Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: З. І. Кобеля

Знайдено документів: 5

№2, 2022

З. І. Кобеля

к. е. н., доцент, доцент кафедри бізнесу та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ОСОБЛИВОСТІ IT-РЕКРУТИНГУ НА СУЧАСНОМУ РИНКУ ПРАЦІ

Z. Kobelia

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business and Personnel Management, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

FEATURES OF IT RECRUITMENT IN THE MODERN LABOR MARKET

№8, 2021

З. І. Кобеля

к. е. н., доцент кафедри бізнесу та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

С. В. Ксьондз

к. е. н., доцент кафедри бізнесу та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Я. В. Мельник

студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

РЕІНЖИНІРИНГ КОМУНІКАТИВНОЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМ ЗАСОБАМИ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ЗА УМОВ ДЕТЕРМІНОВАНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Z. Kobelia

PhD in Economics, Associate Professor, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

S. Ksyondz

PhD in Economics, Associate Professor, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Ya. Melnyk

Student, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

REENGINEERING OF COMMUNICATIVE AND ORGANIZATIONAL-ECONOMIC SYSTEMS BY MEANS OF DIGITALIZATION UNDER CONDITIONS OF DETERMINISM OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT

№4, 2021

З. І. Кобеля

к. е. н., доцент кафедри бізнесу та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

С. І. Тодорюк

к. е. н., асистент кафедри бізнесу та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

К. М. Сторцун

бакалавр кафедри бізнесу та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ТРУДОВА МІГРАЦІЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Z. Kobelia

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Business and Human Resource management, Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University

S. Todoriuk

PhD in Economics, Assistant of the Department of Business and Human Resource management, Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University

K. Stortsun

Bachelor of the Department of Business and Human Resource management, Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University

LABOR MIGRATION AT THE PRESENT STAGE OF MARKET TRANSFORMATION OF THE UKRAINIAN ECONOMY

№2, 2021

В. І. Кифяк

к. е. н., доцент кафедри бізнесу та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

З. І. Кобеля

к. е. н., доцент кафедри бізнесу та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Я. В. Мельник

студент кафедри бізнесу та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ПОБУДОВА ДИНАМІЧНОЇ СТОХАСТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЗАГАЛЬНОЇ РІВНОВАГИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

V. Kyfyak

PhD, Associate Professor of the Department of Business Economics and Human Management, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Z. Kobelia

PhD, Associate Professor of the Department of Business Economics and Human Management, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Ya. Melnyk

Student of the Department of Business Economics and Human Management,Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

CONSTRUCTION OF DYNAMIC STOCHASTIC MODEL OF GENERAL EQUILIBRIUM OF UKRAINIAN NATIONAL ECONOMY

№7, 2020

З. І. Кобеля

к. е. н., доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Я. В. Мельник

студент 3 курсу, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ЕКОНОМІЧНИХ ТА ДЕМОГРАФІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК

Z. Kobelia

PhD in Economics, Associate Professor, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Ya. Melnyk

Student, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

MODELING THE IMPACT OF ECONOMIC AND DEMOGRAPHIC FACTORS ON HUMAN DEVELOPMENT

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"