EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ТРАНЗИТИВНОСТІ ТА ФІНАНСОВІ РИНКИ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН
А. С. Селютіна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.103

УДК: 336.1/[330.3+336.76]

А. С. Селютіна

СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ТРАНЗИТИВНОСТІ ТА ФІНАНСОВІ РИНКИ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

Анотація

З огляду на сучасні особливості, транзитивні процеси визначаються як свідомі системні зміни, що формуються не в процесі еволюції, а за цілеспрямованої діяльності мають реформаторський характер. Новий підхід до вимірювання транзитивності узгоджується з загальною політикою сталого розвитку ЄС. На сьогодні стійке економічне зростання має супроводжуватися поліпшенням екологічної ефективності, політикою соціальної інтеграції та стійкими економічними моделями. Саме це має слугувати стратегічним керівництвом для довгострокового розвитку перехідних європейських країн та України. Нові виклики пов'язані з реалізацією нової концепції транзитивності потребують достатнього, стабільного і довгострокового фінансування. Тому розвиток фінансового ринку має вирішальне значення, оскільки саме це може забезпечити ефективний розподіл фінансів між сферами екологічного захисту та соціального розвитку, а також інноваційним прогресом.

Ключові слова: перехідні економіки; сталий розвиток; фінансова система; фондовий ринок; конкурентоспроможність.

Література

1. Козак Ю.Г. Економіка зарубіжних країн: навч. посібник / Ю.Г. Козак, В.В. Ковалевський. — Київ: "Центр учбової літератури", 2013. — 292 с. — (4).
2. World Economic Situation and Prospects 2019 [Електронний ресурс] // United Nations publication. — 2019. — Режим доступу до ресурсу: https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-сontent/uploads/sites/45/WESP2019_BOOK-web.pdf
3. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development [Електронний ресурс] // United Nations. — 2015. — Режим доступу до ресурсу: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/en/home/sustainable-development-goals.html
4. Савушкін Д. Особливості та закономірності трансформаційної економіки в ринковому середовищі / Д.І. Савушкін // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — № 2 (26). — С. 49—54.
5. Савчук В.С. Трансформаційна економіка: навч. посіб. / За ред. В.С. Савчук, Ю.К. Зайцева. — К.: КНЕУ, 2006. — 612 c.
6. Вітер І. Модернізаційні перетворення транзитивних економік: європейський вимір / І. Вітер // Дослідження міжнародної економіки: Збірник наукових праць. — Вип. 2 (67). — 2011. — С. 54—75.
7. Fisher S., Sahay R. (2004), Transition Economies: The role of institutions and initial conditions, Calvo Conference.
8. Gelb A. et al. (1997), Circumstance and choice: The role of initial conditions and policies in transition economies, International Monetary Fund).
9. Havrylyshyn O. Recovery and Growth in Transition: A Decade of Evidence [Електронний ресурс] / Oleh Havrylyshyn // IMF Staff Papers Vol. 48, Special Issue. — 2001. — Режим доступу: https://www.imf.org/External/Pubs/FT/staffp/2001/04/pdf/havrylys.pdf
10. Balcerowicz L. Post-Communist Transition: Some Lessons / Leszek Balcerowicz // IEA Occasional Paper. — 2005. — №127.
11. Roland, Gеrard, 2001, "Ten Years After... Transition and Economics," IMF Staff Papers, Vol. 48 (Special Issue), pp. 29—52.
12. Котляревський Я. Розвиток міжнародного фінансування проектів сталого розвитку та вирішення глобальних екологічних проблем / Я. Котляревський, Т. Троцький, М. Дяченко // Проблеми економіки. — 2017. — № 4. — С. 15—23.
13. Федунь Ю. Становлення та реалізація політики сталого розвитку в країнах-кандидатах на вступ до ЄС / Юрій Федунь // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. — 2014. — №36. — С. 70—81.
14. Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, перспективи) / За ред. В.М. Гейця. — К.: Логос, 1999. — С. 498.
15. Прушківська Е.В. Еволюція поглядів на суть та зміст структурних змін / Е.В. Прушківська // The Economic Messenger of the NMU. — 2005. — № 4. — С. 6—12.
16. Офіційний сайт Європейського банку реконструкції та розвитку [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: https://www.ebrd.com
17. Transition Report 2017-18 [Електронний ресурс] // EBRD. — 2017. — Режим доступу до ресурсу: https://www.ebrd.com/transition-report-2017-18
18. Transition Report 2018-19 [Електронний ресурс] // EBRD. — 2017. — Режим доступу до ресурсу: https://www.ebrd.com/transition-report-201819
19. The Global Competitiveness Index [Електронний ресурс] // World Economic Forum. — 2018. — Режим доступу до ресурсу: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018

A. Seliutina

THE MODERN CONCEPT OF TRANSITION AND FINANCIAL MARKETS: THE EXPERIENCE OF EUROPEAN COUNTRIES

Summary

According to the EU's general policy on sustainable development and current state of transition economies, a new concept of transition has been formed. Analyzing various approaches, we define transition process as conscious systemic changes, which are formed not in the process of evolution, but in purposeful activity, and have a reformatory character. Thus, the ultimate goal of transition is to become a market economy, characterized by six key qualities: competitiveness, corporate governance, "green", inclusivity, financial sustainability, integration. At this point, the new approach to transition measurement is in line with the EU's general policy on sustainable development. Today, sustainable economic growth must be accompanied by improved environmental performance, social integration policies and sustainable economic models. This should serve as a strategic guide for the long-term development of European countries in transition and Ukraine. New challenges associated with the implementation of the new concept of transition, require sufficient, stable and long-term financing. Therefore, the development of the financial market is crucial, as it can ensure the efficient distribution of finance between the areas of environmental protection and social development, as well as innovative progress. Considering modern transition concept, the author highlights the following direct and indirect effect of the financial sector development on transition process: opportunities to finance climate change problems with the latest financial instruments (for instance, green bonds); regulation of corporate governance, especially assurance of shareholders' rights protection, transparency and information disclosure; implementation of financial inclusiveness through attraction of investments in economically undeveloped regions, financial services market improving, realization of pension reform, which will create incentives for young people to make savings through financial market mechanism; liberalization and increase of net foreign direct investment as a part of integration, as well as the direct integration of the capital markets of the transition countries into the EU market. Development of an efficient financial system, especially in terms of the stock market development, stock market regulation and corporate governance, is a fundamental key for ensuring the transition to sustainable development of EU candidate countries, including Ukraine.

Keywords: transition economies; stock market; sustainable development; financial system; stock market; competitiveness.

References

1. Kozak, Y.G. and Kovalevsky, V.V. (2013), Ekonomika zarubizhnykh krayin [Economy of foreign countries], Tsentr uchbovoyi literatury, Kyiv, Ukraine.
2. United Nations (2019), " World Economic Situation and Prospects 2019", available at: https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-сontent/uploads/sites/45/WESP2019_BOOK-web.pdf (Accessed 10 August 2019).
3. United Nations (2015), "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development", available at: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/en/home/sustainable-development-goals.html, (Accessed 10 August 2019).
4. Savushkin, D. I. (2014), "Features and regularities of a transformational economy in a market environment", Visnyk Berdians'koho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 2(26), pp. 49—54.
5. Savchuk, V. S. and Zaytsev, Y.K. (2006), Transformatsiyna ekonomika [Transformational economy], KNEU, Kyiv, Ukraine.
6. Viter, I. (2011), "Modernization transformations of transition economies: European dimension", Doslidzhennia mizhnarodnoi ekonomiky: Zbirnyk naukovykh prats', vol. 2(67), pp. 54—75.
7. Fisher S. and Sahay R. (2004), "Transition Economies: The role of institutions and initial conditions", Calvo Conference.
8. Gelb, A. et al. (1997), "Circumstance and choice: The role of initial conditions and policies in transition economies", International Monetary Fund
9. Havrylyshyn, O. (2001), "Recovery and Growth in Transition: A Decade of Evidence", IMF Staff Papers, vol. 48, Special Issue, available at: https://www.imf.org/External/Pubs/FT/staffp/2001/04/pdf/havrylys.pdf (Accessed 10 August 2019).
10. Balcerowicz, L. (2005), "Post-Communist Transition: Some Lessons", IEA Occasional Paper, vol. 127.
11. Roland, Gеrard (2001), "Ten Years After... Transition and Economics", IMF Staff Papers,vol. 48, pp. 29—52.
12. Kotliarevs'kyj, Y. Trots'kyj, T. and Diachenko, M. (2017), "Development of international finance sustainable development projects and solving global environmental problems", Problemy ekonomiky, vol. 4, pp. 15—23.
13. Fedun', Yu. (2014), "Establishment and implementation of sustainable development policy in EU candidate countries", Visnyk L'vivs'koho universytetu. Seriia mizhnarodni vidnosyny, vol. 36, pp. 70—81.
14. Heytsya, V.M. (1999), Transformatsiya modeli ekonomiky Ukrayiny (ideolohiya, protyrichchya, perspektyvy) [Transformation of the Ukrainian economy model (ideology, contradictions, perspectives)], Lohos, Kyiv, Ukraine.
15. Prushkivs'ka, E.V. (2005), "Evolution of views on the essence and content of structural change", The Economic Messenger of the NMU, vol. 4, pp. 6—12.
16. The official site of European Bank for Reconstruction and Development (2019), available at: https://www.ebrd.com (Accessed 10 August 2019).
17. EBRD (2017), "Transition Report 2017-18", available at: https://www.ebrd.com/transition-report-2017-18 (Accessed 10 August 2019).
18. EBRD (2018), "Transition Report 2018-19", available at: https://www.ebrd.com/transition-report-201819 (Accessed 10 August 2019).
19. World Economic Forum (2018), "The Global Competitiveness Index", available at: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/ (Accessed 10 August 2019).

№ 9 2019, стор. 103 - 108

Дата публікації: 2019-09-27

Кількість переглядів: 1431

Відомості про авторів

А. С. Селютіна

старший викладач кафедри фінансів,Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

A. Seliutina

Senior Lecturer of Finance DepartmentKyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0003-1785-1920

Як цитувати статтю

Селютіна А. С. Сучасна концепція транзитивності та фінансові ринки: досвід європейських країн. Економіка та держава. 2019. № 9. С. 103–108. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.103

Seliutina, A. (2019), “The modern concept of transition and financial markets: the experience of european countries”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 103–108. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.103

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.