EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ В ЖОРНАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
О. М. Могильний

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.19

УДК: 332.54:339

О. М. Могильний

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ В ЖОРНАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті з конструктивних позицій розглянуто "Аудит української економіки", "Вектори економічного розвитку — 2030" та Національну економічну стратегію на період до 2030 року у частині розвитку земельних відносин в Україні з урахуванням ризиків, пов'язаних із продовольчою, екологічною та кліматичною проблемами. Зокрема, для втілення стратегічної мети аграрного сектору держави, як одного з глобальних центрів продовольчої безпеки, світового лідера з постачання харчових продуктів з високою доданою вартістю та технологічно інтенсивних сервісів для галузі, спершу маємо реалізувати комплекс науково-обгрунтованих цільових програми, спрямованих на раціональне землекористування, запровадити екосистемний підхід до відродження природно-територіальних комплексів, усебічно сприяти національним аграрним компаніям долучитися до Європейської Зеленої Угоди (European Green Deal).

Ключові слова: продовольча; екологічна і кліматична проблеми; збалансоване землекористування; багатофункціональність земельних ресурсів; цифрова трансформація.

Література

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 р. №179 "Про Національну економічну стратегію на період до 2030 року". База даних "Законодавство України" / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua
2. Вектори економічного розвитку — 2030. Кабінет Міністрів України. Київ. 2021, 416 с.
3. Кириленко І. Куди прийшла людино розумна. Вісник НАН України. 2020. № 11. С. 3—15.
4. Козловська Л. Чи зробить Україна "квантовий стрибок", вирішуючи "земельне" питання. Дзеркало тижня, 26.11.2020. URL: http://www. zn.ua (05.12.20).
5. "Ми досі рухаємося у неправильному напрямку". Генсек ООН закликає всі країни ввести надзвичайний кліматичний стан. URL: https://hromadske.ua (13.12.2020).
6. За: Сергій Корсунський. Перший рік нової ери. Український тиждень. №50. 10 грудня 2020. URL: https://tyzhden.ua (13.12.2020).
7. ООН: треба відновити мільярд гектарів деградованих земель — це територія розміром з Китай. URL: https://mind.ua/news/ (15.06.21).
8. Климатический кризис заставил рекордное количество людей покинуть свои дома. The Guardian. URL: http://www. zn.ua (21.05.21).
9. Наталія Рудніченко. Подолати кліматичні виклики. Пропозиція. 2020. № 11. С. 22—24.
10. За: Харальд фон Вітцке. Значення Зеленої угоди ЄС (EU-Green Deal) для аграрної економіки та наслідки для України / Звіт з аграрної політики PD/APB/05/2020. Київ. 2020. 8 с.
11. Desertification and land degradation. URL: http://www.fao.org (21.11.2020).
12. WCED (2020), "Report of the World Commission on Environment and Development", available at: https://sustainabledevelopment.& un.org/milestones/wced (21.11.2020).
13. Переверзєва А.В., Волков В.П., Лях В.О. Вплив деградації грунтів на продовольчу безпеку. Агросвіт. 2020. № 19—20. С. 10—31.
14. Аналітична доповідь GROWFORD Institute. Ринок землі: існуючі загрози та необхідні запобіжники. Вересень 2019. Institute for Global Ressenarch of Optimal Waus for Development. 56 с.
15. Індекс продовольчих цін ФАО. URL: http://www.fao.org (21.11.2020).
16. За: Сергій Кораблін. Глобальна лібералізація: потенційні ризики та виграші. Економічні свободи для зміцнення соціально-економічного розвитку України в умовах глобальних трансформацій / Наук. ред. В. Юрчишин. — Київ: Заповіт, 2020. С. 92.
17. Ходаківська О.В., Могильний О.М. Неоліберальні підходи до формування моделі ринкового обігу земель: завищені очікування та реальність. Економіка АПК. 2019. № 9. С. 5—18.
18. Українці проти форсованого розпродажу їхньої землі. Економіка АПК. 2019. № 11. С. 155—158.
19. Країна фактично розграбована, землю вже поділили. Інтерв'ю з головою Держгеокадастру України Р. Лещенком. URL. https://www.epravda.com.ua (20.10.2020).
20. Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин: Указ Президента України від 15 жовтня 2020 р. № 449. База даних "Законодавство України" / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua
21. Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин: постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2020 року №1113. База даних "Законодавство України" / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua
22. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року: Закон України від 28 лютого 2019 року №2697. База даних "Законодавство України". ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua
23. Сіденко В.Р. Виклики і ризики цифрової трансформації: світовий та український контексти. Економіка України. № 5. 2021. С. 40—58.
24. Вітер А. Ринок землі. Погляд біолога. Дзеркало тижня, № 49. 21 грудня 2019 р. URL : http://www. zn.ua (30.12.2020).
25. Попова О.Л. Новації Спільної аграрної політики ЄС у програмному періоді 2021—2027 рр. Економіка України. 2020. № 6. С. 83—95. URL: https://doi.org/10.15407/econo-myukr.2020.06.083
26. Про схвалення Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 688-р. База даних "Законодавство України". ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua

O. Mohylnyi

LAND RELATIONS OF UKRAINE IN THE MILLS OF GLOBALIZATION

Summary

The article highlights the newest asymmetric territorial threats to food security caused by a decrease in the area of agricultural land suitable for cultivation, a shortage of water, forest and other natural resources, as well as climate change against the background of an increase in the world's population, an increase in food demand and a rapid rise in prices that has been observed in recent 10 years. Given these and other challenges to humanity, the global competition for agricultural land, which provides almost 97% of food, is now intensifying. After all, they are physically limited and constantly shrinking, and their alternative substitutes are associated with many unknown risks to human health. At the same time, knowledge about the earth properties, its multifunctionality and significance for civilizational progress are constantly being supplemented, since they are closely related to the development of the scientific image of the whole world.
Taking into account the risks associated with global food, environmental and climatic problems, the Audit of the Ukrainian Economy, Vectors of Economic Development — 2030 and the National Economic Strategy for the period up to 2030 in terms of the development of land relations in Ukraine were considered. To prevent the policy of neo-colonialism ("lend grabbing"), especially with the opening of the market for land rights, the realization of the strategic goal of the agricultural sector as one of the global centers of food security, a world leader in high value-added food and technology-intensive services for industry, we must first implement a set of scientifically sound targeted programs aimed at rational land use. In particular, to introduce an ecosystem approach to the revival of degraded lands and natural-territorial complexes, to fully support agricultural companies to join the European Green Deal.
From a constructive standpoint, a number of legislative acts on the completion of land reform and land decentralization were analyzed. It warned against excessive expectations of state top managers from the transition to digitalization of administrative services as a panacea for land corruption, creeping agricultural holding of the agricultural sector, withdrawal from the shadow of commodity cash flows, tax evasion and other troubles of the current economy. Since land relations, despite the potential of digitalization, remain relations between people regarding the ownership, use and disposal of land plots.

Keywords: food; environmental and climatic problems; balanced land use; multifunctionality of land resources; digital transformation.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2021), Resolution "On the National Economic Strategy for the period up to 2030", available at: https://zakon.rada.gov.ua (Accessed 10 June 2021).
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2021), Vektory ekonomichnoho rozvytku — 2030 [Vectors of economic development — 2030], Kabinet Ministriv Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
3. Kyrylenko, I. (2020), "Where did a smart person come from", Visnyk NAN Ukrainy, vol. 11, pp. 3—15.
4. Kozlovs'ka, L. (2020), "Will Ukraine make a "quantum leap", solving the "land" issue", Dzerkalo tyzhnia, available at: http://www. zn.ua (Accessed 10 June 2021).
5. Lutsenko, E. (2020), ""We are still moving in the wrong direction." The UN Secretary General calls on all countries to impose a state of emergency", available at: https://hromadske.ua (Accessed 10 June 2021).
6. Korsuns'kyj, S. (2020), "The first year of the new era", Ukrains'kyj tyzhden', vol. 50, available at: https://tyzhden.ua (Accessed 10 June 2021).
7. mind.ua (2021), "UN: a billion hectares of degraded land needs to be restored — an area the size of China", available at: https://mind.ua/news/ (Accessed 15 June 2021).
8. The Guardian (2021), "The climate crisis has forced a record number of people to leave their homes", available at: http://www.zn.ua (Accessed 10 June 2021).
9. Rudnichenko, N. (2020), "Overcome climate challenges", Propozytsiia, vol. 11, pp. 22—24.
10. fon Vittske, K. (2020), "The significance of the EU Green Agreement (EU-Green Deal) for the agricultural economy and the consequences for Ukraine", available at: https://apd-ukraine.de/images/2020/APD_Berichte_2020/05_EU-Green_Deal_Witzke/APD-Bericht_EU-Green_Deal_von_Witzke_UA.pdf (Accessed 10 June 2021).
11. FAO (2020), "Desertification and land degradation", available at: http://www.fao.org (Accessed 10 June 2021).
12. WCED (2020), "Report of the World Commission on Environment and Development", available at: https://sustainabledevelopment.& un.org/milestones/wced (21.11.2020).
13. Pereverzieva, A. Volkov, V. and Lyakh, V. (2020), "Impact of soil degradation on food security", Agrosvit, vol. 19—20, pp. 10—15.
14. Global Ressenarch of Optimal Waus for Development Institute (2019), "Land market: existing threats and necessary safeguards", available at: www.growford.org.ua (Accessed 10 June 2021).
15. FAO (2020), "Food price index", available at: http://www.fao.org (Accessed 10 June 2021).
16. Korablin, S. (2020), "Global liberalization: potential risks and benefits", Ekonomichni svobody dlia zmitsnennia sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku Ukrainy v umovakh hlobal'nykh transformatsij [Economic freedoms to strengthen the socio-economic development of Ukraine in the context of global transformations], Zapovit, Kyiv, Ukraine.
17. Khodakivs'ka, O.V. and Mohyl'nyj, O.M. (2019), "Neoliberal approaches to the formation of the model of market turnover of land: inflated expectations and reality", Ekonomika APK, vol. 9, pp. 5—18.
18. Ekonomika APK (2019), "Ukrainians against the forced sale of their land", Ekonomika APK, vol. 11, pp. 155—158.
19. epravda.com.ua (2020), "The country has actually been plundered, the land has already been divided. Interview with the head of the State Geocadastre of Ukraine Roman Leshchenko", available at: https://www.epravda.com.ua (Accessed 10 June 2021).
20. President of Ukraine (2020), Decree "On some measures to accelerate reforms in the field of land relations", available at: https://zakon.rada.gov.ua (Accessed 10 June 2021).
21. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), Resolution "Some measures to accelerate reforms in the field of land relations", available at: https://zakon.rada.gov.ua (Accessed 10 June 2021).
22. Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine "On the Basic Principles (Strategy) of the State Environmental Policy of Ukraine for the period up to 2030", available at: https://zakon.rada.gov.ua (Accessed 10 June 2021).
23. Sidenko, V.R. (2021), "Challenges and risks of digital transformation: global and Ukrainian contexts", Ekonomika Ukrainy, vol. 5, pp. 40—58.
24. Viter, A. (2019), "Land market. The view of a biologist", Dzerkalo tyzhnia, vol. 49, available at: http://www. zn.ua (Accessed 10 June 2021).
25. Popova, O.L. (2020), "Innovations of the Common Agricultural Policy of the EU in the programming period 2021-2027", Ekonomika Ukrainy, vol. 6, pp. 83—95. doi.org/10.15407/econo-myukr.2020.06.083.
26. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), Resolution "On approval of the Irrigation and Drainage Strategy in Ukraine for the period up to 2030", available at: https://zakon.rada.gov.ua (Accessed 10 June 2021).

№ 6 2021, стор. 19 - 26

Дата публікації: 2021-06-30

Кількість переглядів: 406

Відомості про авторів

О. М. Могильний

д. е. н., професор

O. Mohylnyi

Doctor of Economic Sciences, Professor

ORCID:

0000-0002-9802-1701

Як цитувати статтю

Могильний О. М. Земельні відносини України в жорнах глобалізації. Економіка та держава. 2021. № 6. С. 19–26. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.19

Mohylnyi, O. (2021), “Land relations of Ukraine in the mills of globalization”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 19–26. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.19

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.