EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДІАГНОСТИКА І РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
Т. Д. Косова, О. В. Ярошевська, Г. В. Соломіна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.14

УДК: 338.2: 336.6

Т. Д. Косова, О. В. Ярошевська, Г. В. Соломіна

ДІАГНОСТИКА І РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні основи і практичні аспекти діагностика фінансового потенціалу вітчизняних суб'єктів господарювання на рівні видів економічної діяльності, виявлення загроз їх стратегічному розвитку і розробка заходів із антикризового регулювання і управління. Об'єктом дослідження є процеси ідентифікації фінансового кризи за етапами її життєвого циклу та ступенем жорсткості, формування і розміщення капіталу підприємств, управління їх вартістю та джерелами її створення. Для написання статті використано загальнонаукові методи дослідження аналізу і синтезу, індукції і дедукції, метод коефіцієнтів. Проведено діагностику фінансового потенціалу суб'єктів господарювання різних галузей національної економіки на основі таких показників: частка у власному капіталі резервного капіталу і нерозподілених фінансових результатів; концентрація власного капіталу; коефіцієнт співвідношення довгострокового капіталу і поточних зобов'язань; власний оборотний капітал; коефіцієнт маневреності власного капіталу; коефіцієнти ліквідності (абсолютної, проміжної, загальної); частка необоротних активів; коефіцієнт зносу основних засобів. Виконано диференціацію фінансового потенціалу суб'єктів господарювання за галузевою ознакою за імовірністю виникнення кризових явищ: висока — будівництво (від'ємна вартість власного капіталу); середня — промисловість, оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (наявність непокритих збитків у балансі); низька — сільське, лісове та рибне господарство; фінансова та страхова діяльність; транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність (значна концентрація власного капіталу, його висока маневреність, переваги в ліквідності і фізичному стану основних засобів порівняно з іншими галузями національної економіки). Загальними ознаками фінансової нестабільності на макроекономічному рівні є наявність непокритих збитків, низька капіталізація і ліквідність суб'єктів господарювання, від'ємна величина власного оборотного капіталу. Зазначена ситуація потребує посилення державного регулювання фінансового стану підприємств, активнішого використання процедури банкрутства для відновлення їх платоспроможності, або виведення з ринку суб'єктів господарювання, яким не вдалося подолати стан фінансової кризи.

Ключові слова: діагностика; регулювання; фінансовий потенціал; система; стратегічне антикризове управління; суб'єкти господарювання.

Література

1. Кобеля З.І., Кутаренко Н.Я., Рудько К.І., Бабчук А.М. Інвестиційний потенціал України в умовах фінансово-економічної кризи. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 22. С. 32—37.
2. Шлапак А.В. Діагностика кризи методами фінансового аналізу. Науковий вісник НЛТУ України. 2014. Вип. 24.6. С. 319—325.
3. Корольов Ю.Ю. Аналітичні аспекти оцінки фінансового положення та діагностики імовірності кризи та банкрутства. Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси. 2013. Вип. 10 (2). С. 112—120.
4. Загреба М.М. Підхід до формування системи показників діагностики кризового фінансового стану підприємства. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2010. Вип. 18 (2). С. 97—104.
5. Нусінов В.Я., Семеняка Т.В. Експрес-діагностика фінансового стану підприємства з метою попередження кризи. Управління розвитком. 2015. № 2. С. 65—71.
6. Жовна О.М., Молодецька О.М. Оцінка фінансової безпеки підприємств на основі відокремленої діагностики кризового стану за поточний та минулі періоди. Ефективна економіка. 2011. № 10. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_10_16
7. Косова Т.Д., Соломіна Г.В. Фінансова безпека механізму функціонування інститутів спільного інвестування. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 46. Ч. 1. С. 57—61.
8. Ярошевська О.В. Механізми формування капіталу суб'єктів господарювання в умовах розвитку фондового ринку України: монографія. Краматорськ: Донбаська державна машинобудівна академія, 2018. 516 с.
9. Бугай В.З., Оніпко А.Д. Характерні риси та діагностика фінансової кризи. Економічний простір. 2019. № 142. С. 101—111.
10. Мулик Т.О., Григораш М.В. Діагностика підприємства під час фінансової кризи як складник антикризової політики. Бізнес-навігатор. 2018. Вип. 5. С. 160—163.
11. Скриньковський Р.М., Семчук Ж.В., Візняк Ю.Я., Горічко Х.І. Діагностика фінансового стану підприємства з метою попередження кризи та ідентифікації банкрутства. Бізнес Інформ. 2016. № 2. С. 165—172.
12. Показники балансу підприємств -2018. Державна служба статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

T. Kosova, O. Yaroshevska, G. Solomina

DIAGNOSIS AND REGULATION OF FINANCIAL POTENTIAL OF BUSINESS ENTITIES IN THE SYSTEM OF STRATEGIC CRISIS MANAGEMENT

Summary

The subject of the research is theoretical, methodological basis and practical aspects of diagnostics of financial potential of domestic economic entities at the level of economic activities, identification of threats to their strategic development and development of measures for crisis management and management. The object of the study is the processes of identification of the financial crisis by stages of its life cycle and degree of rigidity, formation and placement of capital of enterprises, management of their value and sources of its creation. General scientific methods of analysis of analysis and synthesis, induction and deduction, method of coefficients were used for writing the article. The financial potential of economic entities of different sectors of the national economy has been diagnosed on the basis of the following indicators: share in own capital of reserve capital and undistributed financial results; concentration of equity capital; ratio of long-term capital to current liabilities; own working capital; coefficient of maneuverability of own capital; liquidity ratios (absolute, intermediate, total); share of non-current assets; the rate of depreciation of fixed assets. Differentiation of financial potential of economic entities by sectoral feature is performed by the probability of occurrence of crisis phenomena: high — construction (negative cost of equity capital); medium — industry, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (presence of uncovered losses in the balance sheet); low — agriculture, forestry and fisheries; financial and insurance activities; transport, warehousing, postal and courier activities (considerable concentration of own capital, its high maneuverability, advantages in liquidity and physical condition of fixed assets in comparison with other branches of the national economy). Common signs of financial instability at the macroeconomic level are the presence of uncovered losses, low capitalization and liquidity of economic entities, and negative working capital. This situation requires the strengthening of state regulation of the financial condition of enterprises, more active use of bankruptcy procedures to restore their solvency, or the withdrawal of economic entities that have not been able to overcome the state of financial crisis.

Keywords: diagnostics; regulation; financial potential; system; strategic crisis management; business entities.

References

1. Kobelia, Z. I. Kutarenko, N. Ya. Rudko, K. I. and Babchuk, A. M. (2017), "Investment potential of Ukraine in the conditions of financial and economic crisis", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 32—37.
2. Shlapak, A. V. (2014), "Crisis diagnosis by financial analysis", Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, vol. 24.6, pp. 319—325.
3. Korolov, Yu. Yu. (2013), "Analytical aspects of assessment of financial position and diagnosis of probability of crisis and bankruptcy", Ekonomichni nauky. Cer.: Oblik i finansy. 2013. Vyp. 10 (2), pp. 112—120.
4. Zahreba, M. M. (2010), "Approach to formation of system of indicators of diagnostics of crisis financial state of enterprise", Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 18 (2), pp. 97—104.
5. Nusinov, V. Ya. and Semeniaka, T. V. (2015), "Express diagnostics of the financial state of the enterprise in order to prevent the crisis", Upravlinnia rozvytkom, vol. 2, pp. 65—71.
6. Zhovna, O. M. and Molodetska, O. M. (2011), "Assessment of financial security of enterprises on the basis of separate diagnostics of crisis situation for the current and past periods", Efektyvna ekonomika, vol 10, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_10_16 (accessed 26 March 2020).
7. Kosova, T.D. and Solomina, H.V. (2019), "Financial security of the mechanism of functioning of joint investment institutions", Prychornomorski ekonomichni studii, vol. 46, no.1, pp. 57—61.
8. Iaroshevska, O. V. (2018), Mechanisms of formation of capital of economic entities in the conditions of development of the stock market of Ukraine [Mekhanizmy formuvannia kapitalu subiektiv hospodariuvannia v umovakh rozvytku fondovoho rynku Ukrainy]: monohrafiia. Kramatorsk: Donbaska derzhavna mashynobudivna akademiia. 516 p.
9. Buhai, V. Z. and Onipko, A. D. (2019), "Characteristic features and diagnosis of financial crisis", Ekonomichnyi prostir, vol. 142, pp. 101—111.
10. Mulyk, T. O. and Hryhorash, M. V. (2018), "Diagnosis of an enterprise during the financial crisis as a component of anti-crisis policy", Biznes-navihator, vol. 5, pp. 160—163.
11. Skrynkovskyi, R. M. Semchuk, Zh. V. Vizniak, Yu. Ya. and Horichko, Kh. I. (2016), "Diagnosis of the financial condition of the enterprise in order to prevent the crisis and identify bankruptcy", Biznes Inform, vol. 2, pp. 165—172.
12. Indicators of the balance of enterprises (2018). State Statistics Service. available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 26 March 2020).

№ 4 2020, стор. 14 - 18

Дата публікації: 2020-05-05

Кількість переглядів: 1104

Відомості про авторів

Т. Д. Косова

д. е. н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ

T. Kosova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Leading Researcher, Institute of Industrial Economics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0002-1859-0542


О. В. Ярошевська

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

O. Yaroshevska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economics of the Classical Private University, Zaporizhzhia

ORCID:

0000-0003-3569-8763


Г. В. Соломіна

к. е. н., доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, м. Дніпро

G. Solomina

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Financial and Economic Security, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Dnipro

ORCID:

0000-0003-0917-7999

Як цитувати статтю

Косова Т. Д., Ярошевська О. В., Соломіна Г. В. Діагностика і регулювання фінансового потенціалу суб'єктів господарювання в системі стратегічного антикризового управління. Економіка та держава. 2020. № 4. С. 14–18. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.14

Kosova, T., Yaroshevska, O. and Solomina, G. (2020), “Diagnosis and regulation of financial potential of business entities in the system of strategic crisis management”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 14–18. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.14

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.