EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО РІВНЯ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ
А. С. Устіловська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.221

УДК: 331.102.1

А. С. Устіловська

АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО РІВНЯ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

У статті розглянуто інноваційні методи управління персоналом на автомобільних підприємствах, що займаються вантажними перевезеннями, зокрема персонал-технології які спрямовані на формування ефективної трудової поведінки персоналу на підприємстві. В результаті проведених досліджень розроблено алгоритм створення персонал-технології для працівників автотранспортних підприємств, що займаються вантажними перевезеннями, для цього було використано праксеологічний підхід. Цей алгоритм дозволяє трансформувати ефективну поведінку персоналу в підвищення рівня основних характеристик транспортної послуги.
Для визначення основних характеристик поведінки працівників було проведено експертну оцінку. Для перевірки достовірності отриманих результатів було проведено оцінку середнього ступеня узгодженості думок усіх експертів.
Визначені основні характеристики поведінки працівника дозволили окреслити основні параметри механізму оцінки поведінки категорій персоналу "Робітник", "Виконавець", "Фахівець" та "Адміністрація". Експертний метод дозволив не тільки виділити основні характеристики, але і визначити їх пріоритети: фактори первинного пріоритету, вторинного пріоритету та допоміжні фактори. Виділені фактори та їх пріоритетність доцільно покласти в основу персонал-технологій для формування ефективної поведінки персоналу підприємств, що займаються вантажними перевезеннями. Крім того, перед їх формуванням розроблено оціночний механізм кожного з факторів.
Доведено, що для формування загального оціночного показника доцільним є використання методу зростаючого підсумку. Інакше кажучи первинні фактор оцінити в балах (фізичних величинах), а фактори вторинного пріоритету та допоміжні фактори у вигляді коефіцієнтах. Це дозволить зосередитися робітникові на формуванні бази оціночного показнику (факторах первинного порядку), коригуючи свою поведінку під впливом факторів другого порядку та допоміжних факторів. Пропоновані персонал-технології сформовані для працівників автотранспортних підприємств, які займаються вантажними перевезеннями і носить загальний характер.

Ключові слова: персонал; робітники; виконавці; фахівці; адміністрація; автотранспорт; інноваційні методи управління персоналом; персонал-технології; вантажоперевезення.

Література

1. Дикань В. Л. Забезпечення ефективності менеджменту промислових підприємств на засадах управління витратами на персонал / В.Л. Дикань, Г. П. Заєць // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2018. — № 62. — С. 297—305. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2018_62_40
2. Калініченко Л. Л. Нові вимоги до управління персоналом в умовах економіки знань / Л.Л. Калініченко // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2012. — № 38. — С. 52—53. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2012_38_60
3. Смачило В. В., Цесельська К. А. Обгрунтування характеристик кадрового потенціалу підприємств. Вісник ЖДТУ. 2019. № 1 (87). С. 29—35.
4. Колмакова О.М. Аналіз діючої стратегії розвитку підприємства з використанням праксеологічного підходу / О.М. Колмакова, В.А. Орябинська // Фінансовий простір. — 2019. — № 3. — С. 89—100. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2019_3_9
5 Базалійська Н.П. Метод експертних оцінок в дослідженні особистісних, професійних, ділових та результативних показників трудової поведінки / Н.П. Базалійська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. — 2017. — Вип. 23 (1). — С. 91—96. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nvmgu_eim_2017_23%281%29__22
6. Kotarbinski Т. Traktat о dobrej robocie. Wyd 5. Wroclaw Warszawa-Krakow-Gdansk, 1973. С. 86.
7. Річна звітність емітентів. Stoc market[Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://stockmarket.gov.ua/cabinet/xml/show/auditinfo/9829
8. Загорна Т.О. Економічна діагностика / Т.О. Загорна. — К.: ЦУЛ, 2007. — 400 с.
9. Кузьмін О.Є. Венчурний бізнес: управління та особливості розвитку: навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, М.Б. Найчук-Хрущ, О.В. Гук. — Львів: ЗУКЦ, 2011. — 194 с.
10. Методи експертних оцінок: теорія, методологія, напрямки використання: монографія / Б. Є. Грабовецький. — Вінниця: ВНТУ, 2010. — 171 с.

A. Ustilovska

ANALYTICAL RESEARCHES OF THE MODERN LEVEL OF APPLICATION OF INNOVATIVE METHODS OF PERSONNEL MANAGEMENT AT TRANSPORT UNDERTAKINGS

Summary

The article deals with innovative methods of personnel management at automobile enterprises engaged in freight transportation, in particular personnel technologies aimed at forming effective labor behavior of personnel at the enterprise. As a result of the conducted researches the algorithm of creation of personnel-technology for employees of motor transport enterprises engaged in freight transportation was developed, for this purpose a praxeological approach was used. This algorithm allows you to transform the effective behavior of staff in improving the basic characteristics of transport services.
An expert evaluation was conducted to determine the main characteristics of employee behavior. To verify the reliability of the results obtained, an average degree of concordance of the opinions of all experts was evaluated.
The identified basic characteristics of employee behavior made it possible to outline the basic parameters of the mechanism of behavior assessment of the categories of staff "Worker", "Contractor", "Specialist" and "Administration". The expert method allowed not only to identify the main characteristics, but also to determine their priorities: factors of primary priority, secondary priority and auxiliary factors. The identified factors and their priority should be put at the heart of technology personnel for the formation of effective behavior of personnel of enterprises engaged in freight transportation. In addition, before their formation, the author developed an evaluation mechanism for each of the factors.
The author argues that it is advisable to use the incremental method to form an overall assessment indicator. In other words, the primary factors should be estimated in points (physical quantities), and the secondary priority factors and auxiliary factors in the form of coefficients. This will allow the worker to focus on the formation of a baseline of evaluation (primary order factors), adjusting their behavior under the influence of second-order factors and ancillary factors. The proposed personnel technology is designed for employees of trucking companies that are engaged in freight transportation and is of a general nature.

Keywords: personnel; workers; contractors; specialists; administration; motor transport; innovative methods of personnel management; personnel-technology; cargo transportation.

References

1. Dykan', V.L. (2018), "Ensuring the efficiency of management of industrial enterprises on the basis of personnel cost management", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 62, pp. 297—305, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2018_62_40 (Accessed 20 March 2020).
2. Kalinichenko, L.L. (2012), "New requirements for personnel management in a knowledge economy", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 38, pp. 52—53, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2012_38_60 (Accessed 20 March 2020).
3. Smachylo, V.V. and Tsesel's'ka, K.A. (2019), "Substantiation of characteristics of personnel potential of enterprises", Visnyk ZhDTU, vol. 1 (87), pp. 29—35.
4. Kolmakova, O.M. and Oriabyns'ka, V.A. (2019), "Analysis of the current enterprise development strategy using a praxeological approach", Finansovyj prostir, vol. 3, pp. 89—100, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2019_3_9 (Accessed 20 March 2020).
5. Bazalijs'ka, N.P. (2017), "The method of expert assessments in the study of personal, professional, business and performance indicators of work behavior", Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment, vol. 23 (1) , pp. 91—96, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2017_23%281%29__22 (Accessed 20 March 2020).
6. Kotarbinski, T. (1973), Traktat o dobrej robocie [Treaty about good work], Wroclaw Warszawa-Krakow-Gdansk, Poland.
7. Stock market (2020), "Annual Reporting of Issuers", available at: https://stockmarket.gov.ua/cabinet/xml/show/auditinfo/9829 (Accessed 20 March 2020).
8. Zahorna, T.O. (2007), Ekonomichna diahnostyka [Economic diagnostics], TsUL, Kyiv, Ukraine.
9. Kuz'min, O. NajchukKhrusch, Ye. and Huk, O.V. (2011), Venchurnyj biznes: upravlinnia ta osoblyvosti rozvytku [Venture business: management and development features], ZUKTs, L'viv, Ukraine.
10. Hrabovets'kyj, B.Ye. (2010), Metody ekspertnykh otsinok: teoriia, metodolohiia, napriamky vykorystannia [Expert evaluation methods: theory, methodology, directions of use], VNTU, Vinnytsia, Ukraine.

№ 4 2020, стор. 221 - 231

Дата публікації: 2020-05-05

Кількість переглядів: 1034

Відомості про авторів

А. С. Устіловська

аспірант, викладач, Харківський національний університет будівництва та архітектури

A. Ustilovska

Postgraduate, Lecturer of the Kharkov National University of Civil Engineering and Architecture

ORCID:

0000-0002-9297-7614

Як цитувати статтю

Устіловська А. С. Аналітичні дослідження сучасного рівня застосування інноваційних методів управління персоналом на підприємствах транспортної галузі. Економіка та держава. 2020. № 4. С. 221–231. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.221

Ustilovska, A. (2020), “Analytical researches of the modern level of application of innovative methods of personnel management at transport undertakings”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 221–231. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.221

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.