EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Д. В. Щукін

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.144

УДК: 330.1

Д. В. Щукін

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Стратегічне управління є необхідною передумовою ефективного і стабільного функціонування підприємництва. Основними перевагами стратегічного мислення в аспекті керівництва та менеджменту підприємства є: можливість підпорядкування всієї діяльності ключовому аспекту стратегії; можливість більш чіткого реагування на зміни внутрішнього середовища та навколишнього оточення власниками та керівництвом підприємства; можливість здійснювати менеджерами підприємства оцінку альтернативних варіантів капітальних вкладень і розвитку персоналу, що надає можливості передислокації ресурсів у стратегічні зони і стратегічні проекти розвитку підприємства та інші.
З огляду на це, у статті представлено результати дослідження наявних підходів до тлумачення категорії "стратегічне управління" та визначень даної категорії, розроблено авторське визначення поняття "стратегічне управління", здійснено аналіз етапів розвитку теорії стратегічного управління та визначно їх основні особливості, побудовано модель стратегічного управління із виділенням трьох послідовних етапів, кожен з яких передбачає цілий ряд дій, визначено обмеження, які супроводжують процес стратегічного управління.

Ключові слова: промислове підприємство; стратегічне управління; етап; категорія.

Література

1. Ансофф И. Стратегическое управление / Сокр. пер. с англ.; Науч. ред., авт. предисл. Л.И. Евенк. — М.: Экономика -1989. — 519 с.
2. Виссема Х. Стратегический менеджмент и предпринимательство: возможности для будущего процветания / Пер. с англ. — М.: Финпресс, 2000. — 272 с.
3. Виханский О.С. Стратегическое управление: учебник /О.С. Виханский. — М.: Экономистъ, 2006. — 293 с.
4. Гапоненко А.А. Стратегия социально-экономического развития: страна, регион, город. — М.: Изд-во РАГС, 2001. — 246 с.
5. Катькало В.С. Классика теории стратегического управления // Вест. Санкт-Петербург. ун-та. — Сер. 8. — Вып. 3 (№ 24). — 2003. — С. 3—17.
6. Кунах Ю.В. Стратегическое управление предприятием на основе бюджетных моделей: дис... канд. экон. наук: 08.00.05. — Ставрополь, 2008. — 22 с.
7. Майбутнє України: стратегія поступу: монографія / І.О. Александров, О.І. Амоша, В.П. Антонюк, І.В. Багрова, Н.О. Балтачеєва, С.О. Біла, І.І. Гомаль, В.М. Гриньова, Л.І. Дмитриченко, В.В. Дорофієнко; НАН України, Ін-т економіки пром-сті України, Акад. екон. наук України. — Донецьк: Юго-Восток, 2008. — 303 c.
8. Мікловда В.П. Стратегічне управління ефективністю підприємств у корпоративному секторі регіону: проблеми та шляхи вдосконалення: монографія / В.П. Мікловда, Н.Ю. Кубіній, Р.І. Завадяк, І.І. Сокол, І.І. Максимець, В.В. Кубіній. — Ужгород: Ліра, 2010. — 196 с..
9. Минцберг Г. Школы стратегий. Стратегическое сафари: экскурсия по дебрям стратегического менеджмента / Г. Минцберг, Б. Альстрэнд, Дж. Лэмпел; пер. с англ. / Под общ. ред. Ю. Каптуревского. — Спб.: Пи-тер, 2002. — 330 с.
10. Минцберг Г. Стратегический процесс / Г. Минцберг, Дж. Б. Куинн, С. Гошал. — СПб.: "Питер", 2001. — 688 с.
11. Писаревський І.М., Тищенко О.М., Поколодна М.М., Петрова Н.Б. Стратегічний менеджмент: підручник. Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х.: ХНАМГ, 2009. — 287 с.
12. Ромашова Е.А. Стратегическое управление промышленным предприятием на основе системы сбалансированных показателей: дис.... канд. экон. наук 08.00.05. — Нижн. Новгород, 2007. — 22 с.
13. Стратегічне управління підприємством. Бізнес-курс: навч. посіб. / О.В. Востряков, О.М. Гребешкова. — К.: КНЕУ, 2014. — 211 c.
14. Томпсон А. Стрикленд А.Д. Стратегический менеджмент / Пер. с англ. — 12-е изд. — М.: Вильямс, 2003. — 928 с.
15. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: підручник / З.Є. Шершньова. — 2-е вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2004. — 699 с.
16. Шершньова ЗЄ., Оборська С.В. Стратегічне управління: навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 448 с.
17. Pearce J.A., Robinson R.B.Jr. Strategic Management, 2nd ed. Homewood, ІІІ: Richard D. Irvin, 1985. — Р. 6.
18. Schendel D.E., Hatter K.J. Business Policy or Strategic Management: A Broader View for an Emerging Discipline. Academy of Management Proceeding. August, 1972. — P. 4.
19. Steiner G.A. Management Policy and Strategy — Text, Readings and Cases / G.A. Steiner, J.B. Miner, E.R. Gray. — 2-nd ed. — New York: McMillan, 1982. — 577 p.

D. Shchukin

METHODOLOGICAL ASPECTS OF STRATEGIC MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISE ACTIVITY

Summary

The development of strategic management began in the 1950s in American corporations that were in crisis due to the growth of globalization, competition and scientific and technological progress. All this led to a complication of managerial tasks and required the search for new effective principles for managing the activities of industrial enterprises. An alternative to the concept of managing industrial enterprises at that time was the theory of strategic management and planning.
Strategic management is a prerequisite for an efficient and stable functioning of entrepreneurship. This implies the use of strategic thinking and business management approaches aimed at ensuring its dynamic development in the long run. The main advantages of strategic thinking in the aspect of management and management of the enterprise are: the ability to subordinate all activities to the key aspect of the strategy; the possibility of a clearer response to changes in the internal environment and surrounding environment by the owners and management of the enterprise; the opportunity to make managers of the company evaluate alternative options for capital investments and staff development, which provides opportunities for reallocation of resources to strategic areas and strategic projects for enterprise development, and others.
At the same time, the effectiveness of the strategic management process of the industrial enterprise depends to a large extent on understanding the essence of the category "strategic management" and the principles underlying the process of strategic management of owners and managers of the industrial enterprise, which led to the need for in-depth scientific consideration of the above-mentioned issues.
The article presents the results of the study of existing approaches to the interpretation of the category "strategic management" and the definitions of this category, developed the author's definition of "strategic management", analyzed the stages of development of the theory of strategic management, and their main features were distinguished, a model of strategic management with allocation of three successive stages was constructed, each of which involves a series of actions, defined restrictions that accompany the process of strategic management.

Keywords: industrial enterprise; strategic management; stage; category.

References

1. Ansoff, I. (1989), Strategicheskoe upravlenie [Strategic Management], Jekonomika, Moscow, Russia.
2. Wiesemma, H. (2000), Strategicheskij menedzhment i predprinimatel'stvo: vozmozhnosti dlja budushhego procvetanija [Strategic management and entrepreneurship: opportunities for future prosperity], Finpress, Moscow, Russia.
3. Vikhansky, O.S. (2006), Strategicheskoe upravlenie [Strategic Management], Economist, Moscow, Russia.
4. Gaponenko, A.A. (2001), Strategija social'no-jekonomicheskogo razvitija: strana, region, gorod [Strategy of social and economic development: country, region, city], Izd-vo RAGS, Moscow, Russia.
5. Katkalo, V.S. (2003), "The Classical Theory of Strategic Management", Vest. Sankt-Peterburg. un-ta, vol. 8, no. 3 (24), pp. 3—17.
6. Kunakh, Yu.V. (2008), "Strategic management of the enterprise on the basis of budget models", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Stavropol, Russia.
7. Aleksandrov, I.O. Amosha, O.I. Antonyuk, V.P. Bagrova, I.V. Baltacheev, N.O. Bilah, S.O. Gomel, I.I. Grinyov, V.M. Dmitrichenko, L.I. and Dorofienko, V.V. (2008), Majbutnie Ukrainy: stratehiia postupu [Future of Ukraine: strategy of progress], Jugo-Vostok, Donetsk, Ukraine.
8. Miklovoda, V.P. (2010), Stratehichne upravlinnia efektyvnistiu pidpryiemstv u korporatyvnomu sektori rehionu: problemy ta shliakhy vdoskonalennia [Strategic management of the efficiency of enterprises in the corporate sector of the region: problems and ways of improvement], Lira, Uzhgorod, Ukraine.
9. Minzberg, G. (2002), Shkoly strategij. Strategicheskoe safari: jekskursija po debrjam strategicheskogo menedzhmenta [School Strategies. Strategic Safari: An Excursion on the Dew of Strategic Management], Piter, St.Petersburg, Russia.
10. Minzberg, G. (2001), Strategicheskij process [Strategic Process], Piter, St.Petersburg, Russia.
11. Pisarevsky, I.M. Tyshchenko, O.M. Pocolod, M.M. and Petrova, N.B. (2009), Stratehichnyj menedzhment [Strategic management], KhNAMH, Kharkiv, Ukraine.
12. Romashova, E.A. (2007), "Strategic management of an industrial enterprise on the basis of a system of balanced indicators", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Nizhny Novgorod, Russia.
13. Vostryakov, O.V. and Grebeshkova, O.M. (2014), Stratehichne upravlinnia pidpryiemstvom. Biznes-kurs [Strategic management of the enterprise. Business course], KNEU, Kyiv, Ukraine.
14. Thompson, A. and Strickland, A.D. (2003), Strategicheskij menedzhment [Strategic Management], Williams, Moscow, Russia.
15. Shershnyova, Z.E. (2004), Stratehichne upravlinnia [Strategic management], KNEU, Kyiv.
16. Shershnyova, Z.E. and Oborska, S.V. (1999), Stratehichne upravlinnia [Strategic Management], KNEU, Kyiv, Ukraine.
17. Pearce, J.A. and Robinson, R.B. Jr. (1985), Strategic Management, 2nd ed., Richard D. Irvin, Homewood, USA.
18. Schendel, D.E. and Hatter, K.J. (1972), "Business Policy or Strategic Management: A Broader View for an Emerging Discipline", Academy of Management Proceeding, vol. 8, p. 4.
19. Steiner, G.A. Miner, J.B. and Gray, E.R. (1982), Management Policy and Strategy — Text, Readings and Cases, 2-nd ed., McMillan, New York, USA.

№ 3 2019, стор. 144 - 148

Дата публікації: 2019-03-30

Кількість переглядів: 3905

Відомості про авторів

Д. В. Щукін

здобувач, Міжрегіональна академія управління персоналом

D. Shchukin

post-graduate student of the Interregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Щукін Д. В. Методологічні аспекти стратегічного управління діяльністю промислового підприємства. Економіка та держава. 2019. № 3. С. 144–148. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.144

Shchukin, D. (2019), “Methodological aspects of strategic management of industrial enterprise activity”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 144–148. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.144

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.