EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВІ РЕЗЕРВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В НЕСТІЙКИХ УМОВАХ
І. С. Крамаренко, Д. С. Войт, Н. О. Прокопенко, Ю. Ю. Кльоц, В. О. Христофоров

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.215

УДК: 338.439

І. С. Крамаренко, Д. С. Войт, Н. О. Прокопенко, Ю. Ю. Кльоц, В. О. Христофоров

ФІНАНСОВІ РЕЗЕРВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В НЕСТІЙКИХ УМОВАХ

Анотація

Метою статті є аналіз формування й використання фінансових резервів інвестиційного потенціалу на основі розробленої системи показників у нестійких умовах. Доведено, що фінансовий потенціал економіки виступає головним інструментом та найбільш мобільною складовою інвестиційного потенціалу, а його зростання — однією з ключових цілей реалізації інвестиційної діяльності. Особливістю фінансового потенціалу є його здатність у найбільш короткий термін трансформуватися в діючий інвестиційний ресурс. Систематизовано підходи до його оцінювання та класифікацію основних джерел фінансування інвестиційних процесів, серед яких пріоритетними на сучасному етапі є: капітальні видатки, закладені в бюджетах всіх рівнів; фінансові заощадження населення; чистий прибуток підприємств; інвестиційний портфель банків та небанківських фінансово-кредитних установ; прямі інвестиції в Україну і прямі інвестиції з України.
Досліджено джерела фінансування інвестиційних процесів в Україні та обчислено обсяги фінансових резервів, що за умови створення сприятливих умов можуть бути використані з інтенсифікації інвестування в економіку. Визначено, що протягом 2010—2017 років, рівень залучення фінансового потенціалу в капітальне інвестування складав у середньому 22% всіх потенційних джерел.
З метою оцінювання резервів та ефективності використання фінансового потенціалу в інвестиційних процесах запропоновано й обчислено ряд економічних показників: резерви зростання інвестиційного потенціалу національної економіки у контексті їх використання в якості капітальних інвестицій; ступінь використання фінансового потенціалу в інвестиційних процесах; запас інвестиційних можливостей зростання ВВП; рівень мобільності фінансово-інвестиційного потенціалу. На основі проведених розрахунків встановлено, що наявний фінансовий потенціал інвестиційного розвитку економіки, попри кризові явища є достатньо значним, і становить у середньому 75% ВВП. За період 2010—2017 року фінансові резерви інвестиційного потенціалу національної економіки склали 1790309 млн грн, що на 188% більше ніж у 2010 році. Протягом аналізованого періоду рівень трансформації фінансових інвестиційних ресурсів у капітальні інвестиції становив від 22,5% у 2010 році до 16% у 2015 році, що свідчить про достатньо великі резерви зростання реального інвестиційного потенціалу. Обгрунтовано заходи, що сприятимуть мобілізації фінансових ресурсів з кожного із перелічених джерел у розвиток інвестиційних процесів.

Ключові слова: інвестиції; інвестиційний потенціал; фінансові резерви; валові заощадження; реальні інвестиції банків; фінансові заощадження населення.

Література

1. Державна служба статистики України: URL:http://www.ukrstat.gov.ua/(дата звернення 16.11.2019).
2. Національний банк України. URL: www.bank.gov.ua. (дата звернення 16.11.2019).
3. Буряковський В.В., Каламбет С.В. Оцінка інвестиційного потенціалу в Україні та основні напрямки його реалізації. Экономика и управление. 2002. № 6. С. 35—37.
4. Рахункова палата України. URL: http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/index(дата звернення 16.11.2019).
5. Коваленко Ю.М., Мельнічук Т.О. Прямі іноземні інвестиції: національний та міжнародний аспект. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2014. С. 112—120.
6. Касич А.О., Анурова-Приходько І.О. Рух прямих іноземних інвестицій в Україну через призму глобальних тенденцій. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 2. С. 5—9.
7. Кіндзерський Ю.В. Антикризова промислова політика: варіант вітчизняного концепту. Вісн. НАН України. 2016. № 10. С. 27—42.
8. Гуткевич С.О., Сидоренко П.О., Соломко А.С., Смик Р. Інвестування: міжнародний досвід: монографія. за заг. ред. проф. Гуткевич С.О. Харків "Діса плюс", 2017. 216 с.
9. Крупка І.М. Фінансовий потенціал капіталу трудових мігрантів України. Вісник ЖДТУ. 2015. №2 (72). С. 221—228.
10. Іртищева І.О., Крамаренко І.С. Інвестиційна привабливість економіки: міжрегіональні асиметрії. Регіональна економіка. 2014. № 2 (72). С. 84—95.
11. Крамаренко І.С., Сєнкевич О.Ф., Клецов Є.С., Прокопенко Н.О., Кльоц Ю.Ю. Особливості формування інвестиційного потенціалу: регіональний та національний аспект. Вісник ХНАУ. 2019. № 3. С. 343—357.
12. Бурковський І.Д., Іртищева І.О. Інвестиційне забезпечення економічного розвитку аграрного виробництва. Економіка АПК. 2005. №12. С.71—73.
13. Крамаренко І.С., Войт Д.С., Кравець Л.О. Ефективність використання інвестиційного потенціалу національної економіки у контексті впливу на економічне зростання. Вісник ХНАУ. 2019. № 1. С. 403—413.
14. Іртищева І.О., Алєйнік Д.С. Залучення іноземних інвестицій: національний та галузевий аспект. Агросвіт. 2012. №9. С. 43—46.

I. Kramarenko, D. Voit, N. Prokopenko, U. Kloyts, V. Hristoforov

FINANCIAL RESERVES OF INVESTMENT POTENTIAL OF NATIONAL ECONOMY IN UNSTABLE CONDITIONS

Summary

The purpose of the article is to analyze the formation and use of financial reserves of investment potential based on the developed system of indicators in unstable conditions.
Results: It is proved that the financial potential of the economy is the main instrument and the most mobile component of investment potential, and its growth is one of the key goals of investment activity realization. The peculiarity of the financial potential is its ability to transform into a viable investment resource in the shortest possible time. The approaches to its estimation and classification of the main sources of financing of investment processes are systematized, among which the priority at the present stage are: capital expenditures in budgets of all levels; financial savings of the population; net profit of enterprises; investment portfolio of banks and non-bank financial institutions; direct investments in Ukraine and direct investments from Ukraine.
The sources of financing of investment processes in Ukraine are investigated and the amounts of financial reserves are calculated which, if favourable conditions are created, can be used to intensify investment in the economy. It is determined that during 2010—2017, the level of attraction of financial potential in capital investment made on average 22% of all potential sources.
A number of economic indicators are proposed and calculated to evaluate the reserves and the efficiency of the use of financial potential in investment processes: the reserves of growth of investment potential of the national economy in the context of their use as capital investments; the degree of utilization of financial potential in investment processes; the stock of GDP growth investment opportunities; the level of mobility of financial and investment potential. Based on the calculations, it is established that the available financial potential of investment development of the economy, despite the crisis, is significant enough, and is on average 75% of GDP. For the period 2010—2017, the financial reserves of the investment potential of the national economy amounted to UAH 1790309 million, which is 188% more than in 2010. During the analyzed period, the level of transformation of financial investment resources into capital investments ranged from 22.5% in 2010 to 16% in 2015, which indicated a rather large growth reserve of real investment potential. The measures to facilitate the mobilization of financial resources from each of these sources into the development of investment processes are substantiated.

Keywords: investments; investment potential; financial reserves; gross savings; real bank investments; financial savings of the population.

References

1. State Statistics Service of Ukraine, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 16 november 2019)
2. National Bank of Ukraine, available at: www.bank.gov.ua. (Accessed 16 november 2019).
3. Buryakovsky, V.V. and Kalambet, S.V. (2002), "Assessment of investment potential in Ukraine and main directions of its realization", Economics and Management, vol. 6. pp. 35—37.
4. Court of Auditors of Ukraine, available at: http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/en/index(turned 16.11.2019).
5. Kovalenko, Y.M. and Melnichuk, T.O. (2014), "Foreign Direct Investment: National and International Aspects". Collection of scientific papers of the National University of the State Tax Service of Ukraine. pp. 112—120.
6. Kasich, A.O. and Anurova-Prikhodko, I.O. (2018), "Foreign Direct Investment in Ukraine through the Prism of Global Trends", Investments: Practice and Experience, vol. 2, pp. 5—9.
7. Kindersky, Yu.V. (2016), "Crisis industrial policy: a variant of the domestic concept", Visn. NAS of Ukraine, vol.10, pp. 27—42.
8. Gutkevich, S.O. Sidorenko, P.A. Solomko, A.S. Smyk, R. (2017), "Investing: international experience: monograph. for the total. ed. prof. Gutkevich SO", Kharkiv Disa Plus, 216 p.
9. Krupka, I.M. (2015), "Financial potential of capital of labor migrants of Ukraine", ZhSTU Bulletin, vol. 2 (72), pp. 221—228.8.
10. Irtyshcheva, I.O. and Kramarenko, I.S. (2014), "Investment attractiveness of the economy: inter-regional asymmetries", Regional economy, vol. 2 (72), pp. 84—95.
11. Kramarenko, I.S. Senkevich, O.F. Kletsov, E.S. Prokopenko, N.O. and Klyots, Yu.Yu. (2019), "Features of investment potential formation: regional and national aspect", KhNAU Bulletin, vol. 3, pp. 343—357.
12. Burkovsky, I.D. and Irtyshcheva, I.O. (2005), "Investment support for the economic development of agricultural production", APK economy, vol. 12, pp. 71—73.
13. Kramarenko, I.S. Voit, D.S. and Kravets, L.O. (2019), "Efficiency of using the investment potential of the national economy in the context of impact on economic growth", KhNAU Bulletin, vol. 1. pp. 403—413.
14. Irtyshcheva, I.O. and Aleinik, D.S. (2012), "Attracting foreign investment: national and sectoral aspects", Agro-world, vol. 9, pp. 43—46.

№ 4 2020, стор. 215 - 220

Дата публікації: 2020-05-05

Кількість переглядів: 1039

Відомості про авторів

І. С. Крамаренко

к. е. н., доцент, декан факультету права та соціально-освітніх технологій, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна"

I. Kramarenko

PhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of Law and Social and Information Technologies, Mykolaiv Interregional Institute of Human Development of the "Ukraine" University

ORCID:

0000-0002-0417-0918


Д. С. Войт

к. е. н., докторант, Міжнародний університет бізнесу і права

D. Voit

PhD in Economics, Doctoral candidate, International University of Business and Law

ORCID:

0000-0003-3406-2237


Н. О. Прокопенко

здобувач, Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій

N. Prokopenko

applicant, Black Sea Research Institute of Economics and Innovation

ORCID:

0000-0001-8919-2114


Ю. Ю. Кльоц

здобувач, Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій

U. Kloyts

applicant, Black Sea Research Institute of Economics and Innovation

ORCID:

0000-0002-3407-7124


В. О. Христофоров

аспірант, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

V. Hristoforov

postgraduate student, National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov

ORCID:

0000-0001-9460-2130

Як цитувати статтю

Крамаренко І. С., Войт Д. С., Прокопенко Н. О., Кльоц Ю. Ю., Христофоров В. О. Фінансові резерви інвестиційного потенціалу національної економіки в нестійких умовах. Економіка та держава. 2020. № 4. С. 215–220. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.215

Kramarenko, I., Voit, D., Prokopenko, N., Kloyts, U. and Hristoforov, V. (2020), “Financial reserves of investment potential of national economy in unstable conditions”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 215–220. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.215

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.