EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ АУДИТУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ"
О. В. Гамова, І. А. Козачок, Н. В. Палюткіна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.100

УДК: 657

О. В. Гамова, І. А. Козачок, Н. В. Палюткіна

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ АУДИТУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ"

Анотація

У статті зазначено, що найважливішими особливостями нематеріальних активів як ресурсів підприємства, які покладені в основу їх класифікації та визначають порядок обліку та аудиту є такі: відмінність об'єктів за природою виникнення та сферами використання; відсутність матеріальної форми існування; складність оцінки та визначення строку корисного використання; неможливість відокремлення певних об'єктів нематеріальних активів від іншого майна підприємства; високий ступінь невизначеності моменту та величини отримання прибутку від використання. Подано своє визначення терміну "нематеріальні активи", а саме — це активи, що не мають матеріально-натуральної форми, але при використанні на підприємстві приносять йому дохід, є об'єктами права власності, в процесі експлуатації може нараховуватися як фізичний, так і моральний знос.
Запропоновано шляхи удосконалення програми аудиту нематеріальних активів на ПАТ "Запорізький залізорудний комбінат", а саме: надано тест засобів контролю, програма проведення аудиту нематеріальних активів та робочі документи до неї. Використання цих документів в аудиту нематеріальних активів на ПАТ "Запорізький залізорудний комбінат" дасть можливість здійснити аудиторську перевірку тверджень керівництва комбінату щодо нематеріальних активів та відображення їх у фінансової звітності використовуючи при цьому методи та прийоми аудиту. Програма аудиту нематеріальних активів базується на якісних аспектах подання фінансової звітності, а саме: існування та наявність; повнота; права і обов'язки; оцінка та вимірювання; подання та розкриття інформації та включає основні розділи: мета перевірки, критерії якості, джерела інформації, код робочого документа, період здійснення перевірки та інше. Робочі документи аудитора для ПАТ "Запорізький залізорудний комбінат" систематизовані таким чином, щоб відповідати потребам аудитора в ході проведення аудиту нематеріальних активів. Все це доповнює методику проведення аудиту нематеріальних активів на комбінаті, підвищить його ефективність та дасть можливість фіксувати аудиторські докази.

Ключові слова: аудит; нематеріальні запаси; програма аудиту; робочий документ; підприємство.

Література

1. Гамова О.В. Формування системи обліку та аудиту стану та руху основних засобів на підприємстві / О.В. Гамова, І.А. Козачок, О.С. Марченко // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". — www.economy.com.ua, № 1, 2018.
2. Інструкція з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ №64 від 17.07.2000 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу.— http://zakon.rada.gov.ua
3. Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту: навч. посібник / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. — К.: Каравелла, 2005. — 560 с.
4. Методичні рекомендації з обліку нематеріальних активів: Наказ № 1327 від 16.11.2009 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.help/law/1327/
5. М(С)БО 38 "Нематеріальні активи": Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку від01.01.2012 р. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
6. Петрик О.А. Аудит: методологія і організація: монографія / О.А. Петрик. — К.: КНЕУ, 2010. — 260 с.
7. Податковий кодекс України: Закон України № 2755-VI від 02.12.2010 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
8. П(С)БО 8 "Нематеріальні активи": Положення № 242 від 18.10.1999 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
9. Салига К.С. Методи визначення показників використання фінансових ресурсів підприємства / К.С. Салига, І.А. Козачок // Наука й економіка: науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. — Вип. 4 (28), Т. 1. — 2012. — С. 43—48.
10. Сахарцева І.І. Теоретико-методологічні аспекти формування програм аудиту: монографія / І.І. Сахарцева. — К.: Кондор, 2005. — 374 с.

O. Gamova, I. Kozachok, N. Palyutkina

DEVELOPMENT OF NON-MATERIAL ASSETS AUDIT PROGRAMME IN PJSC "ZAPORIZKII ZALIZORUDNYI KOMBINAT"

Summary

The authors of the article mentioned that the most important peculiarities of non-material assets as resources of the enterprise, which are the basis of their classification and determine the order of accounting and audit, are such one: the difference of objects by nature of emergence and spheres of using; the lack of material form of existence; the complexity of assessment and determination of useful life; the impossibility of separating of certain objects of non-material assets from another enterprise property; the high degree of uncertainty of the moment and the magnitude of receipt of profit from using. The definition of the concept "non-material assets" is submitted, namely they are assets that don't have any material and natural form but they bring income when their using in the enterprise; non-material assets are objects of property right; both physical and moral depreciation of them can be accrued in the process of using.
The ways of the improvement of non-material assets audit programme in PJSC "Zaporizkii Zalizorudnyi Kombinat" are suggested, namely the test of means of control, the programme of carrying out the non-material assets audit and the working papers are given. The using of given documents in non-material assets audit in PJSC "Zaporizkii Zalizorudnyi Kombinat" will enable to execute the audit checking of leaders' assertions concerning non-material assets and reflect them in financial reporting using herewith audit methods and techniques. The non-material assets audit programme is based on qualitative aspects of the submission of the financial reporting, namely existence and presence; completeness; rights and responsibilities; assessment and measurement; submission and disclosure of information. It includes the basic chapters: the aim of the checking, quality criterions, the sources of information, the code of working paper, the period of inspection, etc. The working papers of auditor for PJSC "Zaporizkii Zalizorudnyi Kombinat" are systematized in such a way, that to correspond to auditor's needs during carrying out the non-material assets audit. All these is supplementing the method of carrying out non-material assets audit in the enterprise, will enhance its effectiveness and will give an opportunity to fix of audit proofs.

Keywords: audit; non-material supplies; program of audit; working document; enterprise.

References

1. Hamova, O.V. Kozachok, I.A. and Marchenko, O.S. (2018), "Formula accounting system and audit status and movement of fixed assets in the enterprise", Efektyvna ekonomika, vol.1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6058 (Accessed 20 Jan 2019).
2. State Treasury Service of Ukraine (2000), "Instruction on bookkeeping of non-current assets of budgetary institutions", available at: http://zakon.rada.gov.ua (Accessed 20 Jan 2019).
3. Kulakovs'ka, L.P. (2005), Orhanizatsiia i metodyka audytu [Organization and method of audit], Karavella, Kyiv, Ukraine.
4. Ministry of Finance of Ukraine (2009), "Methodological recommendations for the accounting of intangible assets", available at: https://zakon.help/law/1327/ (Accessed 20 Jan 2019).
5. Ministry of Finance of Ukraine (2012), "IAS 38 "Intangible assets": International accounting standard", available at: http://zakon.rada.gov.ua (Accessed 20 Jan 2019).
6. Petryk, O.A. (2010), Audyt: metodolohiia i orhanizatsiia [Audit: methodology and organization], KNEU, Kyiv, Ukraine.
7. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "Tax Code of Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 20 Jan 2019).
8. Ministry of Finance of Ukraine (1999), "AS 8 "Intangible assets", available at: http://zakon.rada.gov.ua (Accessed 20 Jan 2019).
9. Salyha, K.S. and Kozachok, I.A. (2012), "Methods of determining the use of financial resources of the enterprise", Nauka j ekonomika: naukovo-teoretychnyj zhurnal Khmel'nyts'koho ekonomichnoho universytetu, vol. 4 (28), no. 1, pp. 43—48.
10. Sakhartseva, I.I. (2005), Teoretyko-metodolohichni aspekty formuvannia prohram audytu [Theoretical and methodological aspects of the formation of audit programs], Kondor, Kyiv, Ukraine.

№ 2 2019, стор. 100 - 104

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 410

Відомості про авторів

О. В. Гамова

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізька державна інженерна академія

O. Gamova

Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting, Analysis, Taxation and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy


І. А. Козачок

старший викладач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізька державна інженерна академія

I. Kozachok

Senior Lecturer of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy


Н. В. Палюткіна

магістр ОА-17, Запорізька державна інженерна академія

N. Palyutkina

Group of studing the theory of taxation -17 of Zaporizhzhia State Engineering Academy

Як цитувати статтю

Гамова О. В., Козачок І. А., Палюткіна Н. В. Розробка програми аудиту нематеріальних активів на пат "запорізький залізорудний комбінат". Економіка та держава. 2019. № 2. С. 100–104. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.100

Gamova, O., Kozachok, I. and Palyutkina, N. (2019), “Development of non-material assets audit programme in pjsc "zaporizkii zalizorudnyi kombinat"”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 100–104. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.100

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.