EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ НЕСТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ФІНАНСОВУ АРХІТЕКТУРУ КОРПОРАЦІЇ
Г. Г. Немсадзе

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.165

УДК: 336.647

Г. Г. Немсадзе

ВПЛИВ НЕСТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ФІНАНСОВУ АРХІТЕКТУРУ КОРПОРАЦІЇ

Анотація

У статті висвітлюються питання впливу нестабільного економічного середовища на фінансову архітектуру корпорації. Узагальнено наукові підходи щодо розуміння сутності понять "зовнішнє середовище" та "економічна нестабільність". З'ясовано вплив нестабільного економічного середовища на фінансові інтереси корпорації. Зазначено, що будь-який прояв нестабільного економічного середовища негативно відображається на реалізації такого фінансового інтересу корпорації як зростання рівня дохідності власного капіталу, порушення якого практично унеможливлює реалізацію інших пріоритетних інтересів, зокрема основного фінансового інтересу — максимізації ринкової вартості корпорації. Систематизовано фактори, які впливають на фінансову архітектуру корпорації в умовах нестабільного економічного середовища в розрізі основних її компонентів. Розглянуто можливості подолання негативного впливу нестабільного економічного середовища на фінансову архітектуру корпорації.

Ключові слова: нестабільне економічне середовище; фінансова архітектура; корпорація; управління; прибутковість.

Література

1. Ковбатюк М.В., Беник Н.Г. Вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища на процес функціонування та адаптації підприємств. Водний транспорт. 2016. Вип. 2. С. 101—108.
2. Могиліна Л.А. Науково-теоретичні основи економічної нестабільності в контексті її впливу на фінансову безпеку підприємств. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. 2014. Вип. 39. С. 127—134.
3. Комаринець С.О. Аналізування нестабільності зовнішнього економічного середовища. Інвестиції: практика та досвід. 2011. № 8. С. 40—44.
4. Хаммер М., Чампи Дж. Реинжениринг корпорации: Манифест революции в бизнесе / Пер. с англ. СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 1997. 332 с.
5. Кужелев М.А., Меженская В.В. Стратегические аспекты влияния динамичных условий внешней среды на проведение оценки финансового состояния корпорации. Бізнес Інформ. 2012. № 2. С. 180—183.
6. Геєць В.М. Нестабільність та економічне зростання. К.: Ін-т екон. прогнозув., 2000. 344 с.
7. Климко Г.Н., Нестеренко В.П., Каніщенко Л.О., Чухно А.А. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: підруч. для студ. екон. спец. вищ. закл. осв. 2-ге вид., перероб. і доп. К.: Вища школа, 1999. 743 с.
8. Сумароков В.Н. Государственные финансы в системе макроэкономического регулирования. М.: Финансы и статистика, 1996. 224 с.
9. Грабчук О.М. Джерела нестабільності розвитку національної економіки України. Альянс наук: вчений — вченому: матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 15—16 березня 2012 р. Дніпропетровськ: Біла К.О., 2012. С. 80—83.
10. Кужелєв М.О., Меженська В.В. Діагностика фінансового стану корпорації в умовах динамічного зовнішнього середовища. Схід. 2012. № 1. С. 62—67.
11. Elbing A.O. On the Applicability of Environmental Models / McGuire J. W. (ed.). Contemporary Management: Englewood Cliffs; N.J.: Prentice-Hall, 1974. P. 283.
12. Касьянова Н.В., Філь К.В. Підходи до подолання невизначеності стратегічної інформації. Актуальні проблеми розвитку економіки. 2007. №10 (76). С. 103—109.
13. Ансофф И. Стратегическое управление / пер. с англ. под ред. Л.И. Евенко. М.: Экономика, 1989. 214 с.
14. Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия. К.: Ника-Центр: Эльга, 2004. 784 с.
15. Нечипоренко А.В. Вплив поведінкових факторів на управління фінансовою діяльністю корпорації: теоретичні аспекти. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. 2018. № 2. С. 154—168.
16. Кужелєв М.О. Корпоративний контроль: методологія дослідження, фінансовий аспект та моделі формування. Финансы, учет, банки: сборник научных трудов. 2012. Вып. 1 (18). С. 24—34.
17. Пінчук А.В., Нечипоренко А.В. Формування інвестиційної стратегії підприємства. Механізми економічного зростання і конкурентоспроможності національного господарства: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 8 грудня 2018 р. Громадська організація "Київський економічний науковий центр". К., 2018. Ч. 1. С. 103—105.
18. Zherlitsyn D.M., Kuzheliev M.O., Nechyporenko A.V. Bioresources Price Trend and GDP Growth Adjustment. International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJABR). Volume 10. Special Issue-1. 2019. pp. 379—383.
19. Лактіонова О.А., Наконечна А.С. Фінансова архітектура суб'єктів господарювання: формування й адаптація в умовах циклічності розвитку економіки: монографія. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса. 2019. 180 с.
20. Baranovskyi O.I., Kuzheliev M.O., Zherlitsyn D.M., Sokyrko O.S., Nechyporenko A.V. Econometric models of monetary policy effectiveness in Ukraine. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. 2019. № 3 (30). Р. 226—235.
21. Мельник В.М., Бичкова Н.В. Фінансова архітектура національних корпорацій та її вплив на ефективність фінансової діяльності: монографія. Тернопіль: Астон, 2012. 244 с.
22. Kuzheliev M.O., Zherlitsyn D.M., Zhytar M.O. Formalization оf Dynamic Relations Between Enterprise Financial Indicators. Independent Auditor. 2016. № 16 (II). P. 18—26.
23. Кужелев М.А. Механизм управления финансовой устойчивостью в системе обеспечения финансовой безопасности корпорации. Нове в економічній кібернетиці: Моделі і механізми управління безпекою економічних систем. 2011. № 4. С. 45—56.
24. Житар М.О. Формування механізму управління кредитоспроможністю підприємства в умовах інноваційного розвитку економіки України. Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). 2015. Вип. 2 (69). С. 57—62.
25. Halushchak І., Melnyk V., Myhovych T., Zhytar M. Methodical aspects of evaluation of financial architecture of economy. WSEAS Transactions on Business and Economics. Vol. 17. 2020. Р. 260—268.

G. Nemsadze

THE INFLUENCE OF THE UNSTABLE ECONOMIC ENVIRONMENT ON THE CORPORATE FINANCIAL ARCHITECTURE

Summary

The article covers the impact of an unstable economic environment on the financial architecture of the corporation. Scientific approaches to understanding the essence of the concepts "environment" and "economic instability" are generalized. It is proposed to understand economic instability as a state of imbalance in the economic system of the country, which is characterized by fluctuations in key macroeconomic indicators and the inability to respond quickly to changes in endogenous and exogenous conditions of its functioning due to disruption of existing relationships.
The main manifestations of the unstable economic environment, in particular in Ukraine, include GDP growth, inflation, unemployment, exchange rate fluctuations (Ukrainian hryvnia to the US dollar due to the high level of dollarization of the domestic economy and its significant peg to the dollar), as well as non-cyclical fluctuations in the economy. It also outlines the causes of uncertainty, which are divided into two main groups, namely: uncertain economic processes that are difficult or sometimes impossible to predict and incomplete information. The conclusion is made about the dependence between the main characteristics of the unstable economic environment — dynamics, uncertainty and complexity.
The impact of an unstable economic environment on the financial interests of the corporation has been clarified. It is noted that any manifestation of unstable economic environment has a negative impact on the realization of such financial interest of the corporation as increasing the level of return on equity, violation of which makes it virtually impossible to realize other priority interests, including the main financial interest — maximizing market value.
The factors that affect the financial architecture of the corporation in an unstable economic environment in terms of its main components (capital structure, ownership structure, corporate governance, organizational and legal form of management) are systematized. Possibilities of overcoming the negative impact of the unstable external economic environment on the financial architecture of the corporation are considered.

Keywords: unstable economic environment; financial architecture; corporation; management; profitability.

References

1. Kovbatyuk, M.V. and Benyk, N.G. (2016), "Influence of external and internal factors on the process of functioning and adaptation of enterprises", Vodnyy transport, vol. 2, pp. 101—108.
2. Mogilina, L.A. (2014), "Scientific and theoretical foundations of economic instability in the context of its impact on the financial security of enterprises", Problemy i perspektyvy rozvytku bankivs'koyi systemy Ukrayiny, vol. 39, pp. 127—134.
3. Komarinets, S.O. (2011), "Analysis of the instability of the external economic environment", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 40—44.
4. Hammer, M. and Champy, J. (1997), Reynzhenyrynh korporatsyy: Manyfest revolyutsyy v byznese [Reengineering of the corporation: Manifesto of revolution in business], Yzdatel'stvo S.-Peterburhskoho unyversyteta, St. Petersburg, Russia.
5. Kuzheliev, M.A and Mezhenskaya, V.V. (2012), "Strategic aspects of the influence of dynamic environmental conditions on the assessment of the financial condition of the corporation", Biznes Inform, vol. 2, pp. 180—183.
6. Heyets', V. M. (2000), Nestabil'nist' ta ekonomichne zrostannya [Instability and economic growth], Instytut ekonomiky ta prohnozuvannya, Kyiv, Ukraine.
7. Klimko, G.N. Nesterenko,V.P. Kanishchenko, L.O. and Chukhno, A.A. (1999), Osnovy ekonomichnoyi teoriyi: politekonomichnyy aspekt [Fundamentals of economic theory: political-economic aspect], 2nd ed., Vyshcha shkola, Kyiv, Ukraine.
8. Sumarokov, V.N. (1996), Hosudarstvennye fynansy v systeme makro?konomycheskoho rehulyrovanyya [Public finance in the system of macroeconomic regulation], Fynansy y statystyka, Moscow, Russia.
9. Grabchuk, O.M. (2012), "Sources of instability in the national economy of Ukraine", Materialy VII Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi [Materials VII International Scientific-practical Conference], Alliance of Sciences: Scientist - Scientist, Dnipropetrovsk, Ukraine, pp. 80—83.
10. Kuzhelіev, M.O. and Mezhenska, V.V. (2012), "Diagnosis of the financial condition of the corporation in a dynamic environment", Skhid, vol. 1, рр. 62—67.
11. Elbing, A. O. (1974), On the Applicability of Environmental Models, Prentice-Hall, N.J., USA.
12. Kasyanova, N.V. and Phil, K.V. (2007), "Approaches to overcoming the uncertainty of strategic information", Aktual'ni problemy rozvytku ekonomiky, vol. 10, no. 76, рp. 103—109.
13. Ansoff, I. (1989), Stratehycheskoe upravlenye [Strategic Management], Ekonomika, Moscow, Russia.
14. Blank, I.A. (2004), Upravlenye fynansovoy bezopasnost'yu predpryyatyya [Management of financial security of the enterprise], Nyka-Tsentr: Еl'ha, Kyiv, Ukraine.
15. Nechуporenko, A.V. (2018), "Influence of behavioral factors on the management of financial activities of the corporation: theoretical aspects", Zbirnyk naukovykh prats' Universytetu derzhavnoyi fiskal'noyi sluzhby Ukrayiny, vol. 2, рр.154—168.
16. Kuzheliev, M.O. (2012), "Corporate control: research methodology, financial aspect and models of formation", Fynansy, uchet, banky: sbornyk nauchnykh trudov. vol.1, no. 18, рp. 24—34.
17. Pinchuk, A.V. and Nechyporenko, A.V. (2018), "Formation of investment strategy of the enterprise", Zbirnyk materialiv Vseukrayins'koyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. Mekhanizmy ekonomichnoho zrostannya i konkurentospromozhnosti natsional'noho hospodarstva [Proceedings of the All-Ukrainian scientific-practical conference. Mechanisms of economic growth and competitiveness of the national economy], Kyiv Economic Research Center, Kyiv, Ukraine, рр. 103—105.
18. Zherlitsyn, D.M. Kuzheliev, M.O. and Nechyporenko, A.V. (2019), "Bioresources Price Trend and GDP Growth Adjustment", International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJABR), vol.10, Special Issue-1, pp. 379—383.
19. Laktionova, O.A. and Nakonechna, A.S. (2019), Finansova arkhitektura sub'yektiv hospodaryuvannya: formuvannya y adaptatsiya v umovakh tsyklichnosti rozvytku ekonomiky [Financial architecture of business entities: formation and adaptation in terms of cyclical economic development],Vasyl Stus DonNU, Vinnytsia, Ukraine.
20. Baranovskyi, O.I., Kuzheliev, M.O., Zherlitsyn, D.M., Sokyrko, O.S. and Nechyporenko, A.V. (2019), "Econometric models of monetary policy effectiveness in Ukraine", Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, vol. 3, no. 30, рр. 226—235.
21. Melnyk, V.M. and Bychkova, N.V. (2012), Finansova arkhitektura natsional'nykh korporatsiy ta yiyi vplyv na efektyvnist' finansovoyi diyal'nosti [Financial architecture of national corporations and its impact on the effectiveness of financial activities], Aston, Ternopil, Ukraine.
22. Kuzheliev, M.O. Zherlitsyn, D.M. and Zhytar, M.O. (2016), "Formalization of Dynamic Relations Between Enterprise Financial Indicators", Independent Auditor, vol. 16 (II), рр. 18—26.
23. Kuzheliev, M.А. (2011), "The mechanism of financial stability management in the system of financial security of the corporation", Nove v ekonomichniy kibernetytsi: Modeli i mekhanizmy upravlinnya bezpekoyu ekonomichnykh system. vol. 4, рр. 45—56.
24. Zhytar, M.O. (2015), "Formation of the mechanism of management of creditworthiness of the enterprise in the conditions of innovative development of economy of Ukraine", Naukovyy visnyk Natsional'noho universytetu derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby Ukrayiny (ekonomika, pravo), vol. 2, no. 69, рp. 57—62.
25. Halushchak, I. Melnyk, V. Myhovych, T. and Zhytar, M. (2020), "Methodical aspects of evaluation of financial architecture of economy", WSEAS Transactions on Business and Economics, vol. 17, рр. 260—268.

№ 7 2020, стор. 165 - 170

Дата публікації: 2020-07-24

Кількість переглядів: 970

Відомості про авторів

Г. Г. Немсадзе

Голова Наглядової ради, ПАТ "ЗНВКІФ "Дженерал Інвестмент Ресурсес"

G. Nemsadze

Chairman of the Supervisory Board of PJSC "ZNVKIF "General Investment Resources"

ORCID:

0000-0001-6508-8208

Як цитувати статтю

Немсадзе Г. Г. Вплив нестабільного економічного середовища на фінансову архітектуру корпорації. Економіка та держава. 2020. № 7. С. 165–170. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.165

Nemsadze, G. (2020), “The influence of the unstable economic environment on the corporate financial architecture”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 165–170. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.165

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.