EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВИЙ СТАН ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
О. М. Згурська, Т. В. Сьомкіна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.23

УДК: 631.16:330. 339.727

О. М. Згурська, Т. В. Сьомкіна

ФІНАНСОВИЙ СТАН ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Анотація

У статті визначено ключову роль інноваційного розвитку підприємств АПК як одного із ключових пріоритетів ефективного функціонування на довгострокову перспективу в стрімких умовах розвитку інформаційного суспільства. Обгрунтовано дані фінансового стану агрохолдингів України станом на 2018 рік. Запропоновано брати до аналізу значення таких показників, як ціна акції (дол.), показник EBITDA (млн дол.) як найпоширеніший показник ефективності в аграрному бізнесі та чистий дохід агрохолдингів (млн дол.), що впливають на рівень ринкової позиції компаній. Визначено основні стратегічні напрями функціонування на прикладі ПрАТ "Миронівський хлібопродукт" та групи компаній "Кернел". Відображено структуру виробничої діяльності ПрАТ "Миронівський хлібопродукт", а саме — питому вагу основних виробничих потужностей агрохолдингу. Наведено аналіз динаміки виробничих потужностей групи компаній "Кернел Груп" за період 2014—2018 МР. Визначено, що лінія тренду капіталізації на сьогодні характеризується більш крутою експонентою зростання ринкової вартості агрохолдингів, що свідчить про певну стабільність у вартості українських агрохолдингів на світовому фондовому ринку. Відображено динаміку котирування акцій компаній "Кернел" та "МХП" станом на 2018 рік, що свідчить про те, що ПрАТ "Миронівський хлібопродукт" та група компаній "Кернел" формують криву стану котирування акцій на Лондонській і Варшавській фондових біржах, які були в мейнстримі зростання світових ринків на старті 2018 року. Зазначено, що досягнення високих показників діяльності на фондовому ринку неможливе без ефективного інвестування в інноваційну діяльність, у розвиток ІТ-технологій з одночасним вирішення завдань сучасних дієвих механізмів стратегічного планування та управління, котрі сприяють адаптації підприємств до постійнозмінних умов зовнішнього середовища.

Ключові слова: агропромислове підприємство; фінансовий стан; фондовий ринок; капіталізація; котирування; акція.

Література

1. Дацій О.І. Фінансове забезпечення інновацій в агропромисловому комплексі України. Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку. 2011. №1. С. 65—76.
2. Офіційний сайт державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua
3. Статистична і фінансова звітність компанії "KERNEL". URL: https://www.kernel.ua/ua/
4. Статистична і фінансова звітність агроіндустріального холдингу "Миронівський хлібопродукт". URL: https://www.mhp.com.ua/ru/home
5. Федулова Л.І. Концептуальна модель інноваційної стратегії України // Економіка і прогнозування. 2012. №1. С. 87—100.
6. Черевко Г. Агрохолдинги як нові організаційні форми крупно товарного господарюванні в агробізнесі України. Аграрна економіка. 2012. Т. 5. № 1—2. С. 32—39.
7. McCarthy E. J. (1964), Basic Marketing, Richard D. Irwin, Homewood, IL. Miller D., Friesen P.H., A longitudinal Study of Corporate Life Cycles// Management Science, vol. 30, no. 10 (October 1984), pp. 1161—1183.
8. Шпикуляк О.Г. Етапність інноваційного процесу та оцінка ефективності інноваційної діяльності. Економіка АПК. 2011. № 12. С. 109—116.
9. Шубравська О. Інноваційний розвиток аграрного сектора економіки України: теоретико-методологічний аспект. Економіка України. 2012. № 1. — С. 27—35.

О. Zgurska, T. Somkina

UKRAINIAN AGRO-INDUSTRIAL ENTERPRISES' FINANCIAL SITUATION AND ACTIVITY FEATURES ON THE STOCK MARKET

Summary

This article has defined the main role of the agro-industrial enterprises' innovative development as one of the key priorities of effective long-term functioning in the fast-paced environment of the information society. There has been reflected the financial state of agricultural holdings of Ukraine for 2018, namely: the level of EBITDA of the analyzed companies. There has been suggested to take into account exactly such values of indicators as: stock price (USD), EBITDA (USD million) as the most common indicator of efficiency in the agricultural business, and net income of agricultural holdings (USD million), which affect the market position level of the companies. There have been defined the main strategic directions of functioning on the example of Privat Joint-Stock Company "Mironovsky bread product" and company group "Kernel". There has been shown еhe structure of production activity of Privat Joint-Stock Company "Mironovsky bread product", as well as the share of the main production capacities of the agro-holding.
There has been reflected the analysis the dynamics of capacity production of the company group "Kernel" for the 2014—2018 marketing years. There have been determined that the trend line of capitalization for today is characterized by a steeper exponent of the increase in the market value of agricultural holdings, which indicates a certain stability in the value of Ukrainian agricultural holdings in the world stock market. There has been reflected the stock quotes dynamics of company group "Kernel" and Privat Joint-Stock Company "Mironovsky bread product" for 2018 year, indicating that both companies are generating a stock quotation curve on the London and Warsaw Stock Exchanges, which were in the mainstream of global market growth at the start of 2018 year. There has been noted that the achievement of high performance in the stock market is impossible without effective innovation investment in the IT technologies development, with simultaneously tasks solution of modern effective strategic planning and management mechanisms, which contribute to the enterprises' adaptation to constantly changing environmental external conditions.

Keywords: agro-industrial enterprise; financial condition; stock market; capitalization; quotes; stock.

References

1. Datsij, O.I. (2011), "Financial support of innovations in the agro-industrial complex of Ukraine", Problemy investytsijno-innovatsijnoho rozvytku, vol. 1, pp. 65—76.
2. State Statistics Service of Ukraine (2020), available at: http://ukrstat.gov.ua (Accessed 25 March 2020).
3. KERNEL (2020), "Statistical and financial reporting", available at: https://www.kernel.ua/ua/ (Accessed 25 March 2020).
4. Mironivsky Hliboproduct (2020), "Statistical and financial reporting", available at: https://www.mhp.com.ua/ru/home (Accessed 25 March 2020).
5. Fedulova, L.I. (2012), "Conceptual model of innovation strategy of Ukraine", Ekonomika i prohnozuvannia, vol. 1, pp. 87—100.
6. Cherevko, H. (2012), "Agroholdings as new organizational forms of large-scale commodity management in agribusiness of Ukraine", Ahrarna ekonomika, vol. 5, no. 1—2, pp. 32—39.
7. McCarthy, E.J. (1964), "Basic Marketing, Richard D. Irwin, Homewood, IL. Miller D., Friesen P.H., A longitudinal Study of Corporate Life Cycles", Management Science, vol. 30, no. 10, pp. 1161—1183.
8. Shpykuliak, O.H. (2011), "Stages of the innovation process and evaluation of the effectiveness of innovation", Ekonomika APK, vol. 12, pp. 109—116.
9. Shubravs'ka, O. (2012), "Innovative development of the agricultural sector of the economy of Ukraine: theoretical and methodological aspect", Ekonomika Ukrainy, vol. 1, pp. 27—35.

№ 5 2020, стор. 23 - 27

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 1143

Відомості про авторів

О. М. Згурська

к. е. н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

О. Zgurska

PhD in Economics,Associate Professor of Entrepreneurship,Trade and Exchange Activities Department, State University of Telecommunications, Kiev

ORCID:

0000-0003-3878-3007


Т. В. Сьомкіна

д. е. н., професор, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

T. Somkina

Doctor of Economic Sciences, Professor of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activities Department, State University of Telecommunications, Kiev

ORCID:

0000-0003-2852-2989

Як цитувати статтю

Згурська О. М., Сьомкіна Т. В. Фінансовий стан вітчизняних підприємств апк та особливості діяльності на фондовому ринку. Економіка та держава. 2020. № 5. С. 23–27. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.23

Zgurska, О. and Somkina, T. (2020), “Ukrainian agro-industrial enterprises' financial situation and activity features on the stock market”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 23–27. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.23

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.