EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВАЖЛИВІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЇ ТА ТАКТИКИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
В. С. Козак, І. М. Тодоріко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.165

УДК: 331.005.95/.96

В. С. Козак, І. М. Тодоріко

ВАЖЛИВІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЇ ТА ТАКТИКИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Анотація

У статті розглянуто головні аспекти управління HR компанії, принципи ефективного функціонування та роль персоналу у досягненні цілей організації. Планування як один із головних аспектів досягнення успіху в управлінні HR. Актуальні проблеми та складнощі в управлінні, способи їх подолання. Відпрацювання стратегії та тактики управління для підвищення конкурентоспроможності компанії.
Компанії мають більше шансів на успіх, коли всі команди працюють над досягненням одних цілей. Стратегічний HR здійснює аналіз працівників та визначає дії, необхідні для підвищення їхньої вартості для компанії. Стратегічне управління людськими ресурсами також використовує результати цього аналізу для розробки HR-методів для подолання слабкості працівників.
Для всіх великих, чи малих організацій, компаній чи підприємств, які займаються виробництвом чи наданням послуг, управління персоналом є першорядним. Ключовим аспектом ефективного функціонування організацій є правильний підбір та розміщення професійних кадрів, що дає змогу досягти поставлених цілей. Враховуючи реальну цінність людської сили в суспільстві, людський капітал створює реальний потенціал економічного розвитку. Усвідомлення цінності людського капіталу та ефективного управління цим ресурсом є ключовими компонентами лідерства серед конкурентів. Стратегія управління персоналом дає довгострокове бачення того напряму, яким має скористатися компанія, пов'язуючи кадрові питання з жанром ефективності.

Ключові слова: стратегія; тактика; цілі; управління персоналом; людський капітал; персонал.

Література

1. Katie Sawyer (19 вересня 2019) "7 Steps to Strategic Human Resource Management" режим доступу: https://www.deputy.com/blog/7-steps-to-strategic-human-resource-management (дата звернення: 20 квітня 2020).
2. Steeves Emmenegger (2013) "Новий виклик для HR: вирівнювання поведінки" (Un nouvel enjeu pour les RH: aligner les comportements) режим доступу: http://www.managerama.tv/un-nouvel-enjeu-pour-les-rh-alignez-les-comportements/ (дата звернення: 22 квітня 2020)
3. Білоус Т.В. Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень в системі кадрового менеджменту. //Актуальні проблеми економіки: журнал. — 2004. № 4. С.170—175.
4. Білоус Т.В. Сутність кадрової стратегії підприємства та методологічні засади її формування //Актуальні проблеми економіки: журнал. — 2006. № 1. С. 185—189.
5. Кудря Я.В. Нові підходи до кадрової корпоративної політики в управлінні персоналом //Проблеми науки: журнал. — 2006. №7. С. 21—27 September 19.

V. Kozak, I. Todoriko

IMPORTANT ASPECTS OF HR STRATEGY AND TACTICS

Summary

This article investigates the most major aspects of management of HR company, the principles of effective function and the role of human resources in the achievement of the goals of the organization. The planning as one of the most important aspects of successful HR management. The actual problems and difficulties in the management and their effective solving methods. Training of strategies and management tactics to increase the competitiveness of the company.
Companies are more likely to be successful when all teams are working towards the same objectives. Strategic HR carries out analysis of employees and determines the actions required to increase their value to the company. Strategic human resource management also uses the results of this analysis to develop HR techniques to address employee weaknesses.
For all organizations, companies or businesses, large or small, involved in manufacturing or service delivery, employee management is paramount. A key aspect of the effective functioning of organizations is the proper selection and placement of professional staff, which enables them to achieve their goals. Considering the real value of human power in the society, the human capital creates the real potential of economic development. Awareness of the value of human capital and sound management of this resource are key components of leadership among competitors. The HR strategy gives you a long-term vision of the direction that the company should take when linking personnel issues to the performance genre.
Activities pursued by HRD personnel are focused on the consequential development of the organization through its employees. As large organizations seek to flourish and employee turnover occurs, the need for qualified employees increases. HRD professionals strategically develop employees who possess the qualities and potential that can contribute greatly to the company's goals. The ideal HRD professional is perceptive enough to recognize qualities in others that can be strengthened to meet the continuing needs of the organization.
The strategy and the tactic of HR company are the main and key component of success, creating competitiveness of the company by involvement of specialists of it, the competent organization of their quantity and appropriate allocation of duties and function, encouraging and stimulating employees, analyzing their actions and accordingly adjusting processes. Awareness of the value of human capital and sound management of this resource are key components of leadership among competitors.

Keywords: a strategy; a tactic; the goals; the personnel Management; the human capital; the staff.

References

1. Sawyer, K. (2019), "7 Steps to Strategic Human Resource Management", available at: https://www.deputy.com/blog/7-steps-to-strategic-human-resource-management (Accessed 20 april 2020).
2. Emmenegger, S. (2013), "A new challenge for HR: aligning behaviors (Un nouvel enjeu pour les RH: aligner les comportements)", available at: http://www.managerama.tv/un-nouvel-enjeu-pour-les-rh-alignez-les-comportements/ (Accessed 20 april 2020).
3. Bilous, T.V. (2004), "Information support for decision-making in the personnel management system", Aktualni problemy ekonomiky, vol. 4, pp. 170—175.
4. Belous, T.V. (2006), "The essence of the personnel strategy of the enterprise and the methodological basis of its formation", Aktualni problemy ekonomiky, vol. 1, pp. 185—189.
5. Kudrya, Y.V. (2006), "New Approaches to Personnel Corporate Policy in Personnel Management", Problemy nauky, vol. 7, pp. 21—22.

№ 6 2020, стор. 165 - 168

Дата публікації: 2020-06-26

Кількість переглядів: 488

Відомості про авторів

В. С. Козак

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

V. Kozak

PhD in Economics, assistant, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0002-7690-2233


І. М. Тодоріко

дослідник кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

I. Todoriko

researcher, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0002-0798-2081

Як цитувати статтю

Козак В. С., Тодоріко І. М. Важливі аспекти стратегії та тактики управління персоналом. Економіка та держава. 2020. № 6. С. 165–168. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.165

Kozak, V. and Todoriko, I. (2020), “Important aspects of hr strategy and tactics”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 165–168. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.165

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.