EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕСКРИПТИВНА КОНЦЕПЦІЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ УКРАЇНИ
А. В. Хомутенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.20

УДК: 336.13

А. В. Хомутенко

ДЕСКРИПТИВНА КОНЦЕПЦІЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ УКРАЇНИ

Анотація

Науково-практичні рекомендації, наведені в статті, базуються на грунтовному аналізі мегатрендів та трендів розвитку суспільних інститутів. Враховувались цілі сталого розвитку, визначені на засіданні Генеральної Асамблеї ООН у 2015 р., які згруповано за ефектами від управління державними фінансами (соціальний, економічний, організаційний). Тренди розвитку вітчизняних суспільних інститутів сформовані за результатами раніше проведених досліджень, які засвідчили незадовільний стан показників бюджетної, боргової, інвестиційно-інноваційної стійкості та фінансової стійкості суб'єктів господарювання державного сектора економіки, що обумовлює необхідність проведення заходів із модернізації управління державними фінансами. Це й було прийнято за стратегічну мету концепції. У дослідженні містяться пропозиції з удосконалення правових, політичних, соціальних і економічних інститутів, які враховують наявні формальні і неформальні інституції. Для цього було проаналізовано нормативно-правові акти, що регулюють відносини, які належать до сфери управління державними фінансами та визначені принципи, що мають бути закладені в основу процесів модернізації. В частині правових інститутів, що належать до сфери управління державними фінансами, розроблено шляхи якісного оновлення фінансового контролю, правотворчої та правореалізаційної діяльності. Запропоновано удосконалити інститут державної служби та державного управління, а також освіти, охорони здоров'я й науки, які належать до політичних і соціальних інститутів відповідно. З метою забезпечення соціально-орієнтованого розподілу та підвищення індексу конкурентоспроможності країни обгрунтовано напрямки сприяння розвитку таких економічних інститутів: суб'єкти господарювання, домогосподарства, держава як суб'єкт господарювання. Уявляється, що за результатами практичної реалізації наданих рекомендацій будуть досягнуті певні результати, зокрема: створено цілісне науково-методичне підгрунтя управління державними фінансами, впроваджене стратегічне та середньострокове фінансове планування, покращено якість та доступність суспільних благ і послуг тощо.

Ключові слова: інститут; інституція; освіта; охорона здоров'я; наука; державна служба; державне управління; суб'єкти господарювання.

Література

1. Цілі сталого розвитку 2016-2030. Організація Об'єднаних Націй в Україні. URL: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku
2. Хомутенко А.В. Сутність та передумови інституціональної модернізації управління державними фінансами України. Економіка та держава. 2018. № 1. С. 91—96.
3. Про стратегію сталого розвитку "Україна-2020": Указ Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
4. Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 р. № 142-р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D1%80
5. Про схвалення Концепції розвитку системи управління державними фінансами: Розпорядження КМУ від 3.09.2012 р. № 633-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/245556199
6. Про схвалення Концепції з ІТ-централізації в системі управління державними фінансами: Розпорядження КМУ від 10.07.2019 р. № 594-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/594-2019-%D1%80
7. Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я: Розпорядження КМУ від 30.11.2016 р. № 1013-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249626689
8. Про затвердження Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2019-2022 роки: Постанова КМУ від 5.06.2019 р. № 473. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/473-2019-%D0%BF#n6
9. Про схвалення Стратегії модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року: Розпорядження КМУ від 14.09.2016 р. № 672-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/672-2016-%D1%80
10. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування системи державного фінансового контролю до 2020 року; Розпорядження КМУ від 10.05.2018 р. № 310-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/310-2018-%D1%80
11. Directive 2013/34/EU of the European parliament and the council of 26 June 2013 on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/ EEC. URL: http://www.oroc.pt/fotos/editor2/ diretivacont.pdf
12. Sherwood M. Medium-Term Budgetary Frameworks in the EU Member States / Discussion Paper 021. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 2015. 34 р.
13. Хомутенко А.В. Державний контроль ефективності управління державними фінансами України. Економіка та держава. 2020. № 2. С. 48—56.
14. Хомутенко А.В. Пріоритетні напрями інституціональної модернізації управління державними фінансами України. Економіка та держава. 2018. № 2. С. 50—55

А. Khomutenko

DESCRIPTIVE CONCEPT OF MODERNIZATION OF STATE FINANCE MANAGEMENT OF UKRAINE

Summary

The scientific and practical recommendations indicated in the article are based on a thorough analysis of megatrends and trends in the development of social institutions. The goals of sustainable development, defined at the meeting of the UN General Assembly in 2015, which are grouped by the effects of state finance management (social, economic, organizational), were taken into account. The trends of development of domestic public institutions were formed based on the results of previous studies, which showed the unsatisfactory state of budget, debt, investment and innovation stability and financial stability of state sector entities, which necessitates to modernize state finance management. This was taken as a strategic goal that should be defined in the concept. The study provides suggestions for improving legal, political, social and economic institutions that take into account existing formal and informal institutions. To this end, the regulations governing relations related to the field of public finance management were analyzed and the principles that should be the basis of modernization processes were identified. In the part of legal institutions belonging to the sphere of public finance management, the ways of qualitative updating of financial control, law-making and law-enforcement activity have been developed. It is proposed to improve the institution of civil service and public administration, as well as education, health care and science, which belong to the political and social institutions, respectively. In order to ensure a socially oriented distribution and increase the competitiveness index of the country, the directions of promoting the development of such economic institutions as: business entities, households, the state as a business entity are substantiated. It seems that the results of the practical implementation of the provided recommendations will achieve certain results. In particular: it is established a holistic scientific and methodological basis for state finance management, implemented strategic and medium-term financial planning, improved the quality and accessibility of public goods and services etc.

Keywords: institute; institutions; education; health care; science; civil service; state administration; business entities.

References

1. United Nations in Ukraine (2017), "Sustainable Development Goals 2016—2030", available at: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku (Accessed 29 July 2020).
2. Khomutenko, А. (2018), "The essence and prerequisites of institutionalized modernization of state finance management in Ukraine", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 91—96.
3. President of Ukraine (2015), "About the strategy of sustainable development "Ukraine-2020", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (Accessed 29 July 2020).
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), "On approval of the Strategy for reforming the public financial management system for 2017—2020", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D1%80 (Accessed 29 July 2020).
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), "On approval of the Concept of development of the public financial management system", available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/245556199 (Accessed 29 July 2020).
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), "On approval of the Concept of IT centralization in the public financial management system", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/594-2019-%D1%80 (Accessed 29 July 2020).
7. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), "On approval of the Concept of health care financing reform", available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249626689 (Accessed 29 July 2020).
8. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), "On approval of the Medium-Term Public Debt Management Strategy for 2019—2022", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/473-2019-%D0%BF#n6 (Accessed 29 July 2020).
9. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), "On approval of the Strategy of modernization and development of the Pension Fund of Ukraine for the period up to 2020", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/672-2016-%D1%80 (Accessed 29 July 2020).
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), "On approval of the Concept for the implementation of public policy in the field of reforming the system of public financial control until 2020", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/310-2018-%D1%80 (Accessed 29 July 2020).
11. European parliament and the council (2013), "Directive 2013/34/EU On the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/ EEC", available at: http://www.oroc.pt/fotos/editor2/diretivacont.pdf (Accessed 29 July 2020).
12. Sherwood, M. (2015), Medium-Term Budgetary Frameworks in the EU Member State, Discussion Paper 021. Publications Office of the European Union, Luxembourg.
13. Khomutenko, А. and Khomutenko, V. (2020), "Organizational effect from the management of state finances of Ukraine", Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 55—60.
14. Khomutenko, А. (2018), "Priority directions of institutionalized modernization Ukraine's state finance management", Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 50—55.

№ 8 2020, стор. 20 - 25

Дата публікації: 2020-08-28

Кількість переглядів: 820

Відомості про авторів

А. В. Хомутенко

д. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

А. Khomutenko

Doctor of Economic SciencesAssociate Professor of the Department of Finance, Odessa National Economic University, Odessa

ORCID:

0000-0002-7176-9613

Як цитувати статтю

Хомутенко А. В. Дескриптивна концепція модернізації управління державними фінансами України. Економіка та держава. 2020. № 8. С. 20–25. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.20

Khomutenko, А. (2020), “Descriptive concept of modernization of state finance management of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 20–25. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.20

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.