Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: М. А. Міненко

Знайдено документів: 13

№5, 2022

М. А. Міненко

д. е. н., професор

Л. М. Міненко

д. філос. з історії та археології

ІСТОРИЧНИЙ ШАНС ДЛЯ УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ХАРЧОВОЇ ІНДУСТРІЇ

M. Minenko

Doctor of Economic Sciences, Professor

L. Minenko

PhD in Historical Sciences and Archeology

HISTORICAL CHANCE FOR UKRAINE: REALITIES AND PROSPECTS OF THE NATIONAL FOOD INDUSTRY

№11, 2019

М. А. Міненко

д. е. н., професор, завідувач кафедри технологій управління, Національний авіаційний університет

В. А. Піддубний

д. т. н., професор, професор кафедри технології і організації ресторанного господарства, Київський національний торговельно-економічний університет

Д. І. Альохін

студент 2 курсу магістратури, Київський національний торговельно-економічний університет

ДІЛОВА ДОСКОНАЛІСТЬ: ВИМОГИ І ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

М. Minenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management Technologies of the National Aviation University

V. Piddubnyi,

Doctor of Engineering, Professor, Professor of the Department of Technology and Organization of Restaurant Management of the Kyiv National University of Trade and Economics

D. Alokhin

student of the 2 course of Master's degree of the Kyiv National University of Trade and Economics

BUSINESS EXCELLENCE: REQUIREMENTS AND PROSPECTS FOR UKRAINE

№2, 2018

М. А. Міненко

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій, м. Київ

МІСЦЕ І РОЛЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ЗАГАЛЬНООРГАНІЗАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ

M. Minenko

doctor of economics, professor, head of the department of management and administration, National university of food technologies, Kyiv

THE PLACE AND ROLE OF ADMINISTRATIVE MANAGEMENT IN GENERAL MANAGEMENT SYSTEM

№2, 2016

М. А. Міненко

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет

ФОРМУВАННЯ РЕПУТАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ СУБ'ЄКТУ ГОСПОДАРЮВАННЯ

M. Minenko

Doctor of Economics, professor, prof. of Department of Management, Kyiv National University of Trade and Economics

FORMATION OF GOODWILL OF ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF ENTITY

№2, 2014

М. А. Міненко

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету

ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОВАРИСТВ НІМЕЧЧИНИ

M. Minenko

Doctor of Economics, associate professor, prof. of Department of Management of Kyiv National University of Trade and Economics

LEGISLATIVE AND REGULATORY CONDITIONS FOR THE FUNCTIONING OF GERMAN COMPANIES

№10, 2013

М. А. Міненко

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПЛАТФОРМИ "ЇЖА ДЛЯ ЖИТТЯ" В УКРАЇНІ

M. Minenko

Doctor of Economics, associate professor, prof. of Department of Management, Kyiv National University of Trade and Economics

CONCEPTUAL APPROACHES TO IMPLEMENTING THE EUROPEAN TECHNOLOGICAL PLATFORM "FOOD FOR LIFE" IN UKRAINE

№5, 2013

М. А. Міненко

д. е. н., професор кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ'ЄДНАНЬ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НІМЕЧЧИНИ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

M. Minenko

Ph.D of economic science, Professor of the Department of Management of the Kyiv National Trade-Economical University

FEATURES OF THE OPERATION OF THE FOOD INDUSTRY ASSOCIATIONS OF GERMANY ON THE NATIONAL LEVEL

№12, 2012

М. А. Міненко

д. е. н., доцент, Київський національний торговельно-економічний університет

CУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

№10, 2010

М. А. Міненко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту ЗЕД, Національний університет харчових технологій

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОГО ІНСТИТУЦІЙНО СПРОМОЖНОГО КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ

№4, 2010

М. А. Міненко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту ЗЕД, Національний університет харчових технологій

РОЛЬ ФАХОВИХ ОБ’ЄДНАНЬ У ПРОЦЕСІ РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"