EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ЗМІН ВАЛЮТНИХ КУРСІВ НА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
Н. М. Бондаренко, А. Г. Байєр

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.115

УДК: 657:633

Н. М. Бондаренко, А. Г. Байєр

ВПЛИВ ЗМІН ВАЛЮТНИХ КУРСІВ НА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності, а, зокрема, експортно-імпортних операцій, кожне підприємство постає перед необхідністю відображення в обліку курсових різниць, що виникають у результаті незбігів курсів валют на дату здійснення господарської операції та фактичного перерахування коштів.
Наразі задля укріплення позицій України на світовому ринку існує необхідність застосування міжнародних стандартів обліку та складання фінансової звітності, задля однорідності інформації котра надається для потенціальних інвесторів українськими підприємствами та іншими закордонними суб'єктами господарювання. Такий крок надасть змогу користувачам інформації зіставити показники звітності вітчизняних підприємств з іншими компаніями, незалежно від того, резидентом якої країни вони є і на якій території здійснюють господарську діяльність.
Метою статті є дослідження впливу змін валютних курсів на облікове відображення інформації та її узагальнення у фінансовій звітності підприємства.
У статті досліджено порядок відображення курсових різниць в обліку та включення інформації щодо курсових різниць до фінансової звітності. Встановлено, що визначення курсових різниць у бухгалтерському обліку має суттєвий вплив на фінансовий результат підприємства, адже неправильний їх розрахунок може призвести до завищення або заниження доходів (витрат). У результаті дослідження запропоновано додати додаткові статті в розділі 5 Приміток до річної фінансової звітності з метою наповнення інформації, що надається її користувачам.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність; курсові різниці; фінансова звітність; валютний курс; облік.

Література

1. Сумарний обсяг імпорту та експорту у розрізі товарних позицій за кодами УКТЗЕД URL: http://sfs.gov.ua/ms/f11 (дата звернення 29.01.2020).
2. Чередник Т. Вплив змін валютних курсів в міжнародній системі обліку / Т.Чередник // Відкрита Міжнародна інтернет-конференція "МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація" URL: http://konf.amsfo.com.ua/vpliv-zmin-valyutnix-kursiv-v-mizhnarodnij-sistemi-obliku-msbo-21/ (дата звернення 29.01.2020).
3. Положення стандарт бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів" Наказ Міністерства фінансів України №193 від 10.08.2000р. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00 (дата звернення 29.01.2020).
4. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 21 "Вплив зміни валютних курсів" URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_022 (дата звернення 29.01.2020).
5. Демчук Т.П. Облік валютних різниць на підприємстві при здійсненні операцій з іноземною валютою / Т.П. Демчук // Вісник Чернівецького торговельно економічного інституту. Економічні науки. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2009_4_42 (дата звернення 29.01.2020).
6. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 578 с.
7. Помуляєва В.М. Курсові різниці облік та відображення у звітності URL: http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/1897/1/Pomulieva_Distinctic_differences.pdf (дата звернення 29.01.2020).
8. Про Примітки до річної фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.2000 р. № 201 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0904-00 (дата звернення 29.01.2020).

N. Bondarenko, A. Baiier

IMPACT OF FOREIGN EXCHANGE RATE RATES ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE ENTERPRISE

Summary

In carrying out foreign economic activities, and in particular export-import operations, each enterprise is confronted with the need to reflect in the accounting for exchange differences resulting from the mismatch of exchange rates at the date of the economic transaction and the actual transfer of funds. Given the correct choice of the method of accounting for exchange differences, such accounting will ensure accurate determination of gains or losses from fluctuations in exchange rates, and will help in making sound management decisions on the choice of methods to reduce the impact of exchange differences on accounting data and financial statements.
Currently, in order to strengthen Ukraine's position in the world market and attract more foreign companies to international cooperation, there is a need to apply international accounting standards and financial reporting, for the sake of uniformity and transparency of information provided to potential investors by Ukrainian enterprises and other foreign entities. This step will allow users of information to compare the performance of domestic companies with other companies, regardless of the resident of which country they are and in what territory they do business, which will increase confidence in the information presented in the financial statements.
The purpose of the article is to investigate the effect of changes in exchange rates on the accounting information and its generalization in the financial statements of the enterprise.
The article examines the procedure for reflecting exchange differences in accounting and the inclusion of information on exchange differences in the financial statements. It is established that the determination of exchange differences in accounting has a significant impact on the financial result of the enterprise, because incorrect calculation of them can lead to overestimation or understatement of income (expenses), which in turn, entails penalties as a result of incorrect reporting. As a result of the study, it is proposed to add additional articles in Section 5 of the Notes to the Annual Financial Statements in order to supplement the information provided to its users.

Keywords: foreign economic activity; exchange differences; financial statements; exchange rate; accounting.

References

1. State Fiscal Service of Ukraine (2020), "The total volume of imports and exports by section of commodity items according to the codes of UKTZED", available at: http://sfs.gov.ua/ms/f11(Accessed 29 Jan 2020).
2. Cherednyk, T. (2016), "The impact of changes in exchange rates in the international accounting system", Vidkryta Mizhnarodna internet-konferentsiia "MSFZ: doslidzhennia, nauka, praktyka, implementatsiia" [Open International internet conference IFRS: research, sience, practice, implementation], available at: http://konf.amsfo.com.ua/vpliv-zmin-valyutnix-kursiv-v-mizhnarodnij-sistemi-obliku-msbo-21/ (Accessed 29 Jan 2020).
3. Ministry of Finance of Ukraine (2000), "The order "Accounting Standard 21 "The impact of changes in exchange rates", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00 (Accessed 29 Jan 2020).
4. Ministry of Finance of Ukraine (2012), "The international order "Accounting Standard 21 "The impact of changes in exchange rates", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_022 (Accessed 29 Jan 2020).
5. Demchuk, T. P. (2009), "Accounting for foreign exchange differences in an enterprise when conducting foreign exchange transactions", Visnyk Chernivets'koho torhovel'no-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky, [Online], vol. 4, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2009_4_42 (Accessed 29 Jan 2020)
6. Sopko, V.V. (2000), Bukhhalters'kyj oblik [Accounting], 3rd ed, KNEU Kyiv, Ukraine.
7. Pomulaeva V.M. (2013) "Exchange differences in accounting and reporting". available at: http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/1897/1/Pomulieva_Distinctic_differences.pdf (Accessed 29 Jan 2020).
8. Ministry of Finance of Ukraine (2000), "About Notes to the Annual Financial Statements Order of the Ministry of Finance of Ukraine". available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0904-00 (Accessed 29 Jan 2020).

№ 3 2020, стор. 115 - 120

Дата публікації: 2020-03-31

Кількість переглядів: 1219

Відомості про авторів

Н. М. Бондаренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики обліку та економічної інформатики, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро

N. Bondarenko

PhD in Economics, Associate Professor, Assistant Professor, Department of Accounting Statistics and Economic Informatics, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

ORCID:

0000-0003-4733-8159


А. Г. Байєр

магістрант, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро

A. Baiier

Master student, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

ORCID:

0000-0001-7798-8561

Як цитувати статтю

Бондаренко Н. М., Байєр А. Г. Вплив змін валютних курсів на фінансову звітність підприємства. Економіка та держава. 2020. № 3. С. 115–120. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.115

Bondarenko, N. and Baiier, A. (2020), “Impact of foreign exchange rate rates on the financial statements of the enterprise”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 115–120. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.115

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.