EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
Я. В. Тютюнник

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.157

УДК: 338.242.2

Я. В. Тютюнник

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Розглянуто багато суміжних з оборотними активами термінів, як-от: "оборотний капітал", "оборотні кошти", "поточні активи", "оборотні засоби". Проаналізовано важливість оборотних активів у забезпеченні безперервності процесу суспільного виробництва товарів та послуг. Визначено різницю між "оборотними активами" та "оборотними засобами". Розглянуто основні нормативні документи, що визначають сутність оборотних активів. Здійснено аналіз дефініцій "оборотні активи" в сучасній економічній літературі та запропоновано власне визначення досліджуваного терміну: оборотні активи — це контрольовані суб'єктом господарювання ресурси, які перебувають у постійному кругообігу з метою забезпечення безперервності виробничого процесу та ліквідності підприємства, що можуть змінювати свою матеріальну форму та переносити свою вартість на вартість готової продукції чи можуть бути перетворені на гроші продовж одного операційного циклу. Виділено підходи економістів до трактування сутності даного поняття. Проаналізовано переваги і недоліки оборотних активів. Визначено складові частини оборотних активів, що пов'язані між собою і являються складовими частинами виробничого процесу, який не можливий за відсутності однієї із них.

Ключові слова: витрати; доходи; економічна сутність; оборотні активи; оборотні засоби; фінансовий стан підприємства.

Література

1. Господарський кодекс України: за станом на 01.01.2013 р. / Верховна рада України // Офіційний вісник України. — Офіц. вид. — К., 2003. — № 11. — С. 303.
2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства фінансів України 07.02.2013 р. № 73. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua
3. Алєксєєв І.В. Поняття "оборотних активів" підприємства як економічної категорії / І. В. Алєксєєв, О.І. Нич // Економічний простір. — 2010. — № 42. — С. 133—137.
4. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: навч. посібник / О.Я. Базілінська. — К.: ЦНЛ, 2009. — 328 с.
5. Бетехтіна Л.О. Економічна сутність оборотного капіталу підприємства / Л.О. Бетехтіна // Держава і регіони. Сер.: Економіка і підприємництво. — 2006. — № 6. — С. 378—381.
6. Бетехтіна Л.О. Економічна сутність оборотного капіталу підприємства / Л.О. Бетехтіна // Бізнес-навігатор. — 2009. — № 1 (16). — С. 74—77.
7. Бечко В.П. До питання щодо економічної сутності оборотних засобів / В.П. Бечко // Інноваційна економіка. — 2010. — № 4 (18). — С. 98—102.
8. Білик М.Д. Фінансовий аналіз: навч. посіб. /М.Д. Білик, О.В. Павловська, Н.М. Притуляк, Н.Ю. Невмержицька. — К.: КНЕУ, 2005. — 592 с.
9. Бланк И.А. Управление активами и капиталом предприятия [Электронный ресурс] / И.А. Бланк. — К.: Ника-центр, 2003. — 448 с. — Режим доступа: http://complex-promo.ru/info/2067/2067.html
10. Бланк І.А. Управління використанням капіталу: навч. посібник [Електронний ресурс] / І.А. Бланк. — К.: Ніка-Центр: Ельга, 2000. — 651 с. — Режим доступу: http://library.if.ua/books/157.html
11. Бубняк І.М. Фінансовий менеджмент: навч. посібник [Електронний ресурс] / І.М. Бубняк. — Режим доступу: http://bookdn. com/book_359.html
12. Власова Н.О. Фінанси підприємств: навч. посібник / Н.О. Власова, О.А. Круглова, Л.І. Безгінова. — К.: ЦНЛ, 2007 — 271 с.
13. Гринюк І.М. Економічна сутність оборотних активів та їх типологія [Електронний ресурс] / І.М. Гринюк // Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. — 2016. — Vol. 2. — № 4. — Р. 64—74. — Mode of access: www.are-journal.com
14. Демченко Т.А. Оборотні активи та їх відображення в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності / Т.А. Демченко // Актуальні проблеми економіки. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal www.are-journal.com Vol. 2. № 4. 2016 72 ISSN 2414-584X — 2007. — № 9. — С. 179—184.
15. Донін Є.О. Особливості сучасних підходів щодо специфіки класифікації оборотних активів підприємства. Економiка i організація управлiння. 2018. № 1. С. 75—85.
16. Дядюк М.А. Оборотні активи як об'єкт управління у процесі розробки та прийняття господарських рішень / М.А. Дядюк, В.В. Васильєва // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. — 2012. — Вип. 1(1). — С. 263—271. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2012_1
17. Ермасова Н.Б. Фінансовий менеджмент: уч. пособие [Электронный ресурс] / Н.Б. Ермасова. — М.: Юрайт-Издат, 2007. — 192 с. — Режим доступа: http://www.konspekt.biz/index.php?text=26530
18. Ізмайлова Н.В. Управління оборотними активами підприємств: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.08 / Н.В. Ізмайлова; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. — К., 2009. — 20 с.
19. Іонін Є.Є. Організація і методика економічного аналізу: навч. посібник [Електронний ресурс] / Є.Є. Іонін. — К.: ЦНЛ, 2012. — 528 с. — Режим доступу: http://b-ko.com/book_134.html
20. Ковалев В.В. Курс финансового менеджмента: учебник / В.В. Ковалев. — М.: ТК Велби, 2008. — 448 с.
21. Коваленко Л.О. Фінансовий менеджмент: навч. посібник [Електронний ресурс] / Л.О. Коваленко, Л.М. Ремньова. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2005. — 485 с. — Режим доступу: http://library.if.ua/books/157.html
22. Круш П.В. Капітал, основні та оборотні засоби підприємства: навчальний посібник / П.В. Круш, П.В. Клименко, В.І. Подвігіна, В.О. Гуревич. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 328 с.
23. Лігоненко Л.О. Фінанси підприємства: конспект лекцій [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://bib.convdocs.org/v19912/
24. Нашкерська Г.В. Фінансовий облік: навч. посібник / Г.В. Нашкерська. — К.: Кондор, 2005. — 503 с.
25. Носов П.Л. Сучасна класифікація оборотних активів / П.Л. Носов // Економіка і держава. — 2008. — № 7. — С. 43—46.
26. Орлова В.К. Фінансовий облік: навч. посібник / В.К. Орлова, М.С. Орлів, С.В. Хома. — Ів.-Франківськ: Факел, 2009. — 509 с.
27. Перерва П.Г., Кобєлєва Т.О., Товажнянський В.Л. Банкротство, санація та реструктуризація підприємства як економічні категорії антикризового управління. Вісник Національного технічного університету "ХПІ". 2015. № 59. С. 148—152.
28. Поважний О.С. Особливості визначення сутності та складу поняття "оборотні активи" / О.С. Поважний, Н.О. Крамзіна, Ю.В. Кваша // Економічний простір. — 2008. — №12/2. — С. 41—52.
29. Поліщук М.П. Основи підприємницької діяльності: навч. посібник [Електронний ресурс] / М.П. Поліщук, П.П. Михайленко. — Житомир: ЖІТІ, 2000. — 172 с. — Режим доступу: buklib.net/books
30. Слав'юк Р.А. Фінанси підприємств: навч. посібник / Р.А. Слав'юк. — Луцьк: Вежа, 2001. — 460 с.
31. Соляник Л.Г. Управління оборотними активами та джерелами їх фінансування на промисловому підприємстві: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук: 08.04.01 "Фінанси, грошовий обіг і кредит" / Л.Г. Соляник. — Донецьк, 2006. — 26 с.
32. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: навч. посібник / О.С. Філімоненков. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: МАУП, 2004. — 328 с.
33. Чухно І.С. Визначення економічної сутності поняття "оборотні активи підприємства" / І.С. Чухно // Регіональна економіка. — 2008. — № 6. — С. 62—69.
34. Шелудько В. М. Фінансовий менеджмент: підручник [Електронний ресурс] / В.М. Шелудько. — К.: Знання, 2006. — 439 с.

Y. Tyutyunnyk

MODERN APPROACHES TO DETERMINING THE ECONOMIC ESSENCE OF CURRENT ASSETS OF THE ENTERPRISE

Summary

Many terms related to current assets are considered, such as "working capital", "current money", "current assets", "current funds". The importance of current assets in ensuring the continuity of the process of social production of goods and services is analyzed. The difference between "current assets" and "current funds" is determined. The main normative documents defining the essence of current assets are considered. An analysis of the definitions of "current assets" in the modern economic literature and proposed its own definition of the term: current assets — are controlled by the entity resources that are in constant circulation to ensure continuity of production and liquidity of the enterprise, which can change its material form and transfer their value to the finished product or can be converted into cash within one operating cycle. The approaches of economists to the interpretation of the essence of this concept are highlighted. The advantages and disadvantages of current assets are analyzed. The advantages include: easy transformation from one species to another; high liquidity; rapid implementation of management decisions; easily changeable; Are means of payment. The disadvantages of current assets include: 1. Assets that are not involved in production, do not make a profit; 2. Stocks are subject to damage and depreciation; 3. Require storage costs; 4. Exposed to inflation; 5. High level of financial and economic risks. The components of current assets that are related to each other and are components of the production process, which is not possible in the absence of one of them. It was found that the production process, part of which are current assets, is complicated by the absence of one of the groups of current assets or becomes impossible at all. In the absence of a sufficient number of inventories can occur downtime, disruptions in production, fading of product lines. Instead, a significant increase in the amount of receivables leads to a decrease in cash in circulation, which does not allow the company without attracting working capital from external sources to meet its need for inventories.

Keywords: expenses; incomes; economic essence; current assets; current assets; financial condition of the enterprise.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), "Commercial Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (Accessed 7 April 2021).
2. Ministry of Finance of Ukraine (2013), Order "Accounting Regulation (Standard) 1 "General Financial Reporting Requirements", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text (Accessed 7 April 2021).
3. Alеksееv, I. V. (2010), "The concept of current assets of the enterprise as an economic category", Ekonomichnii prostir, vol. 42, pp. 133—137.
4. Basilinska, O. Ya. (2009), Finansovyi analys [Finance analysis], Center of educational literature, Kyiv, Ukraine.
5. Bechko, V. P. (2010), "On the question of the economic essence of working capital", Innovaciina ekonomika, vol. 4 (18), pp. 98—102.
6. Betehtina, L. O. (2006), "The economic essence of working capital of the company", Dergava i regiony. Seria "Ekonomica i pidpryemnictvo", vol. 6, pp. 378—381.
7. Betehtina, L. O. (2009), "The economic essence of working capital of the company", Biznes-navigator, vol. 1 (16), рр. 74—77.
8. Bilik, M.D. and Pavlovskya, N.M. (2005), Finansovyj analiz [Financial analysis], KNEU, Kyiv, Ukraine.
9. Blank, І.O. (2004). Fіnansoviy menedzhment [In financial management], El'ga, Kyiv, Ukraine.
10. Blank, Y.A. (2007), Upravlenye prybyl'iu [Profit management], NykaTsentr, El'ha, Russia.
11. Bybniak, I. M. (2010), Finansovyi menedgment [Finance management], NUA, Kharkiv, Ukraine, available at: http://bookdn. com/book_359.html (Accessed 7 April 2021).
12. Vlasova, N. O. (2007), Finansy pidpryemsrv [Finance of enterprises], Center of educational literature, Kyiv, Ukraine.
13. Hryniuk, І. (2016), "Economic essence of current assets and their typology", Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, [Online], vol. 2, no. 4, pp. 64—74, available at: www.are-journal.com. (Accessed 7 April 2021).
14. Demchenko, T. A. (2007), "Current assets and their reflection in the accounting and financial reporting", Actual problems of economy, vol. 9, pp. 227—231.
15. Donin, E. O. (2018), "Features of modern approaches to the specific classification of current assets of the enterprise", Proceedings of the Economics and organization of management, vol. 1, pp. 75—85.
16. Dyadyuk, M.A. Vasilieva, V.V. (2012), "Revolving assets as an object of management in the process of developing and adopting business decisions", Economic strategy and prospects for the development of trade and services, vol. 1 (1), pp. 263—271.
17. Ermasova, N. B. (2007), Finansovyi menedgment [Finance management], Urait-Pabl, Moskow, Russia, available at: http://www.konspekt.biz/index.php?text=26 (Accessed 7 April 2021).
18. Ionin, E. E. (2012), Organizacia i metodologia ekonomicnogo analizy [The organization and methods of economic analysis], Center of educational literature, Kyiv, Ukraine, available at: http://b-ko.com/book_134.html (Accessed 7 April 2021).
19. Izmajlova, N.V. (2009) "Current assets management of enterprises", Ph.D. Thesis, Money, finance and credit, Vadim Getman National Economic University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.
20. Kovalenko, L. O. and Remnova, L. M. (2000), Finansovyi menedgment [Finance management], Nika, Kyiv, Ukraine, available at: http://library.if.ua/books/157.html (Accessed 7 April 2021).
21. Kovalev, V. V. (2008), Finansovyi menedgment [Finance management], Velby, Moskow, Russia.
22. Krush, P.V. Klymenko, P.V. Podvihina, V.I. and Hurevych V.O. (2008), Kapital, osnovni ta oborotni zasoby pidpryiemstva [Capital, fixed and current assets of enterprise], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
23. Ligonenko, L. O. (2006), Finansy pidpryemsrv [Finance of enterprises], KNMEU, Kyiv, Ukraine, available at: http://bib.convdocs.org/v19912 (Accessed 7 April 2021).
24. Nashkerska, H. V. (2005), Finansovyi oblik [Finance Accounting], Kondor, Kyiv, Ukraine. Available at: http://subject. com. ua/pdf/222.html (Accessed 7 April 2021).
25. Nosov, P. L. (2008), "Modern classification of current assets", Ekonomika i dergava, vol. 7, pp. 43—46.
26. Orlova, V. K. Orliv, M. S. and Homa, S. V. (2009), Finansovyi oblik [Finance accounting], Fakel, Ivano-Frankivsk, Ukraine.
27. Pererva P.H. (2015), "Bankruptcy, reorganization and restructuring of the enterprise as economic categories of crisis management", Bulletin of the National Technical University "KhPI", vol. 59, pp. 148—152.
28. Povazhnii, O. S. Kramzina, N. O. and Kvasha, Yu. V. (2008), "Features of recognition of the essence and composition of the concept of current assets", Ekonomichnii prostir, vol. 12, pp. 41—52.
29. Polishchyk, M. P. and Mykhailenko, P. P. (2000), Osnovy pidpryemnitskoi dialnosti [Basics of entrepreneurship], ZITI, Zhytomyr, Ukraine, available at: buklib.net/books (Accessed 7 April 2021).
30. Slaviuk, R. A. (2001), Finansy pidpryemsrv [Finance of enterprises], RVV "Vezha", Lutsk, Ukraine.
31. Solianyk, L. H. (2006), "Management of working assets and sources of their financing at an industrial enterprise ", Ph.D. Thesis, Finance, money circulation and credit, Donetsk, Ukraine.
32. Sheloodko, V. M. (2006), Finansovyi menedgment [Finance management], Znannia, Kyiv, Ukraine.
33. Chukhno, I. S. (2008), "Determining the economic substance of the term "current assets of the enterprise", Regionalna ekonomika, vol. 6, pp. 62—69.
34. Filimonenkov, O. S. (2004), Finansy pidpryemsrv [Finance of enterprises], MAUP, Kyiv, Ukraine.

№ 4 2021, стор. 157 - 162

Дата публікації: 2021-04-30

Кількість переглядів: 1461

Відомості про авторів

Я. В. Тютюнник

аспірант кафедри підприємництва та економіки підприємства, Університету митної справи та фінансів

Y. Tyutyunnyk

Postgraduate student of the Department of Entrepreneurship and Business Economics, University of Customs and Finance

ORCID:

0000-0001-6805-1128

Як цитувати статтю

Тютюнник Я. В. Сучасні підходи до визначення економічної сутності оборотних активів підприємства. Економіка та держава. 2021. № 4. С. 157–162. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.157

Tyutyunnyk, Y. (2021), “Modern approaches to determining the economic essence of current assets of the enterprise”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 157–162. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.157

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.