EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СКЛАД ТА СПЕЦИФІКА СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ
Е. А. Каражия

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.145

УДК: 332.1

Е. А. Каражия

СКЛАД ТА СПЕЦИФІКА СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ

Анотація

У статті розкрито структуру і охарактеризовано специфіку системи оцінювання конкурентоспроможності регіонів, яка характеризує способи вимірювання здатності регіону стабільно виробляти і споживати товари і послуги в умовах конкуренції, забезпечення якості економічного зростання, високого рівня життя населення, екологічного добробуту та безпеки територій, підвищення іміджу регіону. Оцінювання конкурентоспроможності регіонів представлено у вигляді процедури визначення здатності регіону як територіальної одиниці бути більш привабливою для споживачів у порівнянні з іншими одиницями завдяки кращій якості життя і більш вигідним умовам для здійснення господарської діяльності. Запропоновано методичний підхід до інтегральної оцінки конкурентоспроможності регіонів, що дозволяє, на основі наявної в регіоні статистичної інформації, отримати об'єктивне уявлення про рівень конкурентоспроможності конкретного регіону відповідно до визначених напрямів і пріоритетів його розвитку.

Ключові слова: конкурентоспроможність регіонів; конкурентні позиції; підхід; система; методика; оцінка конкурентоспроможності; критерії оцінки.

Література

1. Надточій І.І. Оцінка конкурентоспроможності регіонів з позиції бізнес-орієнтованого підходу: методичні аспекти / І.І. Надточій, В.Р. Ракіпов // Вісник ХНАУ. Серія "Економічні науки": зб. наук. пр. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. — Харків: ХНАУ, 2020. — № 1. — С. 405—418.
2. Надточій І.І. Моніторинг конкурентоспроможності трансформаційних процесів у регіонах України / І.І. Надточій, В.Р. Ракіпов // Вісник ХНАУ. Серія "Економічні науки": зб. наук. пр. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. — Харків: ХНАУ, 2020. — № 2. — С. 400—413.
3. Ольшанська О.В., Притуленко О.В. Теоретичні аспекти управління регіональними соціально-економічними системами // Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні: матеріали виступів ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (11 квітня 2019 р., м. Київ). Київ: КНУТД, 2019. С. 276—281.
4. Полякова Ю. В. Пріоритети забезпечення конкурентоспроможності регіонів України: монографія. Львів: ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України", 2018. 336 с.
5. Порудєєва Т.В. Оцінка конкурентоспроможності Причорноморського регіону України в умовах поглиблення процесів глобалізації та євроінтеграції [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://bses.in.ua/journals/2017/15_2017/31.pdf
6. Прокопюк А. Структура економіки регіону: концептуалізація поняття і типологія // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. — 2016. — Вип. 2 (48). — С. 143—147.
7. A study on the factors of regional competitiveness. A draft final report for the European Commission Directorate-General Regional Policy [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/3cr/competitiveness.pdf
8. Begg I. Cities and competitiveness. — Urban Studies. — Vol. 36. — 1999. — P. 795—809.
9. Cellini R., SociA. Pop competitiveness. — Banca Nazionale del Lavoro. — Quarterly Review. — 2002. — P. 71—101.
10. ECORYS. The competitiveness of places and spaces: A Position Paper. Rotterdam/Leeds/Birmingham/Brussels, 2004.
11. Gardiner B., Martin R., Tyler P. Competitiveness, Productivity and Economic Growth across the European Regions. Second revised version, July 2004. — London. — 2004. — 40 p.
12. Kitson M., Martin R., Tyler P. Regional Competitiveness: An Elusive yet Key Concept // Regional Studies. — 2004. — V. 38.9.
13. Klassik A. Cities competitiveness and competitive strategy analysis / A. Klassik // Urban Studies. — 1995. — № 3. — P. 52—25.
14. Lengyel I. Economic Growth and Competitiveness of Hungarian Regions // Paper prepared for "Reinventing Regions in the Global Economy" RSA Conference, 12th-15th April 2003. Pisa, Italy, 2003.
15. Porter M. E. The Competitive Advantage of Nations. Palgrave, 1998.

E. Karazhia

THE COMPOSITION AND SPECIFICS OF THE SYSTEM FOR ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF REGIONS

Summary

The article highlights the need to study the specifics of the formation and implementation of a system for assessing the competitiveness of regions in modern conditions. It is determined that on the basis of this study it is possible to develop a methodological approach to assessing the competitiveness of regions, based on the use of formalized research methods that use available data on the functioning of regions, social, economic, cultural and other aspects of their lives. The structure and specifics of the system of assessing the competitiveness of regions, which characterizes ways to measure the ability of the region to produce and consume goods and services in competition, quality of economic growth, high living standards, environmental welfare and security, improving the image of the region. Assessing the competitiveness of regions is presented in the form of a procedure for determining the ability of a region as a territorial unit to be more attractive to consumers compared to other units due to a better quality of life and more favorable conditions for economic activity. The composition of the system for assessing the competitiveness of the region is described. A methodical approach to the integrated assessment of the competitiveness of regions is proposed, which allows, based on statistical information available in the region, to get an objective idea of the level of competitiveness of a particular region in accordance with certain directions and priorities of its development. As the main systemic indicators of the development of the competitiveness of the regions we have identified: an index that determines the standard of living of the population; index of competitiveness of the region; innovation index and an index that reflects the level of infrastructural development of the region. A comprehensive assessment of the development of the territory will analyze the state of the economic environment, the effectiveness of the economic policy strategy and increase competitiveness, the activities of the private and public sectors, the competitive advantages and disadvantages of the territory.

Keywords: competitiveness of regions; competitive positions; approach; system; methodology; competitiveness assessment; evaluation criteria.

References

1. Nadtochiy, I.I. and Rakipov,V.R. (2020), "Estimation of competitiveness of regions from the position of business-oriented approach: methodical aspects", Bulletin of KhNAU. Series "Economic Sciences", vol. 1, pp. 405—418.
2. Nadtochiy, I.I. and Rakipov,V.R. (2020), "Monitoring the competitiveness of transformation processes in the regions of Ukraine", Bulletin of KhNAU. Series "Economic Sciences", vol. 2, pp. 400—413.
3. Olshanskaya, O.V. and Prytulenko, O.V. (2019), "Theoretical aspects of management of regional socio-economic systems", Materialy vystupiv III Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi internet-konferentsiyi. Suchasni determinanty rozvytku biznes-protsesiv v Ukrayini [Materials of speeches of the III International scientific-practical Internet conference. Modern determinants of business processes development in Ukraine], KNUTD, Kyiv, Ukraine, pp. 276—281.
4. Polyakova, Yu.V. (2018), Priorytety zabezpechennya konkurentospromozhnosti rehioniv Ukrayiny: monohrafiya [Priorities for ensuring the competitiveness of the regions of Ukraine: a monograph], SI "Institute of Regional Studies named after MI Dolishny NAS of Ukraine", Lviv, Ukraine.
5. Porudeeva, T.V. (2017), "Estimation of competitiveness of the Black Sea region of Ukraine in the conditions of deepening of processes of globalization and European integration", Prychornomors'ki ekonomichni studiyi, [Online], vol. 15, available at:http://bses.in.ua/journals/2017/15_2017/31.pdf (Accessed 29 Jul. 2021).
6. Prokopyuk, A. (2016), "The structure of the region's economy: conceptualization of the concept and typology", Scientific Bulletin of Uzhgorod University. Economics series,vol. 2 (48), pp. 143—147.
7. Martin, R. L. (2004), "A study on the factors of regional competitiveness", A draft final report for the European Commission Directorate-General Regional Policy, [Online], available at: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/3cr/competitiveness.pdf (Accessed 29 Jul. 2021).
8. Begg, I. (1999), "Cities and competitiveness", Urban Studies, vol. 36, pp. 795—809.
9. Cellini, R. and Soci, A. (2002), "Pop competitiveness", Banca Nazionale del Lavoro. — Quarterly Review, pp. 71—101.
10. ECORYS (2004), The competitiveness of places and spaces, A Position Paper, Rotterdam/Leeds/Birmingham/Brussels.
11. Gardiner, B., Martin, R. and Tyler, P. (2004), Competitiveness, Productivity and Economic Growth across the European Regions, London, UK.
12. Kitson, M., Martin, R. and Tyler, P. (2004), "Regional Competitiveness: An Elusive yet Key Concept", Regional Studies, vol. 38.9.
13. Klassik, A. (1995), "Cities competitiveness and competitive strategy analysis",Urban Studies, vol. 3, pp. 52—25.
14. Lengyel, I. (2003), "Economic Growth and Competitiveness of Hungarian Regions", Paper prepared for "Reinventing Regions in the Global Economy" RSA Conference, Pisa, Italy.
15. Porter, M.E. (1998), The Competitive Advantage of Nations. Palgrave.

№ 8 2021, стор. 145 - 150

Дата публікації: 2021-08-26

Кількість переглядів: 584

Відомості про авторів

Е. А. Каражия

старший викладач кафедри економіки, права та управління бізнесом,Одеський національний економічний університет

E. Karazhia

Senior Lecturer of the Department of Economics, Law and Business Management,Odessa National Economic University

ORCID:

0000-0002-3609-2432

Як цитувати статтю

Каражия Е. А. Склад та специфіка системи оцінювання конкурентоспроможності регіонів. Економіка та держава. 2021. № 8. С. 145–150. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.145

Karazhia, E. (2021), “The composition and specifics of the system for assessing the competitiveness of regions”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 145–150. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.145

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.