Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: В. Г. Федоренко

Знайдено документів: 27

№4, 2018

М. М. Клименюк

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, м. Київ

В. Г. Федоренко

д. е. н., професор, член спілки ректорів Європи, академік УАН, засновник науки "Iнвестознавство", заслужений діяч науки і техніки України

А. М. Безус

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ПЕРСПЕКТИВНІ ЗАДАЧІ МЕНЕДЖМЕНТУ

M. Klimenyuk

Doctor of Economics, Professor, Head of Department of Management and International Economic Relations, V. Vernadsky Tavria National University, Kyiv

V. Fedorenko

doctor of Economics, Professor, Member of the Union of Rectors of Europe, academician of UAS, the founder of "Investoznavstvo" science, Honored Worker of the Science and Technology of Ukraine

А. Bezus

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Management Department of Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

PERSPECTIVE TASKS OF MANAGEMENT

№9, 2017

В. Г. Федоренко

д. е. н., професор, академік Академії будівництва України

О. О. Савенко

к. п. н., доцент, провідний науковий співробітник, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Л. Й. Літвінчук

старший науковий співробітник, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

ІНСТРУМЕНТИ ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ ПРЕТЕНДЕНТІВ НА ВАКАНТНІ ПОСАДИ

V. Fedorenko

Doctor of Economics, Professor, academician of Academy of building of Ukraine

O. Savenko

candidate of pedagogical sciences, associate professor, leading scientific fellow of the Institute of Staff Training of the State Employment Service of Ukraine

L. Litvinchuk

senior scientific fellow of the Institute of Staff Training of the State Employment Service of Ukraine

TOOLKITS OF PROFESSIONAL SELECTION OF APPLICANTS FOR VACANT POSITIONS

№2, 2017

В. Г. Федоренко

д. е. н., професор, академік Академії будівництва України

С. В. Федоренко

к.т.н., доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища, Київський національний університет будівництва і архітектури, Академік академії будівництва України

ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА УКРАЇНИ В ІНТЕГРАЦІЙНО-НОВІТНІХ РІЗНОРІВНЕВИХ СИСТЕМАХ

V. Fedorenko

doctor of Economics, Professor, аcademician of Аcademy of building of Ukraine

S. Fedorenko

PhD, associate Professor, associate Professor of the Department of labour protection and environment of the Kyiv national University of construction and architecture, Academician of Academy of construction of Ukraine

ECONOMIC EDUCATION IN UKRAINE IN THE INTEGRATION IS THE LATEST MULTILEVEL SYSTEMS

№10, 2015

В. Г. Федоренко

д. е. н., професор

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

V. Fedorenko

Doctor of Economics,, professor

TRANSFORMATION OF THE ECONOMIC EDUCATION IN UKRAINE

№9, 2015

І. Ф. Гнибіденко

д. е. н. професор кафедри управління персоналом та економіки праці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

О. М. Могильний

д. е. н., професор кафедри теоретичної і прикладної економіки Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

В. Г. Федоренко

д. е. н., академік УАН, професор кафедри менеджменту Київського національного університету будівництва і архітектури

РЕЦЕНЗІЯ НА НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ РОБОТУ "ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І НАУКОВИЙ СУПРОВІД ТРАНСФОРМАЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ДО РИНКОВИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ПЕРІОД 1990—2014 РОКІВ" ВИСУНУТОЇ НА ЗДОБУТТЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ 2015 РОКУ

№7, 2014

В. Г. Федоренко

д. е. н., проф. зав. кафедри менеджменту Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, заслужений діяч науки і техніки

Л. І. Федулова

д. е. н., професор кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НАУКИ В УНІВЕРСИТЕТАХ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

V. Fedorenko

doctor of economics, professor

L. Fedulova

doctor of economic sciences, professor of management department, Kyev National University of Trade and Economics

DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF SCIENCE IN UNIVERSITIES IN THE CONDITIONS OF INTEGRATION CALLS

№3, 2014

В. Г. Федоренко

д. е. н., професор, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Ю. Б. Пінчук

к. е. н., доцент

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ

V. Fedorenko

Doctor of Economics, Professor

J. Pinchuk

PhD Associate Professor

INVESTMENT AND INNOVATION PROCESS IN UKRAINE

№4, 2013

В. Г. Федоренко

д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, головний редактор

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ — ГОЛОВНИЙ ПРІОРИТЕТ XXI СТОЛІТТЯ

№5, 2012

В. Г. Федоренко

головний редактор

ПРОБЛЕМИ ЖИТТЯ ПЛАНЕТИ ЗЕМЛЯ

№2, 2012

Г. А. Дмитренко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки та управління персоналом, Університет менеджменту освіти НАПН України

В. Г. Федоренко

д. е. н., професор, заслужений діяч науки та техніки України, дійсний член Української академії наук

ДІЙСНА МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ НОВОГО УПРАВЛІНСЬКОГО КУРСУ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"