Мобільна версія

Журнал “Економіка та держава” - наукове фахове видання України з питань економіки
(Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.09.2014 № 1081)

УкраїнськаEnglishРусский

ГОЛОВНАПРО ЖУРНАЛАВТОРИРОЗМІЩЕННЯ СТАТТІПЕРЕДПЛАТАКОНТАКТ

Зміст журналу №1, 2017

С. В. Козловськийд. е. н., професор, професор кафедри управління персоналом і економіки праці, Донецький національний університет ім. В. Стуса В. О. Козловськийк. е. н., професор, професор кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університетА. В. Козловськийк. т. н., доцент, доцент кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін, Вінницький навчально-науковий інститут економіки, Тернопільський національний економічний університет

УПРАВЛІНСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ПРОВІДНА СКЛАДОВА СТРАТЕГІЧНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІКРОЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ (ПІДПРИЄМСТВА)

S. KozlovskyiDoctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Personnel Management and Labour Economics Donetsk National University named after Vasiliy StusV. KozlovskyiPh.D., Professor, Professor of the Department of Economics of Enterprise and Production Management Vinnytsia National Technical UniversityA. KozlovskiyPh.D., Associate Professor, Assistant Professor of Humanities and Basic Sciences Vinnitsa research institute of economy Ternopil National Economic University

MANAGERIAL CAPACITY AS A LEADING COMPONENTSTRATEGIC ECONOMIC POTENTIAL MICROECONOMIC SYSTEM (ENTERPRISE)

М. М. Ігнатенкод. е. н., доцент, Бердянський університет менеджменту і бізнесу, м. БердянськН. В. Рунчевак. е. н., доцент, Бердянський університет менеджменту і бізнесу, м. Бердянськ

ПРОЦЕСИ РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ТА КОНЦЕНТРАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА В КОРПОРАТИВНИХ АГРОФОРМУВАННЯХ

M. Ignatenkodoctor of economic sciences, associate professor, Berdyansk University of management and businessN. Runchevacandidate of economic sciences, associate professor, Berdyansk University of management and business

THE PROCESSES OF RESOURCING OF SPECIALIZATION AND CONCENTRATION OF PRODUCTION IN CORPORATE AGRICULTURAL ENTERPRISES

А. П. Макаренкод. е. н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. ЗапоріжжяА. В. Нікулінмагістрант, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

ОЦІНКА РЕФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ В УКРАЇНІ

A. MakarenkoDoctor of Economics, professor of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering AcademyA. Nikulinmaster of Zaporizhzhia State Engineering Academy

DETERMINE OF THE REFORM OF THE UNIFIED SOCIAL TAX IN UKRAINE

М. В. Тарасюкд. е. н., професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет О. В. Малярчукаспірант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет

СУЧАСНИЙ СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

M. TarasyukProfessor of the Department of Finance of Kyiv National University of Trade and EconomicsO. Maliarchukgraduate student of the Department of Finance, of Kyiv National University of Trade and Economics

MODERN INNOVATION POLICY IN UKRAINE: IMPLEMENTATION AND FINANCING

І. А. Колесникк. е. н., доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРАГНЕНЬ УКРАЇНИ

I. KolesnykPh.D., Associate Professor, Associate Professor of Department of Personnel Management and Labor Economics, State Employment Service Training Institute, Kyiv

EFFICIENCY OF POLICIES IN LABOR MIGRATION IN THE CONTEXT OF UKRAINE'S EUROPEAN ASPIRATIONS

З. М. Побережнак. е. н., доцент кафедри економіки, Національного авіаційного університету, м. Київ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ З ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АВІАКОМПАНІЙ

Z. PoberezhnaPh.D. in Economical Science, Associate Professor National Aviation University, Kyiv

METHODICAL PROVIDING EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF MEASURES TO IMPROVE THE COMPETITIVENESS OF AIRLINES

Н. В. Рощинак. е. н., доцент, Національний технічний університет України "КПІ ім. І. Сікорського"Л. С. Бордановак. е. н., Національний технічний університет України "КПІ ім. І. Сікорського"

ОСОБЛИВОСТІ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

N. RoshchinaPhD in Economics, associate professor of National technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute"L. BordanovaPhD in Economics of National technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute"

FEATURES MIGRATION PROCESSES IN TODAY'S ECONOMY

О. Г. Волковак. е. н., доцент кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ БОРГОВОЇ СТІЙКОСТІ ДЕРЖАВИ

O. VolkovaCandidate of economic Sciences, associate Professor of Finance, Odessa national economic University, Odessa

THEORETICAL ISSUES OF DEBT SUSTAINABILITY OF THE STATE

І. П. Гайдуцькийк. е. н., науковий співробітник, науково-дослідна лабораторія менеджменту ФММ НТУУ "КПІ"

ГЛОБАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ІНВЕСТУВАННЯ СТАЛОГО НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ

I. GaidutskiyPhD in Economics, researcher at management and marketing faculty research laboratory of national technical university of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

GLOBAL SOLUTIONS OF INVESTMENT PROBLEMS OF SUSTAINABLE LOW-CARBON DEVELOPMENT

Азад Мусаевдиссертант, Институт экономики Национальной академии наук Азербайджана, Баку, Азербайджан

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕФОРМ, ПРОВЕДЕННЫХ В СФЕРЕ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Azad MusayevDissertator Economics Institute National Academy of Sciences of Azerbaijan, Baku, Azerbaijan

INSTITUTIONAL AND ECONOMIC ASSESSMENT OF THE REFORMS CARRIED OUT IN THE FIELD OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION

Т. О. Меліховак. е. н., доцент, доцент кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит, Запорізька державна інженерна академіяН. С. Ніколаєнкомагістр ОА-15, Запорізька державна інженерна академія

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

T. MelikhovaCand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering AcademyN. Nikolaenkomaster AA-15. of Zaporizhzhia State Engineering Academy

THE DEVELOPMENT OF AUDIT IN INVENTORY FOR IMPROVING FINANCIAL SECURITY AT THE ENTERPRISE

С. В. Федоренкок. т. н., доцент, доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища, Київський національний університет будівництва і архітектуриВ. П. Тишковецьаспірант, Київський національний університет будівництва і архітектури

ОСОБЛИВОСТІ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ

S. FedorenkoAssociate Professor ar the Department of labour and environmental protection of Kyiv National University of Construction and Architecture, PhD in Engineering sciences, docentV. TishkovetsPosrgraduate of the Kyiv National University of Construction and Architecture

FEATURES OF LABOR IN THE COMPANY: ECONOMIC ASPECTS OF DEVELOPMENT

О. В. Гамовак. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академіяІ. А. Козачокст. викладач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академіяК. Г. Вініченкомагістр, Запорізька державна інженерна академія

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ У БЮДЖЕТНІЙ УСТАНОВІ

O. GamovaCand. Sci. (Econ.), associate professor,associate professor of accounting, analysis, audit and taxation, Zaporizhya State Engineering Academy, ZaporizhzhyaI. KozachokSr. lecturer in accounting, analysis, audit and taxation, Zaporizhya State Engineering Academy, ZaporizhzhyaK. VinichenkoZaporizhya State Engineering Academy, Zaporizhzhya

FEATURES RECOGNITION OF ACCOUNTING AND CONTROL RECEIVABLES BUDGET INSTITUTION

І. М. Дашкок. е. н., доцент кафедри обліку та менеджменту, Криворізький факультет Запорізького національного університету, м. Кривий Ріг

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ: СУТНІСТЬ ТА ФАКТОРИ ЙОГО РОЗВИТКУ

I. Dashkoc. e. s., associate Professor of the Department of accounting and management Zaporizhzhya National University, faculty of ZNU in Kryvyi Rih

HUMAN RESOURCES: THE ESSENCE AND FACTORS OF ITS DEVELOPMENT

О. М. Грибіненкок. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет", м. Дніпро

ПРИНЦИПИ ПАСПОРТИЗАЦІЇ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ

O. GribinenkoCandidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economic of Enterprises, State Higher Educational Establishment "National Mining University", Dnipro

PRINCIPLES OF PASSPORT OF COAL MINES

В. М. Швайдакаспірант, ВНЗ "Національна академія управління", м. Київ

МАКРОЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ

V. ShvaidakPhD student, Kyiv higher educational establishment "National Academy of Management"

MACROECONOMIC REGULATION OF BANK INVESTMENT LENDING

О. В. Клименкомагістр, головний спеціаліст аналітично-організаційного відділу Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, м. Київ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

O. Klymenkomaster's degree, general specialist of analytical and organizational department of National Commission for the State Regulation of Financial Services Markets

TOPICAL ISSUES OF PERSONNEL POLICY IN UKRAINE

Л. В. Жайворонокстарший викладач, Європейський Університет

СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА ТА РИНКУ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ УКРАЇНИ

L. Ghayvoronoksenior lecturer, European University

STRUCTURAL FEATURES OF THE PRODUCTION AND MARKET OF BAKERY UKRAINE

Архів

2008

1

2

3

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, член Спілки ректорів Європи, перший віце-президент Спілки будівельників України, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гнибіденко Іван Федорович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Федоренко Станіслав Валентинович

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

ТОВ "Редакція журналу Економіка та держава"