EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТРУМЕНТАРІЙ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНОГО ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
О. М. Гненний, Т. Ю. Чаркіна, Т. В. Полішко, Г. М. Гребенюк, О. В. Пікуліна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.18

УДК: 338.48

О. М. Гненний, Т. Ю. Чаркіна, Т. В. Полішко, Г. М. Гребенюк, О. В. Пікуліна

ІНСТРУМЕНТАРІЙ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНОГО ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Анотація

В умовах пандемії коронавірусу та відповідних карантинних заходів суб'єкти господарювання у сфері готельно-ресторанного бізнесу зазнали значних фінансових втрат, більшість з них не змогли витримати більше року ці обмеження та вимушені бути припинити свою діяльність. Задля подальшої ефективної роботи автори наполягають, що підприємствам готельно-ресторанного бізнесу потрібно шукати нові підходи роботи, підвищувати якість послуг із дотриманням підвищених умов безпеки.
Задля залучення нових клієнтів автори пропонують активно використовувати систему онбордингу, тобто знайомство потенційного споживача із послугами та стравами, що він може отримати в конкретному готелі чи ресторані. Подібне знайомство автори статті рекомендують організовувати за допомогою сучасних цифрових технологій, розміщуючи великі та цікаві обсяги інформації про заклад у соціальних мережах. Сучасним закладам готельно-ресторанного бізнесу потрібно орієнтуватися на сучасних потенційних гостей-мілленіалів, тобто людей нового покоління, що не уявляють життя без гаджетів.
Основні принципи та засади онбордингу, на думку авторів, можуть бути корисні не тільки для приваблення нових та вже існуючих клієнтів закладу, а також для формування сильної команди професіоналів. Відповідне навчання та підтримку потрібно організувати як для новачків, так і для досвідчених фахівців закладу.
Автори запропонували удосконалені дієві напрями та методи антикризового управління туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в умовах обмежувальних карантинних заходів.
Автори наполягають, що посада антикризового менеджера або навіть антикризового відділу повинна бути на кожному підприємстві задля розробки ефективної Антикризової програми підприємства не тільки в кризовий період, а й в докризовий та посткризовий.
Для оптимального режиму роботи підприємств туристичної та готельно-ресторанної сфери автори виокремили такі першочергові завдання: удосконалення управління персоналом, ефективне управління якістю та антикризовий менеджмент туристичної та готельно-ресторанної галузі.

Ключові слова: туристичний бізнес; готельно-ресторанна справа; онбординг; антикризовий менеджмент; ведення бізнесу в умовах карантинних заходів.

Література

1. Онбординг: как вовлечь, удержать и покорить пользователя [Електрон. ресурс]. — Режим доступу: https://www.carrotquest.io/blog/onboarding-chto-eto/
2. Контент. [Електрон. ресурс]. — Режим доступу: https://termin.in.ua/kontent/
3. Інноваційний підхід до розвитку туризму та готельно-ресторанного бізнесу України в умовах кризи / Гребенюк Г.М., Чаркіна Т.Ю., Марценюк Л.В., Пікуліна О.В. Агросвіт. № 5—6. 2021. С. 5—62.
4. Рекруторія: вебінар "Онбордінг та адаптація персоналу як інструмент утримання" 07/08/19 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://grc.ua/article/24932
5. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: підручник. — К.: Київ. Нац.тор.-екон.ун-т, 2005. — 824 с.
6. Чаркіна Т.Ю. Механізми та напрямки антикризового управління пасажирським комплексом залізничного транспорту. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. 2020. № 4. Т. 2. С. 67—71.
7. Хто такий кризовий менеджер і чим він займається. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://bezpeka.isu.net.ua/news/511532-khto-takiy-krizoviy-menedzher-i-chim-vin-zaymaetsya
8. Чаркіна Т.Ю., Марценюк Л.В., Задоя В.О., Пікуліна О.В. Стратегічні напрями управління готельно-ресторанним бізнесом в умовах кризи. Економiка та держава. Науковопрактичний журнал № 2 грудень 2021. С. 19—23.
9. Інноваційні технології в готельному господарстві: основи теорії: навчальний посібник / Т.В. Капліна, В.М. Столярчук, Л.П. Малюк, А.С. Капліна. — Полтава: ПУЕТ, 2018. — 357 с.
10. Верезомська І.Г. / Впровадження технологічних змін в готелях під час пандемії COVID-19. Економіка та сучасний менеджмент: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 12 грудня 2020 р.). — К.: ГО "Київський економічний науковий центр", 2020. — С. 45—48.
11. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://tourlib.net/books_ukr/roglev12-2.htm

О. Hnennyi, T. Charkina, T. Polishko, H. Hrebeniuk, O. Pikulina

TOOLS FOR ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF TOURISM AND HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS

Summary

In the context of the coronavirus pandemic and the relevant quarantine measures, businesses in the hotel and restaurant business have suffered significant financial losses, most of which have not been able to withstand these restrictions for more than a year and have been forced to cease operations. For further effective work, the authors insist that the hotel and restaurant business needs to look for new approaches to work, improve the quality of services in compliance with increased safety conditions.
In order to attract new customers, the authors propose to actively use the onboarding system, ie, acquaintance of a potential consumer with the services and dishes that he can get in a particular hotel or restaurant. The authors of the article recommend organizing such an acquaintance with the help of modern digital technologies, posting large and interesting amounts of information about the institution on social networks. Modern hotel and restaurant businesses need to focus on modern potential millennial guests, that is, people of the new generation who can not imagine life without gadgets.
The basic principles and principles of onboarding, according to the authors, can be useful not only to attract new and existing customers of the institution, but also to form a strong team of professionals. Appropriate training and support should be organized for both beginners and experienced professionals.
The authors proposed improved effective directions and methods of anti-crisis management of tourism and hotel and restaurant business in the conditions of restrictive quarantine measures.
The authors insist that the position of anti-crisis manager or even anti-crisis department should be in every company to develop an effective anti-crisis program of the company not only in the crisis period, but also in pre-crisis and post-crisis.
For the optimal mode of operation of tourism and hotel and restaurant enterprises, the authors identified the following priorities: improving personnel management, effective quality management and crisis management of the tourism and hotel and restaurant industry.

Keywords: tourism business; hotel and restaurant business; onboarding; anti-crisis management; doing business in quarantine measures.

References

1. Nykulyna, Ya. (2019), "Onboarding: how to engage, retain and captivate the user", available at: https://www.carrotquest.io/blog/onboarding-chto-eto/ (Accessed 23 March 2021).
2. Termin.in.ua (2021), "Content", available at: https://termin.in.ua/kontent/ (Accessed 23 March 2021).
3. Hrebeniuk, H. Charkina, T. Martseniuk, L. and Pikulina, O. (2021), "An innovative approach to the development of tourism and hotel and restaurant business in Ukraine in a crisis", Agrosvit, vol. 5—6, pp. 57—62. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.57
4. Sobolieva, N. (2019), "Recruitment: webinar "Onboarding and adaptation of staff as a tool of maintenance"", available at: https://grc.ua/article/24932 (Accessed 23 March 2021).
5. Lihonenko, L.O. (2005), Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom [Anti-crisis management of the enterprise], Kyiv. Nats.tor.-ekon.un-t, Kyiv, Ukraine.
6. Charkina, T.Yu. (2020), "Mechanisms and directions of anti-crisis management of the passenger complex of railway transport", Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 4, no. 2, pp. 67—71.
7. Bezpeka (2021), "Who is a crisis manager and what he does", available at: https://bezpeka.isu.net.ua/news/511532-khto-takiy-krizoviy-menedzher-i-chim-vin-zaymaetsya (Accessed 23 March 2021).
8. Charkina, T. Martseniuk, L. Zadoia, V. and Pikulina, O. (2021), "Strategic directions of hotel and restaurant business management in the conditions of crisis", Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 19—23. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.19
9. Kaplina, T.V. Stoliarchuk, V.M. Maliuk, L.P. and Kaplina, A.S. (2018), Innovatsijni tekhnolohii v hotel'nomu hospodarstvi: osnovy teorii [Innovative technologies in the hotel industry: the basics of the theory], PUET, Poltava, Ukraine.
10. Verezoms'ka, I.H. (2020), "Introduction of technological changes in hotels during the COVID-19 pandemic", Ekonomika ta suchasnyj menedzhment: teoretychni pidkhody ta praktychni aspekty rozvytku: zbirnyk materialiv Vseukrains'koi naukovo-praktychnoi konferentsii [Economics and modern management: theoretical approaches and practical aspects of development: a collection of materials of the All-Ukrainian scientific-practical conference], HO "Kyivs'kyj ekonomichnyj naukovyj tsentr", Kyiv, Ukraine, 12 dec, pp. 45—48.
11. Rohliev, Kh.J. (2005), "Fundamentals of hotel management", available at: https://tourlib.net/books_ukr/roglev12-2.htm (Accessed 23 March 2021).

№ 4 2021, стор. 18 - 22

Дата публікації: 2021-04-30

Кількість переглядів: 1316

Відомості про авторів

О. М. Гненний

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

О. Hnennyi

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Economics and Management, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro

ORCID:

0000-0002-2944-5105


Т. Ю. Чаркіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

T. Charkina

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Management, Dnipro National University of Railway Transport named after academician V. Lazaryan, Dnipro

ORCID:

0000-0001-6202-0910


Т. В. Полішко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

T. Polishko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Management, Dnipro National University of Railway Transport named after academician V. Lazaryan, Dnipro

ORCID:

0000-0001-5773-4927


Г. М. Гребенюк

к. е. н., б/з, старший викладач кафедри економіки та менеджменту, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

H. Hrebeniuk

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Economics and Management, Dnipro National University of Railway Transport named after academician V. Lazaryan, Dnipro

ORCID:

0000-0002-2807-0268


О. В. Пікуліна

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

O. Pikulina

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro

ORCID:

0000-0003-4803-427X

Як цитувати статтю

Гненний О. М., Чаркіна Т. Ю., Полішко Т. В., Гребенюк Г. М., Пікуліна О. В. Інструментарій антикризового управління туристичного та готельно-ресторанного бізнесу. Економіка та держава. 2021. № 4. С. 18–22. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.18

Hnennyi, О., Charkina, T., Polishko, T., Hrebeniuk, H. and Pikulina, O. (2021), “Tools for anti-crisis management of tourism and hotel and restaurant business”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 18–22. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.18

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.