. В. Лаврукк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам'янець-Подільський

ОЦІНКА ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ НАСЕЛЕННЯМ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

V. LavrukPhD (Economic), Associate Professor Department of Finance, Banking and Insurance Economic Faculty, State Agrarian and Engineering University in Podillya, Kamyanetz-Podilskiy

EVALUATION OF PRODUCTION AND POPULATION CONSUMPTION OF ANIMAL PRODUCTS

С. М. Івановк. е. н., викладач кафедри економічної кібернетики, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ В УПРАВЛІННІ ІНТЕРНЕТ-ПРОЕКТОМ

S. IvanovPhD in Economics, Zaporizhzhya National University

EVALUATION METHOD ECONOMIC EFFICIENCY IN DEVELOPMENT MANAGEMENT INTERNET PROJECT

Л. Г. Кльобак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та аналізу, Інститут підприємництва та перспективних технологій, Національний університет "Львівська політехніка"

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ

L. KlobaPh.D., associate professor, assistant professor of finance, accounting and analysis, Institute of Business and Technology Policy, National University "Lviv Polytechnic"

DIRECTIONS OF PERFECTION OF MANAGEMENT BANK RISKS

А. В. Літошенкоаспірант II курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ХМАРНІ ОБЧИСЛЕННЯ ЯК СВОЄРІДНИЙ ВИД АУТСОРСИНГУ КОМП'ЮТЕРНИХ СЕРВІСІВ ТА ЙОГО ПЕРЕВАГА

A. LitoshenkoPh.D. researcher of II course of Taras Shevchenko national university of Kyiv

CLOUD COMPUTING AS PECULIAR KIND OF OUTSOURCING OF COMPUTER SERVICES AND ITS BENEFITS

А. С. Веремієнкоаспірант кафедри теоретичної та прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

МІСЦЕ ТА СУТНІСТЬ ВЕНЧУРНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ СЕРЕД ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

A. VeremiienkoPostgraduate Department of Ukrainian State Employment Service Training Institute, Kyiv

PLACE AND NATURE OF VENTURE INVESTMENT FUND AMONG COLLECTIVE INVESTMENT INSTITUTIONS IN UKRAINE

А. С. Шоломсоискатель, преподаватель кафедры международных экономических отношений, Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, г. Харьков

МЕСТО РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ СОГЛАШЕНИЙ (РТС) В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ МНОГОСТОРОННЕЙ ТОРГОВЛИ: ВТО-СУБСТИТУЦИЯ ИЛИ ВТО-КОМПЛЕМЕНТАРНОСТЬ?

A. Sholomresearcher, lecturer of the Department of International Economic Relations, V.N. Karazin Kharkiv National University

THE ROLE OF REGIONAL TRADE AGREEMENTS (RTAS) IN THE MODERN MULTILATERAL TRADING SYSTEM: WTO-SUBSTITUTION OR WTO-COMPLEMENTARITY?

Н. М. Назуковамолодший науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНКИ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ІНВЕСТИЦІЇ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ В УМОВАХ ПОДАТКОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

N. Nazukovajunior researcher, State Organization "Institute for Economics and Forecasting of NAS of Ukraine"

IMPROVEMENT OF THE METHODICAL APPROACH TO ASSESSING THE TAX BURDEN ON INVESTMENT IN FIXED ASSETS IN TERMS OF TAX COMPETITION

І. М. Коноваловастарший викладач кафедри фінансів, ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"А. Ю. Олійникаспірант кафедри менеджменту банківської діяльності, ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

ТЕОРІЯ ОБМІНУ В ОПОДАТКУВАННІ: ГЕНЕЗА ТА ПРОЯВ СУЧАСНОСТІ

I. KonovalovaSenior Lecturer of Department of Finance, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"A. OliynykPostgraduate Student of Banking Management Department, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

THEORY OF EXCHANGE IN TAXATION: GENESIS AND PRESENT MANIFESTATION

О. Ю. Нісходовськаасистент кафедри енергетики та електротехнічних систем в АПК, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам'янець-Подільський

СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ СВІТОВОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ КРУП'ЯНИХ КУЛЬТУР

O. Niskhodovskyassistant, Department of energetics and electrotechnical systems in AIC, State Agrarian and Engineering University of Podilya, Kamenets-Podolsky

STATE AND TRENDS OF THE WORLD AND DOMESTIC MARKET OF CEREALS

Д. О. Котелевецьаспірант, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ В АПК

D. Kotelevetsрostgraduate student, Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya

AIC PROCESSING ENTERPRISES COMPETITIVENESS EVALUATION

Архів

2008

1

2

3

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

проректор з наукової роботи ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гнибіденко Іван Федорович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Федоренко Станіслав Валентинович

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

ТОВ "Редакція журналу Економіка та держава"