EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ
Р. В. Лавров, І. В. Садчикова, І. О. Середюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.4

УДК: 336.748 (477)

Р. В. Лавров, І. В. Садчикова, І. О. Середюк

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

Публікацію присвячено вивченню тенденцій валютного регулювання в Україні. Розкрито зміст поняття "валютне регулювання" як важливої частини макроекономічної політики держави. Проведено детальний аналіз особливостей здійснення валютного регулювання в розвинутих країнах, а саме: Німеччині, Великобританії, Італії, Польщі. У статті основну увагу приділено введенню в дію нового Закону України "Про валюту і валютні операції", який прийнято на зміну Декрету "Про систему валютного регулювання", надано порівняння їх основних положень. Окреслено ключові проблеми, які впливають на розвиток вітчизняного валютного ринку. Для визначення впливу чинного законодавства на курс валюти здійснено його оцінку за останні 5 років, а також представлено аналіз міжбанківського валютного ринку з урахуванням валютних інтервенцій НБУ. На підставі проведеного дослідження автори пропонують такі напрями вдосконалення механізму валютного регулювання: зменшення переліку нормативно-правових актів щодо валютного регулювання та їх концентрація в обмеженій кількості законів і постанов; підтримка ліквідності банківського сектору на рівні, необхідному для проведення міжнародних валютних розрахунків; зниження ступеня доларизації за допомогою підтримки стійкості національної валюти; скасування обов'язкового продажу частини валютних надходжень юридичних осіб; посилення контролю за виводом капіталу в офшори; створення більш привабливих умов для утримання населенням валюти в межах банківської системи України.

Ключові слова: валюта; іноземна валюта; валютний курс; валютне регулювання; валютні інтервенції; інвестиційні потоки; грошові перекази.

Література

1. Божидарнік Н.В. Валютні операції / Н.В. Божидарнік, Т.В. Божидарнік. — К.: Центр учбової літератури, 2013. — 698 с.
2. Журавка Ф.О. Науково-методичний підхід до визначення місця валютного регулювання в системі державної економічної політики України / Ф.О. Журавка // Вісник університету банківської справи. — 2017. — № 3 (30). — C. 36—41.
3. Закон України "Про валюту і валютні операції" від 21.06.2018 р. № 2473-VIII [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua
4. Клименко В.В. Фінансовий ринок / В.В. Клименко, Л.М. Акімова, Л.М. Докієнко. — К.: Центр учбової літератури, 2015. — 358 с.
5. Крупко Я. Деякі питання вдосконалення валютного законодавства України / Я. Крупко // Підприємство, господарство і право. — 2018. — № 8. — С. 149—151.
6. Кузнєцова А.Я. Концептуальні засади формування механізму валютного регулювання в Україні / А.Я. Кузнєцова, Н.О. Місяць // Бізнес Інформ. — 2017. — № 9. — С. 215—220.
7. Лісовол О.М. Іноземний досвід фінансово-правового регулювання валютного контролю / О.М. Лісовол // Право і суспільство. — 2017. — № 4. — С. 198—203.
8. Офіційний сайт Банку Англії [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.bankofengland.co.uk
9. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України / Тенденції тіньової економіки [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.me.gov.ua.
10. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://bank.gov.ua
11. Офіційний сайт Німецького федерального банку [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.bundesbank.de
12. Офіційний сайт уряду Польщі [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.gov.pl
13. Постанова Національного банку України про затвердження Положення "Про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті" від 02.01.2019 р. № 5 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua
14. Постанова Національного банку України про затвердження Положення "Про здійснення валютних інтервенцій Національного банку України на валютному ринку України" від 31.01.2019 р. № 26 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua
15. Рум'янцев А.П. Зовнішньоекономічна діяльність / А.П. Рум'янцев, Н.С. Рум'янцева. — К.: Центр учбової літератури, 2012. — 296 с.
16. Статистика зовнішнього сектору [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://bank.gov.ua
17. Швець В.Я. Гроші та кредит / В.Я. Швець, Н.Ф. Єфремова, О.І. Чічкань. — Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2015. — 302 с.

R. Lavrov, I. Sadchykova, I. Serediuk

MODERN TRENDS OF CURRENCY REGULATION IN UKRAINE

Summary

The publication is devoted to the study of the currency regulation trends in Ukraine. The essence of "currency regulation" as an essential part of the state macroeconomic policy has been revealed. The detailed analysis of the peculiarities of currency regulation in developed countries, namely in Germany, Great Britain, Italy and Poland, was conducted.
The article focuses on the enactment of the new Law of Ukraine "On currency and currency transactions", which was adopted to replace the Decree "On currency regulation system", as well as provides a comparative description of the main provisions of these two normative legal acts. The key problems restraining modern processes of development of the domestic currency market have been outlined.
In order to determine the impact of the current legislation on the exchange rate, its estimate for the past 5 years was made, as well as an analysis of the interbank foreign exchange market taking into account NBU currency interventions was presented. The level of the shadow economy that influences the development of the Ukrainian foreign exchange market was researched with the focus on the level of shadowing by classification of economic activity "Finance and insurance". The dynamics of volumes of direct investment flows for 2014-2018 and private money transfers as a specific source of investments inflow into Ukraine was analyzed. The main channels through which these financial resources come to our state were described.
On the basis of the undertaken study the authors suggest the following directions for improving the currency regulation mechanism: reduction of the number of regulatory legal acts as to currency regulation and their concentration in a limited number of laws and regulations; support of the banking sector liquidity at the level necessary for conducting international currency payments; reduction of the dollarization rate by supporting the national currency sustainability; abolition of the mandatory sale of a part of legal entities' currency earnings; strengthening of the control over the assets going offshore; creation of more attractive conditions for the currency to be retained by the population within the banking system of Ukraine.

Keywords: currency; foreign currency; exchange rate; currency regulation; currency interventions; investment flows; money transfers.

References

1. Bozhydarnik, N.V. and Bozhydarnik, T.V. (2013), Valiutni operatsii [Foreign exchange operations], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
2. Zhuravka, F.O. (2017), "Scientific and methodical approach to determining the place of currency regulation in the system of state economic policy of Ukraine", Visnyk universytetu bankivskoi spravy, vol. 3 (30), pp. 36—41.
3. The Verkhovna Rada of Urkaine (2018), The Law of Ukraine "On currency and currency transactions", available at: https://zakon.rada.gov.ua (Accessed 26 June 2019).
4. Klymenko, V.V. Akimova, L.M. and Dokiienko, L.M. (2015), Finansovyi rynok [Financial Market], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
5. Krupko, Ya. (2018), "Some issues of improving the currency legislation of Ukraine", Pidpryiemstvo, hospodarstvo i pravo, vol. 8, pp. 149—151.
6. Kuznietsova, A.Ya and Misiats, N.O. (2017), "Conceptual principles of the formation of the currency regulation mechanism in Ukraine", Biznes-Inform, vol. 9, pp. 215—220.
7. Lisovol, O.M. (2017), "Foreign experience of financial and legal regulation of currency control", Pravo i suspilstvo, vol. 4, pp. 198—203.
8. The official site of The Bank of England (2019), available at: https://www.bankofengland.co.uk (Accessed 26 June 2019).
9. The official site of The Ministry of economic development and trade of Ukraine (2019), "Trends of the shadow economy", available at: https://www.me.gov.ua (Accessed 26 June 2019).
10. The official site of The National Bank of Ukraine (2019), available at: https://bank.gov.ua (Accessed 26 June 2019).
11. The official site of The German Federal Bank (2019), available at: https://www.bundesbank.de (Accessed 26 June 2019).
12. The official site of The Government of Poland (2019), available at: https://www.gov.pl (Accessed 26 June 2019).
13. The National Bank of Ukraine (2019), "Resolution of the National Bank of Ukraine "Provisions on measures of protection and determination of the procedure for conducting certain operations in foreign currency", available at: https://zakon.rada.gov.ua (accessed 26 June 2019).
14. The National Bank of Ukraine (2019), "Resolution of the National Bank of Ukraine "Provisions on implementation of currency interventions of the National Bank of Ukraine on the currency market of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua (accessed 26 June 2019).
15. Rumiantsev, A.P. and Rumiantseva, N.S. (2012), Zovnishnoekonomichna diialnist [Foreign economic activity], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
16. The National Bank of Ukraine (2019), "External sector statistics", available at: https://bank.gov.ua (Accessed 26 June 2019).
17. Shvets, V.Ya. Yefremova, N.F. and Chichkan, O.I. (2015), Hroshi ta kredyt [Money and credit], DDTU, Dniprodzerzhinsk, Ukraine.

№ 8 2019, стор. 4 - 11

Дата публікації: 2019-08-23

Кількість переглядів: 4964

Відомості про авторів

Р. В. Лавров

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Чернігівський національний технологічний університет

R. Lavrov

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor at the Department of Finance, Banking and Insurance, Chernihiv National University of Technology

ORCID:

0000-0002-9655-4467


І. В. Садчикова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансово-економічної безпеки,Чернігівський національний технологічний університет

I. Sadchykova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Financial and Economic Security, Chernihiv National University of Technology

ORCID:

0000-0001-5144-1306


І. О. Середюк

студентка, Чернігівський національний технологічний університет

I. Serediuk

student, Chernihiv National University of Technology

ORCID:

0000-0002-6100-7164

Як цитувати статтю

Лавров Р. В., Садчикова І. В., Середюк І. О. Сучасні тенденції валютного регулювання в Україні. Економіка та держава. 2019. № 8. С. 4–11. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.4

Lavrov, R., Sadchykova, I. and Serediuk, I. (2019), “Modern trends of currency regulation in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 4–11. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.