EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ В ІНДУСТРІЇ-4.0
О. С. Покрас, С. В. Войтко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.52

УДК: 338.012

О. С. Покрас, С. В. Войтко

ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ В ІНДУСТРІЇ-4.0

Анотація

Надано визначення поняттю "приладобудування" як колишньої підгалузі машинобудування в умовах індустрії 4.0. Наведено основні напрями діяльності фахівців приладобудування та автоматизованої системи управління технологічним процесом. Основними необхідними ресурсами для розвитку підприємств приладобудування є матеріали та кваліфіковані кадри. Окрім ресурсів, визначено залежність приладобудівних підприємств від тарифів перевізників сировини, а також термінів перевезень. Основними аспектами приладобудівного виробництва є підготовка, зберігання, виготовлення, транспортування, технічний контроль, пакування. Виробничу структуру становить основне, допоміжне та обслуговуюче виробництво. Основними проблемами приладобудування концентрація у містах, відсутність кооперації, обмеженість попиту на вітчизняну продукцію, застарілість виробництва, нерозвиненість інфраструктури, брак фінансування, відтік висококваліфікованих кадрів, низька інноваційна активність. Однією з проблем виходу на міжнародний ринок є недостатня відповідність критеріям якості розвинених держав. Стандартизація та сертифікація потребує не лише високої якості українських виробів, а і значної кількості часу та грошових коштів. Перевагами приладобудування в Україні є наявність дешевої робочої сили, можливості до залучення венчурних інвесторів під інноваційні проекти, територіальне розміщення України є порівняно вигідним для здійснення експортно-імпортних операцій. Для покращення внутрішніх систем і взаємодій між ланками приладобудівних підприємств доцільним кроком є запровадження автоматизованих систем виробництва, менеджменту тощо. Для подолання проблем запропоновано концентрацію зусиль на розробці та виконання державних програм стосовно покращення ситуації в галузі, введення пільг щодо оподаткування високотехнологічних заходів, залучення інвестицій, спрямування заходів на підвищення інноваційної активності тощо.

Ключові слова: машинобудування; особливості приладобудування; проблеми приладобудування.

Література

1. Schwab K. "The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond", retrieved from https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution
2. Hermann M., Pentek T., Otto B. "Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios: A Literature Review". Working Paper. Technische Universitаt Dortmund. 2015. No. 01. 16 p.
3. Іщук С.І. Регіональна економіка: Теорія. Методи. Практика: підручник / С.І. Іщук, О.В. Гладкий; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К.: Знання, 2013. — 447 с.
4. Міренський І.Г. Основи технології машинобудування. Навчальний посібник. — Харків: ХНАМГ, 2007. — 275 с.
5. Король К.В. Галузеві особливості машинобудівних підприємств для організації обліку витрат / К.В. Король // Економічний простір. — 2015. — № 95. — С. 201—209. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2015_95_22
6. Карачина Н.П. Машинобудування України: сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку за умов економічної кризи / Н.П. Карачина // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: [зб. наук. пр. / Відп. ред. О.Є. Кузьмін]. — Л.: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. — 652 с.
7. Офіційний сайт Ужгородського національного університету. URL: http://www.uzhnu.edu.ua/uk/news/nova-spetsialnist---avtomatizatsiya-ta-kompyuterno-integrovani-t.htm

O. Pokras, S. Voitko

THE DEVELOPMENT PROJECT OF THE UKRAINIAN INSTRUMENTATION IN THE INDUSTRY-4.0

Summary

The definition of "instrumentation" as the former sub-branch of machine-building in Industry 4.0 was given. The basic directions of activity of specialists of instrument making and automated control system of technological process were given. The main necessary resources for the development of instrumentation are materials and skilled personnel. In addition to these resources, the dependence of instrument-making enterprises on the tariffs of carriers of raw materials, as well as the terms of transportation, was determined. The main aspects of instrument manufacture are preparation, storage, manufacturing, transportation, technical control, packaging. The production structure consists from the main, auxiliary and service production. The main problems of instrumentation are concentration in cities, lack of cooperation, limited demand for domestic products, outdated production, underdeveloped infrastructure, lack of financing, outflow of highly skilled personnel, low innovation activity. One of the problems of entering the international market is the inadequate compliance with the quality criteria of developed countries. Standardization and certification require not only high quality Ukrainian products, but also a large amount of time and money. The advantages of instrumentation industry in Ukraine are the availability of cheap labor, the ability to attract venture capital investors for innovative projects, the territorial location of Ukraine is relatively beneficial for the implementation of export-import operations. To improve internal systems and interactions between the instrument-manufacturing units, an expedient step is to introduce automated production, management etc. To overcome the problems was offered: a concentration of efforts on the development, implementation of state programs to improve the situation in the industry, introduction of privileges for the taxation of high-tech measures, attracting investment, directing measures to enhance innovation activity, etc.

Keywords: machine building; peculiarities of instrumentation; problems of instrumentation.

References

1. Schwab, K. (2015), "The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond", available at: https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution (Accessed 15 Feb 2019).
2. Hermann, M. Pentek, T. and Otto, B. (2015), "Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios: A Literature Review", Working Paper. Technische Universitаt Dortmund, vol. 01, pp.16 p.
3. Ischuk, S.I. and Hladkyj, O.V. (2013), Rehional'na ekonomika: Teoriia. Metody. Praktyka [Regional Economics: Theory. Methods. Practice], Znannia, Kyiv, Ukraine.
4. Mirens'kyj, I.H. (2007), Osnovy tekhnolohii mashynobuduvannia [Fundamentals of engineering technology], KhNAMH, Kharkiv, Ukraine.
5. Korol', K.V. (2015), "Sectoral features of machine-building enterprises for the organization of cost accounting", Ekonomichnyj prostir, vol. 95, pp. 201—209, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2015_95_22 (Accessed 15 Feb 2019).
6. Karachyna, N.P. (2009), "Machine-building in Ukraine: the current state, trends and prospects of development in the conditions of the economic crisis", Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku [Management and Entrepreneurship in Ukraine: Stages of Development and Development Issues], Vydavnytstvo Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika", L'viv, Ukraine.
7. Uzhhorod National University (2016), "New specialty — Automation and computer-integrated technologies", available at: http://www.uzhnu.edu.ua/uk/news/nova-spetsialnist---avtomatizatsiya-ta-kompyuterno-integrovani-t.htm (Accessed 15 Feb 2019).

№ 3 2019, стор. 52 - 56

Дата публікації: 2019-03-30

Кількість переглядів: 2124

Відомості про авторів

О. С. Покрас

аспірант, НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

O. Pokras

PhD student, The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

ORCID:

0000-0001-9181-6280


С. В. Войтко

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

S. Voitko

Dr., Professor, Head of the International Economics Department, The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

ORCID:

0000-0002-2488-3210

Як цитувати статтю

Покрас О. С., Войтко С. В. Питання розвитку галузі приладобудування в Україні в індустрії-4.0. Економіка та держава. 2019. № 3. С. 52–56. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.52

Pokras, O. and Voitko, S. (2019), “The development project of the ukrainian instrumentation in the industry-4.0”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 52–56. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.52

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.