EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІСКАЛЬНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ
Ю. В. Касперович

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.64

УДК: 336.02+351.746.1:355.01(470)(477.6)

Ю. В. Касперович

ФІСКАЛЬНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ

Анотація

Гібридна війна стала ключовим викликом державності, що генерує виклики, ризики та загрози всім складовим національної безпеки. У статті розроблено методику оцінки фіскальної безпеки держави в умовах гібридної війни РФ проти України. Методика складається з п'яти етапів. Запропоновано здійснювати розрахунок інтегрального індексу фіскальної безпеки держави на основі оцінки 15 згрупованих індикаторів, які базуються на статистичних даних. Із розгортанням гібридної війни РФ проти України інтегральний індекс фіскальної безпеки істотно погіршився вдвічі впродовж 2014—2015 рр. Відновлювальна динаміка індексу триває з 2016 р. Разом з тим за п'ять років у стані гібридної війни 2014—2018 рр. показник не досяг довоєнного рівня 2013 р. Поліпшення економічної динаміки на основі відновлення миру в Україні має підвищити значення фіскальної на національної безпеки держави в цілому до оптимального рівня.

Ключові слова: економічна безпека; фінансова безпека; фіскальна безпека; гібридна війна; методика оцінки; інтегральний індекс; внутрішньо переміщені особи; військовослужбовці; учасники бойових дій; деокупація; реінтеграція.

Література

1. Касперович Ю.В. Методичні підходи до оцінки фіскальних втрат України внаслідок гібридної війни РФ / Ю.В. Касперович // Економіка та держава. — 2018. — № 12. — С. 8—15 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4203&i=1; http://www.economy.in.ua/pdf/12_2018/4.pdf
2. Світова гібридна війна: український фронт: монографія / За заг. ред. В.П. Горбуліна. — К.: НІСД, 2017. — 496 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/2431/; http://www.niss.gov.ua/public/File/book_2017/HW_druk_fin+site_changed.rar
3. Економічна безпека України в умовах гібридної агресії: аналіт. доп. / Я.Б. Базилюк, С.В. Давиденко, Д.Ю. Венцковський та ін. — К.: НІСД, 2017. — 84 с. — (Сер. "Економіка", вип. 25) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/2540/; http://www.niss.gov.ua/public/File/book_2017/Ekon_bezpeka_vstup.pdf
4. Фіскальна безпека України в умовах гібридної війни: виклики, ризики, загрози та напрями реагування: аналіт. доп. / О.С. Власюк (ред.), Л.Г. Шемаєва, Ю.В. Касперович та ін. — К.: НІСД, 2016. — 71 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/2480/; http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/fisk_bezpeka-a7841.pdf
5. Безпековий вимір фінансової політики забезпечення економічного зростання в Україні: аналіт. доп. / Я.А. Жаліло (ред.), Л.Г. Шемаєва, Н.Я. Юрків, Д.М. Гладких, Л.П. Лондар, Ю.В. Касперович. — К.: НІСД, 2018. — 132 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/3266/; http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/111An-dopov_d_v_dd_l-f_npol_tiki_pravka_0712_f_nal_14_shrift-719f9.pdf
6. Реальний сектор економіки України: пріоритети розвитку в умовах зміни вектора економічної політики: аналіт. доп. / О.В. Собкевич, А.В. Шевченко, К.М. Михайличенко, В.М. Русан, Є.В. Бєлашов та ін. — К.: НІСД, 2017. — 40 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/2797/; http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/AD_Realni-sektor_206x301_druk-7704e.pdf
7. Донбас і Крим: ціна повернення: монографія / За заг. ред. В.П. Горбуліна, О.С. Власюка, Е.М. Лібанової, О.М. Ляшенко. — К.: НІСД, 2015. — 474 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/2065/; http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Razom_kRym_donbas-4ab2b.pdf
8. Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році". — К.: НІСД, 2018. — 688 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/3143/; http://www.niss.gov.ua/public/File/Analit_Dopovid_Poslannia_2018.pdf
9. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року" від 15 листопада 2017 р. № 909-р [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/909-2017-%D1%80
10. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України" від 13.12.2017 р. № 1071 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1071-2017-%D0%BF
11. Указ Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року "Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України" від 14.03.2016 р. № 92/2016 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92/2016
12. Юдківська Г. Ключове питання, на яке відповість ЄСПЛ — чи контролювала Росія Крим ще до анексії / Європейська правда. — 31.10.2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.eurointegration.com.ua/interview/2018/10/31/7088697/
13. Інформація про діяльність Служби: Звіт Служби за 2016 рік, Звіт Служби за 2017 рік / Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://dsvv.gov.ua/pro-derzhavnu-sluzhbu/orhanizatsijno-planova-robota/zvitnist.html
14. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України" від 29.10.2013 р. № 1277 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13
15. Запит до Міністерства оборони України АТО 2014-2018 ЗСУ №9 [Електронний ресурс] / Доступ до правди. — 22.12.2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://dostup.pravda.com.ua/request/ato_2014_2018_zsu_no9#incoming-98465
16. Запит до Міністерства внутрішніх справ України НГУ АТО 2014-2017 №4 [Електронний ресурс] / Доступ до правди. — 20.05.2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://dostup.pravda.com.ua/request/ngu_ato_2014_2017_no4#incoming-76603

Yu. Kasperovich

FISCAL SECURITY OF THE STATE IN A HYBRID WAR

Summary

The hybrid war has become a key challenge for statehood, generating challenges, risks and threats to all the components of national security. A hybrid war causes serious property and non-material losses. All Ukrainian citizens, without exception, suffered losses due to a hybrid war.
The aim of the research is to develop a methodology for assessing the fiscal security of the state in the conditions of the hybrid war by the Russian Federation against Ukraine. Formalizing of the existing estimates of losses of fiscal security of the state in a hybrid war with the help of economic and mathematical tools through constructing an integral index will allow managing the security parameters in different scenarios for the continuation of the hybrid war.
The main burden on overcoming the consequences of the hybrid war falls on public finances. However, the existing Methodology for assessing the integral index of economic security does not reveal this specificity. Obviously, the hybrid war will create a load in the coming years, even in the optimistic scenario of the finishing its active phase. De-occupation and reintegration of the damaged regions will also require significant additional sources of public financial resources from Ukraine. Therefore, it is relevant to develop a methodology for assessing the fiscal security of the state in a hybrid war.
The developed methodology of the integrated assessment of fiscal security of the state in the conditions of hybrid war consists of five stages. The calculation of the integral index of fiscal security of the state is proposed to make on the assessment of 15 grouped indicators based on statistical data. With the deployment of the hybrid war by the Russian Federation against Ukraine, the integral index of fiscal security significantly deteriorated twice during 2014—2015. The recovery dynamics of the index continues from 2016. However, over the five years in the state of the hybrid war of 2014—2018, the indicator has not reached the pre-war level 2013.
The improvement of economic dynamics, based on the restoration of peace in Ukraine, should strengthen fiscal and national security of the state as a whole to an optimal level. The methodology will be especially useful during the future de-occupation and reintegration of temporarily uncontrolled territories, restoration of territorial integrity and sovereignty of Ukraine.

Keywords: economic security; financial security; fiscal security; hybrid war; evaluation methodology; integral index; internally displaced persons; military personnel; combatants; de-occupation; reintegration.

References

1. Kasperovych, Yu.V (2018), "Methodical approaches to estimation of fiscal losses of Ukraine as a result of hybrid war of the Russian Federation", Ekonomika ta derzhava, vol.12, pp. 8-15, available at: http://www.economy.in.ua/pdf/12_2018/4.pdf (Accessed 04 February 2019).
2. Horbulin, V.P. (ed.) (2017), "Svitova hibrydna vijna: ukrains'kyj front" [The World Hybrid War: The Ukrainian Front], NISD, Kyiv, Ukraine, available at: http://www.niss.gov.ua/articles/2431/ (Accessed 04 February 2019).
3. Bazyliuk, Ya.B. Davydenko, S.V. Ventskovs'kyj, D.Yu. and oth. (2017), "Ekonomichna bezpeka Ukrainy v umovakh hibrydnoi ahresii" [Economic security of Ukraine in conditions of hybrid aggression], NISD, Kyiv, Ukraine, available at: http://www.niss.gov.ua/articles/2540/ (Accessed 04 February 2019).
4. Vlasiuk, O.S. (ed.), Shemaieva, L.H. Kasperovych, Yu.V. and oth. (2016), "Fiskal'na bezpeka Ukrainy v umovakh hibrydnoi vijny: vyklyky, ryzyky, zahrozy ta napriamy reahuvannia" [Fiscal Security of Ukraine in Hybrid War Conditions: Challenges, Risks, Threats and Response Teams], NISD, Kyiv, Ukraine, available at: http://www.niss.gov.ua/articles/2480/ (Accessed 04 February 2019).
5. Zhalilo, Ya.A. (ed.), Shemaieva, L.H., Yurkiv, N.Ya., Hladkykh, D.M., Londar, L.P. and Kasperovych, Yu.V. (2018), "Bezpekovyj vymir finansovoi polityky zabezpechennia ekonomichnoho zrostannia v Ukraini" [The security dimension of the financial policy of ensuring economic growth in Ukraine], NISD, Kyiv, Ukraine, available at: http://www.niss.gov.ua/articles/3266/ (Accessed 04 February 2019).
6. Sobkevych, O.V. Shevchenko, A.V. Mykhajlychenko, K.M. Rusan, V.M. Bielashov, Ye.V. and oth. (2017), "Real'nyj sektor ekonomiky Ukrainy: priorytety rozvytku v umovakh zminy vektora ekonomichnoi polityky", [Real economy of Ukraine: priorities of development in the conditions of changing the vector of economic policy], NISD, Kyiv, Ukraine, available at: http://www.niss.gov.ua/articles/2797/ (Accessed 04 February 2019).
7. Horbulin, V.P., Vlasiuk, O.S., Libanova, E.M. and Liashenko, O.M. (eds.) (2015), "Donbas i Krym: tsina povernennia", [Donbass and Crimea: the price of return], NISD, Kyiv, Ukraine, available at: http://www.niss.gov.ua/articles/2065/ (Accessed 04 February 2019).
8. NISD (2018), "Analitychna dopovid' do Schorichnoho Poslannia Prezydenta Ukrainy do Verkhovnoi Rady Ukrainy "Pro vnutrishnie ta zovnishnie stanovysche Ukrainy v 2018 rotsi", [Analytical report to the Annual Address of the President of Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine "On the Internal and External Situation of Ukraine in 2018"], NISD, Kyiv, Ukraine, available at: http://www.niss.gov.ua/articles/3143/ (Accessed 04 February 2019).
9. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the Strategy for the Integration of Internally Displaced Persons and Implementation of Long-Term Decisions on Internal Movement for the Period until 2020", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/909-2017-%D1%80 (Accessed 04 February 2019).
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the State Target Program for the Restoration and Development of Peace in the Eastern Regions of Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1071-2017-%D0%BF (Accessed 04 February 2019).
11. President of Ukraine (2016), "On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated March 4, 2016 "On the Concept of Development of the Security and Defense Sector of Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92/2016 (Accessed 04 February 2019).
12. Yevropejs'ka pravda (2018), "Yudkivska G.: "The key question to which the ECHR will answer — whether Russia controlled Crimea before annexation", available at: https://www.eurointegration.com.ua/interview/2018/10/31/7088697/ (Accessed 04 February 2019).
13. State Service of Ukraine on Veterans of War and Participants of Anti-terrorist operation (2018) "Information about the Service: Service Report for 2016, Service Report for 2017", available at: http://dsvv.gov.ua/pro-derzhavnu-sluzhbu/orhanizatsijno-planova-robota/zvitnist.html (Accessed 04 February 2019).
14. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2013), Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine "On Approval of Methodological Recommendations for Calculation of the Level of Economic Security of Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13 (Accessed 04 February 2019).
15. Dostup do pravdy (2018), Request to the Ministry of Defense of Ukraine ATO 2014—2018 of the Armed Forces of Ukraine # 9, available at: https://dostup.pravda.com.ua/request/ato_2014_2018_zsu_no9#incoming-98465 (Accessed 04 February 2019).
16. Dostup do pravdy (2018), Request to the Ministry of Internal Affairs of Ukraine NSU ATO 2014-2017 # 4, available at: https://dostup.pravda.com.ua/request/ngu_ato_2014_2017_no4#incoming-76603 (Accessed 04 February 2019).

№ 2 2019, стор. 64 - 70

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 497

Відомості про авторів

Ю. В. Касперович

к. е. н., головний консультант відділу фінансової політики, Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ

Yu. Kasperovich

PhD in Economics, Chief Consultant of the Financial Policy Department, The National Institute for Strategic Studies

Як цитувати статтю

Касперович Ю. В. Фіскальна безпека держави в умовах гібридної війни. Економіка та держава. 2019. № 2. С. 64–70. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.64

Kasperovich, Yu. (2019), “Fiscal security of the state in a hybrid war”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 64–70. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.64

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.