EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Т. О. Мурована, Я. Ю. Антонюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.100

УДК: 658.15

Т. О. Мурована, Я. Ю. Антонюк

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У сучасних умовах глобалізації інтеграція та автоматизація бізнес-процесів стали головними пріоритетами для досягнення ефективності та результативності діяльності підприємств. Враховуючи мінливість внутрішнього та зовнішнього середовища, підприємства мають швидко адаптуватися до таких змін. Ефективність бізнес-процесів підприємства повинна визначатися в сукупності і зіставленні фінансових результатів діяльності та отриманих вигід від діяльності компанії, а також з урахуванням матеріальних і нематеріальних витрат. У статті запропоновано підходи до управління бізнес-процесами в контексті стратегічного розвитку підприємств, що дозолить забезпечити економію витрат та використання резервів підвищення ефективності діяльності підприємств за рахунок оптимізації господарських процесів на підприємстві та системи управління ними на різних рівнях корпоративного управління. Система управління ефективністю бізнес-процесів підприємства має включати у себе одночасно декілька підсистем, які взаємопов'язані між собою і виконують призначені функції. З огляду на це, запропоновано побудувати систему управління бізнес-процесами підприємств на основі визначення її етапності проведення та удосконалити алгоритм реалізації бізнес-процесів на основі оптимізації послідовності окремих господарських процесів та усунення найменш ефективних бізнес-процесів. Функціонування сектору підприємництва нерозривно пов'язане з інформаційними технологіями, використанням Big Data, інструментів бізнес-аналітики, а також діджиталізацією на всіх рівнях управління та реалізації бізнес-процесів. Використання необхідного програмного забезпечення дозволяє досягнути таких найважливіших тактичних цілей: зростання продуктивності праці, економія поточних витрат, безперервність виробничих і соціальних перетворень, вчасним реагуванням бізнесу на зміни зовнішнього та внутрішнього середовища. Оптимізація бізнес-процесів з використанням інформаційних технологій дозволить закріпити позиції компанії на ринку, підвищити її конкурентні позиції та інвестиційну привабливість.

Ключові слова: бізнес-процес; стратегічний розвиток; управління; ефективність.

Література

1. Market Research Future. URL: https://www.marketresearchfuture.com/reports/business-process-management-market-3408
2. Robson M., Ullah P. A Practical Guide to Business Process Re-engineering. United Kingdom: Gower Publishing, 1996. 159 p.
3. Subject-Oriented Business Process Management. URL: https://www.semanticscholar.org/paper/Subject-Oriented-Business-Process-Management-Fleischmann-Schmidt/517b21980de08e7664d2b10725e37e8bb659df20.
4. Business Motivation Model. Version 1.0. Standard Dokument. URL: https://www.omg.org/spec/BMM/About-BMM
5. Lenos T., Reuer J. Real options theory in strategic management. Strategic Management Journal. 2017. № 8.1. P. 42—63.
6. Porter M.E., Millar V.E. How Information Gives You Competitive Advantage. Harvard Business Review. URL: https://hbr.org/1985/07/how-information-gives-you-competitive-advantage
7. Umeshwar D., Meichun H., Ladin R. Business Process Coordination: State of the Art, Trends, and Open Issues. URL: agile-bpm.com
8. Макарова М.В. Тенденції розвитку цифрової економіки: монографія. Полтава: РВВ ПУСКУ, 2015. 236 с.
9. Чорнобай Л.І. Бізнес-процеси підприємства: загальна характеристика та економічна суть. Вісник Національного університету Львівська політехніка. 2013. № 769. С. 125—131.
10. Шемаєва Л.Г., Безгін К.С. Управління якістю бізнес-процесів на підприємстві. Харків: Харківський національний економічний ун-т. 2011. 240 с.

T. Murovana, Ya. Antoniuk

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF STRATEGIC ENTERPRISE DEVELOPMENT

Summary

Under the conditions of globalization, business process integration and automation have become the top priorities for achieving enterprise efficiency and effectiveness. Given the variability of the internal and external environment, enterprises need to adapt quickly to such changes. The efficiency of the business processes of the enterprise should be determined in the aggregate and comparison of financial results of activity and the received benefits from the activity of the company, as well as taking into account material and intangible expenses. The article proposes approaches to business process management in the context of strategic enterprise development, which will allow to ensure cost savings and use of reserves to increase the efficiency of enterprises by optimizing business processes at the enterprise and their management systems at different levels of corporate management. An enterprise business process management system has to include several subsystems that are interconnected and perform assigned functions. In view of this, it is proposed to build a system of business process management of enterprises on the basis of determining its implementation stages and to improve the algorithm of implementation of business processes on the basis of optimization of the sequence of individual business processes and elimination of the least efficient business processes. The functioning of the business sector is inextricably linked to information technology, the use of Big Data, business intelligence tools, and digitization at all levels of management and implementation of business processes. Using the necessary software allows to achieve the most important tactical goals, such as: increasing productivity, saving current costs, continuity of production and social transformation, timely response of businesses to changes in the external and internal environment. Optimization of business processes with the use of information technologies will allow to consolidate positions of the company in the market, to increase its competitive positions and investment attractiveness.

Keywords: usiness process; strategic development; management; efficiency.

References

1. Market Research Future (2020), "Market Process Management Marker Research Report - Global Forecast 2023". available at: https://www.marketresearchfuture.com/reports/business-process-management-market-3408 (Accessed 10 February 2020).
2. Robson, M. and Ullah, P. (1996), A Practical Guide to Business Process Re-engineering, Gower Publishing, London, UK.
3. Semantic Scholar (2012), "Subject-Oriented Business Process Management", available at: https://www.semanticscholar.org/paper/Subject-Oriented-Business-Process-Management-Fleischmann-Schmidt/517b21980de08e7664d2b10725e37e8bb659df20 (Accessed 10 February 2020).
4. Object Management Group (2008), "Business Motivation Model. Version 1.0.", available at: https://www.omg.org/spec/BMM/1.0/PDF (Accessed 10 February 2020).
5. Lenos, T. and Reuer, J., (2017), "Real options theory in strategic management". Strategic management journal, vol. 38.1, pp. 42—63.
6. Porter, M.E. and Millar, V.E. (1985), "How Information Gives You Competitive Advantage", Harvard Business Review, [online], available at: https://hbr.org/1985/07/how-information-gives-you-competitive-advantage (Accessed 10 February 2020).
7. Dayal, U. Hsu, M. and Ladin R. (2001), "Business Process Coordination: State of the Art, Trends, and Open Issues", 27th International Conference on Very Large Data Bases, VLDB Endowment, Roma, Italy, September 11-14, 2001, available at: https://pdfs.semanticscholar.org/8886/37c136541ca682a2e34af15ee2259a10fa37.pdf (Accessed 10 February 2020).
8. Makarova, M. (2015), Tendentsii rozvytku tsyfrovoi ekonomiky: monohrafiia [Trends in the Digital Economy: A Monograph], RVV Starting, Poltava, Ukraine.
9. Chornobay, L. (2013), "Business processes of the enterprise: general characteristics and economic essence", Bulletin of the National University of Lviv Polytechnic, vol. 769, pp. 125—131.
10. Shemaeva, L. and Bezgin, K. (2011), Upravlinnia yakistiu biznes-protsesiv na pidpryiemstvi [Quality management of business processes at the enterprise], Kharkiv National Economic University, Kharkiv, Ukraine.

№ 3 2020, стор. 100 - 103

Дата публікації: 2020-03-31

Кількість переглядів: 1316

Відомості про авторів

Т. О. Мурована

к. е. н., доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

T. Murovana

PhD in Economics, Associate Professor, Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv

ORCID:

0000-0001-6285-7681


Я. Ю. Антонюк

студент 2 курсу магістратури, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Ya. Antoniuk

2nd year Master student, Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv

ORCID:

0000-0002-4432-4432

Як цитувати статтю

Мурована Т. О., Антонюк Я. Ю. Управління бізнес-процесами в контексті стратегічного розвитку підприємств. Економіка та держава. 2020. № 3. С. 100–103. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.100

Murovana, T. and Antoniuk, Ya. (2020), “Business process management in the context of strategic enterprise development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 100–103. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.100

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.