EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИКОНАВСЬКА ДИСЦИПЛІНА У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ
Т. Р. Цалко, С. М. Невмержицька

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.114

УДК: 35.082

Т. Р. Цалко, С. М. Невмержицька

ВИКОНАВСЬКА ДИСЦИПЛІНА У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті висвітлено сутність понять "діджиталізація", "дисципліна", "виконавська дисципліна", "орган державної влади". Представлено цифрові технології, які можуть використовуватися на шляху трансформації та реформування державного управління. Наведено основні показники державного управління, які формує дисципліна. Відмічено, що дисципліна має виконавський зміст, який виражається в підпорядкуванні відповідному керівникові службовців державного органу (органу місцевого самоврядування), виконанні ними управлінських рішень, відповідальному ставленні до своїх посадових функцій і повноважень. Зазначено зовнішні умови, від яких залежить виконання службовцями державного органу управлінських рішень. Описано процедуру перевірки стану виконавської дисципліни в органах виконавчої влади в умовах трансформації та діджиталізації. У статті доведено, що з нарощуванням технологічних потужностей і обсягів інформації стало зрозуміло, що самі по собі зібрані дані й системи автоматизації ще не дають позитивного ефекту, навпаки вони потребують додаткових ресурсів, уваги, обслуговування. Необхідно почати приділяти увагу розбудові ефективних процесів використання всіх технологічних можливостей, що сприятиме розвитку бізнесу та суспільства, виконавської служби тощо. Описано те, як сьогодні цифрова трансформація здійснюється в Україні у бізнесі, суспільстві, державі, які є позитивні зрушення, що сприяє й що по-справжньому заважає розвиватися. Вказано причини необхідності підвищення рівня виконавської дисципліни в державному управлінні. Запропоновано заходи щодо підвищення рівня виконавської дисципліни в державному управлінні. Виокремлено умови, за яких можлива відповідність системи підвищення рівня виконавської дисципліни в державному управлінні європейським стандартам. Виконавська дисципліна в державних органах виконавчої влади України відіграє істотну роль у їх діяльності. Безумовно, є проблеми із забезпеченням виконавської дисципліни, проте, розв'язання цих проблем повинно мати системний характер і вимагає чітко вибудуваної системи контролю та інституту відповідальності за неналежне та несвоєчасне виконання доручень і вказівок у державних органах виконавчої влади. Перспективами подальших досліджень є розгляд досвіду стимулювання виконавської дисципліни в державному управлінні в країнах ЄС.

Ключові слова: цифрові технології; трансформація; державне управління; орган державної влади; виконавська дисципліна.

Література

1. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII. Редакція: від 24.10.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text (дата звернення 28.11.2020).
2. Про затвердження Порядку проведення перевірки стану виконавської дисципліни в органах виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.09.2010 № 844-2010-п. Редакція: від 26.09.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/844-2010-п#Text (дата звернення 28.11.2020).
3. Баришніков В.М. Інститут державної служби. Проходження державної служби: навч.-метод. посіб. К.: ІПК ДСЗУ, 2010. 140 с.
4. Бортник Н.П., Дніпров О.С. Проблеми оцінки якості та ефективності діяльності органів виконавчої влади. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. № 6. Том 3. 2017. С. 80—84. URL: http://apnl.dnu.in.ua/6_tom_3_2017/20.pdf (дата звернення 25.11.2020).
5. Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні засади: навч. посіб. / За заг ред. Н.Р. Нижник, В.М. Олуйка; Кол. авт.: В.Т. Білоус, С.Д. Дубенко, М.Я. Задорожна та ін. Львів: Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2002. 352 с.
6. Кальниш Ю.І. Механізми вдосконалення виконавської дисципліни державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (вітчизняний і зарубіжний досвід). Наукові праці. 2009. Т. 125. Вип. 112. С. 5—11.
7. Науково-практичний коментар до Закону України "Про державну службу" / Ред. кол.: К.О. Ващенко, І.Б. Коліушко, В.П. Тимощук, В.А. Дерець (відп. ред.). Київ: ФОП Москаленко О.М., 2017. 796 с.
8. Невмержицька С. М., Федоряк Р.М., Підкуйко О.О. Соціальна відповідальність муніципальних службовців у системі муніципального управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2017. № 5. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1079 (дата звернення 25.11.2020).
9. Оболенський О. Ю. Державна служба: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2003. 344 с.
10. Старков В.І. Cтимулювання виконавської дисципліни у державних службовців: досвід країн ЄС. URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2010-01/10svidke.pdf (дата звернення: 01.12.2020).
11. Україна 2030Е — країна з розвинутою цифровою економікою. URL: https://hvylya.net/analytics/economics/ukraina-2030e-kraina-z-rozvinutoju-cifrovoju-ekonomikoju.html (дата звернення: 01.12.2020).
12. Український інститут майбутнього. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html (дата звернення: 25.11.2020).
13. Цифрова адженда України — 2020. URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf (дата звернення: 25.11.2020).
14. Khaustova Y., Breus S., Nevmerzhytska S., Tsalko T., Kharchenko T. Features of social entrepreneurship as a factor in the development of social innovation. Journal of Entrepreneurship Education. 2019. Vol. 22, Issue: 1S. URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57006782200 (дата звернення: 25.11.2020).

T. Tsalko, S. Nevmerzhytska

EXECUTIVE DISCIPLINE IN PUBLIC ADMINISTRATION IN CONDITIONS OF TRANSFORMATION AND DIGITALIZATION

Summary

The article deals with the essence of the concepts of "digitalization", "discipline", "executive discipline", "public authority". Digital technologies that can be used to transform and reform public administration are presented. The main indicators of public administration that form the discipline are given. It is noted that the discipline has executive content, which is expressed in subordination to the relevant head of employees of the state body (local government), their implementation of administrative decisions, responsible attitude to their official functions and powers. The external conditions, on which the performance of employees of the state body of administrative decisions depends, are specified. The procedure for checking the state of executive discipline in the executive authorities under the conditions of transformation and digitization is described. The article proves that with the increase of technological capacities and volumes of information it became clear that the collected data and automation systems do not give a positive effect, on the contrary, they require resources, attention, maintenance. It is necessary to start paying attention to the development of effective processes for the use of all technological opportunities for the development of business and society, the executive service, and so on. It describes how today the digital transformation is carried out in Ukraine, business, society, state, which are positive changes, what contributes and what really hinders development. The reasons for the need to increase the level of executive discipline in public administration are indicated. Measures to increase the level of executive discipline in public administration are proposed. The conditions under which the system of increasing the level of executive discipline in public administration of European standards is possible can be distinguished. Executive discipline in the state executive bodies of Ukraine plays a significant role in their activities. Of course, there are problems in ensuring executive discipline, however, the solution of these problems is systemic and requires a clear system of control and the institution of responsibility for improper and untimely execution of instructions and instructions in state executive bodies. Prospects for further research are to consider the experience of stimulating executive discipline in public administration in the EU.

Keywords: digital technologies; transformation; public administration; public authority; executive discipline.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "On Civil Service", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text (Accessed 28 November 2020).
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2010), Resolution "On Approval of the Procedure for Checking the State of Executive Discipline in the bodies of executive power", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/844-2010-п#Text (Accessed 28 November 2020).
3. Barishnikov, V.M. (2010). Institut derzhavnoyi sluzhbi. Prohodzhennya derzhavnoyi sluzhbi [Institute of Civil Service. Passage of the Civil Service], IPK DSZU, Kyiv, Ukraine.
4. Bortnyk, N.P. and Dniprov, O.S. (2017), "Problems of assessing the quality and efficiency of the executive branch", Aktual'ni problemy vitchyznianoi iurysprudentsii, vol. 6, pp. 80—84, available at: http://apnl.dnu.in.ua/6_tom_3_2017/20.pdf (Accessed 25 November 2020).
5. Bilous, V.T. Dubenko, S.D. and Zadorozhna, M.Ya. (2002), Derzhavne upravlinnya v Ukrayini: naukovi, pravovi, kadrovi ta organizatsiyni zasadi [Public Administration in Ukraine: Scientific, Legal, Personnel and Organizational Basis], Vid-vo Nats. un-tu "Lvivska politehnika", Lviv, Ukraine.
6. Kalnish, Yu.I. (2009), "Mechanisms for improving the executive discipline of civil servants and officials of local self-government (domestic and foreign experience)", Naukovi pratsi, vol. 125, no. 112, pp. 5—11.
7. Vaschenko, K.O. Koliushko, I.B. Timoschuk, V.P. and Derets, V.A. (2017), Naukovo-praktichniy komentar do Zakonu Ukrayini "Pro derzhavnu sluzhbu" [Scientific and Practical Commentary on the Law of Ukraine "On Civil Service"], FOP Moskalenko O.M., Kyiv, Ukraine.
8. Nevmerzhytska, S.M. Fedoriak, F.M. and Pidkuiko O.O. (2017), "Social responsibility of municipal employees in the system of municipal management", Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1079 (Accessed 25 November 2020).
9. Obolenskiy, O. Yu. (2003), Derzhavna sluzhba [Civil service], KNEU, Kiyiv, Ukraine.
10. Starkov, V.I. (2010), "Promoting executive discipline in public servants: the experience of EU countries", available at: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2010-01/10svidke.pdf (Accessed 01 December 2020).
11. Amelin, A. Fischuk, V. Lavryk, Y. Yurchak, O. Chernyev, Y. and Matyushko, V. (2019), "Ukraine 2030E — a country with advanced digital economy", available at: https://hvylya.net/analytics/economics/ukraina-2030e-kraina-z-rozvinutoju-cifrovoju-ekonomikoju.html (Accessed 01 December 2020).
12. Ukrainian Institute of the Future (2020), available at: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html (Accessed 25 November 2020).
13. Hi-Tech Office Ukraine (2016), "Digital Agenda of Ukraine — 2020", available at: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf (Accessed 25 November 2020).
14. Khaustova, Y. Breus, S. Nevmerzhytska, S. Tsalko, T. and Kharchenko, T. (2019), "Features of social entrepreneurship as a factor in the development of social innovation", Journal of Entrepreneurship Education, vol. 22, no. 1S, available at: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57006782200 (Accessed 25 November 2020).

№ 12 2020, стор. 114 - 120

Дата публікації: 2021-01-06

Кількість переглядів: 67

Відомості про авторів

Т. Р. Цалко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський національний університет технологій та дизайну

T. Tsalko

PhD in Economics, Associate Professor, Assistant Professor of the Department of Management and Public Administration, Kyiv National University of Technologies and Design

ORCID:

0000-0002-4609-8846


С. М. Невмержицька

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський національний університет технологій та дизайну

S. Nevmerzhytska

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Public Administration, Kyiv National University of Technologies and Design

ORCID:

0000-0001-5392-9030

Як цитувати статтю

Цалко Т. Р., Невмержицька С. М. Виконавська дисципліна у державному управлінні в умовах трансформації та діджиталізації. Економіка та держава. 2020. № 12. С. 114–120. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.114

Tsalko, T. and Nevmerzhytska, S. (2020), “Executive discipline in public administration in conditions of transformation and digitalization”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 114–120. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.114

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.