Мобільна версія

Журнал “Економіка та держава” - наукове фахове видання України з питань економіки
(Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.09.2014 № 1081)

УкраїнськаEnglishРусский

ГОЛОВНАПРО ЖУРНАЛАВТОРИРОЗМІЩЕННЯ СТАТТІПЕРЕДПЛАТАКОНТАКТ

Зміст журналу №11, 2016

Н. Ф. Єфремовак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та організації виробництва, Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське Н. Ф. Стеблюкк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій та адміністрування, Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське О. І. Чічканьк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та обліку, Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ — ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ

N. YefremovaPh.D., associate professor, assistant professor of production, Dnipro State Technical University, KamianskeN. SteblyukPh.D., associate professor, assistant professor of organizational management and administration, Dnipro State Technical University, KamiyanskeO. ChichkanPh.D., associate professor, assistant professor of finance and accounting, Dnipro State Technical University, Kamiyanske

SUPPORT THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION — AN IMPORTANT COMPONENT OF THE STRATEGI CGOALS OF THE WELFARE STATE

О. А. Іщенкод. е. н., професор, директор, Товариство з обмеженою відповідальністю "СММ", м. Київ

КОМПЛЕКСНА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ

О. IshchenkoDSc., prof., Director "СMM" Ltd., Kyiv

COMPLEX ENVIRONMENTAL-ECONOMIC ASSESSMENT AND IMPLEMENTATION OF STATE REGULATION AND PLANNING

О. В. Черевкод. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та економічної безпекиЮ. М. Радзіховськаздобувач кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

СУТНІСТЬ, РОЛЬ ТА ЗАВДАННЯ ІНТЕРФЕЙСНОЇ БЕЗПЕКИ У ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

O. CherevkoDoctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Management and economic security DepartmentYu. RadzikhovskaSeeker of Management and economic security Department, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky

THE ESSENCE, ROLE AND TASKS OF INTERFACE SECURITY IN THE IN THE PROCESS OF PROVIDING INFORMATION AND ECONOMIC SECURITY IN THE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Н. В. Резніковад. е. н., доцент, професор кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин, Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса ШевченкаО. А. Іващенкок. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національної академії статистики, обліку і аудиту

РОЗВИТОК ТОРГОВЕЛЬНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ В КРАЇНАХ ПЕРИФЕРІЇ: ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ЙОРДАНІЇ

N. ReznikovaDoctor of Economics, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of KyivO. IvashchenkoPhD (Econ.), associate Professor of the Department of management of foreign trade activities of The national Academy of statistics, accounting and audit

THE DEVELOPMENT OF TRADE LIBERALIZATION IN THE PERIPHERY: THE PROSPECTS OF ECONOMIC INTEGRATION OF JORDAN

О. В. Полтавськак. е. н., доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

O. PoltavskaPhD in Economics (Candidate of Sciences), Kiev National University of Trade and Economics, Kyiv

ENSURING EFFICIENCY OF ENTERPRISES HOTEL INDUSTRY

Ю. Е. Тимофєєвк. т. н., доцент кафедри організації та управління будівництвом, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. КиївЮ. Б. Чернявськак. е. н., доцент кафедри основ економічної теорії, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

ЗМІШАНЕ ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ — ШЛЯХ ДО ЇЇ РОЗВИТКУ

Yu. Timofeevcand.tech.sci., associate professor of the organization and managements of con struction of Kiev national university of construction and architectur, KyivY. Chernavskacand. econ. sci., associate professor of basics of economic theory of Kyiv national university of construction and architecture, Kyiv

THE MIXED FINANCING THE HIGHEST SHKOLY — PUT TO ITS DEVELOPMENT

Н. М. Ступеньк. е. н., доцент, доцент кафедри кадастру територій, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ

N. StupenPhD Candidate of Economic Sciences, Docent, Associate Professor of Territories Cadastre, "Lviv Polytechnic" National University, Lviv

IMPROVEMENT OF METHODS OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC MANAGEMENT OF THE RECREATIONAL AREAS DEVELOPMENT

М. М. Бердарк. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

КОНТРОЛІНГ ЯК СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

M. BerdarPh.D., Associate Professor of Entrepreneurship Taras Shevchenko National University Kyiv, Ukraine

CONTROLLING AS MODERN CONCEPTION OF MANAGEMENT INDUSTRIAL ENTERPRISE

В. П. Звонарк. е. н., с. н. с. старший науковий співробітник, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України, м. Київ

СІЛЬСЬКА ГРОМАДА В УКРАЇНІ ЯК СУБ'ЄКТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: АКТИВІЗАЦІЯ ЧЕРЕЗ САМООРГАНІЗАЦІЮ ТА ПАРТНЕРСТВО

V. ZvonarPhD in Economics, senior researcher, senior staff scientist, Ptoukha Institute for Demography and Social Studies, National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev

A RURAL COMMUNITY IN UKRAINE AS AN ACTOR OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT: STRENGTHENING THROUGH SELF-ORGANIZATION AND PARTNERSHIP

М. М. Гусейновд. ф. э. н., доцент, Азербайджанский Университет Кооперации

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА В КОНТЕКСТЕ ЕГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

M. GuseynovPhD of economics, associated professor, Azerbaijan Cooperation University

THE PROBLEM RESOLUTION OF FOOD SECURITY OF AZERBAIJAN IN THE CONTEXT OF ITS INNOVATIVE DEVELOPMENT

Ю. А. Никитюкк. с.-г. н., с. н. с., Інститут агроекології і природокористування НААН, м. КиївЮ. О. Сологубаспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО РИНКУ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ В УКРАЇНІ

Y. NykytyukPhD Candidate of Agricultural Sciences, Senior Researcher, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS, KyivYu. Solohubpostgraduate, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS, Kyiv

CONCEPTUAL DEVELOPMENT BASES OF THE MODERN MARKET OF MEDICINAL PLANT MATERIAL IN UKRAINE

А. Ю. Панковак. е. н., доцент кафедри менеджменту, Запорізькій національний технічний університет, м. ЗапоріжжяТ. В. Лагутінмагістрант, Запорізькій національний технічний університет, м. Запоріжжя

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ У ВІДПОВІДНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

A. PankovaProfessor Assistant in Economic Sciences, Associate Professor the Department of Management, Zaporizhzhya national technical universityT. LagutinMaster student, Department of Management, Zaporizhzhya national technical university

"THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGY UNDER THE STATE DEVELOPMENT STRATEGY AND THE EUROPEAN INTEGRATION PROCESS"

О. М. Клименкок. держ. упр., доцент кафедри "Фінанси, банківська справа та страхування", Академія муніципального управління, м. КиївН. В. Кальчукмагістрант, Академія муніципального управління, м. Київ

СУЧАСНИЙ СТАН ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ

O. KlymenkoPh.D in State Government, Асademy of municipal administration, KyivN. Kalchukmaster student, Асademy of municipal administration, Kyiv

THE CURRENT STATE REVENUES OF LOCAL UKRAINIAN'S BUDGETS

А. О. Касичд. е. н., проф., професор кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайнуД. О. Глущенкомагістрант кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

A. KasychD. Sc. (Economics), Professor, Professor of the Department of Management, Kyiv National University of Technologies and DesignD. Gluschenkoundergraduate of the Department of Management, Kyiv National University of Technologies and Design

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF ENTERPRISES COMPETITIVENESS MANAGEMENT

Азер Амир оглы Халиловдокторант, Институт Экономики НАН Азербайджана

СОСТОЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА АЗЕРБАЙДЖАНА

Azer Amir oqlu KhalilovPostgraduate of Institute of Economy of ANAS

PROBLEMS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF OIL AND GAS SECTOR

В. З. Гусейновдокторант, Академия Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики

ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ

V. GuseynovPostgraduate of Academy Public administration at the President Azerbaijan Republic

PRINCIPLES AND METHODS OF EFFECTIVE USE RESOURCES ON A ROAD TRANSPORT

А. Т. Грицишинаспірант кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕЖИМУ ВАЛЮТНОГО КУРСУ НА РІВЕНЬ МІЖНАРОДНИХ РЕЗЕРВІВ

A. HrytsyshynPh.D. student, Ivan Franko National University of Lviv

THEORETICAL ANALYSIS OF EXCHANGE RATE REGIME INFLUENCE ON LEVEL OF INTERNATIONAL RESERVES

В. А. Дибааспірант, Національний Технічний ніверситет України "КПІ" ім. Сікорського

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

V. Dybaa graduate student, National Technical University of Ukraine "KPI" im.Sikorskoho

THE CURRENT STATE AND PROSPECTS OF INSURANCE COMPANIES IN UKRAINE

A. Shysholinpostgraduate student, head of foreign economic activity office, National technical university of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

PRE-UNIVERSITY DEPARTMENT AS A FORM OF CROSS-BORDER EXPORT OF EDUCATIONAL SERVICES FOR UKRAINIAN UNIVERSITIES

А. П. Шишолінаспірант, начальник відділу зовнішньоекономічної діяльності, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

ВІДДІЛЕННЯ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ЯК ФОРМА ТРАНСКОРДОННОГО ЕКСПОРТУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ УКРАЇНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

О. Б. Худикаспірант кафедри обліку, аналізу і аудиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

О. Khudykgraduate student of the department of accounting, analysis and audit Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

THE INFORMATIONAL SUPPORT OF STRATEGIC FINANCIAL ANALYSIS

О. О. Рябоконьаспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

O. Ryabokonpost graduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

PLANNING AND FINANCIAL MANAGEMENT OF LOCAL BUDGETS IN A DECENTRALIZED ECONOMY OF UKRAINE

О. П. Тищенкодоктор економічних наук, професор кафедри макроекономіки та державного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ "РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ1" (АВТОР — КАРП'ЮК О. П.)

Архів

2008

1

2

3

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гнибіденко Іван Федорович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Сорока Микола Петрович

д-р наук з державного управління, професор, народний депутат України

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Федоренко Станіслав Валентинович

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

ТОВ "Редакція журналу Економіка та держава"