Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: Ю. П. Макаренко

Знайдено документів: 7

№1, 2022

Ю. П. Макаренко

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

Д. О. Клименко

студент 2 курсу магістратури кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Yu. Makarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

D. Klymenko

Master's student of the Department of Finance, Banking and Insurance,Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

FORMATION OF THE OPTIMAL CAPITAL STRUCTURE IN ORDER TO ENSURE THE FINANCIAL STABILITY OF THE ENTERPRISE

№1, 2021

Ю. П. Макаренко

д. е. н., професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

А. В. Шевченко

студентка 2-го курсу магістратури кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ НА ПРИКЛАДІ АТ "ОТП БАНК"

Yu. Makarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

A. Shevchenko

Master's student of the Department of Finance, Banking and Insurance, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

ANALYSIS OF CREDIT PORTFOLIO MANAGEMENT OF A COMMERCIAL BANK ON THE EXAMPLE OF OTP BANK JSC

№6, 2020

Ю. П. Макаренко

д. е. н., професор, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

Д. О. Самойлова

студентка 4-го курсу, бакалавр, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

Yu. Makarenko

Doctor of Economic Sciences, professor, The Dnipro National University named after Oles' Gonchar, Dnipro

D. Samoilova

4th year student, bachelor, The Dnipro National University named after Oles' Gonchar, Dnipro

THEORETICAL ASPECTS OF CREDIT PORTFOLIO MANAGEMENT OF A BANKING INSTITUTION

№1, 2020

Ю. П. Макаренко

д. е. н., професор, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

О. О. Василькович

студентка 6 курсу, магістр, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

АНАЛІЗ ФРАКТАЛЬНОСТІ ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Yu. Makarenko

Doctor of Economic sciences, professor, The Dniprovs'kyy National University named after Oles' Gonchar

O. Vasylkovych

6th year student, master, The Dniprovs'kyy National University named after Oles' Gonchar

ANALYSIS OF FRACTIONAL BEHAVOIR OF THE CURRENCY MARKET OF UKRAINE

№11, 2017

Ю. П. Макаренко

д. е. н., професор, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

К. С. Мороховець

студентка 6-го курсу, магістр, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

СТРАТЕГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Yu. Makarenko

Doctor of Economic sciences, professor, The Dniprovs'kyy National University named after Oles' Gonchar

K. Morokhovets

6th year student, master, The Dniprovs'kyy National University named after Oles' Gonchar

THE STRATEGY OF IMPROVEMENT PROFITABILITY IN THE COMMERCIAL BANK

№6, 2016

Ю. П. Макаренко

д. е. н., професор, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

УПРАВЛІНСЬКИЙ НАПРЯМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ТА ЗРОСТАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

Yu. Makarenko

Doctor of economic sciences, professor, Dnipropetrovsk National University named after Oles' Gonchar, Dnipropetrovsk

THE ADMINISTRATIVE DIRECTION PROVIDING OF ECONOMIC FIRMNESS AND GROWTHIG PRODUCTIVITY OF THE SMALL ENTERPRISES

№9, 2014

Ю. П. Макаренко

д. е. н., професор кафедри банківської справи, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

К. В. Покотило

студентка 5го курсу, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ БАНКІВ ТА СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Y. Makarenko

Doctor of Economics, Professor, Department of Banking, Dnipropetrovsk National University named by Oles' Gonchar, Dnipropetrovsk

K. Pokotylo

fifth-year student, Dnipropetrovsk National University named by Oles' Gonchar, Dnipropetrovsk

THEORETICAL ASPECTS OF COOPERATION BETWEEN BANKS AND INSURANCE COMPANIES

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"