EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БЮДЖЕТНО-ІНВЕСТИЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСТІЙНИХ ЛІСОКОРИСТУВАЧІВ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛІСОВОГО СЕКТОРА
А. І. Карпук, О. М. Дзюбенко, Ю. М. Марчук, О. М. Кватирко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.47

УДК: 338.439.223

А. І. Карпук, О. М. Дзюбенко, Ю. М. Марчук, О. М. Кватирко

БЮДЖЕТНО-ІНВЕСТИЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСТІЙНИХ ЛІСОКОРИСТУВАЧІВ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛІСОВОГО СЕКТОРА

Анотація

У статті обгрунтовується необхідність забезпечення бюджетно-інвестиційної спрямованості податкового регулювання діяльності постійних лісокористувачів як важливої інституціональної та фінансової передумови конкурентоспроможності лісового сектора. Встановлено, що в останні роки податкове регулювання діяльності постійних лісокористувачів відзначається надмірним фіскальним тиском, який фінансово знекровлює суб'єкти лісогосподарського підприємництва і відповідно не дає їм можливості своєчасно забезпечувати фінансування капітальних вкладень в оновлення парку лісогосподарської техніки та покращення ефективності здійснення лісогосподарських заходів. Доведено, що індикаторами, які характеризують рівень бюджетно-інвестиційної спрямованості податкових надходжень лісогосподарських підприємств до Зведеного бюджету України, мають виступати: індикатор соціальної спрямованості; індикатор рентної спрямованості; індикатор місцевої концентрації податків. На основі використання прийомів кластерного аналізу розраховано рівень бюджетно-інвестиційної спрямованості податкових надходжень лісогосподарських підприємств до публічних бюджетів у розрізі обласних управлінь лісового та мисливського господарства. Обгрунтовано, що комплекс податкових регуляторів, які використовуються в системі фіскального регулювання діяльності постійних лісокористувачів, повинен мати крім бюджетної (наповнення публічних фінансових фондів) ще й інвестиційну спрямованість, щоб постійні лісокористувачі мали можливість формувати внутрішні фінансові джерела для модернізації, реконструкції та технічного переоснащення основних лісогосподарських засобів. Доведено, що іноземний досвід податкового регулювання лісогосподарської діяльності може бути корисним на предмет умонтування у регуляторний механізм лісогосподарювання як щодо використання різного роду фіскальних преференцій для активізації лісогосподарського підприємництва, так і щодо акумуляції лісоресурсних платежів у спеціальних фондах публічних бюджетів, призначенням яких є фінансування проектів розширеного відтворення лісоресурсного потенціалу. Встановлено, що підвищення рівня бюджетно-інвестиційної спрямованості податкових платежів, які надходять від державних лісогосподарських підприємств до Зведеного бюджету України, залежить не лише від надходження їх левової частки до спеціальних фондів розвитку лісового господарства, а й від принципів встановлення ставок податків та платежів за спеціальне використання лісових ресурсів.

Ключові слова: бюджетно-інвестиційна спрямованість; податкове регулювання; постійні лісокористувачі; рентна плата; публічні бюджети; лісогосподарські підприємства.

Література

1. Бець М.Т. Приватне лісокористування як потенціал підвищення ефективності управління лісовим господарством України. Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". 2007. № 605. С. 186—190.
2. Внуковская Т.Н. Лесная политика Норвегии. URL: https://docplayer.ru/30587778-Lesnaya-politika-norvegii.html
3. Дубовіч І.А., Лесюк Г.М. Перспективи застосування в Україні зарубіжного досвіду управління лісовим господарством. Причорноморські економічні студії. 2017. № 20. С. 82—87.
4. Каштелян Т.В., Юреня Е.Г. Экономические проблемы воспроизводства лесных ресурсов и пути их решения. Труды БГТУ. 2017. № 1. C. 75—79.
5. Лесное хозяйство и лесная промышленность Норвегии. URL: http://www.vneshmarket.ru/content/document_r_3133AA60-74E6-46FC-9470-0B825D665B9E.html
6. Лицур І., Ткачів С. Світовий досвід використання механізму фіскального регулювання в лісовому господарстві. Економіка природокористування і охорони довкілля. 2016. № 1. С. 137—144.
7. Макашина О.В., Таланова М.С. Зарубежный опыт финансирования лесного хозяйства. Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2014. № 22 (208). C. 42—46.
8. Третьяков А.Г. Формирование цен на древесину на корню при частном лесовладении. Лесной журнал. 2014. № 04 (340). C. 25—30.

A. Karpuk, O. Dzyubenko, Yu. Marchuk, O. Kvatyrko

BUDGET AND INVESTMENT ORIENTATION OF TAX REGULATION OF PERMANENT FOREST USERS AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS OF THE FOREST SECTOR

Summary

The article substantiates the need to ensure budget and investment orientation of tax regulation of permanent forest users as an important institutional and financial prerequisite for the competitiveness of the forest sector. It is established that in recent years, tax regulation of permanent forest users has been marked by excessive fiscal pressure, which financially drains forest business entities and, consequently, does not allow them to provide timely financing of capital investments in updating the park of forestry equipment and improving the effectiveness of forest management activities. It is proved that indicators that characterize the level of budget and investment orientation of tax revenues of forestry enterprises in the Consolidated budget of Ukraine should be: indicator of social orientation; indicator of rent orientation; indicator of local tax concentration. Based on the use of cluster analysis techniques, the level of budget and investment orientation of tax revenues of forestry enterprises to public budgets in the context of regional departments of forestry and hunting is calculated. It is proved that the complex of tax regulators that are used in the system of fiscal regulation of permanent forest users should have an investment orientation in addition to the budget (filling of public financial funds), so that permanent forest users can form internal financial sources for the modernization, reconstruction and technical re-equipment of the main forest resources. Proven international experience of tax regulation of forestry activities may be useful for integration into the regulatory mechanism of forestry. How about using a different kind of fiscal preferences for the revitalization of the forestry enterprise and the accumulation of forest resource payments to special funds public budgets, the purpose of which is to finance projects of expanded reproduction of forest resource potential. It is established that increasing the level of budget and investment orientation of tax payments received from state forestry enterprises to the Consolidated budget of Ukraine depends not only on the receipt of their lion's share of special funds for the development of forestry. In addition, it depends on the principles of setting tax rates and payments for special use of forest resources.

Keywords: udget and investment orientation; tax regulation; permanent forest users; rent; public budgets; forestry enterprises.

References

1. Bets', M.T. (2007), "Private forest management as a potential for improving the efficiency of forestry management in Ukraine", Visn. Nats. un-tu "L'viv. Politekhnika", vol. 605, pp. 186—190.
2. Vnukovskaia, T.N. (2010), "Forest policy of Norway", available at: https://docplayer.ru/30587778-Lesnaya-politika-norvegii.html (Accessed 10 April 2020).
3. Dubovich, I.A. and Lesiuk, H.M. (2017), "Prospects for the application in Ukraine of foreign experience in forestry management", Prychornomors'ki ekonomichni studii, vol. 20, pp. 82—87.
4. Kashteljan, T.V. and Jurenja, E.G. (2017), "Economic problems of reproduction of forest resources and ways to solve them", Trudy BGTU, vol. 1, pp. 75—79.
5. VneshMarket (2020), "Forestry and forest industry in Norway", available at: http://www.vneshmarket.ru/content/document_r_3133AA60-74E6-46FC-9470-0B825D665B9E.html (Accessed 10 April 2020).
6. Lytsur, I. and Tkachiv, S. (2016), "World experience in using the mechanism of fiscal regulation in forestry", Ekonomika pryrodokorystuvannia i okhorony dovkillia, vol. 1, pp. 137—144.
7. Makashina, O.V. and Talanova, M.S. (2014), "Foreign experience in forestry financing", Finansovaja analitika: problemy i reshenija, vol. 22 (208), pp. 42—46.
8. Tret'iakov, A.H. (2014), "Pricing of standing timber in private forest ownership", Lesnoj zhurnal, vol. 04 (340), pp. 25—30.

№ 5 2020, стор. 47 - 57

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 898

Відомості про авторів

А. І. Карпук

д. е. н., доцент, директор, відокремлений підрозділ НУБіП України "Боярська лісова дослідна станція", м. Київ

A. Karpuk

Doctor of Economic Sciences, senior lecturer, principal, separate division of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Boyarka forest research station", Kyiv

ORCID:

0000-0003-2920-8131


О. М. Дзюбенко

к. е. н., начальник, Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства, м. Черкаси

O. Dzyubenko

PhD in Economics, chief, Cherkasy Forestry and Hunting Department, Cherkasy

ORCID:

0000-0001-9837-696X


Ю. М. Марчук

к. с.-г. н., завідувач кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Yu. Marchuk

PhD in Agricultural Sciences, head of the Department of botany, dendrology and forest selection, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0003-1184-261X


О. М. Кватирко

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

O. Kvatyrko

Postgraduate student, The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0003-0773-4237

Як цитувати статтю

Карпук А. І., Дзюбенко О. М., Марчук Ю. М., Кватирко О. М. Бюджетно-інвестиційна спрямованість податкового регулювання діяльності постійних лісокористувачів як фактор конкурентоспроможності лісового сектора. Економіка та держава. 2020. № 5. С. 47–57. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.47

Karpuk, A., Dzyubenko, O., Marchuk, Yu. and Kvatyrko, O. (2020), “Budget and investment orientation of tax regulation of permanent forest users as a factor of competitiveness of the forest sector”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 47–57. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.47

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.