EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СЦЕНАРІЇ СТРАТЕГІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДИСПРОПОРЦІЙ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ НА ОСНОВІ КОГНІТИВНО-ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
О. В. Шевченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.121

УДК: 332.14+51-77

О. В. Шевченко

СЦЕНАРІЇ СТРАТЕГІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДИСПРОПОРЦІЙ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ НА ОСНОВІ КОГНІТИВНО-ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Анотація

Диспропорційність соціально-економічного розвитку регіонів складає проблему для формування консолідованого господарського простору в країні і збереження гідних умов життєдіяльності в усіх регіонах. Дослідження диспропорцій соціально-економічного розвитку з метою вироблення інструментарію їх регулювання є складним завданням з огляду на різнорідність, невпорядкованість характеристик диспропорційності і важке їх вимірювання традиційним математичним апаратом. Виникає необхідність побудови і застосування економічних моделей для аналізу, оцінки, групування та використання диспропорцій і їх регулювання. У статті пропонується застосувати когнітивний підхід, що дозволяє уяснити логіку розвитку системи за впливу на неї множини взаємообумовлених чинників, що характерно для соціально-економічної системи регіону. А застосована імітаційна модель дозволяє прогнозувати динаміку диспропорцій з метою розуміння їх стійкості та масштабів необхідного втручання. На основі розробленої когнітивно-імітаційної моделі запропоновано сценарії регулювання диспропорцій соціально-економічного розвитку регіонів, що відкриває можливості для подальшого збалансування регіонального розвитку.

Ключові слова: диспропорції соціально-економічного розвитку регіонів; регулювання диспропорцій; стратегії регулювання диспропорцій; сценарії моделювання; когнітивно-імітаційна модель; економічне прогнозування.

Література

1. Клебанова Т.С., Трунова Т.Н., Смирнова А.Ю. Алгоритм оценки и анализа диспропорций уровней социального и экономического развития регионов. Бизнес Информ. 2011. № 5, Т. 1. С. 34—38.
2. Светуньков С.Г., Светуньков И.С., Кизим Н.А., Клебанова Т.С. Прогнозирование социально-экономического развития регионов с помощью моделей комплекснозначной экономики. Проблемы экономики. 2011. № 2. С. 83—90.
3. Martinez-Galarraga J., Roses J.R., and Tirado D.A. The Long-Term Patterns of Regional Economic Inequality in Spain. Regional Studies, 2015, 49 (4), 502—517.
4. Сторонянська І.З. Оцінка асиметрії соціально-економічного розвитку регіонів України та обгрунтування пріоритетів державної регіональної політики. Регіональна економіка. 2006. № 4. С. 101—111.
5. Чаговец Л.А., Никифорова О. В. Оценка дифференциации социально-экономической активности региональных зон. Бизнес Информ. 2011. № 6. С. 31—34.
6. Клебанова Т.С., Трунова Т.Н. Дифференциация регионов Украины по уровню социально-экономического развития. Економіка розвитку. 2009. № 1. С. 5—8.
7. Тищенко О.П. Регіональні диспропорції: сутність, методологія визначення та оцінка. Економічна теорія: науковий журнал. 2011. № 4. С. 55—64.
8. Реутов В.Е. Методика выявления социально-экономических диспропорций регионального развития. Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2017. Том 7. № 2А. С. 145—158.
9. Хапов Д.В. Інтегральна оцінка соціально-економічного стану регіонів. Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. 2015. № 4. С. 1084—1089.
10. Ромашко С.М. Моделювання соціально-економічного розвитку територій: наук.-метод. розроб. — К. НАДУ, 2013. 44 с.
11. Гурьянова ЛС., Клебанова Т.С. Сценарный анализ диспропорций регионального развития. Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. 2012. № 10 (181). С. 146—155.
12. Максимов В.И., Корноушенко Е.К. Аналитические основы применения когнитивного подхода при решении слабоструктурированных задач. Труды ИПУ. 1998. Вып. 2.
13. Семяновський В.М. Методи соціально-економічного прогнозування. Київ, 2011. 300 c.
14. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування: Підручник / [Геєць В.М., Клебанова Т.С., Черняк О.І., Іванов В.В., Дубровіна Н.А., Ставицький А.В.]. Х., "ІНЖЕК", 2005. 396 с.
15. Бестужев-Лада И.В. Экспертный сценарно-прогностический мониторинг: разработка сценариев. Социологические исследования. 1993. № 11. С. 87—90.
16. Кульба В.В. Методы формирования сценариев развития социально-экономических систем. М.: СИНТЕГ, 2004. 291 c.
17. Shevchenko O. Models of Reduction of interregional disparities accounting regional economic security // 2019 IEEE International scientific-practical conference "Problems of Infocommunication: science and technology" (PIC S&T'2019). Conference proceedings, October 8—11, 2019, Kyiv, Ukraine, p.193—196.
18. Шевченко О.В. Методичне забезпечення оцінки та аналізу рівня регіональних диспропорцій України. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 36. № 2. 2018. С. 44—51.
19. Шевченко О.В. Механізм визначення соціально-економічних каталізаторів диспропорцій розвитку регіонів на основі інструментального аналізу. Економічний вісник університету ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди МОН України". Збірник наукових праць учених та аспірантів. Вип. 42. 2019. С.110—121.
20. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами: автореф. дис. К. 2007. 20 с.

O. Shevchenko

STRATEGIC REGULATION SCENARIOS FOR DISPARITIES IN REGIONAL DEVELOPMENT, BASED ON COGNITIVE-SIMULATIVE MODEL

Summary

The disparities of social and economic development of the regions pose a problem for consolidated economic space in the country and preservation of decent living conditions in every region. The need to address problem of imbalances and their impact on region status is the subject of research and an aspect of public regulation of regional development. Traditionally, disparities regulation in Ukraine is carried out through measures of various regional programs, point measures to overcome depression as a basis for disparity, stimulation of individual enterprises or economic projects. Such measures have a short-term effect and do not affect economic structure and social sphere. Therefore, it is a matter of science to form a set of interrelated measures regulating disparities of regional development and their further effective use. The study of disparities in social and economic development in order to develop tools for regulating them is a difficult task, due to heterogeneity, disordered characteristics of disparities, and their difficult measurement by traditional mathematical apparatus. There is a need to build and apply economic models for analyzing, estimating, grouping and using disparities and their regulation. The article proposes to apply a cognitive approach, allowing understanding the logic of system development influenced by a lot of interrelated factors, which are the characteristics of regional social and economic system. The simulative model allows forecasting dynamics of disparities in order to understand their resilience and to extent the intervention required. On the basis of the developed cognitive-simulative model, the scenarios of disparities regulation for social and economic development of regions are proposed. The baseline, moderate, amplified, and shocked impact scenarios were modeled as a result of simulating regional disparities. The article proposes their use for those regions of Ukraine where the status of disparities is defined as catastrophic. Such proposals open up the opportunities for further balancing of regional development.

Keywords: disparities of social and economic development of regions; regulation of disparities; modeling scenarios; strategies of disparities regulation; cognitive-simulative model; economic forecasting.

References

1. Klebanova, T. S. Trunova, T. N. and Smirnova, A. Y. (2011), "An algorithm for estimating and analyzing disparities in the levels of social and economic development of regions", Business Inform, vol. 5(1), pp. 34—38.
2. Svetunkov, S.G. Svetunkov, I.S. Kyzym, M.O., and Klebanova, T.S. (2011), "Forecasting the socio-economic development of regions using models of complex economy", The problems of Economy, vol. 2, pp. 83—90.
3. Martinez-Galarraga J. Roses J.R. and Tirado D.A. (2015), "The Long-Term Patterns of Regional Economic Inequality in Spain", Regional Studies, vol. 49 (4), pp. 502—517.
4. Storonianska, I.Z. (2006), "Assessment of asymmetry of social and economic development of Ukraine's regions and substantiation of priorities of public regional policy", Regional'na Ekonomika, vol. 4, pp. 101—111.
5. Chagovets, L.A. and Nikiforova, O.V. (2011), "Assessment of differentiation of social and economic activity of regional zones", Business Inform, vol. 6, pp. 31—34.
6. Klebanova, T. S. and Trunova, T.N. (2009), "Differentiation of regions of Ukraine by the level of social and economic development", Ekonomika rozvytku, vol. 1, pp. 5—8.
7. Tyschenko, O.P. (2011), "Regional disparities: nature, methodology and definition", Ekonomichna teoriia: naukovyj zhurnal, vol. 4, pp. 55—64.
8. Reutov, V.E. (2017), "Methods for identifying social and economic disparities in regional development", Ekonomika: vchera, segodnja, zavtra, vol. 7, no. 2А, pp. 145—158.
9. Khapov, D. V. (2015), "Integral assessment of the social and economic status of the regions", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky. Elektronne naukove fakhove vydannia, vol. 4, pp. 1084—1089.
10. Romashko, S. M. (2013), Modeliuvannia sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku terytorij: [Modeling of socio-economic development of territories: scientific-method], NADU, Kyiv, Ukraine.
11. Hur'ianova, L.S. and Klebanova, T.S. (2012), "Scenario analysis of regional development disparities", Visnyk Skhidnoukrains'koho natsional'noho universytetu im. V. Dalia, vol. 10 (181), pp. 146—155.
12. Maksimov, V.I. and Kornoushenko E.K. (1998), "Analytical bases of application of the cognitive approach in solving poorly structured problems", Proceedings of the ICS, vol. 2.
13. Semianovskyi, V.M. (2011) Metody sotsialno-ekonomichnoho prohnozuvannia [Methods of socio-economic forecasting], Kyiv, Ukraine.
14. Heiets', V.M. Klebanova, T.S. Cherniak, O.I. Ivanov, V.V. Dubrovina, N.A. and Stavyts'kyj, A.V. (2005), Modeli i metody sotsial'no-ekonomichnoho prohnozuvannia [Models and methods of socio-economic forecasting], INZhEK, Kharkiv, Ukraine.
15. Bestuzhev-Lada, I. V. (1993), "Expert scenario-forecasting monitoring: scenario development", Sociologicheskie issledovanija, vol. 11, pp. 87—90.
16. Kul'ba, V. V. (2004), Metody formirovanija scenariev razvitija social'no-jekonomicheskih system [Methods of scenario formation of socio-economic systems development], SINTEG, Moscow, Russia.
17. Shevchenko, O. (2019), "Models of reduction of interregional disparities accounting regional economic security", Conference proceedings of the 2019 IEEE International scientific-practical conference "Problems of Infocommunication: science and technology" (PIC S&T'2019), Kyiv, Ukraine, October 8—11, pp 193—196.
18. Shevchenko, O.V. (2018), "Methodical maintenance for estimation and analysis of regional disparities' level in Ukraine", Prychornomorski ekonomichni studii, vol. 36 (2), pp. 44—51.
19. Shevchenko, O. V. (201), "Mechanism for the definition of social and economic catalysts for the disparity of regional development based on instrumental analysis", Ekonomichnyi visnyk universytetu DVNZ "Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Hryhoriia Skovorody MON Ukrainy", vol. 42, pp. 110—121.
20. Shi Danh, N. (2007), "Modeling and forecasting of macroeconomic indicators in the system of support of decision-making of public finance management", Abstract of Ph.D dissertation, Kyiv, Ukraine.

№ 4 2020, стор. 121 - 132

Дата публікації: 2020-05-05

Кількість переглядів: 848

Відомості про авторів

О. В. Шевченко

к. е. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу регіональних стратегій, Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ

O. Shevchenko

PhD in Economics, Senior Researcher, Head of Regional Strategies Department at the National Institute for Strategic Studies, Kyiv city

ORCID:

0000-0003-0386-7550

Як цитувати статтю

Шевченко О. В. Сценарії стратегічного регулювання диспропорцій розвитку регіонів на основі когнітивно-імітаційного моделювання. Економіка та держава. 2020. № 4. С. 121–132. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.121

Shevchenko, O. (2020), “Strategic regulation scenarios for disparities in regional development, based on cognitive-simulative model”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 121–132. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.121

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.