EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ПОДАТКОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Н. П. Новак

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.15

УДК: 330:336.2

Н. П. Новак

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ПОДАТКОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Анотація

У статті поставлені та вирішуються важливі питання здійснення фінансового менеджменту й податкового адміністрування та їх ролі у забезпеченні соціально-економічного розвитку територіальних громад. Визначено структуру, змістовні особливості та функції фінансового менеджменту й податкового адміністрування. В умовах Новотроїцької об'єднаної територіальної громади виявлено проблеми їх здійснення. Переважно, вони стосуються фінансового менеджменту та мають і суб'єктивний, і об'єктивний характер. Ідентифікація проблем здійснення фінансового менеджменту й чинників, які їх спричиняють, дозволили розробити пропозиції щодо його удосконалення на перспективу. Зроблено висновки, що його заходи, а також заходи податкового адміністрування мають сприяти прискоренню соціально-економічного розвитку громади. Вони стосуються підвищення фінансової й податкової грамотності керівництва, депутатів і населення громади; відновлення переробних виробництв і підприємств, особливо у формі комунальної власності; задіянні резервів наповнення загального бюджету громади; оптимізації видатків для підтримки соціальної та виробничої інфраструктури, молодіжних проєктів та гендерних програм; здійснення соціальної відповідальності, державно-приватного партнерства, діяльності громадських організацій.

Ключові слова: територіальні громади; фінансовий менеджмент; податкове адміністрування; соціально-економічний; розвиток; бюджет; видатки; надходження; оптимізація.

Література

1. Дем'янишин В.Г. Податковий механізм формування доходів бюджету: концептуальні засади теорії та напрями модернізації. Світ фінансів. 2017. № 2 (51). С. 84—96.
2. Ігнатенко М.М., Сарапіна О.А. Вплив автоматизації обліку та фінансової звітності на безпеку підприємств. Економічний вісник університету. 2018. Вип. 38. С. 47—53.
3. Струк Н.П. Соціально-економічний розвиток територіальних громад і місцеве оподаткування: взаємозв'язок та взаємовплив. Ефективна економіка. 2020. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7864 (дата звернення: 17.01.2022).
4. Гладченко Т.Б. Поняття податкового механізму та його елементи. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2016. № 21. С. 62—64.
5. Мармуль Л.О., Романюк І.А. Фінансове забезпечення та податкові аспекти розвитку туристичної діяльності в Україні. Економічний вісник університету. Вип. 42. 2019. С. 204—210.
6. Бондарук Т.Г. Державний борг України та видатки бюджету на його обслуговування. Статистика України. 2018. № 1. С. 30—39.
7. Мельник М.І. Податковий контроль в Україні: проблеми та пріоритети підвищення ефективності: монографія Львів: ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України", 2015. 330 с.
8. Постол А.А. Розвиток великих аграрних підприємств: механізми та інструментарій: монографія. Харків: "Смугаста типографія", 2018. 348 с.
9. Романюк І.А. Вплив податків на розвиток підприємств туристичної галузі в Україні. Управління розвитком соціально-економічних систем: матер. Другої Міжнар. наук.-практ. конф., 11—12 квітня 2019 р. Харків: ХНТУСГ, 2019. С. 154—156.
10. Пасінович І.І., Сич О.А. Сучасні підходи до управління фінансовими потоками суб'єктів господарювання. Ефективна економіка. 2020. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8098 (дата звернення: 17.01.2022).
11. Рунчева Н.В. Управління розвитком корпоративних відносин в аграрній сфері економіки: монографія. Херсон: Айлант, 2017. 362 с.
12. Ситник Н.С., Стасишин А.В., Гукалюк А.Ф., Західна О.Р., Сич О.А., Шушкова Ю.В. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 845 с.
13. Патицька Х. Фінансово-економічний потенціал територіальних громад: механізми функціонування та активізації: монографія. ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України". Львів, 2019. 209 с.
14. Ігнатенко М.М., Мармуль Л.О. Облік, оцінка й діагностика фінансово-економічних результатів діяльності у стратегічному менеджменті підприємств і організацій. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2017. Вип. 6 (11). URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/11-2017-ukr (дата звернення: 17.01.2022).
15. Петренко В.С. Стратегії розвитку аграрних підприємств з іноземними інвестиціями. Херсон: Айлант, 2017. 354 с.

N. Novak

FINANCIAL MANAGEMENT AND TAX ADMINISTRATION OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF TERRITORIAL COMMUNITIES

Summary

The article raises and addresses important issues of financial management and tax administration and their role in ensuring the socio-economic development of local communities. The structure, substantive features and functions of financial management and tax administration are determined. In the conditions of the Novotroitsk united territorial community the problems of their implementation were revealed. They are mostly related to financial management and are both subjective and objective. Identification of problems of financial management and the factors that cause them, allowed to develop proposals for its improvement in the future. It is concluded that its measures, as well as measures of tax administration should help accelerate the socio-economic development of the community. They concern the increase of financial and tax literacy of the leadership, deputies and the population of the community; restoration of processing plants and enterprises, especially in the form of communal property; use of reserves to fill the general budget of the community; cost optimization to support social and industrial infrastructure, youth projects and gender programs; implementation of social responsibility, public-private partnership, activities of public organizations.
Financial management and tax administration are an important factor in the development of united territorial communities as new administrative-territorial entities in Ukraine. However, as well as relatively new tools of management and regulation in this interpretation, they have certain advantages and limitations in implementation. In particular, in the conditions of the Novotroitsk united territorial community of the Kherson area effective implementation of financial management is connected with lack of special financial education of the management and deputies of the profile permanent commission of community council; their insufficient training, coaching and advanced training in this field; the uneven distribution of the population, the remoteness and sparseness of most rural settlements and the difficulty of obtaining feedback from their residents to meet their needs and interests; insufficient representation of youth in the structure of the deputy corps.
In general, the population of the community is characterized by narrow natural reproduction, emigration of young people outside the community, aging. Therefore, in the near future, its management should provide for the creation and operation of a youth center, the restoration of former processing plants, attracting new formats of culture and leisure. Effective tax administration should also contribute to this. Fiscal, distributive and regulatory functions of taxes should promote the implementation of social responsibility of economic entities, public-private partnerships at the community level; activities of public organizations and foundations, development of cooperative movement and integration processes in rural areas; introduction of innovations in all spheres of life and attraction of investments.

Keywords: territorial communities; financial management; tax administration; socio-economic; development; budget; expenditures; revenues; optimization.

References

1. Dem'yanyshyn, V.H. (2017), "Tax mechanism of budget revenues formation: conceptual bases of theory and directions of modernization", Svit finansiv, vol. 2 (51), pp. 84—96.
2. Ihnatenko, M.M. and Sarapina, O.A. (2018), "The impact of accounting automation and financial reporting on business security", Ekonomichnyy visnyk universytetu, vol. 38, pp. 47—53.
3. Struk, N. (2020), "Social and economic development of territorial communities and local taxation: relationship and interplay", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7864 (Accessed 17 January 2022).
4. Hladchenko, T.B. (2016), "The concept of tax mechanism and its elements", Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriya: Yurysprudentsiya, vol. 21, pp. 62—64.
5. Marmul', L.O. and Romanіuk, I.A. (2019), "Financial support and tax aspects of tourism development in Ukraine", Ekonomichnyy visnyk universytetu, vol. 42, pp. 204—210.
6. Bondaruk, T.H. (2018), "Public debt of Ukraine and budget expenditures for its maintenance", Statystyka Ukrayiny, vol. 1, pp. 30—39.
7. Mel'nyk, M.I. (2015), Podatkovyy kontrol' v Ukrayini: problemy ta priorytety pidvyshchennya efektyvnosti [Tax control in Ukraine: problems and priorities for improving efficiency], DU "Instytut rehional'nykh doslidzhen' im. M.I. Dolishn'oho NAN Ukrayiny", L'viv, Ukraine.
8. Postol, A.A. (2018). Rozvytok velykykh ahrarnykh pidpryyemstv: mekhanizmy ta instrumentariy [Development of large agricultural enterprises: mechanisms and tools], Smuhasta typohrafiya, Kharkiv, Ukraine.
9. Romanіuk, I.A. (2019), "The impact of taxes on the development of tourism enterprises in Ukraine", Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya. Upravlinnya rozvytkom sotsial'no-ekonomichnykh system [International scientific-practical conference. Management of development of social and economic systems], KhNTUSH, Kharkiv, Ukraine, 11—12 april, pp. 154—156.
10. Pasinovych, I.I. and Sych, O.A. (2020), "Modern approaches to managing financial flows of economic entities", Efektyvna ekonomika, vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8098 (Accessed 17 January 2022).
11. Runcheva, N.V. (2017), Upravlinnya rozvytkom korporatyvnykh vidnosyn v ahrarniy sferi ekonomiky [Management of development of corporate relations in the agrarian sphere of economy], Aylant, Kherson, Ukraine.
12. Sytnyk, N.S. Stasyshyn, A.V. Hukalyuk, A.F. Zakhidna, O.R., Sych, O.A. and Shushkova, Yu.V. (2020), Finansovyy menedzhment [Financial management], LNU imeni Ivana Franka, L'viv, Ukraine.
13. Patyts'ka, Kh. (2019), Finansovo-ekonomichnyy potentsial terytorial'nykh hromad: mekhanizmy funktsionuvannya ta aktyvizatsiyi [Financial and economic potential of territorial communities: mechanisms of functioning and activation], DU "Instytut rehional'nykh doslidzhen' imeni M. I. Dolishn'oho NAN Ukrayiny", L'viv, Ukraine.
14. Ihnatenko, M.M. and Marmul', L.O. (2017), "Accounting, evaluation and diagnosis of financial and economic results of activities in the strategic management of enterprises and organizations", Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnya, vol. 6 (11), available at: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/11-2017-ukr (Accessed 17 January 2022).
15. Petrenko, V.S. (2017), Stratehiyi rozvytku ahrarnykh pidpryyemstv z inozemnymy investytsiyamy [Strategies for the development of agricultural enterprises with foreign investment], Aylant, Kherson, Ukraine.

№ 2 2022, стор. 15 - 18

Дата публікації: 2022-04-12

Кількість переглядів: 484

Відомості про авторів

Н. П. Новак

д. е. н., д. ю. н., начальник, Новотроїцька державна податкова інспекція Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі

N. Novak

Doctor of Economic Sciences, Doctor of Law, Head of the Novotroitsk State Tax Inspectorate of the Main Department of the State Tax Service in the Kherson Region, the Autonomous Republic of Crimea and the Sevastopol

ORCID:

0000-0002-9929-1391

Як цитувати статтю

Новак Н. П. Фінансовий менеджмент та податкове адміністрування соціально-економічного розвитку територіальних громад. Економіка та держава. 2022. № 2. С. 15–18. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.15

Novak, N. (2022), “Financial management and tax administration of socio-economic development of territorial communities”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 15–18. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.15

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.