Мобільна версія

Журнал “Економіка та держава” - наукове фахове видання України з питань економіки
(Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.09.2014 № 1081)

УкраїнськаEnglishРусский

ГОЛОВНАПРО ЖУРНАЛАВТОРИРОЗМІЩЕННЯ СТАТТІПЕРЕДПЛАТАКОНТАКТ

Зміст журналу №9, 2016

К. А. Андрющенкод. е. н., професор кафедри економіки підприємств, ДВНЗ "Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана"

РОЗРОБКА КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ

K. AndriushchenkoProfessor of the Enterprise Economic Department of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman (KNEU)

DEVELOPMENT COMPETITIVE STRATEGY OF ENTERPRISES IN THE PROCESS APPROACH

І. В. Свиноусд. е. н., професор, професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Білоцерківського національного аграрного університетуО. Ю. Гаврикк. е. н., асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Білоцерківського національного аграрного університетуС. М. Хомовийк. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Білоцерківського національного аграрного університету

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

I. Svinousdoctor of Economics, Professor, Professor of chair of accounting and audit, bila Tserkva national agrarian UniversityO. Gavrikassistant of chair of accounting and audit, bila Tserkva national agrarian UniversityS. HomovyyC. E. S., associate Professor of the Department of accounting and audit, bila Tserkva national agrarian University

METHODICAL PRINCIPLES OF COST MANAGEMENT IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

Н. Л. Правдюкд. е. н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, Вінницький національний аграрний університет

БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОБЛІКУ ВИТРАТ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ПІДГАЛУЗІ

N. Pravdyukdoctor of economics, professor, head of department of accounting Vinnitsa National Agrarian University

BUDGETING AS A TOOL FOR COST ACCOUNTING TO IMPROVE THE QUALITY OF PRODUCTS OF THE ALCOHOLIC BEVERAGE SUB-SECTOR

О. Г. Мельникд. е. н., професор, завідувач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. ЛьвівІ. І. Коцьаспірант кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОЛІНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

O. MelnykDoctor of Economic Sciences, Professor, Head of Department of Foreign Economic and Customs Activity, Lviv Polytechnic National University, LvivI. KotsPostgraduate Student of Department of Foreign Economic and Customs Activity, Lviv Polytechnic National University, Lviv

ORGANIZATIONAL PRINCIPLES OF REALIZATION OF TOLLING OPERATIONS AT ENTERPRISES

І. П. Гайдуцькийк. е. н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту, ФММ НТУУ "КПІ"

ПРІОРИТЕТИ СТАЛОГО НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

I. GaidutskiyPhD in Economics, researcher at management and marketing faculty research laboratory of national technical university of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

PRIORITIES FOR SUSTAINABLE LOW-CARBON DEVELOPMENT IN UKRAINE

Л. Є. Фурдичкок. е. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка"

ДЕСТАБІЛІЗУЮЧІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

L. FurdychkoC.E.N., associate Professor of Finance Nacional University "Lviv Polytechnic"

DESTABILIZING FACTORS OF INFLUENCE ARE ON THE FINANCIAL SYSTEM OF UKRAINE IN THE MODERN TERMS OF DEVELOPMENT OF THE STATE

Р. О. Савченкок. е. н., доцент, докторант кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Житомирський національний агроекологічний університет, м. ЖитомирН. М. Савченкок. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ПРОЦЕДУРИ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ

R. SavchenkoPh.D., associate professor, doctoral student of accounting, taxation and auditing, Zhytomyr National Agroecological UniversityN. SavchenkoPh.D., associate professor, assistant professor of accounting, taxation and auditing, Zhytomyr National Agroecological University

PROCEDURES OF THE MANAGEMENT CONTROL

Н. А. Карасьовак. е. н., доцент, докторант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА СТИМУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУ АГРАРНОГО СЕКТОРА

N. Karasovaph. d., National Science Center "The institute of agricultural economics"

STATE AGRICULTURE POLICY OF EXPORT STIMULATION

В. Г. Саенкок. физ. восп., доцент, и. о. заведующего кафедры единоборств, Харьковская государственная академия физической культуры, г. Харьков

ПРАГМАТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛУГ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ СФЕРЫ

V. SaienkoPhD in physical education and sport, Associate Professor, performing duties department of martial arts, Kharkiv State Academy of Physical Culture, Kharkiv

PRAGMATIC EVALUATION OF SERVICES OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS SECTOR

Г. О. Шамборовськийк. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Львівський національний університет імені Івана Франка

ЗАСТОСУВАННЯ АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ З МЕТОЮ СТАБІЛІЗАЦІЇ ТА ЗРОСТАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ В ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЕКОНОМІКАХ

G. ShamborovskyiPhD, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economic Relations, Ivan Franko National University of Lviv

CRISIS MANAGEMENT APPLICATION FOR STABILITY AND INCOME GROWTH IN THE TRANSITION ECONOMIES

К. І. Сєрєбрякк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОВЕДЕННЯ КОМПАРАТИВНОГО АНАЛІЗУ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА РЕГІОНІВ

K. SieriebriakPhD in economics , the associate professor of the enterprise economy department East Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl, Ukraine

METHODICAL APPROACH TO CARRY OUT THE COMPARATIVE ANALYSIS OF INDICATORS OF THE REGIONS ECONOMIC COOPERATION

Н. І. Ісаєвак. е. н., доцент кафедри "Фінанси", Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ", Харків, Україна О. В. Дегтярьовааспірант кафедри "Фінанси", Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ", Харків, Україна

ФОРСАЙТ РОЗВИТКУ МІСТ ЯК НАЙВАЖЛИВІША СКЛАДОВА ІНСТРУМЕНТАРІЮ СТРАТЕГІЧНОГО БАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНИ

N. IsayevaPh.D., associate professor at the department of finance in Zukovsky national aerospace university "KhAI", Kharkiv, UkraineO. DegtiarovaPostgaraduate, at the department of finance in Zukovsky national aerospace university "KhAI", Kharkiv, Ukraine

FORESIGHT OF URBAN DEVELOPMENT AS THE MOST IMPORTANT COMPONENT TOOLKIT OF ECONOMIC STRATEGIC VISION

В. А. Чижоваспірант, Київський національний економічний університет, м. Київ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ ІТ-КОМПАНІЯМИ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ УКРАЇНИ

V. Chyzhovpostgraduate student, Kyiv National Economic University, Kyiv

PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF IT COMPANIES MANAGEMENT UNDER THE SOCIO-ECONOMIC CRISIS IN UKRAINE

Р. Л. Синоверськийздобувач, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

R. SynoverskyPhD Student, Ternopil National Economic University

LENDING TO SMALL AND MEDIUM BUSINESSES: PROBLEMS AND SOLUTIONS

В. Л. Коломієцьаспірант кафедри фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

V. Kolomietspostgraduate Department of Finance SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

DISCUSSION ISSUES OF THE ESSENCE OF FINANCIAL INFRASTRUCTURE

Т. В. Вакарздобувач кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ БРЕНДИНГУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

T. VakarResearcher of the Department of of management and modeling in economy, Vinnytsia National Technical University, Vinnitsa

METHODOLOGICAL AND METHODICAL PRINCIPLES OF BRANDING OF RURAL AREAS

П. В. Пірникозааспірант кафедри податків та фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет

ФІСКАЛЬНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ

P. Pirnykozapostgraduate student of Taxes and Fiscal Policy Department of Ternopil National Economic University

FISCAL AND ECONOMIC CONSEQUENCES OF SHADOW ECONOMY

М. В. Балицькааспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

M. BalytskaPhD student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

THE ROLE OF THE FINANCIAL STABILITY OF INSURANCE COMPANIES TO ENSURE THE FINANCIAL STABILITY OF THE ECONOMY

Архів

2008

1

2

3

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гнибіденко Іван Федорович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Сорока Микола Петрович

д-р наук з державного управління, професор, народний депутат України

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Федоренко Станіслав Валентинович

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

ТОВ "Редакція журналу Економіка та держава"