EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКУ
Н. І. Джурук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.171

УДК: 338.1

Н. І. Джурук

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКУ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню конкурентоспроможності українських кондитерських підприємств на ринку Західної Європи. Актуальність такого дослідження обгрунтована передусім тим, що на сьогодні дедалі більше підприємств задумуються про розширення своєї діяльності за межі однієї держави. Знаходячи нові ринки збуту, підприємства збільшують свої доходи, які надалі зможуть спрямувати на розвиток бізнесу. Це допоможе їм підвищити власну конкурентоспроможність та стати вагомішими гравцями і на вітчизняному, і на світовому ринках. Втім, не завжди на підприємства, які виходять на ринки інших держав, чекає успіх: деякі з них зазнають збитків та змушені припиняти зарубіжну діяльність. Трапляться такі невдачі здебільшого через те, що підприємства не змогли об'єктивно оцінити рівень своєї конкурентоспроможності, не провели комплексний аналіз становища нового ринку та обрали невірну стратегію розвитку. А тому у сучасній економічній науці виникла потреба у здійсненні дослідження, завдяки якому вдалося б мінімізувати загрозу таких несприятливих ситуацій.
У статті було здійснено аналіз привабливості ринку кондитерських виробів у Західній Європі та на основі цього визначено доцільність розширення українськими виробниками своєї діяльності у межах цього регіону. На прикладі підприємства "Roshen" як одного з лідерів української кондитерській галузі проаналізовано, які сильні та слабкі сторони мають вітчизняні товаровиробники. У статті було застосовано матричний підхід GE-McKinsey, який дозволив здійснити комплексну оцінку конкурентоспроможності українських кондитерських підприємств шляхом зіставлення їх сильних сторін та можливостей, які є на ринку Західної Європи. Завдяки цьому було рекомендовано оптимальні стратегії розвитку як для великих підприємств, так і для тих, яким іще не вдалося досягнути рівня "титанів" вітчизняної кондитерської галузі.
Результати цього дослідження можуть бути використані як підгрунтя подальшого наукового аналізу конкурентоспроможності українських підприємств, при розробці стратегій розвитку виробниками кондитерських товарів та при виборі ними нових ринків збуту.

Ключові слова: кондитерська галузь; конкурентоспроможність; західноєвропейський кондитерський ринок; зарубіжні ринки; експортна діяльність.

Література

1. Karloff B. Business Strategy (a Guide to Concepts and Models) / B. Karloff. — London: Palgrave Macmillan UK, 1989. — 166 с.
2. Филюк Г.М. Проблеми та шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах глобалізації / Галина Михайлівна Филюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — 2013. — №10. — С. 5—8.
3. Гринько Т.В. Фактори конкурентоспроможності підприємств / Т.В. Гринько // Держава та регіони. — 2004. — № 2. — С. 50—53.
4. Candy Industry's Global Top 100 Candy Companies Lists [Електронний ресурс] // Candy Industry Magazine. — 2020. — Режим доступу: https://www.candyindustry.com/Global-Top-100-Candy-Companies
5. Moxon P. Product Strategy Tools — GE/McKinsey Portfolio Matrix [Електронний ресурс] / Paul Moxon. — 2011. — Режим доступу: http://pmoxon.blogspot.com/2011/09/product-strategy-tools-gemckinsey.html
6. Europe Candy Market By Type (Chocolate Candy, Non Chocolate Candy), By Distribution Channel (Supermarkets, Convenience Stores, Grocery Stores, Online And Others) And By Region — Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, And Forecasts (2018—2023) [Електронний ресурс] // Market Date Forecast. — 2019. — Режим доступу: https://www.marketdataforecast.com/market-reports/europe-candy-market
7. Confectionary (Europe) [Електронний ресурс] // Statista. — 2020. — Режим доступу: https://www.statista.com/outlook/40100200/102/confectionery/europe?currency=eur
8. Zimmer D. Competitiveness in the Competitiveness in the Chocolate, Biscuit and Chocolate, Biscuit and Confectionery Industries Confectionery Industries in Europe in Europe [Електронний ресурс] / David Zimmer. — 2014. — Режим доступу: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/3395/attachments/1/translations/en/renditions/pdf
9. Nestle Annual Report 2018 [Електронний ресурс]. — 2019. — Режим доступу: https://www.nestle.com/sites/default/files/2020-03/2019-annual-review-en.pdf
10. Hershey Operating Margin 2006-2020 | HSY [Електронний ресурс] // Macrotrends. — 2020. — Режим доступу: https://www.macrotrends.net/stocks/charts/HSY/hershey/operating-margin
11. Закон України "Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони": Закон України № 1678-VII від 16.09.2014 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18#n2
12. Товарна структура зовнішньої торгівлі з країнами ЄС у 2018 році [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zd/tsztt_ES/tsztt_ES_u/tsztt_ES_18_u.htm
13. Товарна структура зовнішньої торгівлі з країнами ЄС у 2019 році [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/zd/tsztt_ES/tsztt_ES_u/tsztt_ES_19_u.htm
14. Офіційний сайт "Рошен". Фабрики і заводи [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.roshen.com/pro-roshen/fabryky-i-zavody
15. Експорт Roshen зростає на 30% в рік [Електронний ресурс] // Економічна правда. — 2018. — Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/news/2018/07/9/638522/
16. Онлайн-магазин Waldfurter [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.waldfurter.de
17. Онлайн-магазин Supermarkt24h [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://supermarkt24h.de
18. Industry Trends: European Confectionery [Електронний ресурс] // ECRM. — 2016. — Режим доступу: https://ecrm.marketgate.com/blog/2016/12/Industry-Trends-European-Confectionery

N. Dzhuruk

THE COMPETITIVENESS OF UKRAINIAN CONFECTIONERY ENTERPRISES IN THE WESTERN EUROPEAN MARKET

Summary

The paper touches upon the issues of the study of the Ukrainian confectionery companies' competitiveness in the Western European market. The relevance of this research is caused primarily by the fact that today more and more companies are thinking about expanding their business outside their country. Having found new markets, companies increase their incomes, and they will be able to direct these funds on business development. As a result, they will increase their own competitiveness and become more important players in both domestic and global markets. However, companies that enter the markets of other countries are not always successful: some of them suffer losses and have to cease foreign business. These failures happen mainly because companies do not assess their competitiveness level objectively, do not conduct a comprehensive analysis of the new market, and chose the wrong development strategy. Therefore, in the modern Ukrainian economy, there is a need for research that would minimize the threat of such situations that have a negative impact both on the state of one enterprise and the whole Ukrainian economy.
The article analyses the attractiveness of the confectionery market in Western Europe and on this basis determines the feasibility of expanding Ukrainian producers' activities within this region. In the case of Roshen as one of the leaders of the Ukrainian confectionery industry, the strengths and weaknesses of domestic producers are analyzed. The article applied the matrix approach of GE-McKinsey, which allowed to make a comprehensive assessment of the competitiveness of Ukrainian confectionery companies by comparing their strengths and opportunities in the Western European market. Due to this, optimal development strategies were recommended both for large enterprises and for those who have not yet managed to reach the level of "titans" of the domestic confectionery industry.
The results of this study can be used as a basis for further scientific analysis of the competitiveness of Ukrainian enterprises, in developing strategies for the development of confectionery manufacturers and in their choice of new markets.

Keywords: confectionery industry; competitiveness; Western European confectionery market; foreign markets; export.

References

1. Karloff, B. (1989), Business Strategy (a Guide to Concepts and Models), Palgrave Macmillan, London, UK.
2. Fyliuk, H. M. (2013), "Problems and Way of Increase of Ukrainian Companies' Competitiveness under Globalization", Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, vol. 10, pp. 5—8.
3. Hrynko, T.V. (2004), "Factors of enterprise competitiveness", Derzhava ta rehiony, vol. 2, pp. 50—53.
4. Candy Industry Magazine (2020), "Candy Industry's Global Top 100 Candy Companies Lists", available at: https://www.candyindustry.com/Global-Top-100-Candy-Companies (Accessed 14th June 2020).
5. Moxon, P. (2013), "Product Strategy Tools — GE /McKinsey Portfolio Matrix", Strategic Product Management, [Online], available at: http://pmoxon.blogspot.com/2011/09/product-strategy-tools-gemckinsey.html (Accessed 27th June 2020).
6. Market Date Forecast (2019), "Europe Candy Market By Type (Chocolate Candy, Non Chocolate Candy), By Distribution Channel (Supermarkets, Convenience Stores, Grocery Stores, Online And Others) And By Region — Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, And Forecasts (2018—2023)", available at: https://www.marketdataforecast.com/market-reports/europe-candy-market (Accessed 14th June 2020).
7. Statista (2020), "Confectionary (Europe)", available at: https://www.statista.com/outlook/40100200/102/confectionery/europe?currency=eur (Accessed 15th June 2020).
8. Zimmer, D. (2014), "Competitiveness in the Chocolate, Biscuit and Confectionery Industries in Europe", CAOBISCO, [Online], available at: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/3395/attachments/1/translations/en/renditions/pdf (Accessed 15th June 2020).
9. The official site of Nestle (2019), "Nestle Annual Report 2018", available at: https://www.nestle.com/sites/default/files/2020-03/2019-annual-review-en.pdf (Accessed 15th June 2020).
10. Macrotrends (2020), "Hershey Operating Margin 2006-2020", available at: https://www.macrotrends.net/stocks/charts/HSY/hershey/operating-margin (Accessed 15th June 2020).
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine "On the ratification of the Association Agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, of the other part", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18#n2 (Accessed 16th June 2020).
12. State Statistics Service of Ukraine (2019), "Commodity structure of foreign trade with EU countries in 2018", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zd/tsztt_ES/tsztt_ES_u/tsztt_ES_18_u.htm (Accessed 16th June 2020).
13. State Statistics Service of Ukraine (2020), "Commodity structure of foreign trade with EU countries in 2019", available at t: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/zd/tsztt_ES/tsztt_ES_u/tsztt_ES_19_u.htm (Accessed 16th June 2020).
14. The official site of "Roshen" (2020), "Factories and plants", available at: https://www.roshen.com/pro-roshen/fabryky-i-zavody (Accessed 17th June 2020).
15. Ekonomichna pravda (2018), "Roshen export grows by 30% per year", available at: https://www.epravda.com.ua/news/2018/07/9/638522/ (Accessed 16th June 2020).
16. Online-shop Waldfurter (2020), available at: https://www.waldfurter.de (Accessed 16th June 2020).
17. Online-shop Supermarkt24h (2020), available at: https://supermarkt24h.de (Accessed 16th June 2020).
18. ECRM (2016), "Industry Trends: European Confectionery", available at: https://ecrm.marketgate.com/blog/2016/12/Industry-Trends-European-Confectionery (Accessed 16th June 2020).

№ 7 2020, стор. 171 - 176

Дата публікації: 2020-07-24

Кількість переглядів: 1301

Відомості про авторів

Н. І. Джурук

магістр економіки, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

N. Dzhuruk

Master of Economics, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0002-4588-5936

Як цитувати статтю

Джурук Н. І. Конкурентоспроможність українських кондитерських підприємств на західноєвропейському ринку. Економіка та держава. 2020. № 7. С. 171–176. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.171

Dzhuruk, N. (2020), “The competitiveness of ukrainian confectionery enterprises in the western european market”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 171–176. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.171

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.