EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПИВОВАРНИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ
Н. Є. Кузьо, Н. С. Косар, Н. Р. Кубрак

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.110

УДК: 339.138

Н. Є. Кузьо, Н. С. Косар, Н. Р. Кубрак

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПИВОВАРНИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

Анотація

Зростання ринку пива протягом 2018—2019 рр. відкриває нові можливості для пивоварних підприємств України. Встановлено, що у перспективі пивоварні компанії України можуть активно використовувати стратегію інтенсивного розвитку, яка має значні можливості у нашій країні, оскільки споживання цього напою на душу населення є незначним. Стратегія вертикальної інтеграції може бути актуальною для пивоварних компаній України з точки зору об'єднання їх зусиль з іншими ринковими суб'єктами для просування нових товарів (стратегія колаборації).
Встановлено, що у рамках пропозиції нових товарів з використанням стратегії концентричного диверсифікаційного зростання перспективним напрямом діяльності для пивоварних компаній України є пропозиція на ринку нових видів безалкогольного пива, яке дозволить виробникам охопити нові сегменти ринку. Визначено, що це може бути безалкогольне пиво із фруктовими та солодкими нотками і насиченим кольором різних цінових діапазонів для жінок та безалкогольне пиво з класичним смаком, вітамінізованим складом та відновлювальним ефектом, яке могли б споживати спортсмени.

Ключові слова: ринок пива України; стратегія інтенсивного розвитку; стратегія інтеграційного розвитку; стратегія концентричного диверсифікаційного зростання; безалкогольне пиво.

Література

1. Вітренко Н.С. Проблеми та перспективи розвитку ринку пива України. Інтернаука. 2018. № 1 (2). С. 11—17.
2. Мороз Л.А., Савченко Ю.Т. Розвиток українського ринку пива і формування конкурентних переваг підприємств-учасників. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Логістика. 2007. № 580. С. 289—296.
3. Валявський С.М., Скриль В.В. Діагностика розвитку підприємств пивоварної галузі в умовах міжнародної інтеграції. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. № 13. С. 15—25.
4. Яцишина Л., Ющук Ю. Маркетингові стратегії для малого підприємства на ринку пивоваріння. Маркетинг в Україні. 2018. № 2. С. 55—62.
5. Скопенко Н.С. Особливості формування та розвитку інтегрованих структур у харчовий промисловості України. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2010. № 5. С. 349—361.
6. Баланович А.М. Теоретико-методичні засади формування стратегій розвитку підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2014. Випуск 8 (2). С. 77—81.
7. Боярська М.О. Аналіз стратегії розвитку підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 5. С. 306-310. URL: http://global-national.in.ua/archive/5-2015/61.pdf (дата звернення 02.02.2020).
8. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: https:// http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 09.02.2020).
9. Названо лідера алкогольної індустрії України. URL: https:// landlord.ua/news/nazvano-lіdera-alkoholnoі-іndustrіі-ukraіny (дата звернення 02.02.2020).
10. Пінний експорт: чому продажі українського пива за кордон почали зростати. URL: https://mind.ua/publications/20200153-pinnij-eksport-chomu-prodazhi-ukrayinskogo-piva-za-kordon-pochali-zrostati (дата звернення: 04.02.2020).
11. Чупир О.М. Вибір стратегічних альтернатив розвитку будівельного потенціалу залізничного транспорту. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012. № 2. С. 220—226.
12. Чехия сохраняет лидерство в мире по потреблению пива. URL: https://profibeer.ru/beer/30608 (дата звернення: 06.02.2020).
13. Продажі безалкогольного пива зростають швидше, ніж алкогольного. Українці пішли за прикладом європейців. URL: https://agravery.com/ uk/posts/show/v-ukraini-zrosli-prodazi-bezalkogolnogo-piva (дата звернення: 07.02.2020).
14. В Україні ростуть продажі безалкогольного пива. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2019/10/9/652408 (дата звернення: 07.02.2020).

N. Kuzo, N. Kosar, N. Kubrak

DEVELOPMENT STRATEGIES OF BREWING COMPANIES IN UKRAINE

Summary

The growth of the beer market during 2018-2019 opens new opportunities for Ukrainian breweries. However, increasing competition in the beer market is forcing domestic producers to carefully justify their future development strategies.
The analysis of the activities of the main beer producers shows that in the process of development they actively use all existing growth strategies — intensive, integration and diversification. The most widespread strategy of the Ukrainian breweries' intensive growth is aimed at increasing the volume of beer purchases available to consumers on the market, seeking new intermediaries to increase the sales of its products, entering new geographic markets, producing new types and brands of beer. It has been established that this strategy has considerable potential for further use by beer producers in Ukraine, since per capita consumption of this beverage is low.
In recent years, Ukrainian breweries have been actively pursuing a horizontal integration strategy that involves integrating them with other domestic or foreign beer producers. It is determined that today this strategy may be relevant for them in terms of integrating their efforts with other market entities to promote their new products (collaborative strategy).
It is established that within the framework of the offer of new goods using the strategy of concentric diversification growth, the perspective activity for breweries of Ukraine is to offer in the market new types of non-alcoholic beer, which will allow producers to reach new segments of the market. In doing so, breweries should use a segment-oriented approach, offering individual varieties or brands of beer, for example, for athletes, drivers or women. Since non-alcoholic beer is already available on the Ukrainian market, competitors' offers should be taken into account when building a product positioning card for this purpose. To cover different niches in the Ukrainian non-alcoholic beer market, it is advisable to use the following positioning strategies for domestic producers — competitive, consumer, cost-effective, price, scope, and individual attributes. Due to the differentiation of consumer needs, the competitive advantages in the beer market are being provided by manufacturers today through innovation in the flavors of the drink, its diverse packaging, the use of modern innovative technologies in production and marketing.
The study found that there are free niches for beer with 0% alcohol content in the Ukrainian market with different flavors and price ranges. Therefore, it is advisable for domestic producers to develop a recipe for such beer and make it available on the market.

Keywords: eer market of Ukraine; intensive development strategy; integration development strategy; concentric diversification growth strategy; non-alcoholic beer.

References

1. Vitrenko, N.S. (2018), "Problems and prospects for the development of the beverage of Ukraine", Internauka, vol. 1 (2), pp. 11—17.
2. Moroz, L.A. and Savchenko, Yu.T. (2007), "Development of Ukrainian beer market and formation of competitive advantages of participating companies", Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Seriia: Lohistyka, vol. 580, pp. 289—296.
3. Valiavskyi, S.M. and Skryl, V.V. (2018), "Diagnostics of the development of enterprises of the beef area in the conditions of international integration", Eastern Europe: economy, business and anagement, vol. 13, pp. 15—25.
4. Yatsyshyna, L. and Yushchuk, Yu. (2018), "Marketing Strategies for the Small Business in the Brewing Market", Marketynh v Ukraini, vol. 2, pp. 55—62.
5. Skopenko, N.S. (2010), "Features of formation and development of integrated structures in the food industry of Ukraine", Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu, vol. 5, pp. 349—361.
6. Balanovych, A.M. (2014), "Theoretical and methodical principles of enterprises development strategy formation", Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia : Ekonomichni nauky, vol. 8 (2), pp. 77—81.
7. Boiarska, M.O. (2015), "Analysis of development strategy of the enterprise", Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 5, pp. 306—310, available at: http://global-national.in.ua/archive/5-2015/61.pdf (Accessed 2 Feb 2020).
8. Official website State Statistics Service of Ukraine (2020), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 9 Feb 2020).
9. Landlord (2019), "Named the leader of the alcohol industry in Ukraine", available at: https://landlord.ua/news/nazvano-lіdera-alkoholnoі-іndustrіі-ukraіny (Accessed 2 Feb 2020).
10. Lysova, Kh. (2019), "Foam Exports: Why Ukrainian Beer Sales Abroad Started to Grow", available at: https://mind.ua/publications/20200153-pinnij-eksport-chomu-prodazhi-ukrayinskogo-piva-za-kordon-pochali-zrostati (Accessed 4 Feb 2020).
11. Chupir, E.N. (2012), "The choice of strategic alternatives to building the capacity of rail", Marketing and Management of Innovations, vol. 2. pp. 220—226.
12. Beer Market Portal (2018), "Czech Republic retains leadership in beer consumption world", available at: https://profibeer.ru/beer/30608 (Accessed 6 Feb 2020).
13. Agravery (2019), "Sales of non-alcoholic beer in Ukraine", available at: https://agravery.com/uk/posts/show/v-ukraini-zrosli-prodazi-bezalkogolnogo-piva (Accessed 7 Feb 2020).
14. Economic Truth (2019), "Non-alcoholic Beer Sales Increase in Ukraine", available at: https://www.epravda.com.ua/news/2019/10/9/652408 (Accessed 7 Feb 2020).

№ 2 2020, стор. 110 - 114

Дата публікації: 2020-02-28

Кількість переглядів: 1406

Відомості про авторів

Н. Є. Кузьо

старший викладач кафедри маркетингу і логістики, Національний університет "Львівська політехніка"

N. Kuzo

Senior Teacher, Department of Marketing and Logistics, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0003-0640-3276


Н. С. Косар

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу і логістики, Національний університет "Львівська політехніка"

N. Kosar

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Marketing and Logistics, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0003-0180-2630


Н. Р. Кубрак

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького

N. Kubrak

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Marketing Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv

ORCID:

0000-0002-2834-9736

Як цитувати статтю

Кузьо Н. Є., Косар Н. С., Кубрак Н. Р. Стратегії розвитку пивоварних компаній в Україні. Економіка та держава. 2020. № 2. С. 110–114. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.110

Kuzo, N., Kosar, N. and Kubrak, N. (2020), “Development strategies of brewing companies in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 110–114. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.110

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.