EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

CТАН ЗОВНІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО БОРГУ В ЕКОНОМІЧНИХ РЕАЛІЯХ УКРАЇНИ: ЙОГО АНАЛІЗ, ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ
Л. Є. Фурдичко, О. М. Піхоцька

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.25

УДК: 336.27

Л. Є. Фурдичко, О. М. Піхоцька

CТАН ЗОВНІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО БОРГУ В ЕКОНОМІЧНИХ РЕАЛІЯХ УКРАЇНИ: ЙОГО АНАЛІЗ, ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ

Анотація

У статті зроблено дослідження зовнішнього державного боргу. Розкрито сутність поняття "зовнішнього державного боргу" та визначено причини поглиблення боргової заборгованості і наслідки скорочення. Зроблено аналіз тенденцій його зростання.
В умовах глобалізації розвиток міжнародної фінансової системи характеризується значним зростанням обсягів зовнішньої державної заборгованості країн світу. На сьогодні державний борг є органічною складовою фінансових систем переважної більшості країн світу, дієвим інструментом у механізмі макроекономічного регулювання та інструментом реалізації економічної стратегії держави. Залучення коштів для покриття власних потреб держави за допомогою кредитних ресурсів є прийнятною та зумовлено здійснення нею економічною діяльністю. Забезпечуючи функціонування країни, держава формує відносини зовнішнього залучення коштів, які в певному періоді часу, особливо в кризових ситуаціях, сприяють її життєдіяльності та розвитку. Тому важливим інструментом перерозподілу фінансових ресурсів у державі є система державного боргу, зокрема, зовнішнього. Великий зовнішній державний борг лягає важким тягарем на державні фінанси, потребуючи витрати на його управління та обслуговування і, відповідно, на майбутні покоління громадян країни.

Ключові слова: фінансові зобов'язання; зовнішній державний борг; управління зовнішньою заборгованістю; джерела фінансування; позика; міжнародні резерви; валовий внутрішній продукт.

Література

1. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https: // commons. com. ua /ru/formuvannya — zalezhnosti/
2. Прудковської О.О Управління державним боргом: навч. посіб / Прутська О.О., Сьомченков О.А. Гарбар Ж.В., Губанова Л.І., Руденко В.В. // К.: Центр учбової літератури, 2010. — 216 с.
3. Власюк О.С., Шемаєва Л.Г., Лондар Л.П. Боргова стійкість як стратегічний напрям підвищення рівня фінансової безпеки. — К.: НІСД, 2016. — 50 с.
4. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua
5. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
6. Безпечний рівень державного боргу [Електронний ресурс]. — Режим доступу:http://ecofin.org.ua/debt-radio
7. Алєксєєв І.В., Ярошевич Н.Б., Чушак-Голобородько А.М. Бюджетна система: навч. посібн. — К.: Хай-Тес Прес, 2007. — 376 с.
8. РБК-Україна [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https:www.rbc.ua/ukr/news/ukraine-2019-godu-nuzhno-vyplatit-7-7-mlrd-1538654603.html
9. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.epravda. com.ua/columns/2018/01/28/633149
10. Богдан Т.П. Стратегічне управління державним боргом в умовах нестійкої боргової позиції. — К.: Фінанси України. — № 4. — 2018.

L. Furdichko, O. Pikhotska

THE STATE OF EXTERNAL PUBLIC DEBT IN THE ECONOMIC REALITIES OF UKRAINE: ITS ANALYSIS, CAUSES AND CONSEQUENCES

Summary

The article studies foreign debt. The essence of the concept of "external public debt" is revealed and the reasons for the deepening of debt and the consequences of reduction are identified. An analysis of its growth trends is made.
In the context of globalization, the development of the international financial system is characterized by a significant increase in the volume of external government debt of the countries of the world. External government debt is debt on loans (borrowings) borrowed from foreign sources. It acts as a state's external financial obligations to non-residents. That is, the state acts as a borrower or guarantor of repayment of these loans (loans) by other borrowers. To date, public debt is an organic component of the financial systems of the vast majority of countries in the world, an effective instrument in the mechanism of macroeconomic regulation and an instrument for implementing the state's economic strategy. Attracting funds to cover the state's own needs with the help of credit resources is acceptable and due to its economic activity. In order to ensure the functioning of the country, the state forms relations of external attraction of funds, which in a certain period of time, especially in crisis situations, contribute to its life and development. Therefore, an important instrument of redistribution of financial resources in the state is the system of public debt, in particular, external debt. A large external public debt places a heavy burden on public finances, requiring expenditures on its management and maintenance and, accordingly, on future generations of citizens of the country.
The goal of debt management policy is to maximize the effect of borrowing and to avoid macroeconomic difficulties and balance of payments problems in the future. The overriding goal of managing external debt is to keep the country's external liabilities growing beyond its ability to service debt. Achieving this goal requires the efficient use of borrowed resources. The short-term goal of managing external debt is to regulate the volume of external borrowings so that aggregate demand is consistent with the state of internal and external calculations of the country. Achieving this objective allows external borrowing to be consistent with the overall objectives of macroeconomic policy.

Keywords: financial obligations; state external debt; foreign debt management; sources of financing; loan; international reserves; gross domestic product.

References

1. Commons: Journal of Social Criticism (2019), available at: https://commons.com.ua/formuvannya-zalezhnosti/ (Accessed 01 Nov 2019).
2. Prutskaya, O.O. Semchenkov, O.A. Garbar, Z.V. Gubanova, L.I. and Rudenko. V.V (2010), Upravlinnya derzhavnym borhom [Public Debt Management], Center for Educational Literature, Kyiv, Ukraine.
3. Vlasyuk, O.S. Shemaeva, L.G. and Londar, L.P. (2016), Borhova stiykist' yak stratehichnyy napryam pidvyshchennya rivnya finansovoyi bezpeky [Debt Sustainability as a Strategic Direction for Improving Financial Security], NISD, Kyiv, Ukraine.
4. The official site of the Ministry of Finance of Ukraine (2019), available at: http://www.minfin.gov.ua (Accessed 01 Nov 2019).
5. The official site of the State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 01 Nov 2019).
6. ecofin (2019), "Secure level of public debt", available at: http://ecofin.org.ua/debt-radio (Accessed 01 Nov 2019).
7. Alekseev, I.V. Yaroshevich, N.B. and Chushak-Goloborodko, A.M. (2007), Byudzhetna systema [Budgetsystem], HighTechPress, Kyiv, Ukraine.
8. RBC-Ukraine (2018), "Ukraine needs to repay $ 7.7 billion of debt in 2019, — the World Bank", available at: www.rbc.ua/eng/news/ukraine-2019-godu-nuzhno-vyplatit-7-7-mlrd-1538654603.html (Accessed 01 Nov 2019).
9. Vlasiyk, V. (2018), "As an external debt, Ukraine's economy is undercut", available at: http://www.epravda.com.ua/columns/2018/01/28/633149 (Accessed 01 Nov 2019).
10. Bogdan, T.P. (2018), "Strategic management of publicdebt in conditions of unstable debt position", Finansy Ukrainy, vol. 4, p. 79.

№ 11 2019, стор. 25 - 29

Дата публікації: 2019-12-03

Кількість переглядів: 1012

Відомості про авторів

Л. Є. Фурдичко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів ІНЕМ НУ "Львівська політехніка"

L. Furdichko

PhD in Economics, AssociateProfessor, Associate Professor of the Department of Finance INEM NU "Lviv Polytechnic"

ORCID:

0000-0002-5244-5779


О. М. Піхоцька

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів ІНЕМ НУ "Львівська політехніка"

O. Pikhotska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Finance Department of INEM NU "Lviv Polytechnic"

ORCID:

0000-0002-1916-4510

Як цитувати статтю

Фурдичко Л. Є., Піхоцька О. М. Cтан зовнішнього державного боргу в економічних реаліях України: його аналіз, причини і наслідки. Економіка та держава. 2019. № 11. С. 25–29. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.25

Furdichko, L. and Pikhotska, O. (2019), “The state of external public debt in the economic realities of Ukraine: its analysis, causes and consequences”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 25–29. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.25

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.