EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАТЕГОРІЇ РЕГІОН У АДРЕСАЦІЇ ПАКЕТІВ КЕРІВНИХ ВПЛИВІВ В СФЕРІ ТУРИЗМУ І РЕКРЕАЦІЇ
О. О. Маслиган, Е. В. Тодьєрішко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.78

УДК: 352.851(477):37(477)

О. О. Маслиган, Е. В. Тодьєрішко

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАТЕГОРІЇ РЕГІОН У АДРЕСАЦІЇ ПАКЕТІВ КЕРІВНИХ ВПЛИВІВ В СФЕРІ ТУРИЗМУ І РЕКРЕАЦІЇ

Анотація

У сучасних реаліях розвитку сфери туризму і рекреації маршрутизація розглядалася як процес визначення маршруту прямування інформації між мережами регіону. Водночас важливий саме маршрут прямування інформації та його адресна складова системі регіонів. Закономірно мають задаватися базові умовні для визначення адрес маршрутизації, що орієнтовані на забезпечення сталого розвитку у кластері. У таких умовах модуль розпорядчої аналітики буде адресно транслювати ідеальне розв'язання проблем практичного характеру, що сприятимуть сталому функціонуванню регіону загалом. Виходячи з наведених положень метою статті є опис особливостей використання категорії "регіон" у адресації пакетів керівних рішень у сфері кластерів туризму і рекреації. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі наукові завдання: 1) провести аналіз змісту категорії "регіон" та сформувати базис для його використання, як основи маршрутизації розвитку сфери туризму і рекреації; 2) визначити базові умови ідентифікації напрямі маршрутизації розвитку сфери туризму і рекреації.
За результатами дослідження констатовано, що у розвинених країнах галузевий принцип маршрутизації розвитку сфери туризму і рекреації поступово замінюється мережним. Це пов'язане з тим, що його визнано більш ефективним, оскільки останній формує інтеграційну модель просторового розвитку систем на територіальному рівні, грунтуючись на створенні мережних маршрутів прямування інформації, які складаються у єдину просторову картину. Мережний принцип маршрутизації забезпечує інтеграцію формуванням кластерів, які за своєю суттю є мережними структурами, що дозволяє побудувати сталу інтеграційну модель просторового розвитку систем із гнучкими маршрутами прямування інформації. Такий підхід до процесу визначення маршруту прямування інформації між мережами демонструє більше можливостей у фокусі переваг та перспектив трансляції пакетів керівних впливів.

Ключові слова: маршрутизація; кластер; туризм і рекреація; регіон.

Література

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В.Т. Бусел. К.: Ірпінь; ВТФ "Перун", 2009. — 7-е вид. — 1736 с.
2. Гацуля О. Удосконалення організаційно правового забезпечення державного управління на регіональному та галузевому рівні у контексті процесів децентралізації / О. Гацуля, Ф. Рагімов // Державне управління та місцеве самоврядування. — 2015. — Вип. 23 (6). — С. 101—112.
3. Голод А. Безпека регіональних туристичних систем:теорія, методологія та проблеми гарантування: монографія / Андрій Голод. — Львів: ЛДУФК, 2017. — 340 с.
4. Державне регулювання розвитку регіонів України: теорія і практика: монографія / В. Ю. Керецман. — Ужгород: ТОВ "РІК-У", 2019. 512 с.
5. Івасюк В.В. Міжрегіональні зв'язки, як один із чинників впливу на конкурентоспроможність / В.В Івасюк, Н.С. Чумак. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/27487/1/023-038-038.pdf
6. Основи регіонального управління в Україні: підручник / авт.-упоряд.: В.М. Вакуленко, М.К. Орлатий, В.С. Куйбіда та ін.; за заг. ред. В.М. Вакуленка, М.К. Орлатого. — К.: НАДУ, 2012. — 576 с.
7. Пак В. Теоретичні основи міждержавного регіонального управління / В. Пак // Ефективнісить державного управління. — 2015. — Вип. 45. — С. 101—107.
8. Петенко І.В. Туризм як чинник розвитку депресивних регіонів України / І.В. Петенко, А.В. Петенко // Вісник ДІТБ. — 2013. — № 17. — С. 120—123.
9. Тищенко А.Н. Особенности формирования туристского кластера. Социально-экономическое развитие Украины и её регионов: проблемы науки и практики / А.Н. Тищенко, Н.Б. Петрова. — Харьков: ИД "Инжэк", 2010. — 323 с.
10. Ценклер Н.І.: Регіон: поліаспектність змісту поняття // Сталий розвиток економіки. — 2015. — 1 (26). — С. 92—99.
11. Rigby D. Management tools survey 2003: Usage up as companies strive to make headway in tough times. Strategy & Leadership. Chicago. Vol. 31. No. 5. 2003; pp. 4—11.

O. Maslihan, E. Todierishko

FEATURES OF THE APPLICATION OF THE CATEGORY TO ADDRESS MANAGEMENT PACKAGES FOR TOURISM AND RECREATION

Summary

In the current realities of tourism and recreation, routing has been seen as a process of identifying information routes between the region's networks. The route of information in the system of regions is important. There should be a legitimate set of basic conditional routing tasks aimed at ensuring sustainable development in the cluster. Under such circumstances, the management analyst module will target the ideal solution to practical problems that contribute to the sustainability of the region as a whole. Based on the above provisions, the purpose of the article is to describe the usage of the category "region" as analogue to the address of the recipient of the package of management decisions on development of tourism and recreation clusters. In order to achieve this objective, the following objectives should be achieved: 1) To analyse the content of the category "region" and to establish a basis for its use as a basis for the routing of tourism and recreation development; 2) To define basic conditions for the determination of the addresses of the routing of tourism and recreation development. The theoretical basis of the research was philosophical, general scientific and specifically scientific principles and provisions of modern system theory, theoretical platforms of management of development of tourism and recreation clusters in regions.
The study found that, in developed countries, the industry-based principle of routing tourism and recreation is gradually being replaced by the network. This is because it is recognized as a more efficient approach, providing an integrated model of spatial development of systems at the territorial level, based on the creation of network paths for information, which form a single spatial picture. At the same time, the network principle of routing ensures integration by forming clusters, which are essentially networking structures that allow the formation of an integrative spatial development model for systems with flexible paths of information. This approach to the process of determining the route of information between networks demonstrates more possibilities in focusing the advantages and prospects of translating control packages.

Keywords: outing; cluster; tourism and recreation; region.

References

1. Busel, V.T. (2009), Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language], VTF "Perun", Irpin, Ukraine.
2. Hatsulia, O. and Rahimov, F. (2015), "Improving the organizational and legal support of public administration at the regional and sectoral levels in the context of decentralization processes", Public Administration and Local Self-Government, vol. 23 (6), pp. 101—112.
3. Holod, A. (2017), Bezpeka rehionalnykh turystychnykh system: teoriya, metodolohiya ta problemy harantuvannya [Security of Regional Tourist Systems: Theory, Methodology and Guarantee Problems], LDUFK, Lviv, Ukraine.
4. Keretsman, V. Yu. (2019), Derzhavne rehuliuvannia rozvytku rehioniv Ukrainy: teoriia i praktyka [State regulation of development of regions of Ukraine: theory and practice], LLC "RIK-U", Uzhhorod, Ukraine.
5. Ivasiuk, V.V. and Chumak, N.S. (2014), "Interregional ties as one of the factors influencing competitiveness", available at:http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/27487/1/023-038-038.pdf (Accessed 12.01.2021).
6. Vakulenko, V. M. Orlatyi, M.K. and Kuibida, V. S. (2012), Osnovy rehionalnoho upravlinnia v Ukraini [Bases of regional governance in Ukraine], NADU, Kyiv, Ukraine.
7. Pak, V. (2015), "The theoretical framework of intergovernmental regional office", Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia. — The effectiveness of the public administration, vol. 45, pp. 101—107, available at: http://www. lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_45/fail/14.pdf (Accessed 12.01.2021).
8. Petenko, I.V. and Petenko, A.V. (2013), "Tourism as a factor in the development of depressed regions of Ukraine", Vesnik of the DITB, vol. 17, pp. 120—123.
9. Tyshchenko, A.N. and Petrova, N.B. (2010), Osobennosty formyrovanyia turystskoho klastera. Sotsyal'no-ekonomycheskoe razvytye Ukrayny y eio rehyonov: problemy nauky y praktyky [Peculiarities of forming of tourism cluster. The economic and social development of Ukraine and its regions: the problem theory and practice], YD "Ynzhek", Kharkiv, Ukraine.
10. Tsenkler, N.I. (2015), "Region: multifaceted content of the concept", Sustainable economic development, vol. 1 (26), pp. 92—99.
11. Rigby, D. (2003), "Management tools survey 2003: Usage up as companies strive to make headway in tough times", Strategy & Leadership. Chicago, vol. 31 (5), pp. 4—11.

№ 4 2021, стор. 78 - 82

Дата публікації: 2021-04-30

Кількість переглядів: 592

Відомості про авторів

О. О. Маслиган

к. е. н., доцент кафедри туризму і географії, Мукачівський державний університет

O. Maslihan

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Tourism and Geography Mukachevo State University

ORCID:

0000-0002-8465-548X


Е. В. Тодьєрішко

аспірант кафедри eкономіки та фінансів, Мукачівський державний університет

E. Todierishko

Postgraduate student of the Department of Economics and Finance, Mukachevo State University

ORCID:

0000-0002-3055-0244

Як цитувати статтю

Маслиган О. О., Тодьєрішко Е. В. Особливості використання категорії регіон у адресації пакетів керівних впливів в сфері туризму і рекреації. Економіка та держава. 2021. № 4. С. 78–82. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.78

Maslihan, O. and Todierishko, E. (2021), “Features of the application of the category to address management packages for tourism and recreation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 78–82. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.78

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.