EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОТИВАЦІЯ ЯК НАЙВАЖЛИВІША ФУНКЦІЯ В УПРАВЛІННІ ПУБЛІЧНИМИ ЗАКУПІВЛЯМИ
Н. Г. Здирко, А. Ю. Козаченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.156

УДК: 658.7

Н. Г. Здирко, А. Ю. Козаченко

МОТИВАЦІЯ ЯК НАЙВАЖЛИВІША ФУНКЦІЯ В УПРАВЛІННІ ПУБЛІЧНИМИ ЗАКУПІВЛЯМИ

Анотація

У статті проведено аналіз літературних джерел та розмаїття поглядів науковців на формулювання дефініції "мотивація", що дало змогу виокремити ознаки відмінності розуміння цього поняття. Досліджено сутність понять "потреби", "мотив", "мотивування", "стимул", "стимулювання". Здійснено аналіз структури мотивації в управління публічними закупівлями, як процесу, що поєднує цілісний комплекс дій, основу реалізації яких становлять потреби, мотиви та стимули, що спрямовані та мають на меті досягнення бажаного результату (задоволення потреб замовника у товарі (виконанні робіт, наданні послуг), закупівля товарів найвищої якості за найнижчою ціною, зменшення закупівельних цін у результаті залучення якомога ширшого кола постачальників, прозорість проведення тендерів через торгові майданчики). Висвітлено особливості функції мотивації в управлінні публічними закупівлями.

Ключові слова: мотивація; мотив; потреба; стимул; стимулювання; публічні закупівлі.

Література

1. Мескон М.Х. Основы менеджмента: пер. с англ. / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. — 2-е изд. — М.: Дело, 2001. — 800 с.
2. Всесвітній словник української мови [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// https://uk.worldwidedictionary.org
3. Тлумачний словник української мови [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://slovnyk.ua/index.php?swrd=
4. Кузьмін О.Є. Взаємозв'язок понять "мотивація" та "мотивування" у системі мотивування персоналу підприємств [Електронний ресурс] / О.Є. Кузьмін, О.М. Бодарецька // Бізнес Інформ. — 2015. — № 1. — С. 347—352.
5. Егоршин А.П. Управление персоналом / А.П. Егоршин. — Нижний Новгород, 1997. — 607 с.
6. Колот А.М. Мотивація персоналу: підручник / А.М. Колот. — Київ: КНЕУ, 2002. — 345 с.
7. Мескон М. Основи менеджменту. Пер. з англ. / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі. — М.: Справа, 1997. — 702 с.
8. Туякбаева А.И. Предпринимательская мотивация как частный случай трудовой мотивации / А.И. Туякбаева, М.А. Полутова // ВестникЧитГУ. — 2012. — № 6 (85). — С. 70 — 75
9. Брижатий Є.І. Мотиви та мотивація у професійні діяльності майбутнього офіцера [Електронний ресурс] / Є. І. Брижатий // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". — 2013. — № 1. — С. 38—41.
10. Гріфін Р. Основи менеджменту: підручник / Р. Гріфін, В. Яцура. — Львів: БаК, 2001. — 624 с.
11. Сердюк О.Д. Теорія та практика менеджменту: навч. посібник / О.Д. Сердюк. — К.: Професіонал, 2010. — 432 с.
12. Вернадський А. А. Механізм мотивації персоналу / А.А. Вернадський. — К., 2000. — 410 с.
13. Травін В.В. Основи кадрового менеджменту: практ. посібник / Травін В.В., Дятлов В.А. — 3-е вид., випр. і доп. — М.: Справа, 2001. — 336 с.
14. Аширов Д.А. Трудовая мотивация: учеб. пособие / Д.А. Аширов. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. — 448 с.
15. Олійник Л.В. Мотивація досягнення як умова підвищення ефективності процесу учіння майбутніх магістрів військового університету / Л.В. Олійник // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. — Житомир: Редакційно-видавничий центр Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2011. — Вип. 55. — С. 79—83.
16. Альциванович О.В. Теоретико-категоріальний аналіз поняття публічних закупівель та корупційних ризиків при їх здійсненні в Україні [Електронний ресурс] / О.В. Альциванович, Я.Ю. Цимбаленко // Аспекти публічного управління. — 2018. — Т. 6, № 9. — С. 92—103.
17. Уткин Э.А. Мотивационный менеджмент / Э.А. Уткин. — М.: Ассоц. авторов и изд. "ТАНДЕМ"; Изд-во ЭКМОС, 1999. — 256 с.
18. Ромашов О.В. Социология труда: учеб. пособие / Ромашов О.В. — М.: Гардарики, 2001. — 320 с.
19. Владимирова Л.П. Экономика труда: учебное пособие / Л.П. Владимирова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИД "Дашков и К", 2002. — 300 с.
20. Калініченко А.В. Мотивація та мотиваційний процес: сутність та поняття [Електронний ресурс] / А.В. Калініченко // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2013. — Вип. 42. — С. 417—420.
21. Концева В.В. Мотивація та стимулювання в сучасних умовах [Електронний ресурс] / В.В. Концева, Г.М. Рижанкова // Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія. — 2011. — Вип. 8. — С. 320—323.
22. Ковальчук Л.О. Основи педагогічної майстерності: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.О. Ковальчук; МОН України; Львів, нац. ун-т ім. І. Франка. — Л.: ЛНУ ім. І. Франка, 2007. — 604 с.
23. Дмитренко Г.А. Мотивация и оценкаперсонала: [учеб. пособие] / Г.А. Дмитренко, Е.А. Шарапатова, Т.М. Максименко. — К.: МАУП, 2002. — 248 с.
24. Шостак І.В. Економіко-організаційні аспекти стимулювання і мотивації праці персоналу підприємств [Електронний ресурс] / І.В. Шостак // Інвестиції: практика та досвід. — 2014. — № 24. — С. 116—120.
25. Словник іншомовних слів: 23000 слів та термінологічних словосполучень / Уклад. Л. О. Пустовіт та ін. — К.: Довіра, 2000. — 1018 с.
26. Управление персоналом организации / Под ред. А.Я. Кибанова. 4-е изд., доп. и перераб. — М.: ИНФРАМ, 2010. — 695 с.
27. Гончаренко Т.І. "Мотивація" як предмет економічного дослідження [Електронний ресурс] / Т.І. Гончаренко // Соціально-гуманітарний вісник. — 2019. — Вип. 25. — С. 257.
28. Потьомкіна О.В. Реалізація термінів "мотивація" та "стимулювання" у ефективній діяльності персоналу (теоретичний підхід) [Електронний ресурс] / О.В. Потьомкіна, В.Ю. Дорош, Н.Г. Биховець // Економічні науки. Серія: Економіка та менеджмент. — 2018. — Вип. 15. — С. 211—216.
29. Серьогін С.М. Мотивація як основний спосіб підвищення ефективності роботи публічних службовців (соціологічний аналіз) [Електронний ресурс] / С.М. Серьогін, Н.Г. Сорокіна, О.М. Шеломовська // Аспекти публічного управління. — 2019. — Т. 7, № 12. — С. 5—14.

N. Zdyrko, A. Kozachenko

MOTIVATION AS THE MOST IMPORTANT FUNCTION IN PUBLIC PROCUREMENT MANAGEMENT

Summary

Public, private, corporate enterprises feel in practice that the development and success of market relations, obtaining the necessary economic benefits, can not be achieved without integration into "global efforts" to find and use motivation, as an essential function in managing public procurement. Motivation is an important basis for any changes in the system of formation of management decisions and their implementation. The article analyzes the literary sources and the diversity of views of scholars on the definition of "motivation", which allowed to distinguish the differences in understanding of this concept. The essence of the concepts of "needs", "motive", "motivation", "stimulus", "stimulation" is investigated. According to the analysis of the scientific literature, it was observed that the motivation is manifested in the following aspects: economic — refers to productive activities to achieve the goals and objectives of the entity; social — manifested through the formation of social structure, the formation of needs, the development of personality; psychological — because of the content of work, attitude to it, a favorable climate in the team, a positive atmosphere and so on. Understand the essence of public procurement. The analysis of the structure of motivation in the management of public procurement, as a process that combines a holistic set of actions, the basis of which are needs, motives and incentives that are aimed and aimed at achieving the desired result (satisfaction of customer needs in the product (performance of works, provision of services), procurement of the highest quality goods at the lowest price, reduction of purchase prices as a result of attracting the widest possible range of suppliers, transparency of tendering through trading platforms). It is revealed that the function of motivation in the management of public procurement has certain features, which are manifested in the following: it is organized within the framework of setting and achieving goals; it is a cost-result process that satisfies the interests of the customer and the tenderer (supplier); it is a managed process that needs constant attention, performance evaluation and refinement.

Keywords: motivation; motive; need; incentive; stimulation; public procurement.

References

1. Meskon, M.Kh. (2001), Osnovy menedzhmenta [Management Basics], Delo, Moscow, Russia.
2. World dictionary of Ukrainian language (2020), available at: http://https://uk.worldwidedictionary.org (Accessed 20 March 2020).
3. Explanatory Dictionary of Ukrainian language (2020), available at: https://slovnyk.ua/index.php?swrd= (Accessed 20 March 2020).
4. Kuz'min, O.Ye. (2015), "Relationship between the concepts of "motivation" and "motivation" in the system of motivation of enterprise staff", Biznes Inform, vol. 1, pp. 347—352.
5. Ehorshyn, A.P. (1997), Upravlenye personalom [HR management], Nyzhnyj Novhorod, Russia.
6. Kolot, A.M. (2002), Motyvatsiia personalu [Staff motivation], KNEU, Kyiv, Ukraine.
7. Meskon, M. (1997), Osnovy menedzhmentu [Fundamentals of management], Sprava, M., Ukraine.
8. Tuiakbaeva, A.Y. (2012), "Entrepreneurial motivation as a special case of labor motivation", VestnykChytHU, vol. 6 (85), pp. 70—75.
9. Bryzhatyj, Ye.I. (2013), "Motives and motivation in the professional activities of the future officer", Zbirnyk naukovykh prats' Khmel'nyts'koho instytutu sotsial'nykh tekhnolohij Universytetu "Ukraina", vol. 1, pp. 38—41.
10. Hrifin, R. (2001), Osnovy menedzhmentu [Fundamentals of management], BaK, Lviv, Ukraine.
11. Serdiuk, O.D. (2010), Teoriia ta praktyka menedzhmentu [Management theory and practice], Profesional, Kyiv, Ukraine.
12. Vernads'kyj, A.A. (2000), Mekhanizm motyvatsii personalu [Mechanism of staff motivation], Kyiv, Ukraine.
13. Travin, V.V. (2001), Osnovy kadrovoho menedzhmentu [Fundamentals of personnel management], Sprava, Moscow, Russia.
14. Ashyrov, D.A. (2005), Trudovaia motyvatsyia [Labor motivation], TK Velby, Yzd-vo Prospekt, Moscow, Russia.
15. Olijnyk, L.V. (2011), "Motivation of achievement as a condition for increasing the effectiveness of the process of teaching of future masters of military university", Visnyk Zhytomyrs'koho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka, vol. 55, pp. 79—83.
16. Al'tsyvanovych, O.V. (2018), "Theoretical and categorical analysis of the concept of public procurement and corruption risks in their implementation in Ukraine", Aspekty publichnoho upravlinnia, vol. 6, no. 9, pp. 92—103.
17. Utkyn, E.A. (1999), Motyvatsyonnyj menedzhment [Motivational management], Assots. avtorov y yzd. "TANDEM"; Yzd-vo EKMOS, Moscow, Russia.
18. Romashov, O.V. (2001), Sotsyolohyia truda [Sociology of labor], Hardaryky, Moscow, Russia.
19. Vladymyrova, L.P. (2002), Ekonomyka truda [Labor Economics], YD "Dashkov y K", Moscow, Russia.
20. Kalinichenko, A.V. (2013), "Motivation and motivation process: essence and concept", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 42, pp. 417—420.
21. Kontseva, V.V. (2011), "Motivation and stimulation in modern conditions", Upravlinnia proektamy, systemnyj analiz i lohistyka. Tekhnichna seriia, vol. 8, pp. 320—323.
22. Koval'chuk, L.O. (2007), Osnovy pedahohichnoi majsternosti [Fundamentals of pedagogical skills], LNU im. I. Franka, Lviv.
23. Dmytrenko, H.A. (2002), Motyvatsyia y otsenkapersonala [Motivation and assessment of staff], MAUP, Kyiv, Ukraine.
24. Shostak, I.V. (2014), "Economic-organizational aspects of stimulation and motivation of work of the personnel of enterprises", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 116—120.
25. Pustovit, L.O. (2000), Slovnyk inshomovnykh sliv: 23000 sliv ta terminolohichnykh slovospoluchen' [Dictionary of foreign words: 23,000 words and terminological phrases], Dovira, Kyiv, Ukraine.
26. Kybanova, A.Ya. (2010), Upravlenye personalom orhanyzatsyy [Organization personnel management], YNFRAM, Moscow, Russia.
27. Honcharenko, T.I. (2019), ""Motivation" as a subject of economic research", Sotsial'no-humanitarnyj visnyk, vol. 25, pp. 257.
28. Pot'omkina, O.V. (2018), "Implementation of the terms "motivation" and "stimulation" in the effective activity of staff (theoretical approach)", Ekonomichni nauky. Seriia: Ekonomika ta menedzhment, vol. 15, pp. 211—216.
29. Ser'ohin, S.M. (2019), "Motivation as the main way of increasing the efficiency of public servants (sociological analysis)", Aspekty publichnoho upravlinnia, vol. 7, no. 12, pp. 5—14.

№ 4 2020, стор. 156 - 161

Дата публікації: 2020-05-05

Кількість переглядів: 1622

Відомості про авторів

Н. Г. Здирко

к. е. н., доцент, декан факультету обліку та аудиту,Вінницький національний аграрний університет

N. Zdyrko

PhD in Economics, Dean of the Faculty of Accounting and Auditing,Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-5968-3502


А. Ю. Козаченко

к. е. н., старший викладач кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет

A. Kozachenko

PhD in Economics, Senior Lecturer at the Department of Audit and State Control, Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-8469-7081

Як цитувати статтю

Здирко Н. Г., Козаченко А. Ю. Мотивація як найважливіша функція в управлінні публічними закупівлями. Економіка та держава. 2020. № 4. С. 156–161. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.156

Zdyrko, N. and Kozachenko, A. (2020), “Motivation as the most important function in public procurement management”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 156–161. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.156

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.