EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
І. І. Вініченко, В. О. Лапа

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.85

УДК: 331.101.3:005.336.1

І. І. Вініченко, В. О. Лапа

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Статтю присвячено розгляду особливостей формування та розвитку інтелектуального капіталу аграрних підприємств. Зазначено, що побудова інноваційної системи аграрного сектору має грунтуватися на новітніх знаннях та впроваджуватися у бізнес-процеси сільськогосподарських підприємств. Визначено головні завдання перспективного розвитку українського агробізнесу в контексті розвитку інтелектуального капіталу. Проаналізовано склад та структуру інтелектуального капіталу аграрних підприємств. Здійснено аналіз переваг та проблемних зон використання людського капіталу в аграрному секторі та розроблено напрямки їх розв'язання. За результатами аналізу структурного капіталу аграрних підприємств виявлено певні проблемні питання та запропоновано впроваджувати нову модель інноваційного операційного управління за рахунок техніко-технологічної стратегії, механізації, автоматизації, нових технологій виробництва, транспортування, зберігання та переробки агропродукції. Встановлено, що ефективне використання споживчого капіталу агропідприємств дає можливість зміцнити їх конкурентні позиції, отримати додаткові вигоди у господарській діяльності.

Ключові слова: інтелектуальний капітал; людський капітал; структурний капітал; споживчий капітал; аграрні підприємства.

Література

1. Запухляк В.М. Людський капітал як чинник підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки України / В.М. Запухляк, О.І. Мельник // Агросвіт. — 2017. — № 3. — С. 40—44.
2. Каленюк І.С. Інтелектуальний капітал: проблеми визначення та структуризації / І.С. Каленюк // Науковий вісник ЧДІЕУ. — 2008. — №1. — С. 4—13.
3. Коломієць Т.В. Формування аграрної інноваційної системи як шлях до накопичення інтелектуального капіталу підприємств агросектору / Т.В. Коломієць // Економіка АПК. — 2016. — № 11. — С. 94—99.
4. Кравчук Н.О. Роль структурного капіталу підприємства у складі його інтелектуального капіталу / Н.О. Кравчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. — 2014. — Вип. 6. — Ч. 2. — С. 216—218.
5. Курило Л.І. Формування інтелектуального капіталу в аграрній сфері: теоретичний аспект / Л.І. Курило // Економіка АПК. — 2014. — № 8. — С. 5—12.
6. Шпак Н. Особливості формування людського капіталу в аграрному секторі інформаційної економіки / Н. Шпак // Проблеми і перспективи економіки та управління. — № 3 (11). — 2017. — С. 28—38.

I. Vinichenko, V. Lapa

PECULIARITIES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL OF AGRARIAN ENTERPRISES

Summary

The article is devoted to the consideration of peculiarities of formation and development of intellectual capital of agricultural enterprises. Statistics on the specific form of formalities and information on the agricultural sector. It is noted that it is an incentive and system sector of the economy to provide new knowledge and experience in the field of business processes from the point of view of the economy. Interact, promise to strengthen the Ukrainian agribusiness retail, innovative, social, cultural, innovative and scientific potential. The warehouse is analyzed and equipped with an international department. To interact, to ensure the competitiveness of the agricultural sector of the economy, aimed at improving the level of welfare of the population. Self-awareness of employees, investing in robotics in the professional competencies is the key to the development of agribusiness. Due to the structural analysis of the country, serious problems arose. problems arose with the transition to a new country, which included modern economic and economic problems, economic and economic costs. In this regard, every effort should be made to ensure that the agro-industrial complex takes measures to ensure competitiveness, as well as reviews for hospitalization in the state. It is noted that as regards the development of interethnic cooperation, multi-apartment farming may be required. All the necessary conditions to control the situation, structure, motivation and staff, as well as social and social problems in the country. The formulation and drawing of economic difficulties for the development of agro-industrial complexes, including scientific and economic mutual assistance, are not interconnected. Stressful relations in the sphere of economy and economy are given, as well as the possibility of obtaining a visa and services in the field of integrated mechanical mechanization and management in the country. The given directions of development of intellectual capital make it possible to define intellectual activity as a complex of basic management of intellectual economy of agrarian industrial complex and efficiency of practical use of capital.

Keywords: intellectual capital; human capital; structural capital; consumer capital; agricultural enterprises.

References

1. Zapukhlyak, V.M. (2017), "Human capital is a factor in the competitiveness of competition with the agrarian sector of the Ukrainian economy", Agrosvit, vol. 3, pp. 40—44.
2. Kalenyuk, I.S. (2008), "Intellectual capital - problems of definition and structuring", Naukovyu Visnyk ChDIEU, vol. 1, pp. 4—13.
3. Kolomiets, T.V. (2016), "Formation of agrarian innovation system as a way to accumulate the intellectual capital of the agricultural sector enterprises", Economika APK. vol. 11, pp. 947—99.
4. Kravchuk, N. O. (2014), "The role of the structural capital of the enterprise in the composition of its intellectual capital", Naukovyu Visnyk Khersonskoho natsional'noho universytetu,vol. 6, pp. 216—218.
5. Kyrulo, L. I. (2014), "Formation of intellectual capital in agrarian sphere — theoretical aspect", Economika APK, vol. 8, pp. 5—12.
6. Shpak, N. (2017), "Features of formation of human capital in agrarian sector of information economy", Problemy ta perspektyvy ekonomiky ta upravlinnya, vol. 3, pp. 28—38.

№ 4 2020, стор. 85 - 90

Дата публікації: 2020-05-05

Кількість переглядів: 907

Відомості про авторів

І. І. Вініченко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

I. Vinichenko

Doctor of Economic Sciences, Head of the Department of Economics, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0002-9527-1625


В. О. Лапа

аспірант кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

V. Lapa

postgraduate student at the Department of Economics, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0002-5488-509X

Як цитувати статтю

Вініченко І. І., Лапа В. О. Особливості формування та розвитку інтелектуального капіталу аграрних підприємств. Економіка та держава. 2020. № 4. С. 85–90. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.85

Vinichenko, I. and Lapa, V. (2020), “Peculiarities of formation and development of intellectual capital of agrarian enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 85–90. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.85

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.