EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ОСНОВИ ЗМІЦНЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
О. С. Мордовцев, О. А. Андренко, С. М. Мордовцев

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.90

УДК: 338.439.02:330.567

О. С. Мордовцев, О. А. Андренко, С. М. Мордовцев

КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ОСНОВИ ЗМІЦНЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Анотація

У статті було проведено комплексне обгрунтоване дослідження концептуальних аспектів використання інформаційно-комунікаційних технологій при побудові механізму впровадження та зміцнення продовольчої безпеки держави у сучасних мінливих умовах внутрішнього та зовнішнього середовища. З'ясовано, що проблема продовольчої безпеки є однією з найбільш значущих у сучасному соціально-економічному розвитку держави, тому що вона зачіпає інтереси різних груп країн, суспільно-політичних сил, набуваючи все більшої актуальності в міру поглиблення міжнародної політичної та економічної кризи, розвитку світової торгівлі сільськогосподарською продукцією та продовольством, прискорення глобалізаційних процесів. Досліджено наукові джерела та інші матеріали щодо тлумачення категорії "продовольча безпека". Надано авторське визначення категорії "продовольча безпека", в якому враховані як вже існуючи методологічні аспекти, так й виклики, які зараз постають перед світовою спільнотою. Систематизовані внутрішні та зовнішні загроз національній безпеці у продовольчій сфері за джерелами виникнення. Визначені основні ознаки, які зараз притаманні продовольчій безпеки. Наведені основні якості, що характерні для світового продовольчого ринку. Доведено, що висока ефективність сільськогосподарського виробництва в розвинутих країнах обумовлена рядом взаємопов'язаних факторів. Побудовано організаційно-економічний механізм зміцнення продовольчої безпеки України із використання інформаційно-комунікаційних технологій. Зроблено висновок, що аграрна політика держави повинна забезпечити ефективність національної системи продовольчої безпеки в умовах глобалізованої економіки та політичної кризи та включати модернізацію техніко-технологічної бази аграрного сектору, запровадження гнучкої системи державного регулювання аграрного та продовольчого ринку.

Ключові слова: продовольча безпека; інформаційно-комунікаційні технології; механізм; система; інновації.

Література

1. Алєксєєва Я. Наукові засади визначення продовольчої безпеки. Ефективність державного управління. 2015. Вип. 42. С. 100—107.
2. Бабич М.М. Понятійно-категоріальна сутність продовольчої безпеки. Економіка та держава. 2017. № 6. С. 39—45.
3. Гладій М.В., Лузан Ю.Я. Аграрні трансформації та селянські господарства в системі продовольчої безпеки України. Економіка АПК. 2020 № 5. С. 6—21.
4. Горняк О.В., Салюк-Кравченко О.О. Оцінка продовольчої безпеки держави на основі регіональних показників. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2016. Т. 21, Вип. 10. С. 17—21.
5. Гринишин В.Є. Методологічні основи дослідження продовольчої безпеки країни. Економіка та держава. 2020. № 2. С. 141—146.
6. Alekseeva Ya. Problems of public administration of food security in Ukraine. Nauka i studia: Poland, Przemysl, 2015. № 6 (137). P. 51—56.
7. Bashir M., Schilizzi S. Measuring food security: Definitional sensitivity and implications. Contributed paper prepared for presentation at the 56th AARES annual conference, Fremantle, Western Australia. February 7—10, 2012. URL: https://www.researchgate.net/publication/227842803 (дата звернення: 20.04.2022).
8. Бабич М.М. Формування системи продовольчої безпеки: теорія, методологія, практика: монографія. Миколаїв: вид. відділ МНАУ. 2018. 360 с.
9. Урба С. І. Теоретико-методичні засади оцінки продовольчої безпеки держави. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2017. Вип. 25. Ч. 1. С. 106—111.
10. Ревенко С. О. Методологічні підходи до оцінки рівня загроз продовольчій безпеці. Агроінком. 2013. № 10. С. 61—64.
11. Мостова А. Д. Зовнішньоекономічні аспекти продовольчої безпеки держави. Українськии журнал прикладної економіки. 2019. Том 4. № 3. С. 86—96.
12. Калетнік Г. М., Дармограй О. В. Методичні підходи до оцінки та аналіз індикаторів продовольчої безпеки України. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 6. С. 7—20.

O. Mordovtsev, O. Andrenko, S. Mordovtsev

CONCEPTUAL ASPECTS OF THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS A BASIS FOR STRENGTHENING THE STATE'S FOOD SECURITY

Summary

The article conducted a comprehensive and substantiated study of the conceptual aspects of the use of information and communication technologies in building a mechanism for implementing and strengthening food security of the state in today's changing internal and external environment. It was found that the problem of food security is one of the most important in the modern socio-economic development of the state, because it affects the interests of different groups of countries, socio-political forces, becoming increasingly relevant as the international political and economic crisis deepens. trade in agricultural products and food, accelerating globalization processes. Scientific sources and other materials on the interpretation of the category "food security" were studied. The author's definition of the category "food security" is given, which takes into account both the existing methodological aspects and the challenges facing the world community. Systematized internal and external threats to national security in the food sector by source. The main features that are now inherent in food security are identified. The main qualities that are characteristic of the world food market are given. It is proved that the high efficiency of agricultural production in developed countries is due to a number of interrelated factors. The organizational and economic mechanism of strengthening food security of Ukraine on the use of information and communication technologies has been built. It is concluded that the state agricultural policy should ensure the effectiveness of the national food security system in a globalized economy and political crisis and include modernization of technical and technological base of the agricultural sector, introduction of a flexible system of state regulation of agricultural and food markets.

Keywords: food security; information and communication technologies; mechanism; system; innovations.

References

1. Alieksieieva, Ya. (2015), "Scientific principles of determining food security", Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnia, vol. 42, pp. 100—107.
2. Babych, M.M. (2017), "Conceptual and categorical essence of food security", Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 39—45.
3. Hladij, M.V. and Luzan, Yu.Ya. (2020), "Conceptual and categorical essence of food security", Ekonomika APK, vol. 5, pp. 6—21.
4. Horniak, O.V. and Saliuk-Kravchenko, O.O. (2016), "Assessment of food security of the state on the basis of regional indicators", Visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu. Seriia: Ekonomika, vol. 21 (10), pp. 17—21.
5. Hrynyshyn, V.Ye. (2020), "Methodological bases of food security research of the country", Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 141—146.
6. Alekseeva Ya. (2015), "Problems of public administration of food security in Ukraine", Nauka i studia, vol. 6 (137), pp. 51—56.
7. Bashir, M. and Schilizzi, S. (2012), "Measuring food security: Definitional sensitivity and implications", Contributed paper prepared for presentation at the 56th AARES annual conference, Fremantle, Western Australia, February 7—10, available at: https://www.researchgate.net/publication/227842803 (Accessed 20 April 2022).
8. Babych, M.M. (2018), Formuvannia systemy prodovol'choi bezpeky: teoriia, metodolohiia, praktyka [Formation of food security system: theory, methodology, practice], MNAU, Mykolaiv, Ukraine.
9. Urba, S.I. (2017), "Theoretical and methodological principles of assessing food security of the state", Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, vol. 25 (1), pp. 106—111.
10. Revenko, S.O. (2013), "Methodological approaches to assessing the level of threats to food security", Ahroinkom, vol. 10, pp. 61—64.
11. Mostova, A.D. (2019), "Foreign economic aspects of food security of the state", Ukrains'kyy zhurnal prykladnoi ekonomiky, vol. 4 (3), pp. 86—96.
12. Kaletnik, H. M. and Darmohraj, O.V. (2016), "Methodical approaches to the assessment and analysis of food security indicators of Ukraine". Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktual'ni pytannia nauky i praktyky, vol. 6, pp. 7—20.

№ 5 2022, стор. 90 - 95

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 912

Відомості про авторів

О. С. Мордовцев

к. е. н., старший науковий співробітник, Український Державний Науково-Дослідний Інститут "Ресурс"

O. Mordovtsev

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Public Administration, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture

ORCID:

0000-0003-1653-5440


О. А. Андренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

O. Andrenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Financial and Economic Security, Accounting and Auditing, O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

ORCID:

0000-0003-1414-5916


С. М. Мордовцев

к. т. н., доцент, доцент кафедри вищої математики, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

S. Mordovtsev

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Higher Mathematics, O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

ORCID:

0000-0003-3640-515X

Як цитувати статтю

Мордовцев О. С., Андренко О. А., Мордовцев С. М. Концептуальні аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій як основи зміцнення продовольчої безпеки держави. Економіка та держава. 2022. № 5. С. 90–95. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.90

Mordovtsev, O., Andrenko, O. and Mordovtsev, S. (2022), “Conceptual aspects of the use of information and communication technologies as a basis for strengthening the state's food security”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 90–95. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.90

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.