EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК СКЛАДОВОЇ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
В. В. Пацкан

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.4

УДК: 328.185:338.24

В. В. Пацкан

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК СКЛАДОВОЇ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті наголошується на тому, що тіньова економіка притаманна в тій чи іншій мірі усім економічним системам, постійно знаходиться в процесі самовідтворення, самоорганізації, поширюється в просторі й часі, характеризується масштабністю, багатофункціональністю, різнорідністю, широкою мережею тіньових структур із стійкими зв'язками. Тіньова економіка закладає фінансово-економічну базу корупції, а корупція в усіх її формах виступає інструментом поширення та укорінення тіньової економіки в різних сферах виробництва й обігу. Для боротьби з корупцією в Україні необхідно в повному обсязі імплементувати вимоги Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції (UNCAC), що була ухвалена Генеральною Асамблеєю ООН 31 жовтня 2003 року. Зокрема, в частині формування ефективної скоординованої політики протидії корупції, яка грунтується на прикладі передових світових практик, а також проведення оцінки відповідних правових норм й адміністративних заходів з метою визначення їхньої адекватності цільовим пріоритетам запобігання корупції.
Показано, що корупція невіддільна від тіньової економіки, тому необхідно досліджувати ці два феномени як єдину систему і розглядати антикорупційну політику як складову детінізації економіки. В цьому зв'язку запропоновано використати стратегічні підходи Фінляндії щодо впровадження превентивних і наглядових заходів в частині профілактики тіньової діяльності та пов'язаних з нею економічних злочинів. Це з огляду на досвід Фінляндії, є більш ефективним для суспільства, ніж констатація фактів злочинів та боротьба з ними, коли вони вже відбулися.
Зазначається, що в умовах існування в Україні високого рівня тіньової економіки, віднесення в Антикорупційній стратегії до показників її успішної реалізації таких індикаторів: а) зменшення частки населення, яке мало власний досвід корупційної поведінки; б) збільшення кількості громадян, які негативно ставляться до корупційних проявів, готові повідомляти про корупцію, заявляли про факти корупції компетентним органам, є необхідними, але недостатніми умовами для викорінення корупції як негативного явища.
Ураховуючи необхідність виконання Резолюції Генеральної Асамблеї ООН № 70/1 "Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері Сталого розвитку до 2030 року", (де визначено, що до 2030 року необхідно значно зменшити незаконні фінансові потоки й обіг зброї; активізувати діяльність із виявлення і повернення вкрадених активів і вести боротьбу з усіма формами організованої злочинності; істотно скоротити масштаби корупції та хабарництва в усіх їх формах), пропонується спрямувати державну політику та дії органів влади на зниження рівня тіньової економіки, попередження економічної злочинності та корупційних правопорушень, укорінення в суспільстві моральних принципів непідкупності, суспільної нетерпимості та нульової толерантності до корупції, результативності ведення офіційної підприємницької діяльності.

Ключові слова: тіньова економіка; детінізація економіки; корупція; превенція корупції; антикорупційна політика; антикорупційна стратегія.

Література

1. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН "Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері Сталого розвитку до 2030 року". Підсумковий документ 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. 2015. URL: http:// sdg.org.ua
2. Збірник актів нормативно-правового регулювання фінансово-економічної безпеки / Упоряд.: О.М. Кубецька, Я.С. Палешко, Д.Б. Санакоєв, О.В. Неклеса. Дніпро, ДДУВС, 2019. 312 с.
3. Gutmann P. The Subterranean Economy // Financial Analysts Journal. 1977. № 34. Р. 20.
4. Голованов Е.Б. Теневая экономика. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2015. 61 с.
5. Буров В.Ю. Теоретические основы исследования теневой экономики: ретроспективный анализ // Теневая экономика. 2017. Том 1. № 2. С. 57—72. doi: 10.18334/tek.1.2.3771
6. Тіньова економіка в Україні: стан, тенденції, шляхи подолання: аналіт. огляд / [Упоряд.: С.С. Чернявський, В.А. Некрасов, А.В. Титко та ін.]. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. 152 с.
7. П'ясецька-Устич С.В. Теоретичні аспекти аналізу корупції як системного явища в сучасній українській економіці // Причорноморські економічні студії. Вип. 28-1. 2018. С. 19—26.
8. Конвенція Організації об'єднаних націй (підписано 31.10.2003, ратифіковано ВРУ 18.10.2006, набула чинності 01.01.2010). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_c16
9. В Бразилии принята Национальная стратегия по борьбе с коррупцией на 2021—2025 годы. URL: http://anticor.hse.ru › main › news_page › v_brazilii_prinyat
10. Государственная стратегия по противодействию коррупции и ликвидации ее причин в Кыргызской Республике на 2021—2024 годы. Указ Президента Кыргызской Республики от 25 сентября 2020 года № 180. URL: http://www.president.kg › sobytiya › 17864_utverghdena
11. Об утверждении Национальной стратегии по неподкупности и борьбе с коррупцией на 2017—2020 годы: Постановление Парламента Республики Молдова. 30.03.2017. URL: http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=370789&lang=2
12. Бухтіарова А.Г., Купка Ю.М. Аналіз міжнародного досвіду боротьби з корупцією // Інноваційна економіка. № 3—4. 2018. С. 184—188.
13. Шепетько С.А., Прокопченко С.І. Зарубіжний досвід законодавчого забезпечення запобігання та протидії корупції / Наукові записки. Серія: Право / Ред. кол.: Є.Ю. Соболь, В.Г. Гриценко, О. В. Батанов та ін. Випуск 2. Спецвипуск. Кропивницький: ТОВ "Полімед-Сервіс", 2017. 199 с. С. 102—106.
14. The Global Competitiveness Report 2019. World Economic Forum. 2020. URL: www.weforum.org
15. Хто краще бореться з корупцією? Країни-лідери URL: www.slovoidilo.ua › polityka
16. Government Resolution on a National Strategy for Tackling the Shadow Economy and Economic Crime for 2016—2020. URL: http://www.vero.fi › torjunta › kuvat-videot-ja-tiedostot › a-n...
17. Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelma vuosille 2016—2020. URL: http://www.intermin.fi › documents › Harmaan+talouden+torjuntao...
18. Government Resolution on a Strategy Plan for Tackling the Grey Economy and Economic Crime for 2020-2023. URL: http://www.vero.fi › torjunta › kuvat-videot-ja-tiedostot › go..
19. Government Resolution on a National Strategy and an Action Plan for Tackling the Grey Economy and Economic Crime for 2020—2023. Programme of Prime Minister Sanna Marin's Government. URL: http:// www.tem.fi › documents › Government+Resolution+on+a+St...
20. Закон України від 14.10.2014 № 1700 "Про запобігання корупції". URL: https://rada.gov.ua
21. Методологія оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затверджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126. URL: https://rada.gov.ua
22. Угода про фінансування заходу "Підтримка ЄС для електронного урядування та цифрової економіки в Україні" від 11.02.2020. URL: https://rada.gov.ua
23. Enterprise Surveys. Ukraine 2019. Country Profile / International Bank for Reconstruction and Development; The World Bank Group // Офіційний сайт Світового банку. 2020. URL: https://bit.ly/3hKqtxW
24. Засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2020—2024 роки. Проект за результатами публічного обговорення на 16.09.2020. НАЗК. 2020. 41 с. URL: nazk.gov.ua
25. Індекс сприйняття корупції-2020 / Transparency International Україна URL: https://ti-ukraine.org/research/indeks-spryjnyattya-koruptsiyi-2019/
26. Альтернативний звіт з оцінки ефективності впровадження Державної антикорупційної політики / [О.В. Калітенко, Д.О. Калмиков, І.Б. Коліушко та ін.]; за заг. ред. М.І. Хавронюка. К.: Москаленко О. М., 2019. 366 с. URL: https://bit.ly/3hNLc3Y
27. Загальні тенденції тіньової економіки в Україні. Мінекономіки, 2020, 9 с. URL: https://me.gov.ua
28. Проєкт Закону України "Про засади державної антикорупційної політики на 2020—2024 роки" (№ 4135). URL: https://rada.gov.ua
29. Стратегічний аналіз корупційних ризиків. Департамент запобігання та виявлення корупції НАЗК. URL: nazk.gov.ua › normatyvne-i-metodologichne-zabezpec
30. Антикорупційне законодавство України: довідник термінів / [уклад.: О.М. Стрільців, С.С. Чернявський, А.Б. Фодчук та ін.]. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2020. 155 с.

V. Patskan

INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF ANTI-CORRUPTION POLICY AS A PART OF UNSHADOWING OF THE ECONOMY

Summary

The article emphasizes that the shadow economy is inherent to some degree in all economic systems, is constantly in the process of self-reproduction, self-organization, spreads in space and time, is characterized by scale, versatility, diversity, a vast network of shadow structures with stable links. The shadow economy lays the financial and economic base for corruption, and corruption in all its forms is a tool for the spread and rooting of the shadow economy in various spheres of production and circulation. To combat corruption in Ukraine, the requirements of the United Nations Convention against Corruption (UNCAC), adopted by the UN General Assembly on 31 October 2003, must be fully implemented. In particular, in terms of forming an effective coordinated anti-corruption policy, based on the example of global best practices and assessing the relevant legal norms and administrative measures to determine their adequacy to the target priorities for preventing corruption.
It is noted that corruption is inseparable from the shadow economy, so it is necessary to study these two phenomena as a single system and consider the anti-corruption policy as a component of de-shadowing the economy. In this regard, it is proposed to use Finland's strategic approaches to implementing preventive and supervisory measures to prevent shadow activities and related economic crimes. This, given Finland's experience, is more effective for society than ascertaining the facts of crimes and combating them when they have already taken place.
It is noted that in the conditions of existence in Ukraine of a high level of the shadow economy, the following indicators relate to the criteria of successful implementation in the Anti-Corruption Strategy: a) reduction of the share of the population who had their own experience of corrupt behavior; b) increasing the number of citizens who have a negative attitude to corruption, ready to inform of corruption, report of facts of corruption to the competent authorities, is a necessary but insufficient condition for the eradication of corruption as a negative phenomenon.
Considering the need to implement UN General Assembly Resolution 70/1 "Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development" (which stipulates that by 2030 illicit financial flows and arms trafficking need to be significantly reduced; intensify activities to detect and return stolen assets and combat all forms of organized crime; significantly reduce the scale of corruption and bribery in all their forms), it is proposed to direct state policy and actions of the authorities to reduce the shadow economy, prevent economic crime and corruption offenses, instill in society the moral principles of incorruptibility, public intolerance and zero tolerance for corruption, the effectiveness of official business activities.

Keywords: shadow economy; de-shadowing of economy; corruption; corruption prevention; anti-corruption policy; anti-corruption strategy.

References

1. UN (2015), Resolution "Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development", available at: http://sdg.org.ua (Accessed 05 March 2021).
2. Kubets'ka, O.M. Paleshko, Ya.S. Sanakoiev, D.B. and Neklesa, O.V. (2019), Zbirnyk aktiv normatyvno-pravovoho rehuliuvannia finansovo-ekonomichnoi bezpeky [Collection of acts of normative-legal regulation of financial and economic security], DDUVS, Dnipro, Ukraine.
3. Gutmann, P. (1977), "The Subterranean Economy", Financial Analysts Journal, vol. 34, p. 20.
4. Holovanov, E.B. (2015), Tenevaia ekonomyka [Shadow economy], Yzdatel'skyj tsentr YuUrHU, Cheliabynsk, Russia.
5. Burov V.Yu. (2017), "Theoretical foundations of the shadow economy research: a retrospective analysis", Tenevaia ekonomyka, vol. 1, no. 2, pp. 57—72. doi: 10.18334/tek.1.2.3771
6. Cherniavs'kyj, S.S. Nekrasov, V.A. and Tytko, A.V. (2017), Tin'ova ekonomika v Ukraini: stan, tendentsii, shliakhy podolannia [Shadow economy in Ukraine: state, trends, ways to overcome], Nats. akad. vnutr. sprav, Kyiv, Ukraine.
7. P'iasets'ka-Ustych, S.V. (2018), "Theoretical aspects of the analysis of corruption as a systemic phenomenon in the modern Ukrainian economy", Prychornomors'ki ekonomichni studii, vol. 28-1, pp. 19—26.
8. UN (2003), "United Nations Convention", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_c16 (Accessed 05 March 2021).
9. HSE University Anti-Corruption Center (2021), "Brazil Adopts a National Anti-Corruption Strategy", available at: https://anticor.hse.ru/en/main/news_page/brazil_adopts_a_national_anticorruption_strategy (Accessed 05 March 2021).
10. President of Kyrgyzstan (2020), "State strategy for combating corruption and eliminating its causes in the Kyrgyz Republic for 2021—2024", available at: http://www.president.kg/sobytiya/17864_utverghdena (Accessed 05 March 2021).
11. Parliament of the Republic of Moldova (2017), "On approval of the National Strategy for Integrity and Combating Corruption for 2017-2020", available at: http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=370789&lang=2 (Accessed 05 March 2021).
12. Bukhtiarova, A.H. and Kupka, Yu.M. (2018), "Analysis of international experience in combating corruption", Innovatsijna ekonomika, vol. 3—4, pp. 184—188.
13. Shepet'ko, S.A. and Prokopchenko, S.I. (2017), "Foreign experience of legislative support to prevent and combat corruption", Naukovi zapysky. Seriia, vol. 2, TOV "Polimed-Servis", Kropyvnyts'kyj, Ukraine, pp. 102—106.
14. World Economic Forum (2020), "The Global Competitiveness Report 2019", available at: www.weforum.org (Accessed 05 March 2021).
15. slovoidilo.ua (2016), "Who fights corruption better? Leading countries", available at: https://www.slovoidilo.ua/2016/01/18/infografika/polityka/xto-krashhe-boretsya-z-korupcziyeyu-krayiny-lidery (Accessed 05 March 2021).
16. Finnish Tax Administration (2015), "Government Resolution on a National Strategy for Tackling the Shadow Economy and Economic Crime for 2016—2020", available at: http://www.vero.fi/torjunta/kuvat-videot-ja-tiedostot/a-n (Accessed 05 March 2021).
17. Ministry of the Interior Finland (2015), "Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelma vuosille 2016—2020", available at: http://www.intermin.fi/documents/Harmaan+talouden+torjuntao (Accessed 05 March 2021).
18. Finnish Tax Administration (2019), "Government Resolution on a Strategy Plan for Tackling the Grey Economy and Economic Crime for 2020—2023", available at: http://www.vero.fi/torjunta/kuvat-videot-ja-tiedostot/go (Accessed 05 March 2021).
19. Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland (2019), "Government Resolution on a National Strategy and an Action Plan for Tackling the Grey Economy and Economic Crime for 2020—2023. Programme of Prime Minister Sanna Marin's Government", available at: http://www.tem.fi/documents/Government+Resolution+on+a+St (Accessed 05 March 2021).
20. Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine "On prevention of corruption", available at: https://rada.gov.ua (Accessed 05 March 2021).
21. NAZK (2016), "Methodology for assessing corruption risks in the activities of public authorities", available at: https://rada.gov.ua (Accessed 05 March 2021).
22. Verkhovna Rada of Ukraine (2020), "Agreement on financing the event "EU support for e-government and digital economy in Ukraine"", available at: https://rada.gov.ua (Accessed 05 March 2021).
23. The World Bank Group (2020), "Enterprise Surveys. Ukraine 2019. Country Profile", available at: https://bit.ly/3hKqtxW (Accessed 05 March 2021).
24. NAZK (2020), "Principles of state anti-corruption policy in Ukraine (Anti-corruption strategy) for 2020—2024", available at: nazk.gov.ua (Accessed 05 March 2021).
25. Transparency International Ukraina (2020), "Corruption Perceptions Index 2020", available at: https://ti-ukraine.org/research/indeks-spryjnyattya-koruptsiyi-2019/ (Accessed 05 March 2021).
26. Kalitenko, O.V. Kalmykov, D.O. and Koliushko, I.B. (2019), "Alternative report to assess the effectiveness of the implementation of the State Anti-Corruption Policy", available at: https://bit.ly/3hNLc3Y (Accessed 05 March 2021).
27. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2020), "General trends of the shadow economy in Ukraine", available at: https://me.gov.ua (Accessed 05 March 2021).
28. Verkhovna Rada of Ukraine (2019), Draft Law of Ukraine "On the principles of state anti-corruption policy for 2020—2024", available at: https://rada.gov.ua (Accessed 05 March 2021).
29. NAZK (2020), "Strategic analysis of corruption risks", available at: nazk.gov.ua/normatyvne-i-metodologichne-zabezpec (Accessed 05 March 2021).
30. Stril'tsiv, O.M. Cherniavs'kyj, S.S. and Fodchuk, A.B. (2020), Antykoruptsijne zakonodavstvo Ukrainy: dovidnyk terminiv [Anti-corruption legislation of Ukraine: a guide to terms], Nats. akad. vnutr. sprav, Kyiv, Ukraine.

№ 3 2021, стор. 4 - 13

Дата публікації: 2021-03-25

Кількість переглядів: 839

Відомості про авторів

В. В. Пацкан

д. ю. н.

V. Patskan

Doctor of Law

ORCID:

0000-0002-5104-9811

Як цитувати статтю

Пацкан В. В. Інституціональні основи антикорупційної політики як складової детінізації економіки. Економіка та держава. 2021. № 3. С. 4–13. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.4

Patskan, V. (2021), “Institutional foundations of anti-corruption policy as a part of unshadowing of the economy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 4–13. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.