EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТРУМЕНТІВ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Л. Г. Кльоба, Т. Л. Кльоба, С. М. Кльоба

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.46

УДК: 332.1

Л. Г. Кльоба, Т. Л. Кльоба, С. М. Кльоба

ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТРУМЕНТІВ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Анотація

Статтю присвячено характеристиці інструментів підвищення конкурентоспроможності об'єднаних територіальних громад, оскільки підвищення конкурентоспроможності є передумовою забезпечення їх економічного розвитку. Метою статті є розробка основних інструментів та прикладних принципів підвищення конкурентоспроможності об'єднаних територіальних громади. Автори виділили чотири групи інструментів підвищення конкурентоспроможності, які сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності об'єднаних територіальних громад. Обгрунтовано територіальний маркетинг, що передбачає реалізацію відповідних кроків, а саме: аналіз діяльності різних установ, об'єднань та окремих осіб, вивчення зарубіжного досвіду вирішення соціально-економічних проблем на рівні об'єднаних територіальних громад; виявити потреби та можливості в розвитку соціально-економічних процесів (розвиток маркетингу); визначити терміни та послідовність заходів за наявними ресурсами (розробка маркетингового проєкту). По-друге, проведено аналіз сайтів територіальної громади, що дозволить визначити, які з об'єднаних територіальних громад мають свої сайти. Розглядається нерегулярність оприлюднення інформації на сайтах постійних комісій рад та інших актуальних даних через відсутність спеціалістів ІТ-галузі в структурі управління територіальними громадами. По-третє, розглядається соціальна карта, яка візуалізується відповідними напрямками. По-четверте, аналізуються субвенції до бюджетів об'єднаних територіальних громад Львівської області, які були здійснені у 2019 році. Доведено, що значне підвищення конкурентоспроможності об'єднаних територіальних громад відбувається за рахунок зростання котирувань місцевих бюджетів, за участю державних коштів, що дозволить збільшити фінансові ресурси громад, вирішувати нагальні соціально-економічні проблеми їх розвитку.

Ключові слова: територіальна громада; конкурентоспроможність; інструменти впливу; субвенції в бюджетах; проєкти громад.

Література

1. Кисліцина В.В. Маркетинг: підручник. Москва: ІД ФОРУМ: ІНФРА-М, 2012. 464 с.
2. Полтавська міська рада та виконавчий комітет. Маркетингова стратегія міста Полтави. URL: https://www.rada-poltava.gov.ua/files/market_strateg y_1020.pdf (дата звернення: 05.10.2020).
3. Львівський центр розвитку місцевого самоврядування. Бібліотека. URL: https://www.prostir.ua/category/library/ (дата звернення: 01.07.2019).
4. Центр розвитку інновацій. Публічні послуги та електронні сервіси для жителів ОТГ Приклади. Посилання. Статистика. 2018. URL: http://bit.do/eEjyd (дата звернення: 01.07.2019).
5. Яка інформація є на офіційних веб-сайтах ОТГ Львівської області для доступу до електронних сервісів та інструментів електронної демократії? URL: http://bit.do/eEjhT (дата звернення: 01.07.2019).
6. Децентралізація в Україні. Державні інвестиції для місцевого економічного розвитку в об'єднаних територіальних громадах. URL: https://decentralization.gov.ua/news/13743 (дата звернення: 01.07.2019).
7. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Перелік проєктів ОТГ. URL: http://dfrr.minregion.gov.ua/Projects-list (дата звернення: 05.10.2020).
8. Рахункова палата. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку. Київ, 2019. 94 с. URL: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2019/7-1_2019/Zvit_7-1_2019.pdf (дата звернення: 05.10.2020).
9. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Перелік проєктів ОТГ Львівської області. URL: http://dfrr.minregion.gov.ua/Projects-list?PAREA=83 (дата звернення: 05.10.2020).
10. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Копія Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва. URL: http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/projt_addition/2018/12/Kopiya-Zvedenogo-koshtorisnogo-rozrahunku-DNZ.pdf (дата звернення: 01.07.2019).
11. Міністерство розвитку громад та України. Мінрегіон: в 2020 році суттєво підвищено відсоток освоєння коштів ДФРР URL: https://www.minregion.gov.ua/press/news/minregion-v-2020-roczi-suttyevo-pidvyshheno-vidsotok-osvoyennya-koshtiv-dfrr/ (дата звернення: 02.04.2021).
12. Львівська обласна рада. Рішення 657 Про затвердження Положення про залучення інвестицій у майно спільної власності територіальних громад Львівської області. URL: https://archive.lvivoblrada.gov.ua/document.php?doc_id/1613 (дата звернення: 05.10.2020).
13. Никифоренко Н. Паспорти / профілі громад як інструмент розвитку отг в контексті децентралізації, Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. Т. 84. № 3. 2019. С. 26—34.
14. Кравців В.С., Сторонянська І.З. Територіальні громади в умовах децентралізації: ризики та механізми розвитку: монографія. Львів: ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України, 2020. 531 с.
15. Децентралізація в Україні. Фінансові ресурси місцевого самоврядування у Держбюджеті 2021. URL: https://decentralization.gov.ua/news/13143?page=12 (дата звернення: 05.01.2022).
16. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Державний фонд регіонального розвитку. Карта Львівської області. URL: http://dfrr.minregion.gov.ua/region?RID=83 (дата звернення: 05.01.2022).

L. Kloba, T. Kloba, S. Kloba

CHARACTERISTICS OF TOOLS TO INCREASE THE COMPETITIVENESS OF AMALGAMATED HROMADA

Summary

Current trends in the development of Amalgamated hromadas are aimed at increasing their competitiveness, which is a prerequisite for ensuring the economic development of Amalgamated hromadas. Amalgamated hromadas competitiveness is an essential element of its strategic development plan.
The article is devoted to the characteristics of the tools to increase the competitiveness of Amalgamated hromadas because increasing the competitiveness is a prerequisite for ensuring their economic development. The article aims to develop the main tools and applied principles to increase the competitiveness of Amalgamated hromadas. The authors identified four groups of tools to increase competitiveness, which will help improve the competitiveness of Amalgamated hromadas. Territorial marketing is substantiated, which involves the implementation of appropriate steps, namely: to analyze the activities offered by various institutions, associations, and individuals, to study foreign experience in solving socio-economic problems at the level of Amalgamated hromadas; identify needs and opportunities in the development of socio-economic processes (marketing development); determine the timing and sequence of activities by available resources (development of a marketing project). Second, an analysis of Amalgamated hromadas sites has been carried out, which will allow determining which Amalgamated hromada have their websites. The irregularity of publishing information on the websites of the standing commissions of councils and other current data due to the lack of IT industry specialists in the Amalgamated hromadas management structure is considered. Third, the social map, which is visualized by the corresponding directions, is considered. Fourth, subventions in the budgets of Amalgamated hromadas of the Lviv region, which were carried out in 2019, are analyzed. It is proved that a significant increase in the competitiveness of Amalgamated hromadas is through the growth of quotations of local budgets, with the participation of public funds, which will increase the financial resources of communities, solve urgent social and economic problems of their development.

Keywords: аmalgamated hromada; competitiveness; instruments of influence; subventions in budgets; community projects.

References

1. Kislitsyna, V. V. (2012), Marketynh [Marketing], ID FORUM: INFRA-M, Moscow, Russia.
2. Poltava City Council and Executive Committee (2020), "Marketing strategy of the city of Poltava", available at: https://www.rada-poltava.gov.ua/files/market_strategy_1020.pdf (Accessed 25 Jan 2022).
3. Lviv Center for Local Government Development (2020), "Library". available at: https://www.prostir.ua/category/library/ (Accessed 25 Jan 2022).
4. Innovation Development Center (2018), "Public services and electronic services for OTG residents Examples. Link. Statistics", available at: http://bit.do/eEjyd (Accessed 25 Jan 2022).
5. Litvinova, K. and Maievs'ka, O. (2018), "What information is available on the official websites of Amalgamated hromadas Lviv region for access to electronic services and tools of e-democracy?", available at: http://bit.do/eEjhT (Accessed 25 Jan 2022).
6. Decentralization in Ukraine (2020), "Public investment for local economic development in Amalgamated hromada", available at: https://decentralization.gov.ua/news/13743 (Accessed 25 Jan 2022).
7. Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine (2022), "List of Amalgamated hromada projects", available at: http://dfrr.minregion.gov.ua/Projects-list (Accessed 25 Jan 2022).
8. Accounting Chamber (2019), "Report on the results of the audit of the effectiveness of the use of the state fund of regional development", available at: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2019/7-1_2019/Zvit_7-1_2019.pdf (Accessed 25 Jan 2022).
9. Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine (2022), "List of projects of Lviv region", available at: http://dfrr.minregion.gov.ua/Projects-list?PAREA=83 (Accessed 25 Jan 2022).
10. Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine (2018), "Copy of the Consolidated Estimate of the Construction Object", available at: http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/projt_addition/2018/12/Kopiya-Zvedenogo-koshtorisnogo-rozrahunku-DNZ.pdf (Accessed 25 Jan 2022).
11. Ministry of Community Development and Ukraine (2021), "Ministry of Regional Development: in 2020, the percentage of disbursement of SFRD funds has increased significantly", available at: https://www.minregion.gov.ua/press/news/minregion-v-2020-roczi-suttyevo-pidvyshheno-vidsotok-osvoyennya-koshtiv-dfrr/ (Accessed 25 Jan 2022).
12. Lviv Regional Council (2018), "Decision 657 On approval of the Regulations on attracting investments in the property of common property of territorial communities of Lviv region", available at: https://archive.lvivoblrada.gov.ua/document.php?doc_id/1613 (Accessed 01 July 2021).
13. Nykyforenko, N. (2019), "Passports / community profiles as a tool of utc development in the context of decentralization", Manager. Bulletin of Donetsk State University of Management, vol. 3, no. 84, pp. 26—34.
14. Kravtsiv, V.S. and Storonianska, I.Z. (2020), Terytorial'ni hromady v umovakh detsentralizatsii: ryzyky ta mekhanizmy rozvytku [Territorial communities in the conditions of decentralization: risks and mechanisms of development], DU Instytut Rehionalnykh Doslidzhen Imeni M. I. Dolishnoho NAN Ukrainy, Lviv, Ukraine.
15. Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine (2018), " State Fund for Regional Development. Map of Lviv region", available at: http://dfrr.minregion.gov.ua/region?RID=83 (Accessed 25 Jan 2022).

№ 2 2022, стор. 46 - 55

Дата публікації: 2022-04-12

Кількість переглядів: 663

Відомості про авторів

Л. Г. Кльоба

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та аналізу, Інститут підприємництва та перспективних технологій, Національний університет "Львівська політехніка"

L. Kloba

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Analysis, Institute of Entrepreneurship and Advanced Technologies, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0003-0223-6802


Т. Л. Кльоба

к. е. н., ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

T. Kloba

PhD in Economics, Institute of Regional Research named after M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine, Ukraine

ORCID:

0000-0002-3354-3648


С. М. Кльоба

к. е. н., ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

S. Kloba

PhD in Economics, Institute of Regional Research named after M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine, Ukraine

ORCID:

0000-0003-4697-4866

Як цитувати статтю

Кльоба Л. Г., Кльоба Т. Л., Кльоба С. М. Характеристика інструментів підвищення конкурентоспроможності територіальних громад. Економіка та держава. 2022. № 2. С. 46–55. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.46

Kloba, L., Kloba, T. and Kloba, S. (2022), “Characteristics of tools to increase the competitiveness of amalgamated hromada”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 46–55. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.46

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.