EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
В. К. Збарський, Д. В. Грибова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.28

УДК: 330.101

В. К. Збарський, Д. В. Грибова

СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджено сучасний стан та особливості розвитку індустрії туризму в Україні. Зазначено роль зовнішніх факторів у процесі забезпечення ефективного розвитку туристичної індустрії. Висвітлено основні фактори, що сприяли зростанню виїзного туризму на Україні: введення безвізового режиму з країнами ЄС, розширення авіаперевезень та відкриття прямих авіарейсів, зростання кількості пропозицій низькобюджетних турів, зростання купівельної спроможності українців, зміцнення курсу національної валюти. Доведено, що важливою особливістю туристичного бізнесу є залежність від різких сезонних коливань попиту на туристичний продукт. Для розрахунку впливу сезонної компоненти розраховано індекси сезонності — відсоткові відношення середніх місячних рівнів за ряд років до загального середньомісячного обсягу виїздів громадян за весь розрахунковий період. За результатами досліджень доведено, що виїзний туризм в Україні має яскраво виражену сезонність. Відмічається подальше зростання попиту на виїзний туризм, що в майбутньому забезпечуватиме ще більший відтік валюти, який негативно позначиться на платіжному балансі країни і на рівні валового внутрішнього продукту. Визначено основні тенденції в контексті дії рівня доходів населення на розвиток виїзного туризму. Зазначається, що країни з високим рівнем доходів населення, з одного боку, генерують більший туристичний потік, а з іншого є більш привабливими для туристів за країни з низьким рівнем життя. Доведено, що такий фактор є чинником купівельної спроможності потенційних українських туристів.

Ключові слова: туристична індустрія; тренди розвитку; виїзний туризм; ефективність; туристичний потік.

Література

1. Світовий атлас даних. URL: https://knoema.ru/atlas/Весь мир/Туризм (дата звернення 02.02.2020).
2. World Tourism Barometer. URL: https://www.unwto.org/publication/unwto-world-tourism-barometer-and-statistical-annex-may-2019 (дата звернення 02.02.2020).
3. UNWTO Tourism Highlights 2018 Edition. URL: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419876 (дата звернення 02.02.2020).
4. Путешествия, туризм, гостиничный бизнес. Экономический вклад туризма и путешествий в ВВП по всему миру 2006—2018: URL: https://www.statista.com/statistics/233223/travel-and-tourism--total-economic-contribution-worldwide/ (дата звернення 02.02.2020).
5. Інформація щодо відвідування України іноземцями та виїзду громадян України за кордон (2015—2018 роки) (за даними Адміністрації Державної прикордонної служби). URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=3ba262e6-1603-4090-b741-e3c47a7f6d71&title=InformatsiiaSchodoVidviduvanniaUkrainiInozemnimiTuristamiTaViizduGromadianUkrainiZaKordonZaIPivrichchia2016-2017-Rokiv&isSpecial=true (дата звернення 02.02.2020).
6. Результати оперативно-службової діяльності Держприкордонної служби. Інфографіка 2017-2019 роки — державна прикордонна служба України: URL: https://dpsu.gov.ua/ua/activity/ohorona-kordonu/ (дата звернення 02.02.2020).
7. Індекси споживчих цін на товари і послуги. Ціни. Статистична інформація. Державна служба статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua/(дата звернення 02.02.2020).
8. Кальченко С.В., Демко В.С. Стратегічні напрямки розвитку туристичної галузі в Запорізькій області. Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки). 2019. № 1. С. 121—128.
9. Куліш І.М. Екологічний туризм як чинник розвитку сільських територій України. Економіка АПК. 2013. № 2. С. 80.
10. Малік М.Й., Мамчур В.А. Самозайнятість та розвиток несільськогосподарського підприємництва на селі. Економіка АПК. 2019. № 4. С. 39.
11. Пугач Н. А. Інформаційно-консультаційне забезпечення розвитку сільського туризму. Економіка АПК. 2014. № 9. С. 86.

V. Zbarsky, D. Gribova

MODERN DIRECTIONS OF THE TOURISM INDUSTRY DEVELOPMENT IN UKRAINE

Summary

The article investigates the current state and features of the development of the tourism industry in Ukraine. It is proved that during the independence of Ukraine there was a significant development of the tourism industry, but the general trends of the ratio of the three main types of tourism remained stable. The necessity to study the current state and features of the tourism industry in Ukraine is substantiated. The role of external factors in the process of ensuring the effective development of the tourism industry is outlined. The main factors that contributed to the growth of outbound tourism in Ukraine are highlighted: the introduction of a visa-free regime with EU countries, the expansion of air travel and the opening of direct flights, the increase in the number of low-budget tours, the increase of the purchasing power of Ukrainians, the strengthening of the national currency. It is proved that an important feature of the tourism business is the dependence on the sharp seasonal fluctuations in demand for the tourism product. To calculate the impact of the seasonal component, seasonality indices have been calculated — the percentage of average monthly levels for a number of years to the total average monthly output of citizens for the entire accounting period. According to the results of the research it is proved that outbound tourism in Ukraine has a pronounced seasonality. The peak season of outbound tourism is in June, July and August. The maximum demand is observed in August, the minimum value is observed in February. There is a further increase in demand for outbound tourism, which in the future will provide even more outflow of currency, which will negatively affect the balance of payments of the country and the level of gross domestic product. It is proved that the established tendency of development of the tourist industry of the country will not provide benefit to the national economy, and therefore the brand of Ukraine as a tourist country. The main trends in the context of the impact of the level of income on the development of outbound tourism are identified. It is noted that high-income countries, on the one hand, generate more tourist flow and, on the other, are more attractive to tourists than low-living countries. It is proved that this factor is a factor in the purchasing power of potential Ukrainian tourists.

Keywords: tourism industry; development trends; outbound tourism; efficiency; tourist flow.

References

1. Knoema (2020), "World Data Atlas", available at: https://knoema.ru/atlas/Весь мир/Туризм (Accessed 2 February 2020).
2. UNWTO (2019), "World Tourism Barometer", available at: https://www.unwto.org/publication/unwto-world-tourism-barometer-and-statistical-annex-may-2019. (Accessed 2 February 2020).
3. UNWTO (2019), "UNWTO Tourism Highlights 2018 Edition", available at: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419876. (Accessed 2 February 2020).
4. UNWTO (2019), "Travel, Tourism, Hospitality. Economic Contribution of Tourism and Travel to GDP Worldwide 2006—2018", available at: https://www.statista.com/statistics/233223/travel-and-tourism--total-economic-contribution-worldwide/ (Accessed 2 February 2020).
5. Official site of the Zaporozhye State Statistics Service (2019), "Information on the visit of foreigners to Ukraine and the departure of Ukrainian citizens abroad (2015—2018) (according to the data of the State Border Service)", available at: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=3ba262e6-1603-4090-b741-e3c47a7f6d71&title=InformatsiiaSchodoVidviduvanniaUkrainiInozemnimiTuristamiTaViizduGromadianUkrainiZaKordonZaIPivrichchia2016-2017-Rokiv&isSpecial=true (Accessed 2 February 2020).
6. Official site of the Zaporozhye State Statistics Service (2020), "Results of operational and service activity of the State Border Guard Service. Infographic 2017—2019 — the State Border Guard Service of Ukraine", available at: https://dpsu.gov.ua/ua/activity/ohorona-kordonu/ (Accessed 2 February 2020).
7. Official site of the Zaporozhye State Statistics Service (2020), "Consumer price indices for goods and services. Prices. Statistical information. State Statistics Service of Ukraine", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 2 February 2020).
8. Kal'chenko, S.V. and Demko, V.S. (2019), "Strategic directions of tourism industry development in Zaporizhzhya region", Proceedings of the TDATU (Economic Sciences), vol. 1, pp. 121—128.
9. Kulish, I.M. (2013), "Ecological tourism as a factor of development of rural territories of Ukraine", APK economy, vol. 2, pp. 80—85.
10. Malik, M.I. and Mamchur, V.A. (2019), "Self-employment and development of non-agricultural entrepreneurship in rural areas". APK economy, vol. 4, pp. 39—46.
11. Pugach, N.A. (2014), "Information and consulting support for the development of rural tourism", APK economy, vol. 9, pp. 86—91.

№ 5 2020, стор. 28 - 31

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 1058

Відомості про авторів

В. К. Збарський

д. е. н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України

V. Zbarsky

Doctor of Economic Sciences, Professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0002-6114-8602


Д. В. Грибова

к. е. н., доцент, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

D. Gribova

PhD in Economics, Associate Professor, Dmytro Motorniy Tavria state agrotechnological university

ORCID:

0000-0002-3270-2504

Як цитувати статтю

Збарський В. К., Грибова Д. В. Сучасні напрями розвитку індустрії туризму в Україні. Економіка та держава. 2020. № 5. С. 28–31. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.28

Zbarsky, V. and Gribova, D. (2020), “Modern directions of the tourism industry development in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 28–31. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.28

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.