Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: M. Denysenko

Знайдено документів: 11

№1, 2022

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

П. Т. Колісніченко

к. е. н., викладач кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Н. М. Гомон

магістр, молодший науковий співробітник кафедри української та іноземних мов, Національний університет фізичного виховання і спорту України

ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

M. Denysenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics and Services, Kyiv National University of Technologies and Design

P. Kolisnichenko

PhD in Economics, Lecturer of the Departament of Mafketing, Management and Business Administration, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University

N. Homon

Master`s degree, Junior Researcher of the Department of Ukrainian and Foreign Languages, Nation University of Ukraine on Physical Education and Sport

INNOVATIVE PRINCIPLES OF ENSURING ECONOMIC SECURITY OF SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP

№3, 2021

M. Denysenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Economics and Services, Kyiv National University of Technology and Design

Z. Yurynets

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Management,Ivan Franko Lviv National University

MODERN HOTEL MANAGEMENT PRINCIPLES AND METHODS FOR PROVIDING A QUALITY PRODUCT

М. П. Денисенко

д. е. н., професор кафедри економіки та сфери обслуговування,Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

З. В. Юринець

д. е. н., професор кафедри менеджменту,Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна

СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЯМИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЯКІСНОГО ПРОДУКТУ

№1, 2021

М. П. Денисенко

д. е. н., професор кафедри економіки та сфери обслуговування,Київський національний університет технологій та дизайну

УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНИМ БІЗНЕСОМ ЯК СКЛАДОВОЮ ТУРИСТИЧНОЇ СИСТЕМИ

M. Denysenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics and Services, Kyiv National University of Technologies and Design

MANAGEMENT OF HOTEL BUSINESS AS A COMPONENT OF THE TOURISM SYSTEM

№10, 2020

M. Denysenko

Doctor of Economic Sciences, professor, Professor of the Department of Economics and Services, Kyiv National University of Technologies and Design

O. Budiakova

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Economics and Services,Kyiv National University of Technologies and Design

FEATURES OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, професор кафедри економіки та сфери обслуговування, Київський національний університет технологій та дизайну

О. Ю. Будякова

к. е. н., старший викладач кафедри економіки та сфери обслуговування, Київський національний університет технологій та дизайну

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

№4, 2020

М. П. Денисенко

д. е. н., професор кафедри бізнес-економіки та туризму,Київський національний університет технологій та дизайну

З. В. Юринець

д. е. н., професор кафедри менеджменту,Львівський національний університет імені Івана Франка

Р. В. Юринець

к. ф.-м. н., доцент кафедри інформаційних систем та мереж, Національний університет "Львівська політехніка"

М. О. Кохан

к. е. н., доцент кафедри менеджменту,Львівський національний університет імені Івана Франка

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

M. Denysenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Business Economyand Tourism, Kyiv National University of Technology and Design

Z. Yurynets

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Management,Ivan Franko Lviv National University

R. Yurynets

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor of the Department of Information Systems and Networks, Lviv Polytechnic National University

M. Kokhan

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management,IvanFranko Lviv National University

COMPETITIVENESS OF ENTREPRENEURSHIP IN THE CONDITIONS OF INNOVATION AND INVESTMENT MODERNIZATION OF ECONOMY

№1, 2020

М. П. Денисенко

д. е. н., професор кафедри бізнес-економіки та туризму, Київський національний університет технологій та дизайну

Н. В. Давиденко

студентка, Київський національний університет технологій та дизайну

ТЕОРІЯ ПОКОЛІНЬ ТА ЯКИЙ ЇЇ ВПЛИВ НА СУЧАСНИЙ БІЗНЕС

M. Denysenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Business Economy and Tourism, Kyiv National University of Technology and Design

N. Davydenko

student, Kyiv National University of Technology and Design

THEORY OF GENERATIONS AND HOW IT INFLUENCES ON MODERN BUSINESS

№12, 2019

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

А. М. Гришко

студентка, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ЗАХОДИ ПОКРАЩАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

M. Denysenko

Doctor of Economics Sciences, Professor, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

А. Нryshko

Student, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

MEASURES TO IMPROVE THE FINANCIAL STATUS OF ENTERPRISES IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS

№4, 2019

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, професор кафедри бізнес-економіки та туризму, Київський національний університет технологій та дизайну

О. Ю. Будякова

к. е. н., старший викладач кафедри бізнес-економіки та туризму, Київський національний університет технологій та дизайну

ПІДВИЩЕННЯ ІНДЕКСУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ — ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ

M. Denysenko

doctor of economic sciences, professor, Professor of Department Business Economics and turizm, Kyiv national university of technologies and design

O. Budiakova

candidate of economic sciences, Senior Lecturer of the Department of Business Economics

ENHANCING HUMAN CAPITAL INDEX — IMPORTANT COMPLEX OF INNOVATIVE PERSONNEL POLICY

№12, 2018

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, професор кафедри бізнес-економіки та туризму, Київський національний університет технології та дизайну

Є. В. Третяк

студентка, Київський національний університет технології та дизайну

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

M. Denysenko

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Business Economics and Tourism, Kiev National University of Technology and Design

Yu. Tretiak

student, Kiev National University of Technology and Design

MECHANISM OF PROVIDING ECONOMIC SECURITY OF ECONOMIC ENTITY

№4, 2017

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, Київський національний університет технологій та дизайну

В. Д. Долот

к. н. з держ. упр., докторант кафедри управління охороною суспільного здоров'я Національної академії державного управління при Президентові України

ЗДОРОВ'Я ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

M. Denysenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Department of Enterprise Economics Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

V. Dolot

PhD in Public Administration, Dept, of Public Health National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

HEALTH AS ECONOMIC CATEGORY FACTORS AFFECTING THE LEVEL OF HEALTH AND HEALTH CARE

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"