EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ТА ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ФІНАНСОВИХ ДИСБАЛАНСІВ
Л. Г. Кльоба, Т. Л. Кльоба

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.44

УДК: 332.1

Л. Г. Кльоба, Т. Л. Кльоба

ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ТА ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ФІНАНСОВИХ ДИСБАЛАНСІВ

Анотація

У статті розглядається сутність фінансових дисбалансів у системі пов'язаних економічних понять. Проаналізовано відмінності між фінансовими дисбалансами та дисбалансами у фінансовому секторі економіки. Обгрунтовано сутнісні характеристики глобальних фінансових дисбалансів на макрорівні. Досліджено прояви фінансових протиріч між інтересами суб'єктів геопростору, а також найнебезпечніші дисбаланси у глобальній економіці. Досліджено причини виникнення фінансових дисбалансів: зовнішні, внутрішні, об'єктивні, суб'єктивні, а також економічні причини фінансових дисбалансів (бюджетні, боргові, грошово-кредитні, валютні). Розглянуто фінансові дисбаланси та їх зв'язок з станом фінансової системи та їх класифікацію (ознаки, види). Аргументовано основні напрями реалізації Комплексної програми розвитку фінансового ринку України до 2020 року. Досліджено чинники порушення фінансової рівноваги у банківському секторі вітчизняної економіки.
Залежність розвитку територіальних систем від їх збалансованості зумовила підвищений інтерес представників економічної науки до питання про причини виникнення дисбалансів. Виникнення фінансових дисбалансів, їх форм і впливу на стійкість фінансової системи і економіки регіонів в цілому необхідний не тільки для подолання наслідків кризи, а й для протидії можливим кризовим явищам у майбутньому.
Дисбаланси місцевих бюджетів виникають внаслідок недосконалої бюджетної політики керівництва регіону. Самодостатність регіону можлива лише за умови використання бюджетних ресурсів з метою розширеного відтворення, стимулювання інноваційного оновлення виробничих потужностей регіону, сприяння посиленню конкурентоспроможності товарів та послуг, що створюють суб'єкти господарювання. Збалансований розвиток фінансового сектору регіонів дозволяє більш ефективно розподіляти існуючі ресурси та сприяти економічному їх зростанню. Практична цінність отриманих результатів полягає у можливості їх використання у процесі визначення ролі та масштабів втручання держави в економічні процеси регіонів.

Ключові слова: фінансові дисбаланси; глобальні фінансові дисбаланси; класифікація фінансових дисбалансів; чинники порушення фінансової рівноваги.

Література

1. Щетилова Т. В. Оценка глобальных дисбалансов в оценке макроэкономических систем. Основы экономики, управления и права. — 2012. — № 6 (6). — С. 106—111.
2. Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні: моногр. / За ред. д-ра екон. наук М.І. Скрипниченко; НАН України, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України". Київ, 2015. 544 с.
3. Rationale, Process, Application: A Compendium. URL: http://ec.europa.eu/ economy_finance/publications/eeip/pdf/ip039_en.pdfhttp://ec.europa.eu/economy_fin ance/publications/eeip/pdf/ip039_en.pdf
4. Луняков О. В. Формування, аналіз та регулювання дисбалансів у фінансовому секторі економіки України: автореф. дис.... д-ра екон. наук: 08.00.08 / ДВНЗ "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". Суми, 2013. 41 c.
5. Луняков О.В. Экономическая категория "финансовые дисбалансы" в системе взаимосвязанных понятий. Економічний форум. 2013. № 2. С. 247—256.
6. Новосьолова О. С. Фінансові дисбаланси в економічній системі держави: дис.... канд. екон. наук: 08.00.08 / О.С. Новосьолова. — Херсон: ХНТУ, 2017. — 222 с.
7. Кравчук Н.Я. Концептуалізація глобальних фінансових дисбалансів / Н.Я. Кравчук / Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. — № 3. — 2013. — С. 153—159. — Режим доступу:http://zt.knteu.kiev.ua/files/2013/3(68)/uazt_2013_3_18.pdf
8. Єгоров А.О. Глобальні дисбаланси та кризові процеси у світовій фінансово-економічній системі / А.О. Єгоров, І.О. Лазнева, Б.О. Жеронкін // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2017. — Вип. 12 (1). — С. 107—110. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_12%281%29__26
9. Корнєєв М.В. Прояви дисбалансів руху фінансових ресурсів в економіці / М.В. Корнєєв // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Економічні науки". — Херсон, 2015. — Вип. 11, Ч. 3 — С. 113—116.
10. Корнєєв М.В. Концептуальні основи дослідження дисбалансів руху фінансових ресурсів в економіці / М. В. Корнєєв // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб. наук. праць. — Маріуполь, 2015. — Вип. 29. — С. 15—20.
11. Корнєєв М.В. Регулювання дисбалансів руху фінансових ресурсів в національній економіці / М.В. Корнєєв // Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки України та її регіонів. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. — Ужгород, 2015. — Ч.3. — С. 41—44.
12. Institute of Evolutionary Economics (2012), "Finance ministers and the head of Central Bank G20 decided on the criteria of reliability of the financial world", available at: http://iee.org.ua (Accessed 21 Aug 2014).
13. Попов В. Глобальные дисбалансы — нетрадиционная трактовка / В. Попов // Вопросы экономики. — 2013. — № 1. — С. 69—80.
14. Григорьев Л. Мировые дисбалансы сбережений и инвестиций / Л. Григорьев, А. Иващенко // Вопросы экономики. — 2011. — № 16. — С. 4—19.
15. Ткаченко А. М. Криза: сутність, класифікація та причини виникнення / А.М. Ткаченко, Ю.В. Калюжна // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. — 2013. — Вип. 1 (2). — С. 122—126. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpaeiv_2013_1%282%29__27
16. Дацюк І.В. Сутнісна характеристика кризи підприємств / І.В. Дацюк //Технологія і техніка друкарства — 2010. — № 2(28). — С. 165—170.
17. Лукашенко С. Валютні дисбаланси як передумова поширення валютно-фінансових криз / С. Лукашенко // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. — 2011. — Вип. 28. — C. 175—184.
18. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. Кастельс / Пер. с англ. под науч. ред. О.И. Шкаратана. — М.: ГУ ВШЭ, 2000. — 608 с.
19. Ортіна Г.В. Причини виникнення і наслідки економічних криз в ринковій економіці як об'єкти державного впливу / Г.В. Ортіна // Державне управління: удосконалення та розвиток. — № 2. — 2015. — Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1101
20. Пивоваров Ю. 2020: фінансова криза або нові можливості? [Електронний ресурс] / Ю. Пивоваров // Журнал "Бізнес". — 2019. — Режим доступу: https://business.ua/blog/6528-2020-finansova-kriza-abo-novi-mozhlivosti
21. Весь світ зануриться в моторошну економічну кризу: експерти забили тривогу [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.rbc.ua/ukr/styler/mir-pogruzitsya-zhutkiy-ekonomicheskiy-krizis-1583057349.html
22. Глобальные финансовые дисбалансы будут усиливаться в 2013 году. Институт эволюционной экономики [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://iee.org.ua
23. Линда Юэ. Более сильный Китай [Электронный ресурс] / Юэ Линда // Финансы и развитие. — 2010. — Июнь. — С. 8—11. Режим доступа: http://www.imf.org
24. Фінансові механізми та інструменти подолання дисбалансів соціальноекономічного розвитку України: [монографія] / За ред. д.е.н., проф. Т.Г. Васильціва. — Львів: Видавництво ТзОВ "Ліга-Прес", 2016. — 596 с.
25. Степанюк Н.А. Глобальна фінансова нестабільність: реалії та перспективи [Електронний ресурс] / Н.А. Степанюк // Ефективна економіка № 1. — 2014. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2697
26. Новосьолова О.С. Фінансові дисбаланси: економічна природа та специфіка ідентифікації. Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна візія та виклики глобалізації: матеріали ХII Міжнародної науково-практичної конференціії молодих вчених (м. Тернопіль, 26—27 березня 2015 р.). Тернопіль: Астон, 2015. С. 180—181.
27. Луняков О.В. Классификация дисбалансов финансового сектора экономики Украины в контексте мирового финансово-экономического кризиса. Сучасна економічна наука: теорія та практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (м. Полтава, 15—16 листопада 2012 р.). Полтава: Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2012. С. 274—276.
28. Новосьолова О.С. Фінансові дисбаланси: ідентифікація та оцінка. Проблеми та розвиток економічних систем в умовах глобальної нестабільності: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Миколаїв, 28-29 листопада 2014 р.). Миколаїв: Видавничий дім "Гельветика", 2014. С. 172—175.
29. Новосьолова О.С. Форми прояву зовнішніх фінансових дисбалансів та їх вплив на стійкість фінансової систем. Проблеми та перспективи розвитку фінансів у сучасному світі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 22—23 жовтня 2015 р.). Полтава: ПУЕТ, 2015. С. 30—32.
30. Нездойминога О.Є. Особливості функціонування фінансового ринку України [Електронний ресурс] / О.Є. Нездойминога // Електронне наукове фахове видання "Східна Європа: економіка, бізнес та управління". — 2016. — Вип. № 5. C. 79—85. — Режим доступу: https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/Nezdojminoga-O.YE..pdf
31. Комплексна програма розвитку фінансового ринку України до 2020 року. ПОСТАНОВА НБУ "Про затвердження Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року" від 18.06.2015 № 391 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0391500-15
32. Руда О.Л. Сучасний стан банківської системи України та її конкурентоспроможність. Ефективна економіка. 2019. № 4. — URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7013
33. Статівка Н.В. Зайнятість і регіональний ринок праці в забезпеченні конкурентоспроможності та соціальної безпеки харківського регіону [Електронний ресурс] / Н.В. Статівка. — Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2014-2/doc/2/12.pdf
34. Потенціал конкурентоспроможності західних регіонів України та проблеми його реалізації у посткризовий період (Проект) [Електронний ресурс]: аналітична доповідь / 13 Регіональний філіал НІСД у м. Львові. — Львів, 2010. — 87 с. — Режим доступу: http://www.niss.lviv.ua

L. Kloba, T. Kloba

ECONOMIC NATURE AND CAUSES OF FINANCIAL IMBALANCES

Summary

The article considers the essence of financial imbalances in the system of related economic concepts. The differences between financial imbalances and imbalances in the financial sector of the economy are analyzed. The essential characteristics of global financial imbalances at the macro level are substantiated. The manifestations of financial contradictions between the interests of geospatial entities, as well as the most dangerous imbalances in the global economy have been studied. The causes of financial imbalances are studied: external, internal, objective, subjective, as well as economic causes of financial imbalances (budget, debt, monetary, currency). Financial imbalances and their connection with the state of the financial system and their classification (features, types) are considered. The main directions of realization of the Comprehensive program of development of the financial market of Ukraine till 2020 are argued. The factors of financial imbalance in the banking sector of the domestic economy are studied.
The dependence of the development of territorial systems on their balance has led to increased interest inrepresentatives of economics to the question of the causes of imbalances. The emergence of financial imbalances, their forms and impact on the stability of the financial system and the economy of the regions as a whole is necessary not only to overcome the effects of the crisis, but also to counter possible future crises.
Imbalances of local budgets arise due to imperfect budget policy of the region's leadership. The self-sufficiency of the region is possible only with the use of budgetary resources for the purpose of expanded reproduction, stimulation of innovative renewal of production capacities of the region, assistance in strengthening the competitiveness of goods and services created by economic entities. Balanced development of the financial sector of the regions allows more efficient allocation of existing resources and promote their economic growth. The practical value of the obtained results lies in the possibility of their use in the process of determining the role and scale of state intervention in the economic processes of the regions.

Keywords: financial imbalances; global financial imbalances; classification of financial imbalances; factors of financial imbalance.

References

1. Schetylova, T. V. (2012), "Assessment of global imbalances in the assessment of macroeconomic systems", Osnovy ekonomyky, upravlenyia y prava, vol. 6 (6), pp. 106-111.
2. Skrypnychenko, M. I. (2015), Modeli identyfikatsii makroekonomichnykh dysbalansiv v Ukraini [Models of identification of macroeconomic imbalances in Ukraine], NAN Ukrainy, DU "Instytut ekonomiky ta prohnozuvannia NAN Ukrainy", Kyiv, Ukraine.
3. European Commission (2017), "Rationale, Process, Application: A Compendium", available at: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip039_en.pdf (Accessed 05 May 2020).
4. Luniakov, O. V. (2013), " Formation, analysis and regulation of imbalances in the financial sector of the Ukrainian economy", Ph.D. Thesis, Money, finance and credit, State higher educational institution "Ukrainian academy of banking of the national bank of Ukraine", Sumy, Ukraine.
5. Luniakov, O. V. (2013), " The economic category of financial imbalances in a system of interrelated concepts ", Ekonomichnyj forum, vol. 2, pp. 247—256.
6. Novos'olova, O. S. (2017), " Financial imbalances in the economic system of the state", Ph.D. Thesis, Money, finance and credit, Kherson National Technical University, Khersons, Ukraine.
7. Kravchuk, N.Ya. (2013), "Conceptualization of global financial imbalances", Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo, [Online], vol. 3, available at: http://zt.knteu.kiev.ua/files/2013/3(68)/uazt_2013_3_18.pdf, (Accessed 10 May 2020).
8. Yehorov, A. O. Lazneva, I. O. and Zheronkin, B. O. (2017), "Global imbalances and crisis processes in the world financial and economic system", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. Seriia : Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, [Online], vol. 12 (1), available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_12%281%29__26 (Accessed 05 May 2020).
9. Kornieiev, M. V. (2015), "Manifestations of imbalances in the movement of financial resources in the economy", Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Seriia "Ekonomichni nauky", vol. 11, no. 3, pp. 113—116.
10. Kornieiev, M. V. (2015), "Conceptual bases of research of imbalances of movement of financial resources in economy", Visnyk Pryazovs'koho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky : Zb.nauk. prats', vol. 29, pp. 15—20.
11. Kornieiev, M. V. (2015), "Regulation of imbalances in the movement of financial resources in the national economy", Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Perspektyvy stabil'noho ekonomichnoho rozvytku ta ekonomichnoi bezpeky Ukrainy ta ii rehioniv [Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. Prospects for stable economic development and economic security of Ukraine and its regions], Uzhhorod, Ukraine, pp. 41—44.
12. Institute of Evolutionary Economics (2012), "Finance ministers and the head of Central Bank G20 decided on the criteria of reliability of the financial world", available at: http://iee.org.ua (Accessed 05 May 2020).
13. Popov, V. (2013), "Global Imbalances: An Unconventional View", Voprosy Ekonomiki, vol. 1, pp. 69—80.
14. Hryhor'ev, L. and Yvaschenko, A. (2011), "Global imbalances in savings and investment", Voprosy ekonomyky, vol. 16, pp. 4—19.
15. Tkachenko, A. M. and Kaliuzhna, Yu. V. (2013), "Crisis: essence, classification and causes", Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektual'noi vlasnosti, [Online], vol. 1(2), pp. 122—126, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpaeiv_2013_1%282%29__27 (Accessed 05 May 2020).
16. Datsiuk, I. V. (2010), "The essential characteristics of the crisis of enterprises", Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva, vol. 2 (28), pp. 165—170.
17. Lukashenko, S. (2011), "Currency imbalances as a prerequisite for the expansion of currency and financial crises", Visnyk L'vivs'koho universytetu. Seriia mizhnarodni vidnosyny, vol. 28, pp. 175—184.
18. Kastel's, M. (2000), Ynformatsyonnaia epokha: ekonomyka, obschestvo y kul'tura [Information age: economy, society and culture], Hos. un-t. Vyssh. shk. ekonomyky, Moscow, Russia.
19. Ortina, H.V. (2015), "Causes and consequences of economic crises in the market economy as objects of state influence", Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1101 (Accessed 05 May 2020).
20. Pyvovarov, Yu. (2019), "2020: financial crisis or new opportunities?", Zhurnal "Biznes", [Online], available at: https://business.ua/blog/6528-2020-finansova-kriza-abo-novi-mozhlivosti (Accessed 05 May 2020).
21. RBC-UKRAINE (2020), "The whole world will plunge into a terrible economic crisis: experts have sounded the alarm", available at: https://www.rbc.ua/ukr/styler/mir-pogruzitsya-zhutkiy-ekonomicheskiy-krizis-1583057349.html (Accessed 05 May 2020).
22. Institute of Evolutionary Economics (2013), "Global financial imbalances will intensify in 2013", available at: http://iee.org.ua (Accessed 05 May 2020).
23. Lynda, Yue (2010), "Stronger China", Fynansy y razvytye, [Online], available at: http://www.imf.org (Accessed 05 May 2020).
24. Vasyl'tsiv, T. H. (2016), Finansovi mekhanizmy ta instrumenty podolannia dysbalansiv sotsial'noekonomichnoho rozvytku Ukrainy [Financial mechanisms and tools for overcoming imbalances of socio-economic development of Ukraine], Vydavnytstvo TzOV "Liha-Pres", Lviv, Ukraine.
25. Stepaniuk, N. A. (2014), "Global financial instability: realities and prospects", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2697 (Accessed 05 May 2020).
26. Novos'olova, O. S. (2015), "Financial imbalances: economic nature and specifics of identification. Economic and social development of Ukraine in the XXI century: national vision and challenges of globalization", Materialy XII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsiii molodykh vchenykh [Materials of the XII International scientific-practical conference of young scientists], Ternopil, Ukraine, pp. 180—181.
27. Luniakov, O. V. (2012), "Classification of imbalances in the financial sector of the Ukrainian economy in the context of the global financial and economic crisis", Suchasna ekonomichna nauka: teoriia ta praktyka. Materialy Vseukrains'koi naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii [Modern economics: theory and practice. Materials of the All-Ukrainian scientific-practical Internet conference], Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk, Poltava, Ukraine, pp. 274—276.
28. Novos'olova, O. S. (2014), "Financial imbalances: identification and evaluation", Materialy Vseukrains'koi naukovo-praktychnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu. Problemy ta rozvytok ekonomichnykh system v umovakh hlobal'noi nestabil'nosti [Materials of the All-Ukrainian scientific-practical conference with international participation. Problems and development of economic systems in conditions of global instability], Vydavnychyj dim "Hel'vetyka", Mykolaiv, Ukraine, pp. 172—175.
29. Novos'olova, O. S. (2015), "Forms of manifestation of external financial imbalances and their impact on the stability of financial systems", Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Problemy ta perspektyvy rozvytku finansiv u suchasnomu sviti [Materials of the International scientific-practical conference. Problems and prospects of financial development in the modern world], PUET, Poltava, Ukraine, pp. 30—32.
30. Nezdojmynoha, O. Ye. (2016), "Features of the functioning of the financial market of Ukraine", Elektronne naukove fakhove vydannia "Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia", [Online], vol. 5, available at: https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/Nezdojminoga-O.YE..pdf (Accessed 05 May 2020).
31. National Bank of Ukraine (2015), "Comprehensive program for the development of the financial market of Ukraine until 2020", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0391500-15 (Accessed 05 May 2020).
32. Ruda, O. L. (2019), " The current state of the banking system of Ukraine and its competitiveness", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7013 (Accessed 22 December 2019).
33. Stativka, N.V. (2014), "Employment and the regional labor market in ensuring the competitiveness and social security of the kharkiv region", available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2014-2/doc/2/12.pdf (Accessed 05 May 2020).
34. National Institute for Strategic Studies (2010), Project "The potential of competitiveness of the western regions of Ukraine and the problems of its implementation in the post-crisis period", Rehional'nyj filial NISD u m. L'vovi, available at: http://www.niss.lviv.ua (Accessed 05 May 2020).

№ 6 2020, стор. 44 - 54

Дата публікації: 2020-06-26

Кількість переглядів: 991

Відомості про авторів

Л. Г. Кльоба

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та аналізу, Інститут підприємництва та перспективних технологій, Національний університет "Львівська політехніка"

L. Kloba

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Analysis, Institute of Entrepreneurship and Advanced Technologies, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0003-0223-6802


Т. Л. Кльоба

аспірант, ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

T. Kloba

Postgraduate Student, Institute of Regional Research named after M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine, Ukraine

ORCID:

0000-0002-3354-3648

Як цитувати статтю

Кльоба Л. Г., Кльоба Т. Л. Економічна природа та причини виникнення фінансових дисбалансів. Економіка та держава. 2020. № 6. С. 44–54. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.44

Kloba, L. and Kloba, T. (2020), “Economic nature and causes of financial imbalances”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 44–54. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.44

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.