EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НЕЧІТКА МОДЕЛЬ П'ЯТИ СИЛ ПОРТЕРА В ОЦІНЮВАННІ РІВНЯ КОНКУРЕНЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНІЙ МОЛОКОПЕРЕРОБНІЙ ГАЛУЗІ
В. Г. Балан, В. В. Снитюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.130

УДК: 005.336/.521: 161.111: 658

В. Г. Балан, В. В. Снитюк

НЕЧІТКА МОДЕЛЬ П'ЯТИ СИЛ ПОРТЕРА В ОЦІНЮВАННІ РІВНЯ КОНКУРЕНЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНІЙ МОЛОКОПЕРЕРОБНІЙ ГАЛУЗІ

Анотація

У статті представлено методичний підхід до стратегічної діагностики стану конкуренції у вітчизняній молокопереробній галузі на основі застосування нечіткої моделі п'яти сил М. Портера та інструментарію нечітко-множинної теорії. З метою досягнення поставлених цілей у роботі застосовуються методи стратегічного аналізу та нечіткі методи багатокритерійного оцінювання. Для представлення лінгвістичних оцінок експертів використовуються нечіткі числа в триангулярній формі з трикутними функціями належності. Для практичного застосування запропонованого алгоритму модель реалізована у вигляді фреймворку в Excel. Розрахункова схема дає змогу проводити імітаційне моделювання залежно від модифікації переліку визначених факторів та корекції міркувань експертів. Розроблену методику апробовану для аналізу рівня конкуренції вітчизняної молокопереробної галузі. З метою унаочнення одержаних результатів побудовано нечіткий п'ятикутник, який відображає рівень конкуренції в галузі за кожною з 5-ти сил моделі Портера та дає змогу розрахувати нечітке значення інтегрального рівня конкуренції. Методичний підхід може бути використаний у стратегічному плануванні діяльності підприємств.

Ключові слова: нечіткі множини; нечіткий багатокритерійний аналіз; лінгвістичні змінні; терм-множина; нечітка модель п'яти сил Портера; Fuzzy AHP-метод; Fuzzy SAW-метод.

Література

1. Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Экономика, 1989. 519 с.
2. Балан В.Г., Снитюк В.В. Оцінювання рівня конкуренції у молочній галузі України на основі нечіткої моделі Портера // European scientific discussions. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. Potere della ragione Editore. Rome, Italy. 2020. Pp. 573-579. URL: https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-european-scientific-discussions-26-28-dekabrya-2020-goda-rim-italiya-arhiv.
3. Джеджула В.В., Єпіфанова І.Ю., Дзюбко М.Ю. Напрями підвищення ефективності діяльності підприємств молочної галузі. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 11. С. 12—14.
4. Дроздова В.А., Вєкшина А.П. Розвиток молокопереробної галузі: сьогодення та перспективи. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Випуск 22, частина 1. 2018. С. 101—105.
5. Масляєва О.О. Оцінка впливу зовнішнього оточення на конкурентоспроможність молокопереробних підприємств. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 10. № 3. 2015. С. 75—78.
6. Степанчук С.О., Єфісько Ю.Ю. Стан та перспективи розвитку молочного ринку України. Економіка та держава. 2017. № 5. С. 99—102.
7. Тивончук С.В., Тивончук Я.О., Павлоцька Т.П. Розвиток ринку виробництва молока в Україні в контексті євроінтеграційних процесів. Економіка АПК. 2017. № 4. С. 25—31.
8. ТОП-10 українських виробників молочної продукції. AgroReview. URL: https://agroreview.com/news/top-10-ukrayinskyh-vyrobnykiv-molochnoyi-produkciyi (дата звернення: 04.01.2021).
9. Чернуха Т.Е., Ємець В.І. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку ринку молока та молочних продуктів в Україні. Молодий вчений. 2019. № 11 (75). С. 640—645.
10. Федулова І. Ринок молочної продукції України: можливості та загрози. Товари і ринки. 2018. № 1. С. 15—28.
11. Фляйшер К., Бенсуссан Б. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства конкурентного анализа в бизнесе. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 541 с.
12. Chang T. H., Wang T. C. Using the fuzzy multi-criteria decision making approach for measuring the possibility of successful knowledge management. Information Sciences. 2009. Vol. 179. Р. 355—370.
13. Chang D.Y. Applications of the extent analysis method on fuzzy AHP. European Journal of Operational Research. 1996. Vol. 95. № 3. P. 649—655.
14. Porter M. E. The five competitive forces that shape strategy, Harvard Business Review. Vol. 86. № 1. 2008. Р. 78—93.
15. Zadeh L.A. Fuzzy Sets as a Basis for a Theory of Possibility. Fuzzy Sets and Systems. Vol. 1. № 1. 1978. Р. 89—100.

V. Balan, V. Snytyuk

PORTER'S FIVE FORCES FUZZY MODEL IN THE ASSESSMENT OF THE COMPETITION LEVEL IN THE DOMESTIC DAIRY PROCESSING INDUSTRY

Summary

The article features a methodological approach to the strategic assessment diagnostics of the competitiveness state in the domestic dairy processing industry by applying Porter's five forces model and fuzzy-set theory tools. The article utilizes methods of the strategic analysis and fuzzy methods of multi-criteria assessment to meet the set objectives. It applies fuzzy numbers in a triangular form with triangular membership functions to provide experts' linguistic estimates. We apply the Fuzzy AHP method to determine the fuzzy coefficients of the factor importance for each of the membership functions, Fuzzy Saw method to calculate fuzzy values of the competitiveness level for each of Porter's five forces and the integral competition level, COA (Center Of Area) method for defuzzification of the obtained values. For the practical application of the proposed algorithm, the model is implemented as a framework in Excel and contains data entry blocks received from experts in the form of linguistic estimates of paired comparisons of factors for each of Porter's five forces and the forces themselves, a block for transforming these estimates into fuzzy numbers written in a triangular form with the corresponding membership functions, blocks of aggregation of fuzzy matrices of paired comparisons of factors and fuzzy matrices of paired comparisons of five forces, a unit for calculating fuzzy values of the influence level of each of the 5 forces of the Porter model and the general competitiveness level in the industry, a block for defuzzification of these values. The calculation scheme allows us to conduct simulation modeling, depending on the modification of the list of certain factors of the external environment and the correction of experts' considerations. The developed technique has been tested for the competitiveness analysis of the domestic dairy processing industry. In order to illustrate the obtained results a fuzzy pentagon has been built, which reflects competitiveness in the industry for each of the 5 forces of M. Porter's model and allows calculating the fuzzy value of the integral level based on a weighted fuzzy assessment of the influence of each of these forces with the subsequent defuzzification of this value. A developed methodological approach can be used while conducting a strategic audit of an enterprise microenvironment, in a competitive analysis, in a strategic planning of enterprises' activities as a basis for the development and implementation of effective competitive strategies.

Keywords: fuzzy sets; fuzzy multicriteria analysis; linguistic variables; term-set; Porter's fuzzy force assessment model; fuzzy AHP-method; fuzzy SAW-method.

References

1. Ansoff, I. (1989), Stratehycheskoe upravlenye [Strategic management], Economy, Moscow, Russia.
2. Balan, V. H. and Snityuk, V.V. (2020), "The Assessment methodology of the competitiveness level in the domestic dairy processing industry based on a fuzzy Porter's model", European scientific discussions. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. Potere della ragione Editore, Rome, Italy, pp. 573—579, available at: https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-european-scientific-discussions-26-28-dekabrya-2020-goda-rim-italiya-arhiv (Accessed 04 January 2021).
3. Dzhedzhula, V.V. Yepifanova, I.Yu. and Dziubko, M.Yu. (2018), "Directions for improving the efficiency of dairy industry enterprises", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 12—14.
4. Drozdova, V.A. and Viekshyna, A.P. (2018), "Development of milk processing industry: today and prospects", Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, vol. 22 (1), pp. 101—105.
5. Masljajeva, O.O. (2015), "Assessment of the impact of the external environment on the competitiveness of milk processing enterprises", Naukovyi Visnyk Khersonskoho Derzhavnoho Universytetu. Seriia: Ekonomichni Nauky, vol. 10, no. 3, pp. 75—78.
6. Stepanchuk, S.O. and Yefisko, Yu.Yu. (2017), "A prospect for the development of the dairy market of Ukraine", Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 99—102.
8. Agribusiness of Ukraine. latifundist.com, (2020), "TOP-10 of the largest dairy producers in Ukraine", available at: https://latifundist.com/rating/top-10-proizvoditelejmolochnoj-i-molokosoderzhashchej-produktsii (Accessed 04 January 2021).
9. Chernukha, T.E. and Yemets, V.I. (2019), "Current state, issues and prospects of milk and dairy products market development in Ukraine", Molodyi vchenyi, vol. 11 (75), pp. 640—645.
10. Fedulova, I. (2018), "Ukrainian dairy market: opportunities and threats", Tovary i rynky, vol. 1, pp. 15—28.
11. Fliaisher, K. and Bensussan, B. (2005), Stratehycheskyi i Konkurentnyi Analyz. Metody i Sredstva Konkurentnoho Analyza v Byznese [Strategic and competitive analysis. Methods and tools of competitive analysis in business], BYNOM, Laboratoryia Znanyi, Moscow, Russia.
12. Chang, T. H. and Wang, T. C. (2009), "Using the fuzzy multi-criteria decision making approach for measuring the possibility of successful knowledge management", Information Sciences, vol. 179, pp. 355—370.
13. Chang, D.Y. (1996), "Applications of the extent analysis method on fuzzy AHP", European Journal of Operational Research", vol. 95, no 3, pp. 649—655.
14. Porter, M. E. (2008), "The five competitive forces that shape strategy", Harvard Business Review, vol. 86, no. 1, pp. 78—93.
15. Zadeh, L. A. (1978), "Fuzzy sets as a basis for a theory of possibility", Fuzzy Sets and Systems, vol. 1, no. 1, pp. 89—100.

№ 1 2021, стор. 130 - 136

Дата публікації: 2021-01-29

Кількість переглядів: 972

Відомості про авторів

В. Г. Балан

к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

V. Balan

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Аssociate Рrofessor, Аssociate Рrofessor of the Department of Management of Innovation and Investment, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0002-1577-0636


В. В. Снитюк

студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

V. Snytyuk

Student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0002-8135-0461

Як цитувати статтю

Балан В. Г., Снитюк В. В. Нечітка модель п'яти сил портера в оцінюванні рівня конкуренції у вітчизняній молокопереробній галузі. Економіка та держава. 2021. № 1. С. 130–136. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.130

Balan, V. and Snytyuk, V. (2021), “Porter's five forces fuzzy model in the assessment of the competition level in the domestic dairy processing industry”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 130–136. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.130

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.