EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ РЕГІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
С. Ф. Таран

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.137

УДК: 332.341.1

С. Ф. Таран

МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ РЕГІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Анотація

У статті здійснено теоретичний аналіз наукових підходів щодо розвитку регіонів, враховуючи ефективність інноваційної діяльності підприємств. Для визначення та аналізу методики та оцінки регіональних особливостей розвитку інноваційного підприємництва запропоновані сучасні показники та напрямки, які обов'язково повинні бути врахованими під час аналізу зазначеної методики, а саме: застосування методики оцінювання на основі аналізу фінансових показників дає змогу виявити відповідність або невідповідність (надлишок або нестачу) коштів для розвитку інноваційного підприємництва регіону; зведення оцінювання розвитку інноваційного підприємництва регіону до одного кількісного значення, що значно полегшує економічну інтерпретацію отриманих результатів; простота розрахунків і наочність результатів графічного методу дослідження, а також гнучкість, оскільки кількість і склад індикаторів, які беруть участь в оцінюванні, може змінюватись.

Ключові слова: підприємництво; інновації; регіональний розвиток; наука; виробництво; інноваційний продукт.

Література

1. Денисюк В. Інноваційна активність національної економіки: вдосконалення методології, показники промислових підприємств, державна підтримка. Економіст. 2005. № 8. С. 45—49.
2. Денисюк В. Методологія оцінки та аналізу динаміки інноваційної активності промисловості регіону. Економіст. 2006. № 3. С. 40—43.
3. Доценко О. Ю. Рівень інноваційного розвитку регіонів України та фактори, які його формують / О.Ю. Доценко // Економічний вісник НГУ, 2014 № 4, С. 25—35.
4. Казмірчук С. Інноваційний розвиток регіону: наявний потенціал, проблеми та перспективи. Рівень підприємницького низький доходу високий Форма інноваційного підприємництва інтенсивна екстенсивна Рівень розвитку інноваційного підприємництва низький високий Регіони групи НІН Регіони групи НЕН Регіони групи ВІВ Регіони групи ВЕВ Стадії інноваційного підприємництва Стадії інноваційного підприємництва Вип. 2 (136) Галицький економічний вісник. 2010. № 1 (26). С. 25—35.
5. Ковальська Л.Л. Методичний підхід до аналізу та оцінки розвитку інноваційного підприємництва регіонів України / Л.Л. Ковальська. Збірник наукових праць Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2019. С. 66—72.
6. Князь О.В. Оцінювання інноваційного потенціалу підприємства. Регіональна економіка. 2007. № 3. С. 219—227.
7. Мілевська Т.С. Оцінка інноваційної активності регіону. Бізнес Iнформ. 2012. № 4. С. 104—107.
8. Мартьянов М. Вплив інноваційної активності регіонів на їх економічну динаміку. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2016. № 1. С. 54—63.
9. Рудь Н.Т. Інноваційний потенціал регіону: нові підходи до оцінки. Регіональна економіка. 2011. № 4. С. 140—150.
10. Чабан В. Г. Інноваційний потенціал підприємства та його оцінка. Фінанси України. 2006. № 5. С. 142—148.
11. Федулова Л.І. Дослідження методик оцінювання інноваційного потенціалу промислових підприємств. Держава та регіони. 2008. № 4. С. 234—240.

S. Taran

METHODS OF ANALYSIS AND ASSESSMENT OF REGIONAL FEATURES OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT

Summary

The article provides a theoretical analysis of scientific approaches to regional development, taking into account the effectiveness of innovative activities of enterprises. To determine and analyze the methodology and assess the regional features of innovative entrepreneurship, modern indicators and directions are proposed, which must be taken into account in the analysis of this methodology, namely: the application of evaluation methods based on analysis of financial indicators allows to identify compliance or lack) of funds for the development of innovative entrepreneurship in the region; reduction of the assessment of the development of innovative entrepreneurship in the region to one quantitative value, which greatly facilitates the economic interpretation of the results; simplicity of calculations and clarity of the results of the graphical research method, as well as flexibility, as the number and composition of indicators involved in the evaluation may vary.
Regional innovation infrastructure always includes participants in innovation processes that take place at the regional level, their interaction, forms of organization, direct and feedback between them. It reflects the features of innovative regional development and is an integral part of the national innovation infrastructure. While the innovation infrastructure of the region should ensure the joint efforts of local authorities, scientific and technical organizations and the business sector for the sustainable economic development of the regions.
When developing a methodology for analysis and evaluation of regional features of the development of innovative entrepreneurship, it is also important to take into account such areas as: regional development of innovation in science and technology; financial and economic indicator; institutional conditions; international cooperation in innovation and science and technology; information support and creation of innovation structures.
The methodology of regional features of development of innovative entrepreneurship, in our opinion, should include such areas as:
— regional development of innovation and science and technology, which includes: introduction of public-private partnership in scientific, technical and innovation spheres; development and implementation of tools for state support of innovation and the formation of an effective state order in the scientific and innovative spheres in the regions;
— stimulating cooperation in the field of R&D of industrial corporations and science parks, which intensifies the process of development of innovative entrepreneurship in the regions; integration of academic, university and branch sectors of scientific sphere for increase of efficiency of use of intellectual potential of the state in regions;
— implementation of the most modern scientific projects aimed at creating fundamentally new technologies and samples of modern products that form the basis for the intensive development of high-tech (and related) sectors in the regions.

Keywords: entrepreneurship; innovations; regional development; science; production; innovative product.

References

1. Denysiuk, V. (2005), "Innovative activity of the national economy: improvement of methodology, indicators of industrial enterprises, state support", Ekonomist, vol. 8, pp. 45—49.
2. Denysiuk, V. (2006), "Methodology for assessing and analyzing the dynamics of innovation activity in the region's industry", Ekonomist, vol. 3, pp. 40—43.
3. Dotsenko, O. (2014), The level of innovative development of the regions of Ukraine and the factors that shape it, Ekonomichnyj visnyk NHU, vol. 4, pp. 25—35.
4. Kazmirchuk, S. (2010), "Innovative development of the region: existing potential, problems and prospects. Level of entrepreneurial low income high Form of innovative entrepreneurship intensive extensive Level of development of innovative entrepreneurship low high Regions of the NIN group Regions of the NEN group Regions of the VIV group Regions of the VEV group Stages of innovative entrepreneurship Stages of innovative entrepreneurship", Halyts'kyj ekonomichnyj visnyk, vol. 1, no 26, pp. 25—35.
5. Kovalska, L. (2019), "Methodical approach to the analysis and assessment of the development of innovative entrepreneurship in the regions of Ukraine", Zbirnyk naukovykh prats Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, pp. 66—72.
6. Kniaz, O. (2007), "Estimation of innovative potential of the enterprise", Regional economy, vol. 3. pp. 219—227.
7. Milevska, T. (2012), "Assessment of innovation activity in the region", Biznes Inform, vol 4, pp. 104—107.
8. Martianov, M. (2016), "The impact of innovation activity of regions on their economic dynamics", Visnyk Ternopilskoho natsional'noho ekonomichnoho universytetu, vol. 1, pp. 54—63.
9. Rud, N. (2011), "Innovative potential of the region: new approaches to evaluation" Rehionalna ekonomika, vol. 4, pp. 140—150.
10. Chaban, V. (2006), "Innovative potential of the enterprise and its evaluation" Finansy Ukrainy, vol 5, pp. 142—148.
11. Fedulova, L. (2008), "Research of methods of estimation of innovative potential of industrial enterprises", Derzhava ta rehiony, vol 4, pp. 234—240.

№ 1 2021, стор. 137 - 141

Дата публікації: 2021-01-29

Кількість переглядів: 837

Відомості про авторів

С. Ф. Таран

головний спеціаліст відділу розвитку дослідницької та інноваційної інфраструктури, Головне управління із реалізації політик у сфері науки та інновацій директорату науки та інновацій МОН України

S. Taran

Chief specialist of the development department research and innovation infrastructure of the chief management for the implementation of policies in the field of science and innovation directorate of science and innovation of the Ministry of Education and Science of Ukraine

ORCID:

0000-0002-6119-5871

Як цитувати статтю

Таран С. Ф. Методика аналізу та оцінки регіональних особливостей розвитку інноваційного підприємництва. Економіка та держава. 2021. № 1. С. 137–141. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.137

Taran, S. (2021), “Methods of analysis and assessment of regional features of innovative entrepreneurship development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 137–141. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.137

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.