EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Л. В. Cухомлин

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.55

УДК: 658.115.6

Л. В. Cухомлин

УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Анотація

У статті розглядаються питання управління базами даних підприємства, зокрема, ефективність використання інформаційних ресурсів промислового підприємства, що визначає ефективність реалізації стратегічних цілей його розвитку, вимагає нових підходів для підтримки інформації для всіх видів діяльності, підвищення рівня інформаційного забезпечення промислового підприємства і, як наслідок, призводить до підвищення ефективності та адекватності процесу прийняття управлінських рішень, показників ефективності та стабілізації фінансового стану підприємства. Це потребує переходу до нових моделей управління через проведення інтеграції всіх процесів на промислових підприємствах, їх тотальну інтеграцію завдяки глобальним інформаційним системам з утворенням систем управління базами даних підприємств різного типу. З'ясовано, що одним з механізмів, що дозволяє оптимізувати запити в базі даних промислового підприємства, є індексування даних. Це дозволяє здійснювати доступ до даних, і виконувати зміни або видалення інформації, не переглядаючи весь масив інформації загалом, та істотно підвищує ефективність роботи програми при великій кількості записів по пошукових таблицях.
Показано, що методи пошуку в базах даних передбачають знаходження інформації в обсязі даних за певним критерієм (ключем пошуку), використання різних стратегій пошуку за ключем пошуку. Розглянуто побудову алгоритму розробки бази даних, що відповідає зазначеним вимогам, за умови використання в базі даних незалежних складових: запису, схеми запису, поля запису, ключа.
Обгрунтовано, що аналіз напрямів розвитку інформаційних баз промислового підприємства з використанням відповідних інформаційних продуктів і відповідних супутніх послуг, дає можливість визначити основні складові його структури, особливості продуктів та послуг, а також констатувати, що специфікою цього процесу є те, що стан управління базами даних промислового підприємства і динаміка їх розвитку є одночасно і результатом, і умовою його стабільного економічного зростання та розвитку.

Ключові слова: інформація; база даних; промислове підприємство; управління; ресурси; результативність.

Література

1. Ротанов Г. Удосконалення інформаційного забезпечення промислового підприємства. Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки. 2013. Вип. 34, Ч. 1. С. 81—84.
2. Новаківський I.I. Система управління підприємства в інформаційному суспільстві: дис…. докт. екон. наук: 08.00.04 / Національний університет "Львівська політехніка". Львів, 2017. 494 с.
3. Pohorelov Yu. Using cost management methods: principle approaches. Herald of Khmelnytskyi National University. 2015. № 3. С. 18—24.
4. Klius Yu. Accounting and analytical and management tasks for the classification of industrial enterprises. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 4, No. 1, 2018. рр. 202—211. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-1-202-207 (дата звернення 28.11.2020).
5. Lipsey R. Technological Shocks: Past, Present and Future. 2002. URL: http://www.sfu.ca/~rlipsey/T&G.PDF (дата звернення 28.11.2020).
6. Kvilinsky A. Development of industrial enterprise in the conditions of formation of information economics. Thai Science Review. November. 2017. Р. 85—90.
7. Persiy Y. Recommendations for the classification of costs as a prerequisite for managing them. Science and society. 2017. № 1. Р. 112—117.
8. Пирогов В.Ю. Информационные системы и базы данных. Организация и проектирование. СПб.: Изд-во БХВ-Петербург, 2009. 528 c.
9. Information Society. The Way of Ukraine. Library of the Information Society. K.: Fund "Information Society of Ukraine", 2004. 309 p.
10. Афоничкин А.И. Основы менеджмента. СПб.: Питер, 2007. 528 с.
11. Цибизова Т.Ю., Пищулин В.И. Разработка систем управления организациями с использованием информационных технологий. Наука и образование: электронное научнотехническое издание. 2007. Вып. 4. URL: http://technomag.edu.ru/doc/65568.html (дата звернення 28.11.2020).
12. Boucher, Thomas O. and Yalсin Ali. Design of Industrial Information Systems. Academic Press. 2006. URL: https://www.sciencedirect.com/book/9780123704924/design-of-industrial-information-systems. DOI https://doi.org/10.1016/B978-0-12-370492-4.X5000-4 (дата звернення 28.11.2020).
13. Цибизова Т.Ю., Слепцова К.А. Автоматизированная система учета данных внутрикорпоративной сети управления информацией. URL: https://www.science-education.ru/pdf/2015/1/1923.pdf (дата звернення 28.11.2020).
14. Бейли Л. Изучаем SQL. СПб.: Изд-во Питер, 2012. 637 с.
15. Зрюмов Е.А., Зрюмова А.Г. Базы данных для инженеров. Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2010. 131 с.
16. Чухраев И.В., Жукова И. В. Алгоритм разработки базы данных для информационной системы промышленного предприятия. Международный научный журнал "Символ науки". 2016. № 5. С. 115—119.
17. Марков А.С., Лисовский К.Ю. Базы данных. Введение в теорию и методологию. М.: Изд-во Финансы и статистика, 2006. 512 с.
18. Чухраев И.В., Жукова И.В. Оптимизация работы с информацией в базах данных. Инновационная наука. 2016. № 4—3. С. 206—208.

L. Sukhomlyn

MANAGEMENT OF DATABASES OF INDUSTRIAL ENTERPRISE IN MODERN CONDITIONS

Summary

The article considers the management of enterprise databases, in particular, the efficiency of information resources of industrial enterprises, which determines the effectiveness of strategic goals of its development, requires new approaches to support information for all activities, increase the level of information support of industrial enterprises and, consequently, leads to increase the efficiency and adequacy of the management decision-making process, efficiency indicators and stabilization of the financial condition of the enterprise.
This requires a transition to new management models through the integration of all processes in industrial enterprises, their total integration through global information systems with the formation of database management systems of various types of enterprises. It has been found that one of the mechanisms that allows you to optimize queries in the database of an industrial enterprise is data indexing. This allows you to access data, and change or delete information without viewing the entire array of information as a whole. This significantly increases the efficiency of the program with a large number of records in the search tables.
It is shown that search methods in databases involve finding information in the amount of data by a certain criterion (search key), the use of different search strategies by search key. The construction of the database development algorithm that meets these requirements is considered, provided that the database uses independent components: record, record scheme, record field, key; and involves two stages: search and sorting (filtering) of documents with subsequent receipt (output) of the required information from the system.
It is substantiated that the analysis of directions of development of information bases of the industrial enterprise with use of the corresponding information products and the corresponding accompanying services, gives the chance to define the basic components of its structure, features of products and services, and also to state that specificity of this process is that. enterprises and the dynamics of their development are both the result and the condition of its stable economic growth and development.

Keywords: information; database; industrial enterprise; management; resources; efficiency.

References

1. Rotanov, G. (2013), "Confirmation of information security of the industrial enterprise", Zbirnyk naukovykh prats ChDTU. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 34, no. 1, рр. 81—84.
2. Novakivsky, I.I. (2017), "Enterprise management system in the information society", Abstract of Ph.D. dissertation, Economics and business management (by type of economic activity), Natsional'nyj universytet "L'vivs'ka politekhnika", Lviv, Ukraine.
3. Pohorelov, Yu. (2015), "Using cost management methods: principle approaches", Herald of Khmelnytskyi National University, vol. 3, рр. 18—24.
4. Klius, Yu. (2018), "Accounting and analytical and management tasks for the classification of industrial enterprises", Baltic Journal of Economic Studies, vol. 4, no. 1, рр. 202-211. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-1-202-207 (Аccessed 28.11.2020).
5. Lipsey, R. (2002), "Technological Shocks: Past, Present and Future", available at: http://www.sfu.ca/~rlipsey/T&G.PDF (Аccessed 28.11.2020).
6. Kvilinsky, A. (2017), "Development of industrial enterprise in the conditions of formation of information economics", Thai Science Review, November, рр. 85—90.
7. Persiy, Y. (2017), "Recommendations for the classification of costs as a prerequisite for managing them", Science and society, vol. 1, pp. 112—117.
8. Pirogov, V.Yu. (2009), Informacionnye sistemy i bazy dannyh. Organizacija i proektirovanie [Information systems and databases. Organization and design], Izd-vo BHV-Peterburg, St.Petersburg, Russia.
9. Fund "Information Society of Ukrainуe" (2004), Information Society. The Way of Ukraine. Library of the Information Society, Fund "Information Society of Ukrainуe", Kyiv, Ukraine.
10. Afonichkin, A.I. (2007), Osnovy menedzhmenta [Management Basics], Piter, St.Petersburg, Russia.
11. Tsibizova, T.Yu. аnd Pishchulin, V.I. (2007), "Development of management systems for organizations using information technologies", Nauka i obrazovanie: jelektronnoe nauchnotehnicheskoe izdanie, vol. 4, available at: http://technomag.edu.ru/doc/65568.html (Аccessed 28.11.2020).
12. Boucher, T.O. and Yal?in, A. (2006), "Design of Industrial Information Systems. Academic Press", available at: https://www.sciencedirect.com/book/9780123704924/design-of-industrial-information-systems. DOI https://doi.org/10.1016/B978-0-12-370492-4.X5000-4 (Аccessed 28.11.2020).
13. Tsibizova, T.Yu. аnd Sleptsova, K.A. (2015), Avtomatizirovannaja sistema ucheta dannyh vnutrikorporativnoj seti upravlenija informaciej [Automated data accounting system of the internal corporate information management network], available at: https://www.science-education.ru/pdf/2015/1/1923.pdf (Аccessed 28.11.2020).
14. Bailey, L. (2012), Izuchaem SQL [Exploring SQL], Izd-vo Piter, St.Petersburg, Russia.
15. Zryumov, E.A. and Zryumova, A.G. (2010), Bazy dannyh dlja inzhenerov [Databases for engineers], Izd-vo AltGTU, Barnaul, Russia.
16. Chukhraev, I.V. and Zhukova, I.V. (2016), "Algorithm for developing a database for an information system of an industrial enterprise", Mezhdunarodnyj nauchnyj zhurnal "Simvol nauki", vol. 5, рр. 115—119.
17. Markov, A.S. and Lisovsky, K.Yu.(2006), Bazy dannyh. Vvedenie v teoriju i metodologiju [Database. Introduction to theory and methodology], Izd-vo Finansy i statistika, Moscow, Russia.
18. Chukhraev, I.V. and Zhukova, I.V. (2016), "Optimization of work with information in databases", Innovacionnaja nauka, vol. 4-3, рр. 206—208.

№ 12 2020, стор. 55 - 61

Дата публікації: 2021-01-06

Кількість переглядів: 605

Відомості про авторів

Л. В. Cухомлин

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

L. Sukhomlyn

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

ORCID:

0000-0001-9511-5932

Як цитувати статтю

Cухомлин Л. В. Управління базами даних промислового підприємства в сучасних умовах. Економіка та держава. 2020. № 12. С. 55–61. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.55

Sukhomlyn, L. (2020), “Management of databases of industrial enterprise in modern conditions”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 55–61. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.55

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.