EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
М. І. Міщенко, Л. В. Марценюк, Н. С. Чернова, М. О. Грінєнко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.35

УДК: 338.47:656.2

М. І. Міщенко, Л. В. Марценюк, Н. С. Чернова, М. О. Грінєнко

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Анотація

У статті висвітлено варіанти ціноутворення за доступ до колійної інфраструктури з урахуванням особливостей функціонування та необхідністю забезпечення ефективного управління економічною безпекою транспортних підприємств у сучасних умовах.
Пропонується обрати варіант ціноутворення, що максимально повно враховує особливості політики та програми реформування залізничного транспорту. Він гарантує, що витрати будуть компенсовані та не потребує визначення показнику еластичності. Вказано, що остаточне рішення щодо системи ціноутворення за доступ до інфраструктури може бути визначено з формуванням повної нормативно-правової бази по цьому питанню на державному рівні.
Наголошується на необхідності встановити тарифи на низькому рівні, принаймні спочатку, надаючи більшого значення концепції рівності у порівнянні із витратами на використання автотранспортної інфраструктури. А також концепції ринкового позиціонування залізниць, як найбільш екологічного виду транспорту та найбільш дбайливого до використання природної енергії. Необхідно також надати певні гарантії того, що перехресне субсидування між різними видами перевезень буде ліквідоване шляхом незбалансованої системи встановлення тарифів за використання колійної інфраструктури.
Попри схожість проблем і основної цілі реформ залізниць країн ЄС і залізниць України, дослідження показало неможливість застосовування "стандартного" механізму реформування з метою забезпечення ефективного управління економічною безпекою. Реалізація Програми реформування (ринкової трансформації) залізничного транспорту стимулюватиме перехід на новий рівень розвитку залізничної галузі і буде сприяти зростанню як внутрішніх, так і макроекономічних показників загалом.

Ключові слова: транспортні підприємства; економічна безпека; залізничний транспорт; реформування; тарифи.

Література

1. Довідник основних показників роботи залізниць України (2009—2019 роки) / [під ред. Н.В. Котіль]. — К.: Видавництво ТОВ "НВП Поліграфсервіс", 2020. — 56 с.
2. Міщенко М.І. Економіко-організаційні основи функціонування підприємств колійної інфраструктури: монографія/ М.І. Міщенко. — Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2013. — 489 с.
3. Оценка экономической безопасности предприятий железнодорожного транспорта / П.В. Куренков [и др.] // Экономика железных дорог. — 2008. — № 11. — С. 42—51.
4. Пащенко Ю.Є. Розвиток та розміщення транспортно-дорожнього комплексу України / Ю.Є. Пащенко; За ред. С.І. Дорогунцова. — К.: Науковий світ, 2003. — 468 с.
5. Экономическая безопасность железнодорожного транспорта / А.Н. Перцев [и др.] // Железнодорожный транспорт. — 1999. — № 3. — С. 39—41.
6. Экономическая безопасность железнодорожного транспорта: учеб. для вузов ж.-д. трансп. / Р.А. Кожевников [и др.]. — М., 2005. — 326 с.

M. Mishchenko, L. Martseniuk, N. Chernova, M. Grinenko

THEORETICAL APPROACHES TO ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT OF TRANSPORT ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS

Summary

The article highlights the pricing options for access to track infrastructure, taking into account the peculiarities of operation and the need to ensure effective management of economic security of transport enterprises in modern conditions.
It is proposed to choose a pricing option that takes full account of the specifics of the policy and program of railway transport reform. It guarantees that the costs will be reimbursed and does not require the determination of the elasticity index. It is indicated that the final decision on the pricing system for access to infrastructure can be determined with the formation of a complete regulatory framework on this issue at the state level.
Emphasis is placed on the need to set tariffs at a low level, at least initially, giving more importance to the concept of equality compared to the cost of using the transport infrastructure. As well as the concept of market positioning of railways as the most environmentally friendly mode of transport and the most careful to use natural energy. There is also a need to provide some assurance that cross-subsidization between different modes of transport will be eliminated through an unbalanced tariff setting system.
When introducing pricing for access to infrastructure on railway transport, it is necessary to ensure that all railway operators (whether structural subdivisions of the Company, subsidiaries, branches) have equal conditions for access to railway infrastructure.
Despite the similarity of the problems and the main goal of the reforms of the EU railways and the railways of Ukraine, the study showed the impossibility of using a "standard" reform mechanism to ensure effective management of economic security. The implementation of the Railway Transport Reform (Market Transformation) Program will stimulate the transition to a new level of development of the railway industry and will contribute to the growth of both domestic and macroeconomic indicators in general.
Realization of reform in full, formation of the railway transport market, according to the planned stages, is impossible without legislative fixing of the basic provisions at each stage of transformation.

Keywords: transport enterprises; economic security; railway transport; reforming; tariffs.

References

1. Kotil', N.V. (2020), Dovidnyk osnovnykh pokaznykiv roboty zaliznyts' Ukrainy [Directory of the main indicators of the railways of Ukraine], TOV "NVP Polihrafservis", Kyiv, Ukraine.
2. Mishchenko, M.I. (2013), Ekonomiko-orhanizatsijni osnovy funktsionuvannia pidpryiemstv kolijnoi infrastruktury [Economic and organizational bases of functioning of track infrastructure enterprises], IPREED, Odesa, Ukraine.
3. Kurenkov, P.V. (2008), "Estimation of economic safety of the enterprises of railway transport", Economics of railways, vol. 11, pp. 42—51.
4. Pashchenko, Y.E. (2003), Rozvytok ta rozmischennia transportno-dorozhn'oho kompleksu Ukrainy [Development and location of the transport and road complex of Ukraine], Scientific World, Kyiv, Ukraine.
5. Pertsev, A.N. (1999), "Economic safety of railway transport", Railway transport, vol. 3, pp. 39—41.
6. Kozhevnikov, R.A. (2005), Jekonomicheskaja bezopasnost' zheleznodorozhnogo transporta [Economic safety of railway transport], Moskow, Russia.

№ 11 2020, стор. 35 - 40

Дата публікації: 2020-11-26

Кількість переглядів: 623

Відомості про авторів

М. І. Міщенко

д. е. н., професор, професор кафедри економіки та менеджменту, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені ак. В. Лазаряна

M. Mishchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro, Ukraine

ORCID:

0000-0003-0372-1957


Л. В. Марценюк

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки та менеджменту, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені ак. В. Лазаряна

L. Martseniuk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro, Ukraine

ORCID:

0000-0003-4121-8826


Н. С. Чернова

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені ак. В. Лазаряна

N. Chernova

PhD in Economics, Associate Professor, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro, Ukraine


М. О. Грінєнко

магістр факультету Організація будівництва та експлуатації залізниць, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені ак. В. Лазаряна

M. Grinenko

Mаstеr's dеgrее of the Department of Organization of construction and operation of railways, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro, Ukraine

ORCID:

0000-0002-1847-0030

Як цитувати статтю

Міщенко М. І., Марценюк Л. В., Чернова Н. С., Грінєнко М. О. Теоретичні підходи до управління економічною безпекою транспортних підприємств у сучасних умовах. Економіка та держава. 2020. № 11. С. 35–40. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.35

Mishchenko, M., Martseniuk, L., Chernova, N. and Grinenko, M. (2020), “Theoretical approaches to economic security management of transport enterprises in modern conditions”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 35–40. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.35

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.