EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

TRENDS AND PROSPECTS OF RURAL GREEN TOURISM DEVELOPMENT IN SOUTHERN REGION OF UKRAINE
A. Kravchuk, A. Sakun, T. Gakal

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.68

УДК: 338.48

A. Kravchuk, A. Sakun, T. Gakal

TRENDS AND PROSPECTS OF RURAL GREEN TOURISM DEVELOPMENT IN SOUTHERN REGION OF UKRAINE

Summary

The purpose of the article is to substantiate the trends and prospects of rural green tourism development in the Odessa region, as one of the directions of diversification of rural activity for the socio-economic growth of rural territories and population enrichment. The article investigates the current state of development of green tourism in Odessa region. The scientific work analyzes the current state of employment of rural population and determines the relevance in the development of rural tourism. The key directions that will contribute to the activation of rural green tourism in the region are identified and the problematic aspects that have a decelerating influence on the processes in this field are investigated. Prospective directions and forms of further development of rural green tourism in the Odessa region as a socio-economic phenomenon for the revival of rural economy, preservation of its traditions and values are substantiated. Rural green tourism in modern realities is one of the most priority areas of diversification of economic activity of agricultural sector entities, is an alternative source of ensuring employment of rural population, raising its income and quality of life. The main priority directions for the establishment of rural green tourism for the South of Ukraine should be concentrated in the following areas: creation of regional agrotourism networks through the development of small, family and individual agrotourism business on the basis of existing tours of resources in rural areas: small family hotel and agro-infrastructure; unification of socio-cultural environment of historical objects; creation of large and medium specialized agrotourism objects, centers (sports, cultural, culinary); creation of state and private agricultural parks, complexes with appropriate infrastructure; at the legislative level, it is necessary to fix the legal definition of the concept of rural green tourism, it is necessary to differentiate between entrepreneurial and non-entrepreneurial activities in the tourism industry in the countryside, it is necessary to strengthen state support for agrotourism as a form of employment for the rural population, to organize training and vocational training for rural tourism.

Keywords: ural green tourism; agrotourism; development; rural areas; resources; employment; population; potential; synergy effect; diversification.

References

1. Zaburannyi, S.V. (2014), "Development of tourist activities in rural Ukraine", Ekonomika APK, vol. 4, pp.100—105.
2. Livinskyi, A. I. (2017), "Foreign experience of regulating the activities of agricultural producers in the context of renovation of the domestic agrarian economy", Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky, vol. 4, pp. 85— 93.
3. Biletska, I. M. (2018), Rozvytok pidpryiemstv turyzmu na innovatsiinykh zasadakh: teoriia, metodolohiia, praktyka [Development of tourism enterprises on innovation basis: theory, methodology, practice], Ivano-Frankivsk, Ukraine.
4. Gryshova, I.Iu. and Shestakovska, T.L. (2016), "The role of consumerism in socio-economic processes", Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 6, pp. 75—82.
5. Gryshova, I. Yu. and Koniukhov, Yu. M. (2016), "Assessment of migration flows as a factor in the transformation of the socio-economic sphere", Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky, vol. 1, pp. 50—58.
6. Gryshova, I. Yu. Mityay O. V. and Gnatyeva T. M. (2016), "Competitiveness of agriculture enterprises as the main factor of sustainable development of agricultural sphere", Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky, vol. 2, pp. 25—35.
7. Kushnir, S.O. (2017), "State support for the agro-industrial complex of Ukraine", Naukovyi zhurnal "Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky". Ternopil, vol. 1, pp. 48—56.
8. Sobutskyi, S. (2016), "Rural green tourism: prospects for development", Zhurnal "Visnyk. Ofitsiino pro podatky", available at: www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/90010301 (Accessed 19 Sept 2019).
9. Kravchuk, A.O. (2014), "Rural green tourism as a promising direction for the development of agribusiness entities in the regions of Ukraine. Economic analysis", Ekonomichnyi analiz: zb. nauk. prats. Ternopilskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet. Ternopil, vol. 3, pp. 45—52.
10. Kravchuk, A.O. (2014), "Rural tourism as a strategic direction of diversification of the operation of the subjects of the agricultural sector of Odesa region", Ekonomichnyi analiz: zb. nauk. prats. Ternopil, vol. 3, pp. 42—49.

А. О. Кравчук, А. Ж. Сакун, Т. О. Гакал

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В ПІВДЕННОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті обгрунтовуються тенденції та перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Одеській області як одного з напрямів диверсифікації сільської діяльності задля соціально-економічного зростання територій села та його населення. В роботі досліджено сучасний стан розвитку зеленого туризму в Одеській області. Проаналізовано теперішній стан зайнятості сільського населення та визначено актуальність розвитку сільського туризму як напряму диверсифікації діяльності в селі. Сформовано ключові напрями активного розвитку сільського зеленого туризму в регіоні та досліджено проблемні аспекти, що спричиняють уповільнюючий вплив на перебіг діяльності в цій сфері. Обгрунтовано форми подальшого розвитку сільського зеленого туризму в Одеській області, як соціально-економічного явища з відродження економіки сільських територій, збереження його традицій та цінностей. Сільський зелений туризм у сучасних реаліях постає одним з найбільш пріоритетних напрямів диверсифікації господарської діяльності суб'єктів аграрного сектору, є альтернативним джерелом забезпечення зайнятості сільського населення, підвищення рівня його доходів та показників якості життя. Основні пріоритетні напрями становлення сільського зеленого туризму для Півдня України мають концентруватись у таких площинах: створення регіональних агротуристичних мереж через розвиток малого, сімейного та індивідуального агротуристичного бізнесу на базі наявних туристичних ресурсів у сільській місцевості: малого сімейного готельного господарства та інфраструктури агротуризму; об'єднання соціокультурного середовища історичних об'єктів; створення великих і середніх спеціалізованих агротуристичних об'єктів, центрів (спортивних, культурних, кулінарних); створення державних і приватних сільськогосподарських парків, комплексів з відповідною інфраструктурою; на законодавчому рівні потрібно зафіксувати юридичне визначення поняття сільського зеленого туризму, необхідно розмежувати підприємницьку та непідприємницьку діяльність у туристичній галузі на селі, варто посилити державну підтримку агротуризму як форми зайнятості сільського населення, організувати навчання та професійну підготовку сільського населення для надання послуг зеленого туризму.

Ключові слова: сільський зелений туризм; агротуризм; розвиток; ресурси; зайнятість; потенціал; ефект синергії; диверсифікація.

№ 11 2019, стор. 68 - 72

Дата публікації: 2019-12-03

Кількість переглядів: 1099

Відомості про авторів

A. Kravchuk

PhD in Economics, Associate Professor of Accounting and Taxation Department of Odessa State Agrarian University, Odessa, Ukraine

А. О. Кравчук

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

ORCID:

0000-0002-5262-2894


A. Sakun

PhD in Economics, Associate Professor, Kherson State Agricultural University Kherson, Ukraine

А. Ж. Сакун

к. е. н., доцент, Херсонський державний аграрний університет, Херсон, Україна

ORCID:

0000-0002-0910-4055


T. Gakal

mаstеr's dеgrее, Kherson State Agricultural University, Kherson, Ukraine

Т. О. Гакал

магістр, Херсонський державний аграрний університет, Херсон, Україна

ORCID:

0000-0002-0006-179X

Як цитувати статтю

Kravchuk, A., Sakun, A. and Gakal, T. (2019), “Trends and prospects of rural green tourism development in southern region of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 68–72. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.68

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.