Мобільна версія

Журнал “Економіка та держава” - наукове фахове видання України з питань економіки
(Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.09.2014 № 1081)

УкраїнськаEnglishРусский

ГОЛОВНАПРО ЖУРНАЛАВТОРИРОЗМІЩЕННЯ СТАТТІПЕРЕДПЛАТАКОНТАКТ

Зміст журналу №5, 2016

П. І. ГайдуцькийП. І. Гайдуцький, д. е. н., професор, академік НААН, заслужений діяч науки і техніки, Директор, Інститут стратегічних оцінок

КОНСТИТУЦІЯ — ФУНДАМЕНТ ДЕРЖАВНОСТІ

P. GaidutskyiP. Gaidutskyi, Doctor of Economic Sciences, Professor, Academician of the National Academy of Agricultural Sciences, Honored Worker of Science and Technology of Ukraine, Director of the Institute of strategic assessments

THE CONSTITUTION IS FOUNDATION OF STATEHOOD

Т. В. Гринькод. е. н., професор, завідувач кафедри економіки та управління, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара м. Дніпропетровськ

ФУНКЦІЇ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ МЕТАЛУРГІЇ

T. GrynkoDoctor of Econ. Sci., Professor, Professor of the Department of Economics and administration, Dnipropetrovsk national university Oles Honchar, Dnipropetrovsk

FUNCTIONS OF THE LOGISTICS SYSTEM IN CONDITIONS OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES IN THE INDUSTRY OF METALLURGY

Є. Г. Карташовд. н. з держ. упр., Академія Муніципального управління

ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

E. KartashovDoctor of Public Administration, the Academy of Municipal Management

THE EUROPEAN PRACTICE OF IMPLEMENTING ENVIRONMENTAL STRATEGIES

В. М. Семцовк. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: ПОШУК НОВОЇ МОДЕЛІ, МОЖЛИВОСТІ ТА МЕЖІ

V. SemtsovPhD (Economics), Associate Professor, Department of finance and credit Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnytsia

FINANCIAL DECENTRALIZATION IN UKRAINE NEW MODEL, POSSIBILITIES AND LIMITS

Л. В. Козарезенкок. е. н., доцент, доцент кафедри політичної економії, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди", м. Переяслав-Хмельницький

ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

L. KozarezenkoPhD (Economics), Associate Professor, Pereyaslav-Khmelnitsky State Pedagogical University, Pereyaslav-Khmelnytsky, Ukraine

THE TAX POLICY OF HUMAN POTENTIAL DEVELOPMENT

Л. Л. Мельникк. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, докторант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. MelnikPhD in Economics, Associate Professor, Management of Organizations Department, a doctoral student, Dnipropetrovs'k State Agrarian and Economic University

THEORETICAL AND PRACTICAL BASES OF RESEARCH OF AGRICULTURAL ENTERPRISES PROFITABILITY

А. Д. Мостовак. е. н., Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ

СТРАТЕГІЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

A. MostovaPhD, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnepropetrovsk

THE STRATEGY OF FOOD SECURITY: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS

М. Д. Пасічнийк. е. н., доцент кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ

M. PasichniyCandidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics

CHARACTERISTICS OF NATIONAL BUDGETARY POLICY

Я. І. Юрикк. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник відділу соціально-економічних проблем праці, Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ

ЗАКОНОДАВЧИЙ ЗАХИСТ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ: ОЦІНЮВАННЯ ЖОРСТКОСТІ ТА НАПРЯМИ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ

Y. YurykPh.D. in economics, senior researcher, senior researcher of department of socio-economic problems of labor, State Organization "Institute for economics and forecasting NAS of Ukraine", Kyiv

EMPLOYMENT PROTECTION LEGISLATION IN UKRAINE: QUANTITATIVE ESTIMATES OF THE DEGREE OF STRINGENCY AND DIRECTIONS OF LIBERALIZATION

Е. В. Добровольскаяк. е. н., доцент, доцент кафедры финансов и банковского дела, Днепропетровский государственній аграрно-экономический университет, г. Днепропетровск

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ НА РЫНКЕ НЕБАНКОВСКИХ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

E. Dobrovolskayacandidate of Economics, associate Professor of Finance, Dnepropetrovsk state agrarian and economical University, Dnepropetrovsk

IMPROVEMENT OF THE ACTIVITIES OF CREDIT UNIONS IN THE MARKET OF NON-BANKING FINANCIAL SERVICES

О. Л. Ворсовськийк. е. н., асистент кафедри організації та економіки фармації, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

ПОЗИЧКОВІ ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

O. Vorsovskycandidate of economic sciences, the assistant of the department of organization and economics of pharmacy, National medical university named after O.O.Bogomolеts

BORROWED SOURCES OF FORMING OF FINANCIAL POTENTIAL OF INVESTMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES

І. І. Туболецьк. е. н., доцент кафедри фінансового та банківського менеджменту, Університет митної справи та фінансів

ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

I. TuboleсPhD, associate professor department of financial and banking management of University of custom business and finances

FOREIGN DIRECT INVESTMENT AS A FACTOR OF THE ECONOMIC SYSTEM

І. В. Залуцькийстудент кафедри економіки та підприємництва Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", м. КиївС. В. Войткод. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", м. КиївМ. В. Шашинак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", м. Київ

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ВІКУ ТОП-МЕНЕДЖЕРІВ КРАЇНИ ТА ЕКОНОМІЧНИХ УСПІХІВ ДЕРЖАВ

I. ZalutskyiStudent of the Department of Economics and Entrepreneurship of National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", KievS. VoitkoDoctor of Economics, Professor, Head of the International Economics Department of National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", KievM. ShashynaPhD in Economics, Assistant Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship of National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kiev

CO-RELATION BETWEEN NATIONAL TOP-MANAGERS AGE AND ECONOMIC SUCCESS OF A COUNTRY

Фуад Хидаят оглы Башировдокторант, Азербайджанский Государственный Аграрный Университет

ПУТИ РОСТА ЭФФЕКТИВНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ АЗЕРБАЙДЖАНА

Fuad Hidayat oqlu BashirovDoctoral candidate of Azerbaijan State Agrarian University

WAYS OF GROWTH OF EFFECTIVE BUSINESS ACTIVITY IN THE MARKET OF CONSTRUCTION MATERIALS OF AZERBAIJAN

Л. Г. Кльобак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка"

МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ КРЕДИТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

L. KlobaPh.D., Assistant Professor, Associate Professor of Finance, National University "Lviv Polytechnic"

MARKETING GOING IS NEAR PERFECTION OF MANAGEMENT BANK CREDIT ACTIVITY

Д. А. Ковніраспірант, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

D. KovnirPostgraduate Kyiv National Economic University.named after Vadym Hetman, Kyiv

THE ECONOMIC PROBLEMS OF STATE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

І. С. Марченкоаспірант, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

I. Marchenkopostgraduate student, V.N. Karazin Kharkiv National University

UKRAINE ECONOMY COMPETITIVENESS: STATE, PROSPECTS

Т. М. Хаянокстарший викладач кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ

ПСИХОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРАЦІВНИКІВ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

T. KhayanokSenior Lecturer Department of Management and Right Dnipropetrovsk State Agrarian University of Economics, Dnepropetrovsk

THE PSYCHOLOGICAL COMPONENT OF FORMATION OF PERSONNEL POTENTIAL EMPLOYEES FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES

C. В. Олексійчукаспірант кафедри податків та фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ДОМІНАНТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ВНУТРІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО БОРГУ

S. OleksiichukGraduate Student Graduate Student of Department of Taxes and Fiscal Policy of Ternopil National Economic University

THEORETICAL STUDY OF THE DOMINANT NATURE OF DOMESTIC PUBLIC DEBT

О. С. Євсейцевак. е. н., доц. кафедри економічної кібернетики та маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайнуД. В. Новіковбакалавр напряму підготовки "Маркетинг", Київський національний університет технологій та дизайну

СУЧАСНІ МЕТОДИКИ ПРОГНОЗУВАННЯ КОН'ЮНКТУРИ РИНКУ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

O. YevseytsevaCandidate of Econ. Sciences, Associate Professor, Department of Economic Cybernetics and Marketing , Kyiv National University of Technology and DesignD. Novikovbachelor specialty "Marketing", Kyiv National University of Technology and Design

MODERN METHODS OF FORECASTING MARKET CONDITIONS AND THEIR USE IN MARKETING RESEARCH

Архів

2008

1

2

3

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Бондаренко Ольга Олександрівна

професор кафедри фінансів, директор Інституту післядипломної освіти Київського національного університету технологій та дизайну, к.т.н., доцент

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гнебіденко Іван Федорович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Завізєна Наталія Станіславівна

провідний науковий співробітник відділу стратегії сталого розвитку та інвестиційно-інноваційної політики Науково-дослідного економічного Інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, доктор економічних наук, доцент

Киричук Олександр Васильович

завідувач кафедри психології ІПК ДСЗУ, доктор педагогічних наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Сорока Микола Петрович

д-р наук з державного управління, професор, народний депутат України

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Федоренко Станіслав Валентинович

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

ТОВ "Редакція журналу Економіка та держава"