EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ЯК ОБ'ЄКТ ДІАГНОСТИКИ ШВЕЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
О. В. Батрак

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.241

УДК: 336.6+338.48

О. В. Батрак

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ЯК ОБ'ЄКТ ДІАГНОСТИКИ ШВЕЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

Предметом дослідження є теоретичні засади, методичні основи і практичні аспекти діагностики фінансової стійкості швейних підприємств у системі антикризового управління. Методологічною та інформаційною основою роботи є наукові праці, матеріали періодичних видань, ресурси Internet, публічна фінансова звітність двадцяти трьох підприємств швейної галузі за десятирічний період. При проведенні дослідження використано методи аналізу і синтезу, табличного відображення даних.
Метою статті є дослідження фінансової стійкості як об'єкта діагностики швейних підприємств та інструмента антикризового управління.
На підставі узагальнення теоретичного матеріалу і практичного досвіду доведено, що діагностика фінансової стійкості та кризових ситуацій є тісно пов'язаними поняттями, закладеними у такій дефініції, яка пропонується: криза — це стан, коли існує відставання пристосування підприємства до змін внутрішнього і зовнішнього середовища, що супроводжується втратою його стійкості. Опрацювання репрезентативної вибірки дозволило дійти висновку, що менше ніж третина швейних підприємств має нестійкий фінансовий стан, решта — передкризовий і кризовий стан. Ознаками фінансової нестійкості в умовах досліджуваних підприємств є: низькі показники платоспроможності (навіть за умови високої концентрації власного капіталу), від'ємні значення робочого капіталу і власного капіталу, недостатня забезпеченість запасів власним оборотним капіталом. Для відновлення фінансової стійкості швейних підприємств необхідно застосовувати гнучкі моделі та інструменти управління залежно від життєвого циклу кризи: стабілізація ситуації, реструктуризація активів і зобов'язань, зниження імовірності банкрутства, попередження банкрутства, санація, відновлення платоспроможності, профілактика (упередження) виникнення кризи у майбутньому.

Ключові слова: діагностика; фінансова стійкість; швейні підприємства; система; антикризове управління.

Література

1. Лойко Д.М., Фомін О.О. Визначення рівня економічної безпеки швейного підприємства. Ефективна економіка. 2014. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_2_44 (дата доступу 01.02.2020).
2. Янковець Т.М., Бондаренко А.С. Інноваційні підходи в підвищенні прибутковості вітчизняних підприємств з виробництва одягу. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Економічні науки. 2016. № 3. С. 138—149.
3. Маслак О.О., Гром'як О.Б. Експрес-діагностика внутрішніх криз на підприємстві. Економічні інновації. 2013. Вип. 54. С. 116—129.
4. Гарафонова О.І., Янковий Р.В. Застосування інновацій та інноваційних методів антикризового управління на вітчизняних підприємствах легкої промисловості в умовах кризового стану в країні. Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія 1: Економіка. 2014. Вип. 4. С. 66—71.
5. Моргулець О.Б. Реструктуризація підприємств швейної промисловості України: обгрунтування економічної ефективності. Легка промисловість. 2007. № 4. С. 48—49.
6. Костіна О.М., Майборода О.Є. Методи та моделі діагностики кризового стану підприємства. Вісник Сумського державного університету. Сер.: Економіка. 2012. № 4. С. 91—97.
7. Корольов Ю.Ю. Аналітичні аспекти оцінки фінансового положення та діагностики імовірності кризи та банкрутства. Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси. 2013. Вип. 10 (2). С. 112—120.
8. Городня Т. А., Піддубчишин О. М. Механізм проведення діагностики кризового стану підприємства. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23.10. С. 181—185.
9. Олександренко І.В. Теоретичні аспекти діагностики кризового стану підприємства. Економічний форум. 2014. № 2. С. 140—144.
10. Надьон Г.О. Аналітичне підгрунтя діагностики кризи в діяльності підприємства. Управління проектами та розвиток виробництва. 2009. № 4. С. 44—54.

О. Batrak

FINANCIAL STABILITY AS AN OBJECT OF DIAGNOSTICS OF GARMENT ENTERPRISES IN THE ANTICRISIS MANAGEMENT SYSTEM

Summary

The garment industry performs important socio-economic functions as it satisfies the needs of the public in clothing and other consumer goods. Despite the steady demand for the products of the industry, it is in crisis due to the high competition with imported goods, high deterioration of the assets of fixed assets, lagging behind the advanced technologies of production of clothing, low solvent demand and so on. In a crisis situation in the garment industry of Ukraine, it is important to create conditions for the safe development of its business entities, to identify threats in advance, to prevent or reduce the manifestation of their negative consequences.
The subject of the research is theoretical foundations, methodological bases and practical aspects of diagnostics of financial stability of garment enterprises in the system of crisis management. The methodological and informational basis of the work are scientific works, periodicals, Internet resources, public financial statements of twenty-three enterprises of the garment industry over a ten-year period. The study used the methods of analysis and synthesis, tabular display of data.
The purpose of this article is to investigate financial sustainability as an object of diagnostics of garment enterprises and a tool for crisis management.
On the basis of generalization of theoretical material and practical experience, it is proved that diagnostics of financial stability and crisis situations are closely related concepts laid down in the following definition: is accompanied by a loss of its stability.
The analysis of a representative sample made it possible to conclude that less than a third of garment enterprises have an unstable financial position, the rest — a pre-crisis and crisis state. Signs of financial instability in the conditions of the surveyed enterprises are: low solvency ratios (even with high concentration of equity), negative working capital and equity, insufficient stock of working capital.
In order to restore the financial stability of the garment companies, flexible models and management tools should be applied depending on the life cycle of the crisis: stabilization of the situation, restructuring of assets and liabilities, reduction of bankruptcy probability, bankruptcy prevention, rehabilitation, recovery of solvency, prevention.

Keywords: diagnostics; financial stability; garment enterprises; system; anticrisis management.

References

1. Loiko, D. M. and Fomin, O. O. (2014), "Determining the level of economic security of the garment enterprise", Efektyvna ekonomika, vol. 2. available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_2_44 (Accessed 1 February 2020).
2. Iankovets, T. M. and Bondarenko, A. S. (2016), "Innovative approaches to increase the profitability of domestic clothing manufacturing enterprises", Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohii ta dyzainu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 3, pp. 138—149.
3. Maslak, O. O. and Hromiak, O. B. (2013), "Express diagnostics of internal crises at the enterprise", Ekonomichni innovatsii, vol. 54, pp. 116—129.
4. Harafonova, O. I. and Yankovyi, R. V. (2014), "Application of innovations and innovative methods of crisis management in domestic enterprises of light industry in the conditions of crisis in the country", Naukovyi visnyk Chernihivskoho derzhavnoho instytutu ekonomiky i upravlinnia. Seriia 1: Ekonomika, vol. 4, pp. 66—71.
5. Morhulets, O. B. (2007), "Restructuring of the garment industry in Ukraine: substantiation of economic efficiency", Lehka promyslovist, vol. 4, pp. 48—49.
6. Kostina, O. M. and Maiboroda, O. Ye. (2012), "Methods and models of diagnostics of the crisis state of the enterprise", Visnyk Sumskoho derzhavnoho universytetu. Ser.: Ekonomika, vol. 4, pp. 91—97.
7. Korolov, Yu. Yu. (2013), "Analytical aspects of assessment of financial position and diagnosis of probability of crisis and bankruptcy", Ekonomichni nauky. Cer.: Oblik i finansy, vol. 10 (2), pp. 112—120.
8. Horodnia, T. A. and Piddubchyshyn, O. M. (2013), "The mechanism of diagnostics of crisis state of the enterprise", Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, vol. 23.10, pp. 181—185.
9. Oleksandrenko, I. V. (2014), "Theoretical aspects of the enterprise crisis state diagnostics", Ekonomichnyi forum, vol. 2, pp. 140—144.
10. Nadon, H. O. (2009), "Analytical basis of crisis diagnostics in the activity of the enterprise", Upravlinnia proektamy ta rozvytok vyrobnytstva, vol. 4, pp. 44—54.

№ 4 2020, стор. 241 - 245

Дата публікації: 2020-05-05

Кількість переглядів: 1064

Відомості про авторів

О. В. Батрак

асистент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки, Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, Україна

О. Batrak

Assistant of the Department of Finance and Financial and Economic Security, Kyiv National University of Technology and Design

ORCID:

0000-0003-1386-0461

Як цитувати статтю

Батрак О. В. Фінансова стійкість як об'єкт діагностики швейних підприємств у системі антикризового управління. Економіка та держава. 2020. № 4. С. 241–245. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.241

Batrak, О. (2020), “Financial stability as an object of diagnostics of garment enterprises in the anticrisis management system”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 241–245. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.241

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.