Мобільна версія

Журнал “Економіка та держава” - наукове фахове видання України з питань економіки
(Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.09.2014 № 1081)

УкраїнськаEnglishРусский

ГОЛОВНАПРО ЖУРНАЛАВТОРИРОЗМІЩЕННЯ СТАТТІПЕРЕДПЛАТАКОНТАКТ

Зміст журналу №2, 2017

В. Г. Федоренкод. е. н., професор, академік Академії будівництва УкраїниС. В. Федоренкок.т.н., доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища, Київський національний університет будівництва і архітектури, Академік академії будівництва України

ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА УКРАЇНИ В ІНТЕГРАЦІЙНО-НОВІТНІХ РІЗНОРІВНЕВИХ СИСТЕМАХ

V. Fedorenkodoctor of Economics, Professor, аcademician of Аcademy of building of UkraineS. FedorenkoPhD, associate Professor, associate Professor of the Department of labour protection and environment of the Kyiv national University of construction and architecture, Academician of Academy of construction of Ukraine

ECONOMIC EDUCATION IN UKRAINE IN THE INTEGRATION IS THE LATEST MULTILEVEL SYSTEMS

Т. Д. Косовад. е. н., професор, професор кафедри фінансів, підприємництва та біржової діяльності, Класичний приватний університет, м. ЗапоріжжяО. В. Ярошевськак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та маркетингу, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ФОНДОВА ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ: ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

T. KosovaDoctor of Economics, Professor, Professor of Department of Finance, Entrepreneurship and exchange activities, Classical Private University, ZaporizhzhyaО. ІaroshevskajaPhD of Economics, Senior Lecturer, Associate Professor of Department of Economics and marketing, Classical Private University, Zaporizhzhya

STOCK ELECTRONIC SECURITIES TRADING: IMPACT ON THE FINANCIAL MARKET OF UKRAINE

О. М. Грабчукд. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. ДніпроВ. Я. Плаксієнкод. е. н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ІНСТРУМЕНТИ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. HrabchukDoctor of Science in Economics, Associate Professor, Sc. Professor Chief of Department of Finance, Oles Gonchar Dnepropetrovsk national university, DniproV. PlaksienkoDoctor of Science in Economics, Professor, Sc. Professor Chief of the department of accounting, Poltava state agrarian academy, Poltava

INSTRUMENTS OF INNOVATIVE POLITICS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

А. О. Касичд. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївТ. О. Харченкок. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ СУБ'ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ СФЕРИ

A. KasychDoctor of Science (Economics), Professor, Head of the Department of Management, Kyiv National University of Technologies and DesignТ. KharchenkoPh.D. of Science (Economics), Associate Professor, Assistant Professor of the Department of Management, Kyiv National University of Technologies and Design

STRATEGIC MANAGEMENT OF PUBLIC SPHERE ENTITIES

Ю. В. Гончаровд. е. н., професор кафедри менеджменту, факультет економіки та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайнуА. О. Дворецькийк. е. н., доцент кафедри менеджменту, факультет економіки та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну

ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Y. GoncharovDoctor of Economics, Professor of Management, Faculty of Economics and Business Kyiv National University of Technology and DesignA. Dvorets'kyyPh.D., Associate Professor of Management, Faculty of Economics and Business Kyiv National University of Technology and Design

PROBLEMS OF REGIONAL POLICY IN UKRAINE

Ю. Д. Радіоновк. е. н., начальник відділу адаптації та імплементації міжнародних стандартів, моніторингу і аналізу у сфері державного фінансового контролю, Рахункова палата України

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУСПІЛЬНИХ БЛАГ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ

Yu. RadionovCand. of Econ. Sci., Head of the Department of Adaptation and Implementation of International Standards, Monitoring and Analysis in the Sphere of State's Financial Control, The Accounting Chamber of Ukraine

THE THEORETICAL BASIS OF PUBLIC GOODS IN THE ECONOMIC SYSTEM OF THE STATE

І. Є. Андрющенкок. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя, Україна

ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. AndryushchenkoPhD, associate professor, assistant professor Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya, Ukraine

LEVEL OF VIABILITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES FORECASTING

М. М. Бабичк. е. н., доцент, докторант факультету менеджменту, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

МОНІТОРИНГ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

М. BabychPhD, Assistant Professor, The doctoral student of department of business of economy Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv, Mykolaiv

MONITORING AND INFORMATION PROVIDING OF THE FOOD SECURITY FORMATION PROCESSES

К. О. Бояриновак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ВИЗНАЧЕННЯ ДОМІНАНТНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КОМПОНЕНТ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА МАШИНОБУДУВАННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОГО ІНТЕРЕСУ ФУНКЦІОНУВАННЯ В ІННОВАЦІЙНО ОРІЄНТОВАНОМУ РОЗВИТКУ

К. BoiarynovaPhD. (Economics), Associate Professor, Assistant Professor of the Department of Management, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute"

DETERMINATION OF DOMINANT FUNCTIONAL COMPONENTS OF MACHINE BUILDING ENTERPRISES INTERNAL ENVIRONMENT TO ENSURE THE ECONOMIC INTEREST OF FUNCTIONING IN INNOVATION-ORIENTED DEVELOPMENT

В. В. Рубльовконсультант з питань протидії та запобігання корупції, Волинська обласна рада, Луцьк

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

V. RubliovConsultant on combating and preventing corruption, Volyn regional council, Lutsk

FEATURES OF COMMUNAL ENTERPRISES MANAGEMENT IN MODERN CONDITIONS

О. В. Кузьменкод. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики, Сумський державний університет, м. СумиА. О. Бойкок. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Сумський державний університет, м. СумиВ. М. Полюховичстудент спеціальності "Економічна кібернетика", Сумський державний університет, м. Суми

РОЗВИТОК МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКУ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЇЇ ПОСЛУГ ДЛЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ДОХОДІВ АБО ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ В ХОДІ ІНСПЕКТУВАННЯ

O. KuzmenkoDoctor of Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economic Cybernetics, Sumy State UniversityA. BoykoPhD, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics, Sumy State UniversityV. PoluhovichStudent of specialty "Economic Cybernetics", Sumy State University

DEVELOPMENT OF THE METHODICAL APPROACH FOR MODELING THE RISK OF BANKING INSTITUTIONS IN THE CONTEXT OF ITS SERVICES USAGE FOR MONEY LAUNDERING OR TERRORIST FINANCING DURING INSPECTION

О. Ю. Чурікановак. е. н., доцент кафедри електронної економіки та економічної кібернетики, Державний ВНЗ "Національний гірничий університет"К. А. Загорулькоаспірант, Державний ВНЗ "Національний гірничий університет"

АНАЛІЗ ІНДИКАТОРІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

O. ChurikanovaPhD, Associate Professor, Department of Economic Cybernetics and Information Technologies State Universities "National Mining University"K. Zahorulkograduate student, State Universities "National Mining University"

THE ANALYSIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDICATORS

В. П. Хомутенкок. е. н., професор, старший судовий експерт, НДЕКЦ МВС України, м. ОдесаА. В. Хомутенкок. е. н., доцент кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

V. KhomutenkoCandidate of Economic Sciences, Professor, Senior Judicial expert Odessa Research of Forensic Center of Ministry of Interior of Ukraine, OdessaА. KhomutenkoCandidate of Economic Sciences, Associate Professor of Finance Department, Odessa National Economic University, Odessa

FISCAL EFFICIENCY OF INCOME TAX ENTERPRISES IN UKRAINE

П. І. Безуск. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївО. О. Волошенкок. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА

P. BezusPh.D., Associate Professor, Associate Professor of Management Department of Kiev National University of Technology and DesignO. VoloshenkoPh.D., Associate Professor, Associate Professor of Management Department of Kiev National University of Technology and Design

MANAGING CHANGE IN OUTPUT

К. В. Шиманськак. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ МІГРАНТІВ В УМОВАХ ДІЇ ІНСТИТУЦІЙНИХ ФАКТОРІВ

K. ShymanskaPh.D., associate professor, assistant professor of Department of International Economics, Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr

PROCESS APPROACH TO IDENTIFYING MIGRANT REMITTANCES IN TERMS OF INSTITUTIONAL FACTORS

С. І. Собчукаспірант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ В СИСТЕМІ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

S. Sobchukpost-graduate student of the finance department, Kyiv National Trade and Economics University

INTERBUDGETARY TRANSFERS IN THE SYSTEM OF BUDGET REGULATION

Н. О. Піскуновааспірант кафедри фінансів, Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара, м. Дніпро

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД ОЦІНКИ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

N. Piskunovagraduate student of chair of finance, Dnipropetrovsk national university Oles Honchar, Dnipro

IMPROVING METHODICAL PRINCIPLES ESTIMATING CASH FLOWS COMPANIES

В. О. Мясниковздобувач кафедри економіки підприємств міського господарства, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, м. Харків

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. MiasnykovApplicant at the department of Economic enterprises of urban farming, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

STATE AND PROSPECTS OF INNOVATIVE POTENTIAL OF ENGINEERING COMPANIES

Архів

2008

1

2

3

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, член Спілки ректорів Європи, перший віце-президент Спілки будівельників України, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гнибіденко Іван Федорович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Федоренко Станіслав Валентинович

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

ТОВ "Редакція журналу Економіка та держава"