Мобільна версія

Журнал “Економіка та держава” - наукове фахове видання України з питань економіки
(Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.09.2014 № 1081)

УкраїнськаEnglishРусский

ГОЛОВНАПРО ЖУРНАЛАВТОРИРОЗМІЩЕННЯ СТАТТІПЕРЕДПЛАТАКОНТАКТ

Зміст журналу №9, 2017

В. І. Приймакд. е. н., професор, завідувач кафедри інформаційних систем у менеджменті, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. ЛьвівО. Р. Голубникк. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. ЛьвівЄ. М. Борщукд. е. н., професор, професор кафедри економіки, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Львів

ВПЛИВ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА ДОБРОБУТ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

V. PryimakDoctor of Economics, professor, head of the department of information systems in management, Ivan Franko National University of Lviv, LvivO. HolybnykPhD in Economics, associate professor of the department of information systems in management, Ivan Franko National University of Lviv, LvivYе. BorshchukDoctor of Economics, professor of the department of economics, The Lviv Regional Institute of Public Administration National Academy of Public Administration, the Office of the President of Ukraine, Lviv

THE INFLUENCE OF THE SHADOW ECONOMY ON THE POPULATION WELFARE OF UKRAINE

С. В. Козловськийд. е. н., професор, професор кафедри управління персоналом і економіки праці, Донецький національний університет ім. В. Стуса Г. Ф. Мазурк. е. н., доцент, Заслужений економіст України, депутат Вінницької обласної ради

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

S. KozlovskyiD.Sc. (Economics), Professor, Professor of the Department of Personnel Management and Labour Economics Donetsk National University named after Vasiliy StusG. MazurPh.D., assistant professor, Honored Economist of Ukraine, deputy of the Vinnytsia Regional Council

MODELING AND FORECASTING OF THE STATE LEVEL STIMULATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN UKRAINE BASED ON THE THEORY OF FUZZY LOGIC

Л. В. Антоновад. держ. упр., професор, професор кафедри обліку і аудиту, Чорноморський національний університет ім. П. МогилиН. М. Левченкод. держ. упр., професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування, Запорізький національний технічний університетС. М. Белінськак. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Чорноморський національний університет ім. П. Могили

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТА ОБЛІКУ ПРОЦЕСІВ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДОВИХ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ

L. AntonovaDoctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of accounting and audit Petro Mohyla Black Sea National UniversityN. LevchenkoDoctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of accounting and audit Zaporozhye National Technical UniversityS. BelinskayaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of accounting and audit Petro Mohyla Black Sea National University

IMPROVEMENT OF SYSTEMS OF MANAGEMENT AND ACCOUNTING OF PROCESSES REPRODUCING THE MAIN ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE AS A COMPLEX STRATEGY FOR DEVELOPMENT OF ACTIVITY

Н. С. Миколайчукд. е. н., професор, директор центру перепідготовки та підвищення кваліфікації, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон

ШЛЯХИ ВІДРОДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТЕКСТИЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

N. Mykolaichukdoctor of economic sciences, professor, director of the center for retraining and skills upgrading Kherson national technical university, Kherson

WAYS OF RECURRENCE OF COMPETITIVENESS OF TEXTILE ENTERPRISES OF UKRAINE

В. Г. Федоренкод. е. н., професор, академік Академії будівництва УкраїниО. О. Савенкок. п. н., доцент, провідний науковий співробітник, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості УкраїниЛ. Й. Літвінчукстарший науковий співробітник, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

ІНСТРУМЕНТИ ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ ПРЕТЕНДЕНТІВ НА ВАКАНТНІ ПОСАДИ

V. FedorenkoDoctor of Economics, Professor, academician of Academy of building of UkraineO. Savenkocandidate of pedagogical sciences, associate professor, leading scientific fellow of the Institute of Staff Training of the State Employment Service of UkraineL. Litvinchuksenior scientific fellow of the Institute of Staff Training of the State Employment Service of Ukraine

TOOLKITS OF PROFESSIONAL SELECTION OF APPLICANTS FOR VACANT POSITIONS

О. І. Котиковад. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. МиколаївА. О. Краснюкмагістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. МиколаївВ. С. Кавецькамагістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ ЯК ОСНОВНИЙ ІНДИКАТОР РІВНЯ ЖИТТЯ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

O. Kotykovadoctor of economics, professor, head of the department of business economics, Mykolayiv natsіonal agrarian unіversity, MykolaivA. KrasniukMaster, Mykolayiv State Agrarian University, MykolaivV. KavetskaMaster, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv

HOUSEHOLD INCOMES AS THE MAIN INDICATOR OF LIVING STANDARDS IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION

О. Л. Польовад. е. н., доцент кафедри фінансів банківської справи та страхування Вінницький національний аграрний університет, м. ВінницяЛ. В. Бардамагістрант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

O. PolyovaDoctor of Economics , Associate professor, Department of Finance, Banking and Insurance, Vinnitsa National Agrarian University, VinnitsaL. BardaStudent, Vinnitsa National Agrarian University

ORGANIZATION OF THE SYSTEM OF CORPORATE GOVERNANCE IN THE BANKING SECTOR OF UKRAINE

Д. М. Гладкихк. е. н., доцент, завідувач сектору грошово-кредитної політики відділу фінансової безпеки, Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ

РИЗИКИ НАЦІОНАЛІЗАЦІЇ "ПРИВАТБАНКУ" ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ

D. HladkykhCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the monetary policy sector of the financial security department, National Institute for Strategic Studies, Kyiv

RISKS OF NATIONALIZATION OF "PRIVATBANK" AND THE MAIN DIRECTIONS OF THEIR MINIMIZATION

E. KirieievaCandidate of Economics Sciences, Head of Economics Department, Vinnytsia National Agrarian University

THE INFLUENCE OF THE INFORMATISATION ON THE AGRICULTURAL EDUCATION SYSTEM DEVELOPMENT IN UKRAINE

Е. А. Кірєєвак. е. н., завідувач кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет

ВПЛИВ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК СИСТЕМИ АГРАРНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

А. О. Тимошенкок. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, ПВНЗ "Європейський університет", м. Київ

ЕВОЛЮЦІЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

A. TimoshenkoCandidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Finance and Banking, PHEE "European University", Kiev

EVOLUTION OF UKRAINE'S FISCAL POLICY

Н. О. Рязановак. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, обліку і банківської справи, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Старобільськ

ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

N. RiazanovaCandidate of Economic Sciences, (Ph. D.), Docent, Head of the Department of Finance, Accounting and Banking, Luhansk Taras Shevchenko National University

ECONOMIC MECHANISMS OF DEVELOPMENT OF REFURBISHABLE ENERGY

Н. М. Ступеньк. е. н., доцент, доцент кафедри кадастру територій, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

ОЦІНКА ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

N. StupenPhD Candidate of Economic Sciences, Docent, Associate Professor of Territories Cadastre, "Lviv Polytechnic" National University, Lviv city

ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF SOCIO-ECONOMIC FACTORS ON THE EFFICIENCY OF THE RESORT AND RECREATION INDUSTRY

Г. Т. П'ятницькад. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. КиївВ. С. НайдюкГенеральний директор, ПрАТ "Компанія "Київенергохолдинг", м. Київ

СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

G. PiatnytskaDoctor of Economics, Professor, Professor of Management Department, Kyiv National University of Trade and Economics, KyivV. NaidiukGeneral Director, Kyivenergoholding, PJSC, Kyiv

MODERN TRENDS OF THE CATERING TRADE DEVELOPMENT IN UKRAINE

Н. В. Мединськак. е. н., доцент кафедри земельного кадастру, Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниА. А. Красножонмагістр факультету землевпорядкування, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ПРОСТОРОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕЖ МІСТА-КУРОРТУ МИРГОРОД ТА ЙОГО САНІТАРНО-ЗАХИСНИХ ЗОН

N. MedynskaPh.D., assistant professor of land managementA. Krasnojonmaster 2 years of study

SPATIAL MODELING OF LIMITS OF CITY RESORT MYRHOROD AND IT'S SANITARY PROTECTION ZONES

С. М. Халатурк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університетМ. Є. Гармашмагістр, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ НА ОСНОВІ ОПТИМІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ АКТИВІВ

S. KhalaturCandidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Finance and Banking Department, Dnipro State Agrarian and Economic UniversityM. GarmashDnipro State Agrarian and Economic University

FINANCIAL CREDIT SUPPORT OF THE AGRICULTURAL SECTOR BASED ON OPTIMIZATION OF BANK ASSETS

Ю. В. Пікаловаспірант, Черкаський державний технологічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО СУТНОСТІ І МІСЦЯ ЗНАНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Y. PikalovGraduate student, Cherkasy State Technological University

THEORETICAL APPROACHES OF THE ESSENCE AND PLACE OF KNOWLEDGE IN THE ENTERPRISE

М. В. Рябоконьаспірант, Черкаський державний технологічний університет

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ФОРМ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО БІЗНЕСУ

M. RyabokonGraduate student, Cherkasy State Technological University

FORMS OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL BUSINESS IN MODERN CONDITIONS

С. В. Куйбідааспірант кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний університет "Львівська Політехніка"

ФОРМУВАННЯ НОВИХ ПІДХОДІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

S. Kuibidapost-graduate student of the Department of Theoretical and Applied Economics of National University "Lviv Polytechnicа"

FORMATION OF NEW APPROACHES TO REALIZATION STRUCTURAL EXAMINATION OF THE ECONOMY OF UKRAINE

І. Ю. Мельниковаспірант, ДННУ "Академія фінансового управління"

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

I. MelnykovPostgraduate, DNNU "Academy of Financial Management"

INSTITUTIONAL PROVIDED TRANSFORMATION OF THE STATE REGULATION OF THE FINANCIAL MARKET OF UKRAINE

М. В. Ляшенкомолодший науковий співробітник, Інститут стратегічних оцінок

ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ТВАРИННИЦТВА НА ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ

M. Liashenkounior researcher, Institute of Strategic Assessments

TO THE QUESTION OF ASSESSING THE IMPACT OF ANIMAL HUSBANDRY ON ATMOSPHERIC POLLUTION

О. В. Клименкомагістр, головний спеціаліст, аналітично-організаційний відділ Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, м. Київ

ТРАНСПОРТНЕ ЗАПІЗНЮВАННЯ РЕАКЦІЇ РИНКІВ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ НА ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

O. Klymenkomaster's degree, general specialist of analytical and organizational department of National Commission for the State Regulation of Financial Services Markets

TRANSPORT DELAY OF THE REACTION OF NON-BANKING FINANCIAL SERVICES MARKETS TO CHANGES IN THE ECONOMICS INDICATORS OF UKRAINE

Архів

2008

1

2

3

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

проректор з наукової роботи ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

ТОВ "Редакція журналу Економіка та держава"