EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ГІПОТЕЗИ ПОВЕДІНКОВИХ ФІНАНСІВ
О. В. Кваша

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.225

УДК: 336.012.23

О. В. Кваша

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ГІПОТЕЗИ ПОВЕДІНКОВИХ ФІНАНСІВ

Анотація

У статті розглянуто розвиток економічної теорії поведінкових фінансів. Виокремлено етапи становлення поведінкової теорії та виділено ключові економічні думки, які стосуються розвитку зазначеної проблематики.
На основі дослідження наукових праць вчених автором виділено та систематизовано десять етапів розвитку теорії поведінкових фінансів. Враховуючи дискусійність самої гіпотези поведінкових фінансів, цей напрям стрімко розвивається та активно інтегрується у сферах державного управління та бізнесу. В статті доведено, що в основі теорії поведінкових фінансів лежить нераціональність людської природи.
Поведінкова економічна теорія символізує зміну стереотипів мислення класичних економістів, використовуючи в своєму аналізі результати психологічних досліджень, які стосуються процесів прийняття індивідами ірраціональних фінансових рішень у різних економічних та соціальних сферах.

Ключові слова: біхевіористичні фінанси; поведінкова економіка; поведінкові фінанси; класична економічна теорія; обмежена раціональність вибору; теорія перспектив.

Література

1. Маккей Ч. Наиболее распространенные заблуждения и безумства толпы. М.: Альпина Паблишер, 2003. 848 с.
2. Нечипоренко А.В., Миркун Б.А. Поведінкова теорія у структурі сучасного економіко-теоретичного знання. Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право в Україні та світі: зб. тез допов. міжн. наук.-практ. конф., м. Полтава, 1 грудня 2018 р. / Центр фінансово-економічних наукових досліджень. Полтава: ЦФЕНД, 2018. С. 15—16.
3. Лебон Г. Психология народов и масс. М.: АСТ, 2018. 384 с.
4. Пластун О.Л. Гіпотеза адаптивного ринку та застосування еволюційних принципів для пояснення поведінки фінансових ринків. Економічна безпека: держава, регіон, підприємство: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю, 1 грудня 2016 р. 10 січня 2017 р. Полтава: ПолтНТУ, 2017. С. 46—49.
5. Langer E.J., & Roth J. The effects of enhanced personal responsibility for the aged. Journal of Personality and Social Psychology. 1976. № 34. Р. 191—198.
6. Allais M. Le comportment de l'homme rationel. Econometrica. 1953. Vol. 21. P. 503—546.
7. Raiffa H. Decision analysis; introductory lectures on choices under uncertainty. Mass.: Reading, 1968. 309 p.
8. Simon A. Herbert. Rationality as Process and as Product of Thought. Richard T. Ely Lecture. American Economic Review. 1978. v. 68. № 2. Р. 1—16.
9. Katona G. Psychological Analysis of Economic Behavior. NY: McGrow-Hill, 1951. 347 p.
10. Кужелев М.А. Теория поведенческих финансов как фактор развития национальной денежной системы. Innovations in science and education: challenges of our time. London: IASHE, 2016. Р. 58—60.
11. Halushchak І., Melnyk V., Myhovych T., Zhytar M. Methodical aspects of evaluation of financial architecture of economy. WSEAS Transactions on Business and Economics, Vol. 17. 2020, Art. #27, Р. 260—268.
12. Tversky A., Kahneman D. Rational choice and the framing of decisions. The Journal of Business. 1986. vol. 59(4). pt. 2. Р. 251—278.
13. Жолоб А.О., Нечипоренко А.В. Аналіз розвитку теорії біхевіористичних фінансів. Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право в Україні та світі: зб. тез допов. міжн. наук.-практ. конф., м. Полтава, 1 грудня 2018 р. / Центр фінансово-економічних наукових досліджень. Полтава: ЦФЕНД, 2018. С. 13—14.
14. Шиллер Р. Иррациональный оптимизм: Как безрассудное поведение управляет рынками. М.: "Альпина Паблишер", 2013. 550 с.
15. Кужелєв М. О. Корпоративний контроль: методологія дослідження, фінансовий аспект та моделі формування. Финансы, учет, банки: сборник научных трудов. 2012. Вып. 1 (18). С. 24—34.
16. Капелюш А.А. Ретроспективний аналіз розвитку теорії біхевіористичних фінансів. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. 2016. №2. С. 120—131.
17. Vernon L. Smith Microeconomic Systems as an Experimental Science. American Economic Review. 1982. № 72 (5). Р. 923—955.
18. Tversky A., Kahneman D. Advances in prospect theory: cumulative representation of uncertainty. The Journal of Risk and Uncertainty. 1992. V. 5. No 4. P. 297—323.
19. Кужелєв М. О. Біхевіористичні фінанси як чинник розвитку національної грошової системи: глобалізаційний аспект. Сучасні проблеми глобалізаційних процесів у світовій економіці: матер. міжн. наук.-практ. конф., м. Київ, 12 листопада 2018 р. / Мін-во освіти і науки України, Нац. авіаційний ун-т [та ін.]. К.: НАУ, 2018. С. 109—111.
20. Thaler Richard H. Sunstein Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness. Yale University Press New Haven & London. 2008. 312 р.
21. Кужелєв М.О., Нечипоренко А. В. Вплив поведінкових факторів на управління фінансовою діяльністю корпорації: теоретичні аспекти. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. Електронне наукове видання. 2018. № 2. С. 154—168.
22. Thaler R. H., Benartzi S. Save More Tomorrow: using behavioral economics to increase employee saving. Journal of Political Economy. 2004. № 112. Р. 164—187.
23. Lo Andrew. The Adaptive Markets Hypothesis: Market Efficiency from an Evolutionary Perspective. 2004.
24. Кужелев М.А. Корпоративное управление: сущность и элементы. Економіка і організація управління. 2008. Вип. 3. С. 51—58.
25. Аріелі Д. Передбачувана ірраціональність / переклад з англ. Дзвінки Завалій. Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. 296 с.
26. Kuzheliev M., Rekunenko I., Boldova A., Zhytar M. Modeling of structural and temporal characteristics in the corporate securities market of Ukraine. Investment Management and Financial Innovations. 2019. № 2. С. 260—269.
27. Онишко С.В. Регулятивний потенціал фінансового ринку в умовах глобальних викликів: монографія / за заг. ред. д.е.н., професора С. В Онишко. Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2016. 452 с.

O. Kvasha

BASIC ASSUMPTIONS AND HYPOTHESES OF BEHAVIORAL FINANCE

Summary

The paper examines the development of the economic theory of behavioral finance. The stages of the emergence of behavioral theory have been highlighted, and key economic thoughts have been identified that are relevant to the development of the problem.
Based on the research of scientists, the author has identified and systematized ten stages of development of the theory of behavioral finance. Given the controversy surrounding the behavioral finance hypothesis itself, this direction is rapidly evolving and is being actively integrated into the spheres of public administration and business. The paper argues that the underlying theory of behavioral finance is the irrationality of human nature.
Behavioral economic theory symbolizes a change in the mindset of classical economists, using in its analysis the results of psychological research, concerning the processes by which individuals make irrational financial decisions in various economic and social spheres.
The study of behavioural finance makes it possible to assess and forecast the investment preferences of institutional investors (financial institutions — professional participants in the market) and directly the investment sentiments of households (non-professional investors), because it determines the level of economic education, financial culture, literacy of citizens.
This study suggests that there is no single behavioural decision-making theory yet, as the integration of the understanding of the influence of psychological factors on the decision-making process is only beginning.
The problem is extremely promising in the present context, as the behavioral approach focuses primarily on psychological factors, which are the most important in explaining many aspects of financial behaviour of economic entities.
The theory of behavioral economics has good potential for development, including in Ukraine. In designing various programmes at the State level, behavioural factors that may have a key impact on the desired outcome should be taken into account.

Keywords: ehavioral finance; behavioral economics; classical economic theory; limited rationality of choice; perspective theory.

References

1. Makkej, Ch. (2003), Naibolee rasprostranennye zabluzhdeniya i bezumstva tolpy. [The most common misconceptions and madness of the crowd], Alpina Pablisher, Moscow, Russia.
2. Nechiporenko, A. V. and Mirkun, B. A. (2018), "Behavioral theory in the structure of modern economic and theoretical knowledge." Ekonomika, finansi, oblik, menedzhment i pravo v Ukrayini ta sviti: zb. tez dopov. mizhn. nauk.-prakt. konf. [Economics, Finance, Accounting, Management and Law in Ukraine and the World: Coll. of abstracts. international Research Practice Conf.], Centr finansovo-ekonomichnih naukovih doslidzhen. CFEND, Poltava, Ukraine, 1 dec, pp. 15—16.
3. Lebon, G. (2018), Psihologiya narodov i mass. [Psychology of peoples and masses], AST, Moscow, Russia.
4. Plastun, O.L. (2017), "The adaptive market hypothesis and the application of evolutionary principles to explain the behaviour of financial markets", Ekonomichna bezpeka: derzhava, region, pidpriyemstvo: materiali III Vseukrayinskoyi naukovo-praktichnoyi Internet-konferenciyi z mizhnarodnoyu uchastyu [Economic Security: State, Region, Enterprise: Proceedings of the Third All-Ukrainian Scientific and Practical Internet Conference with International Participation], Poltava: PoltNTU, Ukraine, 1 dec 2016 — 10 jan 2017, pp. 46—49.
5. Langer, E. J. and Roth, J. (1976), "The effects of enhanced personal responsibility for the aged", Journal of Personality and Social Psychology, vol.34, pp.191—198.
6. Allais, M. (1953), "Le comportment de l'homme rationel", Econometrica, Vol. 21, pp. 503—546.
7. Raiffa, H. (1968), Decision analysis; introductory lectures on choices under uncertainty, Reading, Mass., USA.
8. Herbert, S. A. (1978), "Rationality as Process and as Product of Thought. Richard T. Ely Lecture", American Economic Review, vol. 68, no. 2, pp.1—16.
9. Katona, G. (1951), Psychological Analysis of Economic Behavior, McGrow-Hill, NY, USA.
10. Kuzhelev, M. A. (2016), "The theory of behavioral finance as a factor in the development of the national monetary system", Innovations in science and education: challenges of our time, IASHE, London, UK, pp. 58—60.
11. Halushchak, І. Melnyk, V. Myhovych, T. and Zhytar, M. (2020), "Methodical aspects of evaluation of financial architecture of economy", WSEAS Transactions on Business and Economics, vol. 17, no. 27, pp. 260—268.
12. Tversky, A. and Kahneman, D. (1986), "Rational choice and the framing of decisions", The Journal of Business, vol. 59 (4), no. 2, pp. 251—278.
13. Zholob, A. O. and Nechiporenko, A. V. (2018), "Analysis of the development of the theory of behavioral finance". Ekonomika, finansi, oblik, menedzhment i pravo v Ukrayini ta sviti: zb. tez dopov. mizhn. nauk.-prakt. konf. [Economics, Finance, Accounting, Management and Law in Ukraine and the World: Coll. of abstracts. international Research Practice Conf.], Centr finansovo-ekonomichnih naukovih doslidzhen. CFEND, Poltava, Ukraine, 1 dec, pp.13—14.
14. Shiller, R. (2013), Irracional'nyj optimizm: Kak bezrassudnoe povedenie upravljaet rynkami [Irrational optimism: How reckless behavior drives markets], Alpina Pablisher, Moscow, Russia.
15. Kuzhelyev, M. O. (2012), "Corporate control: research methodology, financial aspect and development models", Finansy, uchet, banki: sbornik nauchnyh trudov, Vol. 1 (18), pp. 24—34.
16. Kapelyush, A.A. (2016), "Retrospective analysis of the development of behavioral finance", Zbirnik naukovih prac Universitetu derzhavnoyi fiskalnoyi sluzhbi Ukrayini, vol. 2, pp. 120—131.
17. Vernon, L. (1982), "Smith Microeconomic Systems as an Experimental Science", American Economic Review, vol. 72 (5), pp. 923—955.
18. Tversky, A. and Kahneman, D. (1992), "Advances in prospect theory: cumulative representation of uncertainty", The Journal of Risk and Uncertainty, vol. 5, № 4, pp. 297—323.
19. Kuzhelyev, M. O. (2018), "Behavioral finance as a factor in the development of the national monetary system: the globalization dimension", Suchasni problemi globalizacijnih procesiv u svitovij ekonomici: mater. mizhn. nauk.-prakt. konf. [Modern Problems of Globalization Processes in the World Economy: Mater. international Research Practice Conf.], Min-vo osviti i nauki Ukrayini, Nac. aviacijnij un-t NAU, Kyiv, Ukraine, 12 nov, pp. 109—111.
20. Thaler, R. H. (2008), Sunstein Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness, Yale University Press, New Haven & London, UK.
21. Kuzhelyev, M. O. and Nechiporenko, A. V. (2018), "Behavioural influences on corporate financial management: theoretical aspects", Zbirnik naukovih prac Universitetu derzhavnoyi fiskalnoyi sluzhbi Ukrayini, vol. 2, pp. 154—168.
22. Thaler, R. H. and Benartzi, S. (2004), "Save More Tomorrow: using behavioral economics to increase employee saving", Journal of Political Economy, vol. 112, pp. 164—187.
23. Lo, A. (2004), The Adaptive Markets Hypothesis: Market Efficiency from an Evolutionary Perspective, London, UK.
24. Kuzhelev, M. A. (2008), "Corporate governance: essence and elements", Ekonomika i organizaciya upravlinnya, vol. 3, pp. 51—58.
25. Arieli, D. (2018), Peredbachuvana irratsional'nist' [Assumed irrationality], Vidavnictvo Starogo Leva, L'viv, Ukraine.
26. Kuzheliev, M. Rekunenko, I. Boldova, A. and Zhytar, M. (2019), "Modeling of structural and temporal characteristics in the corporate securities market of Ukraine". Investment Management and Financial Innovations, vol. 2, pp. 260—269.
27. Onishko, S.V. (2016), Rehuliatyvnyj potentsial finansovoho rynku v umovakh hlobal'nykh vyklykiv [Regulatory potential of the market in the face of global challenges], Vidavnictvo Nacionalnogo universitetu DFS Ukrayini, Irpin, Ukraine.

№ 5 2020, стор. 225 - 231

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 1296

Відомості про авторів

О. В. Кваша

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,Університет державної фіскальної служби України

O. Kvasha

a third-level (educational) scholar of higher education, State Fiscal Service University of Ukraine

ORCID:

0000-0003-0744-431X

Як цитувати статтю

Кваша О. В. Основні положення та гіпотези поведінкових фінансів. Економіка та держава. 2020. № 5. С. 225–231. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.225

Kvasha, O. (2020), “Basic assumptions and hypotheses of behavioral finance”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 225–231. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.225

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.