EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ: ЕКОНОМІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТА ОЦІНКА В УМОВАХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
О. Ю. Гаврик

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.70

УДК: 657.4

О. Ю. Гаврик

БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ: ЕКОНОМІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТА ОЦІНКА В УМОВАХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Анотація

Розвиток ринкових відносин у сучасних умовах в аграрному секторі економіки передбачає необхідність формування ефективної системи управління діяльністю організацій агропромислового комплексу, що нерозривно пов'язано з належною організацією бухгалтерського обліку. Загальновизнано, що бухгалтерський облік спрямований на забезпечення основних інформаційних потреб як внутрішніх, так і зовнішніх користувачів облікової інформації для прийняття і реалізації об'єктивних економічних рішень. Тому зазначена інформація в сучасних умовах повинна мати певні властивості і якісними характеристиками, що вимагає зробити більш активні кроки з реформування бухгалтерського обліку в сільському господарстві відповідно до загальновизнаних принципів і вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.
У поточних умовах господарювання застосування МСФЗ, особливо МСФЗ 41 "Сільське господарство", є одним з основних елементів забезпечення успішної та довгостроковій діяльності місцевих сільськогосподарських підприємств, а також їх взаєморозуміння з іноземними контрагентами. Поточні методи оцінки біологічних активів та сільськогосподарських товарів на основі справедливої вартості біологічних активів вимагають подальшого перегляду, внесення певних коригувань в модель оцінки, яка в свою чергу гарантує еквівалентність обміну між незалежними сторонами на активному ринку. Фундаментальні зміни, що вносяться до поточну практику ведення обліку сільськогосподарської діяльності Стандартом 30 бухгалтерського обліку, включають виділення рослин і тварин, які відносяться до об'єктів сільськогосподарської діяльності, в окрему облікову категорію ( "біологічні активи").
Найчастіше справедлива вартість сільськогосподарських товарів не може бути визначена з достатнім ступенем впевненості. Дослідження показали, що в зв'язку з біотрансформацією оцінка біологічних активів за справедливою вартістю буде сильно відрізнятися від оцінки за історичною собівартістю. Запропоновано теоретико-методологічні підходи, а також практичні рекомендації з вимірювання біологічних активів і сільськогосподарських товарів на основі справедливої вартості, що дозволяє більш об'єктивно оцінювати результати сільськогосподарської діяльності господарюючих суб'єктів, розширює їх можливості в плані залучення інвестицій та поліпшення конкурентоспроможність на аграрних ринках.

Ключові слова: біологічні активи; МСФЗ (IAS) 41; справедлива вартість; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи"; біотрансформація.

Література

1. Коваль О.В. Біологічні активи у звітності: проблемні аспекти. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 1. С. 112—121.
2. Канцедал Н.А. Інституціональний підхід до формування в обліку інформації про біологічні активи та сільськогосподарську діяльність. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 1. С. 44—55.
3. Катан Л.І. Довгострокові біологічні активи в контексті міжнародних облікових стандартів та звітності. Агросвіт. 2009. № 19. С. 7—10.
4. Белова І.М. Побудова управлінського обліку в рослинництві у світлі вимог МСФЗ, П(С)БО 30 "Біологічні активи" та галузевого управління. Бізнес Інформ. 2015. № 3. С. 184—191.
5. Майданевич П.М. Особливості облікової політики продукції сільськогосподарського виробництва у відповідності до П(с)БО 30 "Біологічні активи". Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2012. Вип. 11. С. 193—195.
6. Хомовий С.М. Біологічні активи та П(С)БО 30 — як воно є, сьогодення. Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси. 2009. Вип. 6 (1). С. 329—336.
7. Скакун Л. А. Біологічні активи у бухгалтерському обліку як ресурс для капітальних інвестицій. Агроінком. 2013. № 4—6. С. 59—61.
8. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 41 "Біологічні активи" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/ file/link/320311/file/IAS%2041.pdf
9. Овчарова Н.В. Оцінка біологічних активів: проблеми методики та організації. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. 2016. Вип. 1 (2). С. 411—417.

O. Gavryk

BIOLOGICAL ASSETS: ECONOMIC INTERPRETATION AND EVALUATION IN THE CONTEXT OF THE INTRODUCTION OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

Summary

The development of market relations in the agricultural sector of the economy implies the need to form an effective management system for organizations of the agro-industrial complex under the modern conditions, which is inextricably linked with the proper organization of accounting. It is generally accepted that accounting is aimed to providing the basic information needs of both internal and external users of accounting information for the adoption and implementation of objective economic decisions. Therefore, this information in modern conditions must have certain properties and qualitative characteristics, which requires more active steps to reform accounting in agriculture in accordance with generally accepted principles and requirements of International Financial Reporting Standards.
In the current economic environment, the application of IFRS, especially IFRS 41 "Agriculture", is one of the main elements of ensuring the successful and long-term operation of local agricultural enterprises, as well as their mutual understanding with foreign counterparties. Current methods of valuing biological assets and agricultural products based on the fair value of biological assets require further revision, making certain adjustments to the valuation model, which, in turn, guarantees the equivalence of exchange between independent parties in an active market. Fundamental changes to the current practice of accounting for agricultural activities by Accounting Standard 30 include the allocation of plants and animals related to agricultural activities in a separate accounting category ("biological assets").
In most cases, the fair value of agricultural goods cannot be determined with a sufficient degree of certainty. Studies have shown that due to biotransformation, the valuation of biological assets at fair value will be very different from the valuation at historical cost. Theoretical and methodological approaches are offered, as well as practical recommendations for measuring biological assets and agricultural products on the basis of fair value, which allows to more objectively assess the results of agricultural activities of economic entities, expands their opportunities to attract investment and improve competitiveness in agricultural markets.

Keywords: iological assets; IFRS 41; fair value; Accounting Regulation (Standard) 30 "Biological Assets"; biotransformation.

References

1. Koval', O.V. (2019), "Biological assets in reporting: problematic aspects", Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktual'ni pytannia nauky i praktyky, vol. 1, pp. 112—121.
2. Kantsedal, N.A. (2018), "Institutional approach to the formation of accounting information on biological assets and agricultural activities", Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktual'ni pytannia nauky i praktyky, vol. 1, pp. 44—55.
3. Katan, L.I. (2009), "Long-term biological assets in the context of international accounting standards and reporting", Ahrosvit, vol. 19, pp. 7—10.
4. Belova, I.M. (2015), "Construction of management accounting in crop production in the light of the requirements of IFRS, P (S) BU 30 "Biological assets" and industry management", Biznes Inform, vol. 3, pp. 184—191.
5. Majdanevych, P.M. (2012), "Features of the accounting policy of agricultural products in accordance with UAS 30 "Biological assets"", Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriia : Ekonomika i menedzhment, vol. 11, pp. 193—195.
6. Khomovyj, S.M. (2009), "Biological assets and UAS 30 — as it is, the present", Ekonomichni nauky. Ceriia : Oblik i finansy, vol. 6 (1), pp. 329—336.
7. Skakun, L.A. (2013), "Biological assets in accounting as a resource for capital investment", Ahroinkom, vol. 4—6, pp. 59—61.
8. Ministry of Finance of Ukraine (2012), "International Accounting Standard 41 "Biological Assets"", available at: http://www.minfin.gov.ua/file/link/320311/file/IAS%2041.pdf (Accessed 10 Feb 2021).
9. Ovcharova, N.V. (2016), " Evaluation of biological assets: problems of methodology and organization", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho universytetu. Seriia : Ekonomika, vol. 1 (2), pp. 411—417.

№ 2 2021, стор. 70 - 73

Дата публікації: 2021-02-25

Кількість переглядів: 839

Відомості про авторів

О. Ю. Гаврик

к. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

O. Gavryk

PhD in Economics, Associate Professor, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-9816-0253

Як цитувати статтю

Гаврик О. Ю. Біологічні активи: економічна інтерпретації та оцінка в умовах запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності. Економіка та держава. 2021. № 2. С. 70–73. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.70

Gavryk, O. (2021), “Biological assets: economic interpretation and evaluation in the context of the introduction of international financial reporting standards”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 70–73. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.70

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.