EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КРИПТОВАЛЮТА: СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
З. П. Двуліт, Х. С. Передало, Р. Б. Тиліпська, Р. М. Терно, Р. І. Стибель

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.10

УДК: 336.743

З. П. Двуліт, Х. С. Передало, Р. Б. Тиліпська, Р. М. Терно, Р. І. Стибель

КРИПТОВАЛЮТА: СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Анотація

У статті розглянуто поняття "криптовалюта", обгрунтовано популярність цього нового виду фінансового інструменту на економічному просторі, виокремлено основні особливості криптовалюти як одного з виду віртуальних грошей та її вплив на економічну систему. Виокремлено такі ключові особливості криптовалюти: обмін на товари або послуги; обмін на класичну валюту; оплата товарів та послуг; мінімальний рівень неможливості викрадення; платежі, швидкі і прямі транзакції; інвестиційний актив; розвиток бізнесу на криптовалюті.
Наведено переваги та недоліки криптовалюти та особливості її використання. Звернено увагу на Bitcoin, основний вид криптовалюти, який використовується в світі, та проаналізовано динаміку його курсу по відношенню до долара США. Розглянуто питання легалізації криптовалюти в окремих країнах, зокрема, в Україні. Визначено основні вимоги використання криптовалюти при її легалізації. Зосереджено увагу на українському законопроекті щодо порядку узаконення криптовалюти, що планується реалізувати в два етапи. Зроблено висновок про відсутність єдиної думки щодо подальшої стратегії розвитку криптовалюти в світі, її легалізації та законності використання. Наведено бачення щодо подальших тенденцій застосування криптовалюти у повсякденному житті та бізнес-середовищі. Проведено дослідження за проблемою розвитку ринку криптовалюти дозволило виокремити такі тенденції розвитку: нешвидке впровадження електронних грошей в усі сфери життя суспільства; можливість придбання усе більше товарів і послуг за крипто валюту; доповнення ринку фінансових послуг як новий платіжний інструмент та вид інвестиційних активів, не замінюючи при цього в найближчі роки, класичні банківські операції; зниження рівня анонімності при використанні криптовалюти, що буде зумовлено більшою її популяризацією; поширення легітимності криптовалюти у більшості державах світу; стабілізація курсу криптовалюти через 5—10 років; закріплення позицій Bitcoin як основної криптовалюти та поява нових, які досягатимуть масштабів Bitcoin.

Ключові слова: криптовалюта; Bitcoin; віртуальна валюта; електронні гроші; легалізація.

Література

1. Oxford English Dictionary. — Oxford University Press, 2005. — 1728 p.
2. Ринок криптовалют потребує правової визначеності від регуляторів [Електронний ресурс] // Офіс ефективного регулювання (BRDO). — Режим доступу: http://brdo.com.ua/top/rynok-kryptovalyut-potrebuye-pravovoyi-vyznachenosti-vid-regulyatoriv/
3. The Richest people in cryptocurrency [Electronic resource] // Forbes — Mode of access: https://www.forbes.com/richest-in-cryptocurrency/#490fe19c1d49
4. Єдиний державний реєстр декларацій [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://public.nazk.gov.ua/
5. Свон М. Блокчейн. Схема новой экономики / М. Свон. — Издательство: Олимп-Бизнес, 2017. — 240 с.
6. Тапскотт А. Технология блокчейн — то, что движет финансовой революцией сегодня / А. Тапскотт, Д. Тапскотт. — Издательство: Эксмо, 2017. — 550 с.
7. Винья П. Эпоха криптовалют. Как биткоин и блокчейн меняют мировой экономический порядок / П. Винья, М. Кейси. — Издательство: "Манн, Иванов и Фербер", 2017. — С. 432.
8. Liu Y. Risks and returns of cryptocurrency / Y. Liu, A. Tsyvinski // National bureau of economic research. — 2018. — Р. 111.
9. Haber S. Secure names for bit-strings / S. Haber, W.S. Stornetta / In Proceedings of the 4th ACM Conference on Computer and Communications Security. — 1997. — Р. 28—35.
10. Schnabel I. Money and trust: lessons from the 1620s for money in the digital age [Electronic resource] / I. Schnabel, H.S. Shin // BIS Working Papers. — 2018. — №698. — Mode of access: https://www.bis.org/publ/work698.pdf
11. A short history of Bitcoin and crypto currency everyone should read [Electronic resource] // Forbes — Mode of access: https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2017/12/06/a-short-history-of-bitcoin-and-crypto-currency-everyone-should-read/#6265a4953f27
12. Декрет Президента Республики Беларусь "О развитии цифровой экономики" №8 от 21.12.2017 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/dekret-8-ot-21-dekabrja-2017-g-17716/
13. Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні" №9083 від 14.09.2018 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH70B1AA.html
14. How Winklevoss twins used $11m Facebook payout to become world`s first Bitcoin billionaires [Electronic resource] // The Daily Telegraph. — Mode of access: https://www.telegraph.co.uk/technology/2017/12/02/winklevoss-twins-become-first-bitcoin-billionaires/
15. Bitcoin консультант [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://bitcoinist.com/bitcoin-down-google-searches-bigger-beyonce/
16. Без добра нема життя. Економіст дав прогноз щодо розвитку криптовалюти [Електронний ресурс] // Електронний журнал "Obozrevatel.ua". — Режим доступу: https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/bez-dolara-nemae-zhittya-ekonomist-dav-prognoz-schodo-rozvitku-kriptovalyuta.htm
17. У Twitter стартувало блокування реклами криптовалют [Електронний ресурс] // Електронна газета "TSN". — Режим доступу: https://tsn.ua/nauka_it/u-twitter-startuvalo-blokuvannya-reklami-kriptovalyut-1130451.html?fbclid=IwAR0KzeWWUf5hHdIM JQBnvBehpwNSiOKryitY94Cancrw0izmp3_aJrAFnys

Z. Dvulit, Kh. Peredalo, R. Tylipska, R. Terno, R. Stubel

CRYPTOCURRENCY: STATE AND TRENDS OF DEVELOPMENT

Summary

In the article the concept of "cryptocurrency" is considered, the popularity of this new type of financial instrument in the economic space is substantiated, the main features of cryptocurrency as one of the types of virtual money and its influence on the economic system are distinguished. The following key features of cryptocurrency are outlined: exchange for goods or services; exchange for classical currency; payment of goods and services; the minimum level of impossibility of theft; payments, quick and direct transactions; investment asset; business development on cryptocurrency.
The advantages and disadvantages of cryptocurrency and the features of its use are given. The focus is on Bitcoin, the main type of cryptocurrency used in the world, and analyzed the dynamics of its course against the US dollar. The issue of legalization of cryptocurrency in some countries, in particular, in Ukraine, is considered. The basic requirements for using of cryptocurrency products during its legalization are defined. The attention is focused on the Ukrainian draft law on the procedure for legalization of cryptocurrency, which is planned to be implemented in two stages. It was concluded that there is no consensus on the further development of cryptocurrency in the world, its legalization and legality for using. The article presents a vision of further trends in the use of cryptocurrency in everyday life and business environment. The conducted research on the problem of development of the cryptocurrency market allowed to distinguish the following trends of its development: the rapid introduction of electronic money in all spheres of society; possibility to purchase more and more goods and services for cryptology; the addition of the financial services market as a new payment instrument and the type of investment assets, while not replacing in the coming years, classical banking operations; decrease the level of anonymity with the use of cryptocurrency, which will be conditioned by its greater popularization; the spread of criminological legitimacy in most countries of the world; stabilization of the crypt-exchange rate in 5—10 years; fixing Bitcoin's position as the main cryptocurrency and the emergence of new, reaching Bitcoin scales.

Keywords: cryptocurrency; Bitcoin; virtual currency; electronic money; legalization.

References

1. Oxford University Press (2005), Oxford English Dictionary, Oxford University Press, Oxford, UK.
2. BRDO, (2018), "The market for cryptography requires legal certainty from regulators", [Online], available at: http://brdo.com.ua/top/rynok-kryptovalyut-potrebuye-pravovoyi-vyznachenosti-vid-regulyatoriv/ (Accessed 15 December 2018).
3. Forbes (2018), "The Richest People In Cryptocurrency", [Online], available at: https://www.forbes.com/richest-in-cryptocurrency/#490fe19c1d49 (Accessed 15 December 2018).
4. Unit state register declarations (2018), available at: https://public.nazk.gov.ua/ (Accessed 15 December 2018).
5. Svon M. (2017), Skhema novoi ekonomiky [Blockchain: Blueprint for a New Economy], Format Kindle, UK.
6. Tapscott, A. and Tapscott, D. (2017), Tekhnolohiia blokchejn — to, scho rukhaie finansovoi revoliutsiieiu s'ohodni [Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin and Other Cryptocurrencies Is Changing the World], Penguin, New York, USA.
7. Vigna, P. and Casey, Mi. J. (2016), Epokha kryptovaliuta. Yak bitkoiny i blokchejn zminiuiut' svitovyj ekonomichnyj poriado [The Age of Cryptocurrency: How Bitcoin and Digital Money Are Challenging the Global Economic Order], Picador, New York, USA.
8. Liu, Y. and Tsyvinski, A. (2018), "Risks and Returns of Cryptocurrency", Natsional'ne biuro ekonomichnykh doslidzhen' Yel's'koho universytetu, USA, pp. 111—123.
9. Haber, S. and Stornetta, W.S. (1997), "Secure names for bit-strings", U pratsiakh chetvertoi konferentsii ACM z bezpeky komp'iuteriv i zv'iazku, pp. 28—35.
10. Schnabel, I. and Shin, H. (2018), "Money and trust: lessons from the 1620s for money in the digital age", Robochi dokumenty BIS, vol. 698, p. 39.
11. Forbes (2017), "A short history of Bitcoin and crypto currency everyone should read", [Online], available at: https://www.forbes.com/sites/ bernardmarr/2017/12/06/a-short-history-of-bitcoin-and-cryptocurrency-everyone-shouldread/#754afe123f27 (Accessed 15 December 2018).
12. President of the Republic of Belarus (2017), Decree "On the Development of the Digital Economy", available at: http://president.gov.by/ru/official _documents_ru/view/dekret-8-ot-21-dekabrja-2017-g-17716/ (Accessed 15 December 2018).
13. Verkhovna Rada of Ukraine (2018), Draft Law of Ukraine "On Changes to the Tax Code of Ukraine in Relation to Taxation of Transactions with Virtual Assets in Ukraine", available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64597\ (Accessed 14 September 2018).
14. The Daily Telegraph (2017), "How Winklevoss twins used $11m Facebook payout to become world`s first Bitcoin billionaires", available at: https://www.telegraph. co.uk/technology/2017/12/02/winklevoss-twins-become-first-bitcoin-billionaires/ (Accessed 15 December 2018).
15. Bitcoin konsul'tant (2018), "Bitcoin down in google searches", available at: https://bitcoinist.com/bitcoin-down-google-searches-bigger-beyonce/ (Accessed 15 December 2018).
16. Obozrevatel.ua (2018), "There is no life without good. The economist has given a forecast on the development of cybercurrencies", available at: https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/bez-dolara-nemae-zhittya-ekonomist-dav-prognoz-schodo-rozvitku-kriptovalyuta.htm (Accessed 15 December 2018).
17. TSN (2018), "Twitter has started blocking ads crypto-currency", available at: https://tsn.ua/nauka_it/u-twitter-startuvalo-blokuvannya-reklami-kriptovalyut-1130451.html?fbclid=IwAR0KzeWWUf5hHdIMJQBnvBehpwNSiOKryitY94Cancrw0izmp3_aJrAFnys (Accessed 15 December 2018).

№ 1 2019, стор. 10 - 14

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 3002

Відомості про авторів

З. П. Двуліт

д. е. н., доцент, професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

Z. Dvulit

Doctor of Economics Associate Professor, Professor of the Department of Foreign Economic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National


Х. С. Передало

к. е. н., доцент, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

Kh. Peredalo

Doctor of Philosophy in Economics, Associate Professor of the Department of Foreign Economic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National University, Lviv


Р. Б. Тиліпська

студент, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

R. Tylipska

student of the Lviv Polytechnic National University, Lviv


Р. М. Терно

студент, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

R. Terno

student of the Lviv Polytechnic National University, Lviv


Р. І. Стибель

студент, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

R. Stubel

student of the Lviv Polytechnic National University, Lviv

Як цитувати статтю

Двуліт З. П., Передало Х. С., Тиліпська Р. Б., Терно Р. М., Стибель Р. І. Криптовалюта: стан та тенденції розвитку. Економіка та держава. 2019. № 1. С. 10–14. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.10

Dvulit, Z., Peredalo, Kh., Tylipska, R., Terno, R. and Stubel, R. (2019), “Cryptocurrency: state and trends of development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 10–14. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.